BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/11/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
Ngày
/
Tháng
00 7             1                   1                 1     1                                 2                   1       00
01 12           2 1               1                       1     1 1 1     1                             1         1       1 01
02 13               1                             1 1               1         1   1   1 1       1 1             1 1     1   02
03 11         1         1     2         1       1               1     1                   1                     1     1     03
04 9                                       1               1     1 1             1 1                 1   2                 04
05 8     1 1                             1                   1 1                       1                       1 1         05
06 9       1               1                                   1           1     1             1           1     2         06
07 11             1   1             1                 1   1           1       1 1       1 1 1                               07
08 9     1 1                 1   1                         1               1         1   1       1                         08
09 8     1   1                                       1 1                             2     1                           1   09
10 13           1 1         1                                   1     1 2                 1       1 1           1 1     1   10
11 12   1         1     1 1                   1   1               1           1         2   1             1                 11
12 15                   1   1     1 1             1 1     1 1     1 1 1       1                         1     1       1     12
13 12                         1               1     1 2         1                 1               1     1   1       1 1     13
14 14     1           1             1           2 1               1         1 1     1       1             1 1         1     14
15 13     1       2     1 1       1       1       1           1         1                           1               2       15
16 7               1 1         1     1                                       1       1       1                             16
17 9             1                         1             1             1 1                   1 1   1                     1 17
18 16 2 1             1 1             1           1           1     1         1   1       2     1         1 1               18
19 11     1 1 1 1                                 1   1                                 1 1             1     1           1 19
20 8                   1                   1               1                   2 1             1 1                         20
21 15         1     1 1                 1       1                 1   1 1 1 1   1             2                 1 1         21
22 9   1       1                     1 1                       1     2                           1                       1 22
23 16   1   1   1     1                               1       1 1       1 1     1   1 1 2                   1       1       23
24 9 1                   1         1       2                       1     1             1                             1     24
25 9         1                 1                 1     1           1 1     1   1                         1                 25
26 12 1       1 1       1   1     1   1 1 2             1                           1                                       26
27 9       1 1             1           1   1       1             1         1                                             1 27
28 9               1         1           1                     1         1         1                   1             1   1 28
29 10         1     2       1           1   1                                 1                               1     1     1 29
30 9   2           1                               1   1                   1                             1 1     1         30
31 8               1             1     1                         1           1             1       1 1                     31
32 14           1               2 1             1   1         1     2                         1     1 1   1         1       32
33 9       1         1                 1                               1         1         1         1             1 1     33
34 11     1                     1       1     1                   1               2 1         1                       1 1   34
35 9 1 1               1         1                       1         1                     1                   1   1         35
36 11         1     1       1   1       1     1 1                 1     1               1                         1         36
37 10 1 1 1                       1         1       1         1                 1             1     1                       37
38 11         1     1 1               2                 1   1     1             1                                   2       38
39 9                                   1           2               1       1               1     1         1           1   39
40 11 1     1 1           1                       1           1         1 1                       1             2           40
41 11             1   1           1             1 1       1               1   1                 1         1             1   41
42 10     1 1       1     1                             1                           1             2               1 1       42
43 7   1                                 1       2                             1     1                                 1   43
44 12             1       1 1 1     1                                 1                         1   1     1 1   1       1   44
45 10 1             1     1           1                     1     1         1   1         1                   1             45
46 12     1                                 1 1     1                       1         1   1 1     1 1             1     1   46
47 18 1           2                             1 1         1   1   1     1             1           1 1 2     1 1     1   1 47
48 10   1                     1                         1       1           2 1   1             1               1           48
49 11     1   1   2   1                                     1             1                     1                 1       2 49
50 10                 2 1     1   1                       1       1     1             1                               1     50
51 12 1   1                               1   1 1                             1   1             1   1 1 1   1               51
52 8   1 1 1                                 1                               1                                 1       1 1 52
53 10   1           1   1   1         1       1               1         1                                               2   53
54 7                   1                     1             1           1                                     2         1   54
55 9                           1                     1         1 1                 1       3                   1           55
56 8 1           1 2       1                           1                       1       1                                   56
57 8                                                     1 1   1         1                     1   1         1 1           57
58 17       1       1     1               1 1           1         1         1   1           1   1     2 1   2 1             58
59 14 1                   2 1         2 1         1         1                         1   1   2       1                     59
60 10   1 1                         1                       1 1         1   1     1 1                   1                   60
61 12                 1       1         1           1     1   1     1                     1 1     1       1 1               61
62 14                         1                 1         1       1           1 1   2 1 1   1 1           1   1             62
63 14 1     1 1             1   1       1   1 1           1 1         1   1                                   1     1       63
64 8                                   1   1         2         1     1             1               1                       64
65 13                   2   1   1         1   1 1             1         1       1       1   1                   1           65
66 14             1 1     1 1 2       1         1     1 1               1                               1 1             1   66
67 13                   1   2 1 1     1       1       1               1       1   1               1           1             67
68 12       1 1                               1 1   1               1                         1   1         1 1   1       1 68
69 8           1                         1 1         1                                               1     1   1     1     69
70 11                         1           1 1                       1               1 2             1   1                 2 70
71 11           1     1                     1             1   1       1   2                             2             1     71
72 9                           2         1         1       1 1                           1                           1 1   72
73 10           1     1 1                     1 1 1         1                                                       1 1   1 73
74 8           1             1       1                 1         1           1               1       1                     74
75 7 1                               1                               1                                     1 1         2   75
76 9   1   1               1       1                 1         1           1         1                               1     76
77 17                         1 1 2 1       2   1   1   1 1   1                   1           2     1           1           77
78 11 1 1       1                 1         1         1       1                       1           1     1 1                 78
79 5           1                     1                   1                                           2                     79
80 9       1             2   1                                                     2         1             1       1       80
81 17 1   1 1 1                           1   2 1 1     1 1   1 1                       1 1             1           1       81
82 10 1         1             1     2                       1             1       1                       1           1     82
83 13               1           1   3     1   1                     1             1                   1     1 1   1         83
84 13   1       1         1 1   1                   1                 2     1   1                   1   1             1     84
85 10                           2                           1   1     1             1         1   1   1           1         85
86 14       1             1       1                                       1 1   1   1       1       1 1 1     1     2       86
87 8   1                               1                 2                                 1     1 1     1                 87
88 11 1       1       1   1             1                                             1 1       1   1           1 1         88
89 7                                 1                         1             1   1 1           2                           89
90 9           1       1                                     1   1     1                             1                 1 2 90
91 14     1   1       1         1 1 2     1       1       1         1   1               1                       1           91
92 7     1                               1     1     1 1                                 1                       1         92
93 8           1                   1 1   1           1               1   1           1                                     93
94 8         1                     1     1                 1             1     1     1   1                                 94
95 9                   2               1     1 1 1                     1     1                               1             95
96 8                 1   1                                         1             1           2       1                   1 96
97 9     1       1                 1                 1 1                       1         1     1         1                 97
98 12   1   1     1       1       1                 1 1 2                   1           1                 1                 98
99 9                             1                 2                                     1 1     1         1       1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
Ngày
/
Tháng