BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/03/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9       1                       1 1         1     1                                           1 2       1               00
01 9     1                               1                   1         1 1 1             1             1       1           01
02 15     1           2     1 1   1                                     1   1           1     1     1   1 1     1         1 02
03 16             1           1 1     1   1       1                     1         1             1   1       1     1 1   3   03
04 12   1   1                       1   1   1 1 1         1         1                                   1     1   1         04
05 16                   2             1               2             1   1       1     1 1           1 1     1 1     1   1   05
06 12       1                 1 1     1                       1 2                   1         1                 1     1   1 06
07 12                     1       1             1     2           1                       1   1           1 1         1 1   07
08 9                   1         1     1       2   1 1               1                                     1               08
09 19           2   1 1             1   1 1       1 1     1   2     1 1       1     1     1               1 1               09
10 11       1     1     1     1   1     1                                                       1   1 2     1               10
11 4   1                           1       1                                                             1                 11
12 11           1           1   1                   1               1   1 1         2                             1 1       12
13 10                       1 1                           1     2         1   2                           1               1 13
14 9   1 1                 1             1               1     2   1 1                                                     14
15 13       1         1 1                 1                     1     1         1         1       1           1   1   1 1   15
16 10                           1                 1                 1     1     1           1 1           1     1     1     16
17 18           1 1 1       2           1     2   1 1 1           1                           1       2   1       1       1 17
18 9   1 1           1 1           1               2                                 1           1                         18
19 4                         2                 1                                                                         1 19
20 17 1     1             1 1       2 2 2   1     1             1         1     2                   1                       20
21 14 1               1                   1         1           1 1     1   1 1 1               1       1       2           21
22 13 1       1 1   1                   1 1       1                         1 1     1           1   1                     1 22
23 10   2         1 1           1 1 1                         1         1                                   1               23
24 7       1                       1                                                   1         1   1                 1 1 24
25 8   1                         1                       2 1                         1 1                         1         25
26 6           2       1                 1                 1                                                   1           26
27 13   1         1                     1   2                     2 1 1                     1                 1     1     1 27
28 5                                 1   1     1                 1                                                 1       28
29 7     1       1 1                                                     1             1                   1         1     29
30 8     1       1       1   1                             1               2                 1                             30
31 8                 1     2                             1                         1 1 1       1                           31
32 13 1                                                 1     1                   2   1 1   1   1       1       1     1 1   32
33 17 1       1           1       1 1       1                     2       1     2         1           1       1           3 33
34 6           1         1     1           1                           1                                       1           34
35 9         1                         1                     1 1 1     1         1                 1               1       35
36 8             1     1     1         1                   1 1 1                                 1                         36
37 6         1                               1             1               1             1               1                 37
38 9   1         1                                           1             1         1     1 2       1                     38
39 8           1                           1   1                               1 1     1             1     1               39
40 10         1               1       1 1             1 1                     1                     1   1               1   40
41 12                     1 2         1     1                 1 1           1                                 1   1 1     1 41
42 8                   1                       1                       1             2   1         1                 1     42
43 10                                       1             1 1         1   1     1                         2   1           1 43
44 10 3     1       1       1                               1                                 1 1             1             44
45 9 1     2 1                       1                                             1             1       1         1       45
46 15         1   1     1     1               1 1   1   1               1 1       1     1       1                   1 1     46
47 7         2                   1           1               1                   1                     1                   47
48 10 1                             2           1 1   1 1 1         1     1                                                 48
49 9       1       1       1         1         1     1       1   1                               1                         49
50 8   1             1           1                         1       1                         1         1                 1 50
51 13   1             1                 1   1 1       1           1     1   2           1   1                           1   51
52 12 1         2                 1               1   1       1                   1                 1 1   1       1         52
53 11     1                     1     1     1               1     1       1   1                 1           1       1       53
54 9                                                   2           1                 1             1         1 1       1 1 54
55 15 1             1 2                           1 1                   1           1     2 1 2   1             1           55
56 16 1 1         1   1             1     1 1     1   1       1       1               1     1   1 1                       1 56
57 16     1       1                 1   1 1           1   1             1                 2 2       1       1       1     1 57
58 6 1   2     1                 1                                           1                                             58
59 13 1 1       2                               1 1     2           1     1   1                         1 1                 59
60 15   1       1       2     1                                   1   2     1           2   1 1     2                       60
61 17       2       1   1             1     1   1       1                 1 1   1   1     1       1     1 1   1             61
62 13   1                   1     1             1                     1 1             1   1     1 2                     2   62
63 11         1   1       1 1 1           1             1           1         1 1                     1                     63
64 10                   1                     1     2                   1             1 1     1             1     1         64
65 12     2       1 1 1           1                       1       1                       1     1           1 1             65
66 17     1 1       1     1 1                           1   1   1   1     1     1 1 1 1           1         1     1         66
67 7       1       1       1                     1                               2                                     1   67
68 9               1   1 1                   1 1   1     1   1 1                                                           68
69 9   1                                           1     1 2                 1                     1 1           1         69
70 11                     1                           1   1   1       1                 1   1                 1   1   1 1   70
71 7 1                   1             1         1                                 1                             1 1       71
72 8         2           1             1                 1                   1                             1 1             72
73 10                           1 1         1 2           1                     1 1 1                           1           73
74 10         1                           1                 1         1         1       1               1         1   2     74
75 12                             1       1 1   1       1   1         1     2                                 1 1     1     75
76 5                           1   1         1                       1       1                                             76
77 14     1             1                           1     1     1         1     1               1     1   1 1       1 2     77
78 9             1       1                 1                       1             2               2         1               78
79 20       1       2 2       1           1   1 1 1         1     1             1           1         1 1     1 1 1 1       79
80 7         1       1         1                           1     1   1     1                                               80
81 7 1     1           1                             1                                     1                     1     1   81
82 10                                 1           1         2                 1     1     2       1                     1   82
83 8                           3     1                                         1           1         1         1           83
84 9 1         1                 1                       1     1       1                       1                 1 1       84
85 12   1   1           1     1                   1                   1     1           1             1 1       1     1     85
86 14     1       1         1 1 1 1                     1         1         1       1 1         1     1         1           86
87 12     1         1     1       1                             1   1               1 1     1 1         1             1     87
88 9         1     1                                 1       1     1     1   1                         1             1     88
89 7             1       1               1             1                                 2               1                 89
90 10             1                                 2                     1   1   2         1   2                           90
91 9   1     1 1                                                     1 1           1 1 1             1                     91
92 11                 1               1                 1       1     1       1       1     1 1   1                     1   92
93 14               1     1           1     1         1 1                         2 1   1                 1   1     2       93
94 9                     1     1             2               1                     1         1   1                       1 94
95 10         1                 1             2     1   1         1                         1   1       1                   95
96 7                 1   1         1         1   1                           1                                   1         96
97 13         1               2 1                 1 1   1           1                 1                       2 1     1     97
98 8     1                         2   1                                 1                         1   2                   98
99 11     1     1               1     1 1 2                         1                         1           1         1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng