BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/03/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng
00 6           2       1     1                                                                                       1   1 00
01 9           1       1           1 1           1                                       1 1         1       1             01
02 9 1                     1                             1                 1             1       1       1               2 02
03 10 1       1           1                             1                   1   1       1       1         2                 03
04 12         1                   1       1       1                               1       1 1     1   1 1 1       1         04
05 6     1 2                               1       1         1                                                             05
06 7   1 1   1                                         1                     1                             1             1 06
07 8                         1               1               1 1 1 1                           1               1           07
08 12         1     1       1         1 1   1                 1   1                     1                         1   1 1   08
09 10                 1                 2 1               1           1                               1         2         1 09
10 7                                                     1             1 1               1   1       1       1             10
11 16           1 1               1       1 1 1             1             1     1 1     1     1 1       1   1           1   11
12 19               1     1     2 1 1   1         1   1           1 1       2 1 1             1 1                   1   1   12
13 7                 1     1           1                     1   1                                 1 1                     13
14 11           1               1         1                                   2     1       1 1 1 1               1         14
15 20   1         1               1 1 2 1       1         1 1 1       1         1     2   1         1     1       1     1   15
16 11     1 1                     1   1             1               1     2 1         1             1                       16
17 12             1 1       1                 1     1                   1                         1 1 2 1                 1 17
18 16         1                 2             1         1     1       1   1 1 1     3         1 1                       1   18
19 13       1       1   1 1     1 1           1   2             1 1                             1 1                         19
20 6                           1       1                                   1                     1               1       1 20
21 14       1                           1     1       1   1               2     1 1                 1     1 1       1   1   21
22 8                 1             1                               1 1                 1 1                   1     1       22
23 11                   1                               1   2   1                   1   1           1         1     2       23
24 6                             1           1   1                                     1 1 1                               24
25 14           2       2                                       1     1 1       1           1     1       2 1         1     25
26 11                 1             1 2                               1 1             1 1               2         1         26
27 8         1         1   1 2                                                 2                               1           27
28 7       1         1         1                               1                                       1   1           1   28
29 4                                                                     1     1           1           1                   29
30 5           1             1     1                                   1                                     1             30
31 14     1               1       1                 1 1       1     1       1 1       1   1               1 2               31
32 12     1         1         1   2   1     1     1             1 1   1               1                                     32
33 9     1                       1                 1                   1           1   1         1               1 1       33
34 9 1                               1               1                                 1     1 1   1                   1 1 34
35 11       1       1       1       1       1             1                                 1         1 1   1     1         35
36 16   1               1                 1                 1 1     1   1     2 1 1       1               1     1 2         36
37 12         1   1         1           1       1   1     1     1                                             2 1 1         37
38 4                 1                                       1                         1       1                           38
39 10                 2   1                             1     1 1 1           1               1             1               39
40 8             1       1             2         1   1                                                         1 1         40
41 15             1 1                     1   1       1     1         2   2   1     1       1       1                 1     41
42 7   1 1                                   1 1     1                                             1 1                     42
43 7         1 1                         1     1             1               1                                     1       43
44 16 2               1   1     1           1     1                   1 1   1 1   1           2                 1   1       44
45 8               1             1   1   1                                   1     1 1         1                           45
46 8                         1     1               1         1       1           1                     1     1             46
47 9                   1                     1                   2             1     1       1             1 1             47
48 11 1           1                     1       2           1   1 1               1                 1       1               48
49 9   1           1       1                       1   1                               1 1                       1   1     49
50 12 1                     1                     1         1           1   1   2 1     1   1                         1     50
51 19   1 1 1     1       1   1 2   1 1     1   1           1       1                       1         1   1         1 1     51
52 13       1     1   1                             1     1         1       2 1       1     2     1                         52
53 8                     1 1                                       1                         2       1               2     53
54 9 1                                   1               1 1                 1     1   1             1                   1 54
55 17       2 1 1     1                   1   1 1       1   1 1             1     1       1     1       1           1       55
56 12         1         1     1                       1         1                   1 1                       1 2     1 1   56
57 7                         1                               1 1   1               1               1                     1 57
58 5                           1     1               1               1                                       1             58
59 13               1     1 1   1   1         1 1                         1                           1   1   1       1   1 59
60 9     1                     1           1   1 1     1                                         1         1   1           60
61 7                                                     1       1         1               1         1 1   1               61
62 9       1       1         1       1 1   1                     1                         1                         1     62
63 16   1       1     1           1   3               2     1   1                 2   1           1     1                   63
64 12         1           1       1             1         1             1       1           1 1     2           1           64
65 15       1     1 1         2           2               1     1   1     1             1         1     1   1               65
66 13 2                   1         1     1 1                                                     1         1 1 1   2     1 66
67 14           1   1   2   1     1         1       1 1                 1 1   1                 1   1                       67
68 7   1 1   1                                     1                                       1                     1     1   68
69 17     1       2       1   1         1                           2     1 1                     1   2   1       2       1 69
70 15     1     1     1         1         1     1 1 1   1             1           1           1   1             1       1   70
71 8         1       1   1                 1                                     1                     1   1         1     71
72 10               1       1   1                         1         1               1               1     1           1   1 72
73 7     1                               1                     2 1                         1                           1   73
74 16 1 1   1       1   1   1       1                       1   1   2 1     1                           1         1     1   74
75 11   1 1     1           1       1                               1   1             1         1 1                 1       75
76 11 1       1                               1 1 1     1   1           1                     1 1                         1 76
77 16   2   2     1       1             1           1             1       1       1   2       1     1     1                 77
78 20 2   1 1   1   1 1               1   1                   1   1     1 1     1 1 1   1               1     1         1   78
79 7 1           1     1     1                           1               1                         1                       79
80 7               1         1                 1 1   2                                                       1             80
81 16 1           2   1         1                   1 1 2   1     1     1       1         1     1                     1     81
82 17 1 1 1                 1                   1 1 1                         2   1   1 1 1 1 1                 1   1       82
83 13   1     1         1                               2               1           1     3     1                   1     1 83
84 11                 1 1                     1       1       1   1                                   1             1   3   84
85 14   1       2               1   2       2             1                         1   1         1             2           85
86 6             1                         1                     1         1                   1       1                   86
87 8   1                 1       1                       1 1                                         1       1       1     87
88 5                               1             1         1                         1                   1                 88
89 13                         2   1           1     1                       1         1         1         1     1   1   1 1 89
90 11         1     1   1               1               2     1       2                             1   1                   90
91 5                                                           1     1             2                       1               91
92 5     1 1                                         1             1   1                                                   92
93 8   1                   1               1               1                           1                     1   1   1     93
94 10     1           1 1             1   1 1             1   1                                               1     1       94
95 15         1                   1       1   1 2 1 1   1       1               1 2               1       1                 95
96 5   1       1                   1           1         1                                                                 96
97 10             1       1             1         1                   1         1     1   1                 1             1 97
98 6                     1 1                 1     1                                     1                           1     98
99 12 1       1                     1   1   1 1       1 1               1 1         1         1                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng