BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/06/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9         1     1                                 2                   1                 1     1                   1 1   00
01 10           1     1 1 1     1                             1         1       1                                         2 01
02 14   1 1               1         1   1   1 1       1 1             1 1     1                     1     1                 02
03 9 1               1     1                   1                     1     1           1             2                     03
04 10             1     1 1             1 1                 1   2                     1                         1           04
05 8               1 1                       1                       1 1                     1   1                     1   05
06 12                 1           1     1             1           1     2                 1         1       1 1           1 06
07 8       1   1           1       1 1       1 1 1                                                                         07
08 9             1               1         1   1       1                                             1   1   1       1     08
09 11       1 1                             2     1                           1             1     1   1   1           1     09
10 13                 1     1 2                 1       1 1           1 1     1     1                   1         1         10
11 12   1               1           1         2   1             1                     1 1   1       1     1                 11
12 16   1 1     1 1     1 1 1       1                         1     1       1                     1   1       1   2         12
13 12     1 2         1                 1               1     1   1       1 1             1             1                   13
14 16 2 1               1         1 1     1       1             1 1         1         1 1 1                   2             14
15 8   1           1         1                           1               2       1                                   1     15
16 9                               1       1       1                             1                       1 1 1 1     1     16
17 14           1             1 1                   1 1   1                     1     1       1   1   1       1   1 1       17
18 12   1           1     1         1   1       2     1         1 1                                     1                 1 18
19 13   1   1                                 1 1             1     1           1     1   1 1       2     1                 19
20 7             1                   2 1             1 1                               1                                   20
21 20 1                 1   1 1 1 1   1             2                 1 1             1       1 1       1   1           3 1 21
22 6                 1     2                           1                       1                                         1 22
23 14       1       1 1       1 1     1   1 1 2                   1       1                   1                         1   23
24 7                     1     1             1                             1     1 1             1                         24
25 8   1     1           1 1     1   1                         1                                                       1   25
26 3         1                           1                                                                 1               26
27 9     1             1         1                                             1     1 1 1   1 1                           27
28 10                 1         1         1                   1             1   1                     1             2   1   28
29 7                               1                               1     1     1     1             1                 1     29
30 10     1   1                   1                             1 1     1         1       1       1                 1       30
31 5                   1           1             1       1 1                                                               31
32 14 1   1         1     2                         1     1 1   1         1             1   1   1                       1   32
33 8                         1         1         1         1             1 1                           1             1     33
34 13                   1               2 1         1                       1 1   1             1       1   1         2     34
35 9           1         1                     1                   1   1         1                 1               1   1   35
36 7 1                 1     1               1                         1                               1   1               36
37 8     1         1                 1             1     1                                     1 1   1                     37
38 11         1   1     1             1                                   2                         1 1 1 2                 38
39 12     2               1       1               1     1         1           1         1                 1       1 1       39
40 13   1           1         1 1                       1             2           1 1 1             1       1           1   40
41 10 1 1       1               1   1                 1         1             1                               2             41
42 8         1                           1             2               1 1                                         1     1 42
43 9   2                             1     1                                 1         1 1 1 1                             43
44 9                       1                         1   1     1 1   1       1       1       1                             44
45 10             1     1         1   1         1                   1             1             1           1       1       45
46 12     1                       1         1   1 1     1 1             1     1         1           1                     1 46
47 19 1 1         1   1   1     1             1           1 1 2     1 1     1   1             1     1     1         1       47
48 9         1       1           2 1   1             1               1                                               1     48
49 10             1             1                     1                 1       2                       1       1     1   1 49
50 12           1       1     1             1                               1     2         1   1     1         1 1         50
51 11 1                             1   1             1   1 1 1   1                 1           1                       1   51
52 6                               1                                 1       1 1                 1                       1 52
53 7               1         1                                               2   1         1         1                     53
54 7             1           1                                     2         1       1           1                         54
55 14       1         1 1                 1       3                   1             1       1 1 1                   1     1 55
56 7         1                       1       1                                                   1 1   1         1         56
57 12           1 1   1         1                     1   1         1 1                           2     1             1     57
58 19         1         1         1   1           1   1     2 1   2 1               1             1   1 1   1         1 1   58
59 12   1         1                         1   1   2       1                       1 1       1                     1 1     59
60 10             1 1         1   1     1 1                   1                     1   1                   1               60
61 10     1     1   1     1                     1 1     1       1 1                                       1                 61
62 20 1         1       1           1 1   2 1 1   1 1           1   1                   1 1         1     1 1   1         1 62
63 9           1 1         1   1                                   1     1               1               1       1         63
64 11       2         1     1             1               1                           1     2       1           1           64
65 11 1             1         1       1       1   1                   1             1           1       1                 1 65
66 11 1     1 1               1                               1 1             1             1   1               1         1 66
67 9       1               1       1   1               1           1                         1 1               1           67
68 14 1   1               1                         1   1         1 1   1       1 1                   2       1   1         68
69 12       1                                               1     1   1     1       1 1         2     1       1 1           69
70 11                     1               1 2             1   1                 2             1               1     1       70
71 10           1   1       1   2                             2             1     1                             1           71
72 9     1       1 1                           1                           1 1               1                 1         1 72
73 13 1 1         1                                                       1 1   1     1   1     1 1   1     1         1     73
74 7         1         1           1               1       1                           1                         1         74
75 7                       1                                     1 1         2           1                 1               75
76 8       1         1           1         1                               1     1                       1         1       76
77 13 1   1   1 1   1                   1           2     1           1               1         1                   1       77
78 10       1       1                       1           1     1 1                         1 1                 1   1         78
79 7           1                                           2                           2           1             1         79
80 11                                     2         1             1       1               3     1               1     1     80
81 14 1 1     1 1   1 1                       1 1             1           1             1               1       1   1       81
82 11             1             1       1                       1           1     1 1   1     1           1           1     82
83 9                     1             1                   1     1 1   1           1                       1           1   83
84 13     1                 2     1   1                   1   1             1     1           1       1   2                 84
85 9             1   1     1             1         1   1   1           1                                     1             85
86 17                           1 1   1   1       1       1 1 1     1     2         1 1     1           1             1   1 86
87 9           2                                 1     1 1     1                   1     1                       1         87
88 11                                       1 1       1   1           1 1                 1     1 1                 1   1   88
89 12                 1             1   1 1           2                             1         1         1   1 1     1       89
90 9               1   1     1                             1                 1 2                           2               90
91 14   1       1         1   1               1                       1             1       1 1     1           1 2     1   91
92 11 1     1 1                                 1                       1               1   1     1   1 1       1           92
93 10       1               1   1           1                                       1       1 1         1     1   1         93
94 8             1             1     1     1   1                                 1                       1         1       94
95 8 1 1                     1     1                               1                   1         1             1           95
96 11                     1             1           2       1                   1                             1   2     1 1 96
97 10       1 1                       1         1     1         1                 1         1                           1 1 97
98 11     1 1 2                   1           1                 1                   1     1                   1 1           98
99 13     2                                     1 1     1         1       1 1         1             2       1   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng