BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/04/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
Ngày
/
Tháng
00 13             1   1   1                         1               1     1     1   1   2     1                 1 1         00
01 10   1                               2         1     1               1           1         1         1         1         01
02 13   1                   1       1           1                   1               2   1           1 1   1   1       1     02
03 11 1     1 1                         1                     1                     1         1 1 1   1       1             03
04 13 2                 1   1         1 1         1   1   1           1     1                   1     1                     04
05 11             1 2         1               1     1 1           1           1 1                         1                 05
06 14         3                             1 1                           1       3       1     1                 1 1   1   06
07 9                         1   1 1   1                                   1                     1           1 1   1       07
08 10 1       1         1                               1   1 1       1                             2                   1   08
09 5                     1       1       1                                 1                                           1   09
10 11                     1           2             1                   1     1                 3   1       1               10
11 18   1       1       1 1 1       1   1       1 1   1         1 1                   2       1   1   1       1             11
12 6                       1                             1                               1   1 1     1                     12
13 9 1                 1                             1         1               1     1     1   1           1               13
14 14   1         1               1       1                       1     1       1         1     1 1     1 1   1         1   14
15 6       1                         1     1     1                                                 1         1             15
16 14     2   1 2       1           1     1       1             1         1       2           1                             16
17 8         1         1     1         1                               1   1       1                             1         17
18 10     1     1               2             1             1 1                   1         1                           1   18
19 7       1                                 1       1         1   1                   1               1                   19
20 3                             1                   1                                                   1                 20
21 10         1               1     1 1   1 1                                   1       1             1         1           21
22 18                   1     1     2 2 1 1 1   1     2     1                   1               1             1   2         22
23 11   1                 2 1 1     1         1     1         2                                             1               23
24 11     1         1             1                               1         1   1   1       1         1           1     1   24
25 14 1     1 1               1                               2 1 1     1   1       1     1             1     1             25
26 9                               1           1                     1 1                     1           2       1 1       26
27 7         1                       1                   1         1       2                       1                       27
28 6                                                     1             1               1           1 1   1                 28
29 8       1         1 1 2                   1                                   1                                   1     29
30 6 1                 1                                   1                 1                             1   1           30
31 9                     1                       1     1 1 1           1     1               1                         1   31
32 8                 1             1         1                           1   1                               1 1   1       32
33 9                     1           1 1   1     1       1   1                     1                                     1 33
34 15             1 1 1     1           2 1       1       1   1               1                         2 1     1           34
35 9                                     1       1         1   1 2 1 1             1                                       35
36 17     2         1       1       1   1               1   1                                     1 2     1 1 1   1   1   1 36
37 13           1         1         1           1             1     1                       1       1   1         3     1   37
38 12                   1                   1   1 1         1               1 1     1                       2         1 1   38
39 14     1           1 1     1                     1 1   1     2 1             1                   1   1     1             39
40 13 2         1               1 1                       1           1           1                   1 1           2     1 40
41 10       2               1   2       1                                 1 1         1                           1         41
42 8             1               1         1           1       1                 1                   1             1       42
43 9               1                     1         1   1       1                               1 1                   1 1   43
44 16   1               1         1           2 2       1   1   1                       1         1   1       1 1 1         44
45 14           1               1             1 1   1     1           1           1   1   3                           1   1 45
46 12       1 1 1                                             2               2                 1       2     1   1         46
47 13                     1                 1     1               1   1       1         1 1                 1   1     2   1 47
48 13 2             1 1                         1           1   1   1                       2             1 1   1           48
49 11                 1         1 1           1       2   1                     1       1                   1   1           49
50 7       1         1   1         1               1                                             1 1                       50
51 16     1 1   1 2         1       1                       1 1             1     1     1     1             1   1         1 51
52 11     1               1 1 1                     1   1                               1             1   1       1 1       52
53 14   1                   1   2               1                   1                     1     1     1   1 1           2 1 53
54 10   1 1                                 1               1       1   2   1 1                                 1           54
55 6                                     1                   1             1     1                     1 1                 55
56 13           1   1       1     1               1     1   1     1                         1       1   1           1 1     56
57 7                               1 1                   1     1   1 1                                             1       57
58 10           1                         2           1       1                       1   1       2                     1   58
59 14       1     1                         1 1                   1 1   1   1       1       1           1 1           1   1 59
60 12                 1     1   1                               1         1   1 1                   1       1           1 2 60
61 10       1       1   1       1     1             1                                     1   1                   1       1 61
62 10       1                   2         1     1                       1                     1 1                   1   1   62
63 9       1         1 1         1   1                                       1       1                 1       1           63
64 7                         1                 1     1               1   1       1                                       1 64
65 12           2 1             2       1 1                 1         1       1             1                             1 65
66 10         2           1 1             1 1   1                                   1   1         1                         66
67 8   1   1       1       1               1           1         1             1                                           67
68 11 1             1 1         1                         1         1           1     1     1                         2     68
69 12     1                 1 1     1       1 1                 1 1 1 1 1         1                                         69
70 12                 1               1         1 1                       2             2   1         1   1               1 70
71 9                                     1     1       1                 1     1       1                           1 1   1 71
72 8       1 1       1               1                   1             1 1                                             1   72
73 10         1         1         1           1       1         1         1                       1       1         1       73
74 4                                                   1     1                   1                           1             74
75 13                   1   1             1                         1       1 1       1       1             2 1       1   1 75
76 14             1   1 1     2   1 1 1     1 2                     1             1   1                                     76
77 12       1 1       1       1   1 1       1       1                 2                                   1           1     77
78 13             1           1   1               1 1 1       1 1             1             1                 1         1 1 78
79 7   1 1                                         1                           1                         1   1       1     79
80 9 1 1 1       1                   1                               1         1           1                           1   80
81 7               1                       1   1   2                               1 1                                     81
82 12     1       1 1                         1             1     1                     1 1 1         1 1       1           82
83 8           1   1       1                   1       1             1               1           1                         83
84 16 2 1                 1   1   2     1         2           1   1   2 1                                                 1 84
85 8 1                                                                             1 2         1     1         1     1     85
86 8   1       1 1 1                                                                     2     1               1           86
87 17             1 1                       1     1 1 1   1 1             1     2         1       2 1           1     1     87
88 13   1       1   1         1 1     1   1       1     1                 1       1                           1     1       88
89 10                                                 1   1         2   1         1   1     1 2                             89
90 11             1       1                               1 1       1   1                 2     1               1   1       90
91 12 1       1 1   1 2         1                       1                 1         1         1             1               91
92 4                   1                                         1                           1       1                     92
93 9     2       1                     2           1                     1                 1         1                     93
94 14   1   1             1   1                         2                           1 1     1 1   1 1   1           1       94
95 11                 1                   1 1           1               1 1 1 2                                     2       95
96 12 1 1         1                                 1           1           1         1 1 1   1   1         1               96
97 8     1     1                                           1               1   1   1   1                         1         97
98 10   2                               1                         1   1   1           1         1   1       1               98
99 12     1   1                   1   1       1       1   1       1                         1     1 1   1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
Ngày
/
Tháng