BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/04/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
Ngày
/
Tháng
00 6     2               2       1     1                                                                                   00
01 10     1               1       1           1 1           1                                       1 1         1       1   01
02 8         1 1                     1                             1                 1             1       1       1       02
03 11       1   1       1           1                             1                   1   1       1       1         2       03
04 12   1               1                   1       1       1                               1       1 1     1   1 1 1       04
05 7 1             1 2                               1       1         1                                                   05
06 7         1   1 1   1                                         1                     1                             1     06
07 8                                   1               1               1 1 1 1                           1               1 07
08 10         1         1     1       1         1 1   1                 1   1                     1                         08
09 9                           1                 2 1               1           1                               1         2 09
10 7                                                               1             1 1               1   1       1       1   10
11 15                     1 1               1       1 1 1             1             1     1 1     1     1 1       1   1     11
12 19       1 1               1     1     2 1 1   1         1   1           1 1       2 1 1             1 1                 12
13 8   1                       1     1           1                     1   1                                 1 1           13
14 12   1     1           1               1         1                                   2     1       1 1 1 1               14
15 18             1         1               1 1 2 1       1         1 1 1       1         1     2   1         1     1       15
16 12 1             1 1                     1   1             1               1     2 1         1             1             16
17 11                       1 1       1                 1     1                   1                         1 1 2 1         17
18 16     1             1                 2             1         1     1       1   1 1 1     3         1 1                 18
19 13                 1       1   1 1     1 1           1   2             1 1                             1 1               19
20 7 1   1   1                           1       1                                   1                     1               20
21 14       1 1       1                           1     1       1   1               2     1 1                 1     1 1     21
22 7                           1             1                               1 1                 1 1                   1   22
23 10     1                       1                               1   2   1                   1   1           1         1   23
24 6                                       1           1   1                                     1 1 1                     24
25 13                     2       2                                       1     1 1       1           1     1       2 1     25
26 10                           1             1 2                               1 1             1 1               2         26
27 9       1           1         1   1 2                                                 2                               1 27
28 8 1 1             1         1         1                               1                                       1   1     28
29 4                                                                               1     1           1           1         29
30 7 1 1                 1             1     1                                   1                                     1   30
31 14               1               1       1                 1 1       1     1       1 1       1   1               1 2     31
32 13     1         1         1         1   2   1     1     1             1 1   1               1                           32
33 9 1   1         1                       1                 1                   1           1   1         1               33
34 8 1         1                               1               1                                 1     1 1   1             34
35 10                 1       1       1       1       1             1                                 1         1 1   1     35
36 15 1           1               1                 1                 1 1     1   1     2 1 1       1               1     1 36
37 12       1           1   1         1           1       1   1     1     1                                             2 1 37
38 5         1                 1                                       1                         1       1                 38
39 11   1                       2   1                             1     1 1 1           1               1             1     39
40 8     1                 1       1             2         1   1                                                         1 40
41 16         2             1 1                     1   1       1     1         2   2   1     1       1       1             41
42 7             1 1                                   1 1     1                                             1 1           42
43 7     1             1 1                         1     1             1               1                                   43
44 15           2               1   1     1           1     1                   1 1   1 1   1           2                 1 44
45 8                         1             1   1   1                                   1     1 1         1                 45
46 9     1                             1     1               1         1       1           1                     1     1   46
47 10       1                     1                     1                   2             1     1       1             1 1   47
48 11           1           1                     1       2           1   1 1               1                 1       1     48
49 7             1           1       1                       1   1                               1 1                       49
50 13       2   1                     1                     1         1           1   1   2 1     1   1                     50
51 17             1 1 1     1       1   1 2   1 1     1   1           1       1                       1         1   1       51
52 13                 1     1   1                             1     1         1       2 1       1     2     1               52
53 9   2 1                         1 1                                       1                         2       1           53
54 8           1                                   1               1 1                 1     1   1             1           54
55 17     1           2 1 1     1                   1   1 1       1   1 1             1     1       1     1       1         55
56 11     1             1         1     1                       1         1                   1 1                       1 2 56
57 7       1                           1                               1 1   1               1               1             57
58 5                                     1     1               1               1                                       1   58
59 11                         1     1 1   1   1         1 1                         1                           1   1   1   59
60 10     1         1                     1           1   1 1     1                                         1         1   1 60
61 8         1                                                     1       1         1               1         1 1   1     61
62 8                 1       1         1       1 1   1                     1                         1                     62
63 18   1 1       1       1     1           1   3               2     1   1                 2   1           1     1         63
64 14 1       1         1           1       1             1         1             1       1           1 1     2           1 64
65 15                 1     1 1         2           2               1     1   1     1             1         1     1   1     65
66 11   1       2                   1         1     1 1                                                     1         1 1 1 66
67 17   1   1 1           1   1   2   1     1         1       1 1                 1 1   1                 1   1             67
68 9     1 2 1   1 1   1                                     1                                       1                     68
69 17 1     2       1       2       1   1         1                           2     1 1                     1   2   1       69
70 14               1     1     1         1         1     1 1 1   1             1           1           1   1             1 70
71 7                   1       1   1                 1                                     1                     1   1     71
72 8                         1       1   1                         1         1               1               1     1       72
73 9   2     1     1                               1                     2 1                         1                     73
74 14           1 1   1       1   1   1       1                       1   1   2 1     1                           1         74
75 11   1         1 1     1           1       1                               1   1             1         1 1               75
76 11   1       1       1                               1 1 1     1   1           1                     1 1                 76
77 17         1   2   2     1       1             1           1             1       1       1   2       1     1     1       77
78 22 1 1   1   2   1 1   1   1 1               1   1                   1   1     1 1     1 1 1   1               1     1   78
79 9 1 1       1           1     1     1                           1               1                         1             79
80 7                         1         1                 1 1   2                                                       1   80
81 16         1 1           2   1         1                   1 1 2   1     1     1       1         1     1                 81
82 17 1         1 1 1                 1                   1 1 1                         2   1   1 1 1 1 1                 1 82
83 11             1     1         1                               2               1           1     3     1                 83
84 8     1                     1 1                     1       1       1   1                                   1           84
85 15 1           1       2               1   2       2             1                         1   1         1             2 85
86 6                       1                         1                     1         1                   1       1         86
87 7             1                 1       1                       1 1                                         1       1   87
88 5                                         1             1         1                         1                   1       88
89 11 1                                 2   1           1     1                       1         1         1         1     1 89
90 11                   1     1   1               1               2     1       2                             1   1         90
91 7       1 1                                                           1     1             2                       1     91
92 5               1 1                                         1             1   1                                         92
93 7       1     1                   1               1               1                           1                     1   93
94 12 2 1           1           1 1             1   1 1             1   1                                               1   94
95 15                   1                   1       1   1 2 1 1   1       1               1 2               1       1       95
96 5             1       1                   1           1         1                                                       96
97 9                       1       1             1         1                   1         1     1   1                 1     97
98 7 1     1                       1 1                 1     1                                     1                       98
99 12           1       1                     1   1   1 1       1 1               1 1         1         1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
Ngày
/
Tháng