BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/04/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11       1 1       1                       1 1         1     1                                           1 2       1     00
01 11 2             1                               1                   1         1 1 1             1             1       1 01
02 14               1           2     1 1   1                                     1   1           1     1     1   1 1     1 02
03 11                       1           1 1     1   1       1                     1         1             1   1       1     03
04 15 2 1   1     1   1                       1   1   1 1 1         1         1                                   1     1   04
05 14                             2             1               2             1   1       1     1 1           1 1     1 1   05
06 13 1 1   1         1                 1 1     1                       1 2                   1         1                 1 06
07 10                               1       1             1     2           1                       1   1           1 1     07
08 10   1                         1         1     1       2   1 1               1                                     1     08
09 20         1           2   1 1             1   1 1       1 1     1   2     1 1       1     1     1               1 1     09
10 12   1             1     1     1     1   1     1                                                       1   1 2     1     10
11 5         1   1                           1       1                                                             1       11
12 10       1             1           1   1                   1               1   1 1         2                             12
13 10     1                           1 1                           1     2         1   2                           1       13
14 9             1 1                 1             1               1     2   1 1                                           14
15 12   1   1         1         1 1                 1                     1     1         1         1       1           1   15
16 9                                     1                 1                 1     1     1           1 1           1     1 16
17 17       1             1 1 1       2           1     2   1 1 1           1                           1       2   1       17
18 11       1 1   1 1           1 1           1               2                                 1           1               18
19 3                                   2                 1                                                                 19
20 18     1     1     1             1 1       2 2 2   1     1             1         1     2                   1             20
21 14           1               1                   1         1           1 1     1   1 1 1               1       1       2 21
22 12           1       1 1   1                   1 1       1                         1 1     1           1   1             22
23 10             2         1 1           1 1 1                         1         1                                   1     23
24 6 1               1                       1                                                   1         1   1           24
25 8         1   1                         1                       2 1                         1 1                         25
26 8   1   1             2       1                 1                 1                                                   1 26
27 13 1       1   1         1                     1   2                     2 1 1                     1                 1   27
28 4                                           1   1     1                 1                                               28
29 6               1       1 1                                                     1             1                   1     29
30 8               1       1       1   1                             1               2                 1                   30
31 9     1                     1     2                             1                         1 1 1       1                 31
32 11           1                                                 1     1                   2   1 1   1   1       1       1 32
33 14           1       1           1       1 1       1                     2       1     2         1           1       1   33
34 6                     1         1     1           1                           1                                       1 34
35 8                   1                         1                     1 1 1     1         1                 1             35
36 8                       1     1     1         1                   1 1 1                                 1               36
37 6                   1                               1             1               1             1               1       37
38 9             1         1                                           1             1         1     1 2       1           38
39 8                     1                           1   1                               1 1     1             1     1     39
40 10 1                 1               1       1 1             1 1                     1                     1   1         40
41 11       1 1                     1 2         1     1                 1 1           1                                 1   41
42 8   1                         1                       1                       1             2   1         1             42
43 10       1                                         1             1 1         1   1     1                         2   1   43
44 12 1     1   3     1       1       1                               1                                 1 1             1   44
45 9   1       1     2 1                       1                                             1             1       1       45
46 13                   1   1     1     1               1 1   1   1               1 1       1     1       1                 46
47 7                   2                   1           1               1                   1                     1         47
48 10           1                             2           1 1   1 1 1         1     1                                       48
49 10     1           1       1       1         1         1     1       1   1                               1               49
50 7             1             1           1                         1       1                         1         1         50
51 13         1   1             1                 1   1 1       1           1     1   2           1   1                     51
52 12         1 1         2                 1               1   1       1                   1                 1 1   1       52
53 13 1   1 1       1                     1     1     1               1     1       1   1                 1           1     53
54 7                                                             2           1                 1             1         1 1 54
55 15           1             1 2                           1 1                   1           1     2 1 2   1             1 55
56 15           1 1         1   1             1     1 1     1   1       1       1               1     1   1 1               56
57 14               1       1                 1   1 1           1   1             1                 2 2       1       1     57
58 7 1         1   2     1                 1                                           1                                   58
59 14     1     1 1       2                               1 1     2           1     1   1                         1 1       59
60 15             1       1       2     1                                   1   2     1           2   1 1     2             60
61 17                 2       1   1             1     1   1       1                 1 1   1   1     1       1     1 1   1   61
62 11             1                   1     1             1                     1 1             1   1     1 2               62
63 12     1             1   1       1 1 1           1             1           1         1 1                     1           63
64 10 1                           1                     1     2                   1             1 1     1             1     64
65 13   1           2       1 1 1           1                       1       1                       1     1           1 1   65
66 16               1 1       1     1 1                           1   1   1   1     1     1 1 1 1           1         1     66
67 6                 1       1       1                     1                               2                               67
68 10   1                     1   1 1                   1 1   1     1   1 1                                                 68
69 8             1                                           1     1 2                 1                     1 1           69
70 13   1 3 1                       1                           1   1   1       1                 1   1                 1   70
71 8   1 1 1   1                   1             1         1                                 1                             71
72 8                   2           1             1                 1                   1                             1 1   72
73 12   1 1                               1 1         1 2           1                     1 1 1                           1 73
74 8 1                 1                           1                 1         1         1       1               1         74
75 12       1                               1       1 1   1       1   1         1     2                                 1 1 75
76 5                                     1   1         1                       1       1                                   76
77 12       1       1             1                           1     1     1         1     1               1     1   1 1     77
78 11 1 1                   1       1                 1                       1             2               2         1     78
79 20       1 1       1       2 2       1           1   1 1 1         1     1             1           1         1 1     1 1 79
80 7                   1       1         1                           1     1   1     1                                     80
81 6       1   1     1           1                             1                                     1                     81
82 9                                           1           1         2                 1     1     2       1               82
83 10   1 1                               3     1                                         1           1         1         1 83
84 11 2       2 1         1                 1                       1     1       1                       1                 84
85 13   2         1   1           1     1                   1                   1     1           1             1 1       1 85
86 16     1   1     1       1         1 1 1 1                     1         1         1       1 1         1     1         1 86
87 12 1             1         1     1       1                             1   1               1 1     1 1         1         87
88 10 1   1             1     1                                 1       1     1     1   1                         1         88
89 7                       1       1               1             1                                 2               1       89
90 12         2             1                                 2                     1   1   2         1   2                 90
91 10     1       1     1 1                                                     1 1           1 1 1             1           91
92 12     1   1                 1               1                 1       1     1       1       1     1 1   1               92
93 12                         1     1           1     1         1 1                         2 1   1                 1   1   93
94 9   1                           1     1             2               1                     1         1   1               94
95 11     1             1                 1             2     1   1         1                         1   1       1         95
96 6                           1   1         1         1   1                           1                                   96
97 12                   1               2 1                 1 1   1           1                 1                       2 1 97
98 8               1                         2   1                                 1                         1   2         98
99 12         2     1     1               1     1 1 2                         1                         1           1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
Ngày
/
Tháng