BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/04/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
Ngày
/
Tháng
00 10           1   1                   1   1     1                             1       2   1 1                             00
01 9             1                     1 1 1         1                                             1 1   1       1         01
02 13               1   1           1       1 1                               1 1       1 1 3                 1             02
03 17             1           1 1 1 1 1 2     3 2 1           1                   1                               1         03
04 12                   1 1     1   1 1                           1             1 1           2         1               1   04
05 11 1 1   1     1                                                   1 1       2                               1 2         05
06 9     1           1   1                                                                       1     2   2             1 06
07 15     1   2         1   1 1   1       1   1                                 1 1       1     1       1         1         07
08 7     1                 1                             1 1             1                   1     1                       08
09 13             1     1         2       1                       1           1 1 1 1 1               1               1     09
10 8                                           1     1 2     1           1 1                           1                   10
11 9 1 1   1       1                   1                         1             1     1             1                       11
12 11               1                           1     2 1 1     1 1                                 1     1     1           12
13 7           1 1                           1                                                   1     1 1               1 13
14 8                                 1     1                   1 1         1                               1     1   1     14
15 11   1                   1 1       1         1     1 1                 1         1           1         1                 15
16 15   1                     1 1 1             1   1 1                 1   3                           1             1 1 1 16
17 12               1       1       1       1 1       2       1 1                         1       1                   1     17
18 7                     1 1   1   1                                       2                       1                       18
19 13         1         1   1 1                 1     1     1       1       1           1   2         1                     19
20 13       1                                 1 1           1       1       1     2   1   2                         1   1   20
21 9 1                                   2                       1     1             2                           1     1   21
22 8                 1                                       1 1       1   1               1             1     1           22
23 7   1             1     1                               1         1                 1               1                   23
24 10                   1                                       1                 1 1 2                   1 1       1 1     24
25 8     1       1   1                   1             1                         1     1                             1     25
26 15     1   1             1   1             1     1   1   1     1   1       1                   1     1   1 1             26
27 12     1                   1   1       1         1     1                               1       1           1   1   1 1   27
28 18   1     1 2 1   1                 1                                                 3 1 1 1 1   1       1     1     1 28
29 8               1                           1   1                 1                 1       1           1       1       29
30 8                 1       1             2                 1     1       1                   1                           30
31 13         1       1   1 1                 1                   1 2         1 2     1 1                                   31
32 8       1 1 1                         1                                       1     1       1                   1       32
33 12       1     1 1                     1 1 1                   1     1                     1         1 1     1           33
34 6           1       1         1             1                                     1   1                                 34
35 10             1           1   1   1           2           1         1                                 1   1             35
36 14   1               1 1   2     1 2             1               1 1 1                             1   1                 36
37 14     1     2         1                     2   1                                       3       1           2       1   37
38 8           1 1                               1 1         1                   1               1                       1 38
39 14           1               1   1         1       2               1         1       1   1             1 1 1       1     39
40 7       1   1                                           1                       1           1                   1     1 40
41 10     1 1 1                 1   1         1           1                     1                 1       1                 41
42 11         1       1         1 1     1 1                                       2     1             2                     42
43 16 1       1               1     1             1       1   1               2     1 1   1   2                     1 1     43
44 12     1               1 1         1           1                 1 1             1     2   1   1                         44
45 7       1                                   1                             1     1       1     1       1                 45
46 9       1                   1           1               1           1     1                                 1   1   1   46
47 8           1           1           1   1                   1                 1       1                             1   47
48 13         1         1   1   1   1   1                                   1               1         2   1   1   1         48
49 14         1         1             1 1                 2         1 1   1 1                 1     1               1 1     49
50 9 1             1   1         1 1                 1 1                 1                                           1     50
51 15         1             1                   1 1         1 1         1   1         1       1   1 1           1     1   1 51
52 9                             1                     1           2           1   1                       1 1 1           52
53 14 1     1         2           1 1         1   1     1   1         1                 1           1 1                     53
54 9     1                                         1 1                     1   1       3                           1       54
55 11         1     1 2                                         1                               2       1   1   1         1 55
56 8                         1   1           1             1 1                               1                 1       1   56
57 10                 1             1 1 2                 1   1                                     1   1       1           57
58 8       1   1                   1       1                                               1         1   1       1         58
59 8                         3         1             1 1         1                                               1         59
60 4                                       1                       1           1                                   1       60
61 10 1 1             1                                           1       1   1       1     1         1             1       61
62 10               1                               1                 1 1 2   1             1   1                   1       62
63 12                       1   1 1                 1                     1   1                     2 1     1       1   1   63
64 10 1                                   1           1         1   1 1       1       1   1                   1             64
65 9                     1                     1 1   1     1 1                     1                   1                 1 65
66 11   1 1         1   1                                 1       1     1                                 1 1   1 1         66
67 14   1   2           1         1   1         1         1   1   1     1 1         2                                       67
68 11     1   1               1                     1   1                   1                   1 1                     2 1 68
69 9   1           1                     2                           1           1 1                     1 1               69
70 11   1                                 1 1     1     1   1               1     1 1 1                         1           70
71 11           1               1   1     1 1   1                 1 1     2                           1                     71
72 18 1 1   1             1         1     1 1           1       3 1           2       1       1     1                 1     72
73 5     2                                                                                         1 1       1             73
74 8 1     1           1 1     1                 1                                             1                       1   74
75 9 1       1 1                               1         2 1                                   1             1             75
76 8   1                                 1       1                 1               1     1     1   1                       76
77 8     1 1                         1     1 1               1                                   1             1           77
78 14                   1       1           1     2 1       1     1 1   1 1   1                       1     1               78
79 15   1         1 1             1                       1 1   1 1 2   1       1     2                             1       79
80 12                                       1         1   1 1 1   1                 1                 1     1 1   1   1     80
81 12 1           1       2           1           1 1   1 1           1                                 1         1         81
82 15   1         2 1       1   1     1                         1       1     1         1         1     2                 1 82
83 12 1   2 1     1 1 1                                 1                                 1   1                     1   1   83
84 11 1             1 1 1 1                                           1       1                 1   1                   1 1 84
85 8                         1                               1               1           1   1                           3 85
86 7 1 1                   1     1                                   1             1                               1       86
87 8         1 1         1                         1           1                                           1 1           1 87
88 15       1                         1           1 1     1             1 2       1 1 1               1     1   1   1       88
89 17             1       1 1     1           1   1 1   2       2                       1     1 2             1       1     89
90 12           1     2     1           1                                                         1     2     2   1       1 90
91 6                               1               1       1         1 1 1                                                 91
92 8 2 1                                                   1                                   1 1               1   1     92
93 6                                   1                                                   1     1           1   2         93
94 15 1           1 1         1 2       1 1             1     1             1     1           1                 2           94
95 6                   1 1             1                 1     1                                                       1   95
96 12         1 1   1               1               1         1                 1       1                 2 1             1 96
97 8                     1                   1                                 1                 1         1 1         2   97
98 15     1       1     1 1     1     1                   1     1   1 1 1 1                   1     1                 1     98
99 10                                 2 1             1               1   1       1 1               1                 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
Ngày
/
Tháng