BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/03/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
Ngày
/
Tháng
00 13 1 1   2         1                                     1       1             1 1       1           1     1   1         00
01 12   1           1 1   1         1     1   1       1                         2       1     1                             01
02 13                           1       1     1         1 1       1     1   1 1         1                 1           1   1 02
03 12       1         1           1   1   1         1     1       1     1                   1     1                   1     03
04 9 1                               1         1               1     1             1                                 2   1 04
05 12   1                             1                 1             1     1       2 1             1       1       1     1 05
06 8       1                 1 1                 1   1                                                       1   1     1   06
07 10     1         1         1         1         1         1                           1 1                 1             1 07
08 18 1     1     1 1     2   1 1     1     1 1               1     2                 1       1           1               1 08
09 9   1   1           1       1                 1           1                   1                           1           1 09
10 11       1 1     1 1       1 2 1         1 1   1                                                                         10
11 13           1                   1     1 3 1     1     1   1       1                                 1 1                 11
12 15               1                 1 1       1             1 2   2             1     2         1 1                   1   12
13 9       1                   1               1         1                     2                         1         1   1   13
14 10             1                         1   1           1     1     1                                 1     1 1       1 14
15 8                           1         1                       1     1                         1 1   1             1     15
16 7             1   1           1     1                                   1         1                                 1   16
17 10 1   1   1         2                                           1         2       1     1                               17
18 8   1             1     1     1 1               1             1                                       1                 18
19 9                           1                       1           1                                 1 2           2     1 19
20 17 1 2                     1   1   2                 2 1               1 1 1                 1         1         2       20
21 10 1   1                                             2                     1     1         1   1     1         1         21
22 15 1             1                     1                   1 1 1   1       1 1 1 1 1 1               1             1     22
23 11 1         1 1                             2                         2 1       1       1         1                     23
24 12   1         1   1 1             1               1           1     1   1                   1           1     1         24
25 8             1                     1                           1       2             1                     1       1   25
26 11           1 1   1 1                                 1   1         1       1           1     1               1         26
27 13     2             1     1         1       1         1       1           1             1           1           1     1 27
28 9                 1                     1         1                     1   1         1     1           1     1         28
29 6     1 1                                                               1 1             1                             1 29
30 8 1                 1             1         1   1     1       1                                                     1   30
31 14 1   1   1                 1       1       1       1       1   1         1               1   1           1         1   31
32 14                             1 1 1                     1 1         1     1           1   1     1   1       1 1       1 32
33 19     1   2     1   1           1     1         1 1 1   1   1 1                 1   2 1               1         1       33
34 6                       2       1                         1                                       1     1               34
35 11     1   2     1       1                     1                                         1   1     1   1             1   35
36 10   1             1                   1       1         1               1                 1       1   1       1         36
37 11             1       1             1     1     1           1               1               1   2     1                 37
38 6     1     1   1                                       1   1                                 1                         38
39 13                   1                   1 1   1 1   1     1   1       2               1                 1   1           39
40 9             1                             1   1         1 1         1           1               1       1             40
41 9             2   1       1                           1 1 1                                                         1 1 41
42 6 1 1     2                                                         1                     1                             42
43 12     1                                           1 1                 1                   2 1     1   1 1   1   1       43
44 11   1                 2 1 1     1                                   1     2                             1       1       44
45 10 1     1   1             1   1           1                 1     1                           2                         45
46 13     1       1       2           1 1   1             1     2         1               1             1                   46
47 11 1         2     1     1                               1                             1           2 1                 1 47
48 8       1             1         1                               1             1         1           1       1           48
49 7         1                                   1   1           1                     1     1               1             49
50 9                         1       1     2                         2     1   1                       1                   50
51 5                           1                               1                   1 1               1                     51
52 12 1 1                           1   2   1                           1       1   1       1       1         1             52
53 11 1 1             2     1     1                   1           1             1                     1         1           53
54 15           1   1 1 1       1           1           1 1         2         1 1       1           1                 1     54
55 15 1     1 1                   1   1         1   1 1                               1         1     1       1   1 1   1   55
56 7                                   1           2                     1                       1       1           1     56
57 7                               1                 1                         1 1   1           1     1                   57
58 15     1       2         1       2         1                 2   1       1             1   1                 1 1         58
59 9                             1 1 1                       1                   1         2 1       1                     59
60 6                                             1                         1       1         1     1 1                     60
61 11                                         1 1       1               2 1       1     1       1                       1 1 61
62 8                         1 1     1           1                         2                           1             1     62
63 11                 1 1 1       1   1               1                       1                     1   1   2               63
64 10       1     2       1 1     1     1                       1         1     1                                           64
65 9                       1 1                 1           1 1   1                             1                   1 1     65
66 9                         1           1                 1 1         1           1 1                     1 1             66
67 8       1 1                                 1                                 1   1     1     1           1             67
68 17                 1     1         1   1   1                       2           2       1   1 1   1           1   1 2     68
69 15     1   1               1             1     1     2     1           1     1 1 1     1 1     1                         69
70 6                                                     1                             1       1           1       1     1 70
71 15   1     1   1       1 1   1 1   1       1     1     1                             1     1                 2           71
72 14           1         1       1         1   1             1     1     2             2   1               1 1             72
73 8     1   1                                   1                                         1         1   1     1       1   73
74 13       1                             1         1                 4       1             1       1 1                 2   74
75 8                       1   1                     1 1           2                           1             1             75
76 7     1     1                               1                 1 1                           1                     1     76
77 19       1   1 1 1   3   2       1           1 1 1 2                               1                       1   1       1 77
78 17         1     1     1   1 1                     1 1   2           1             1 1             1   2               2 78
79 14       1   1         1     1   1         1                           1   1   1 1       1     1               1   1     79
80 8                 1   1                 1                                       1   2                               2   80
81 11 1             2           1               1             1 1                                   2       1     1         81
82 8           1       1                             1                     1       1     1   1           1                 82
83 10           1   1         1   1                 2       1           1                       1   1                       83
84 8   1                         1                                   1         1                 1 1         1         1   84
85 18     1             1                 3   1           1       1       1       1       3           1         1 2   1     85
86 10           1                 1               1 1                   1     1 1 1                 1         1             86
87 6                     1   1                   1       1                 1                           1                   87
88 7     1 1                             1                         1 1         1                             1             88
89 9   1           1   1                         1                   1                       1               1 1   1       89
90 12   1                         1     2   1               1     1               1                         2   1     1     90
91 7         1             1                 1                                       1   1                     1 1         91
92 14                     1 1       1       1               3         1   1               1       1             1   1   1   92
93 8           1                       1         1   1                 1                       2   1                       93
94 12               1   1                 1   1       1   1   1               1     1 2                     1               94
95 7 1       1 1           1                     1                                                                   2     95
96 14           1                       1 1   1                 1 1   1           1             1 1     1 1         2       96
97 9   1                     1           1               2             1 1                   1             1               97
98 6                               2                   1                             2           1                         98
99 12               1                   1 1   1     1                             1 1     1     1             1 1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
Ngày
/
Tháng