BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN Ngày 24/11/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10           1         1         1     1     1         1       1                 2   1                                   00
01 8                                                     1   1 1                           1 1             1 1     1       01
02 12   1       1                   1         1 1               1         1     1 1   1   1           1                     02
03 14                         2           1     1               1           2 1 1   1       1         2       1             03
04 8     1                       1       1                 2           1             1         1                           04
05 7           1                       1                         1 1                       1                   1         1 05
06 10                           1           1   1   1 1       1         1                   1       1       1               06
07 10             1       1       1           1                                     1 2                 1 1       1         07
08 5                     1       1 1                                                           2                           08
09 8         1 1                   1 1             1                                     1             1 1                 09
10 6                       1                           1               1                   1   1                   1       10
11 8   1   1           1   1                           1   1                         1                             1       11
12 11       1 1   1                 1   1     1                             1   2             1           1                 12
13 14             1       1         1   1             1 1 1                 2       1   1   1     1       1                 13
14 11   1                     1       1         1         2         1     1                 1                     1   1     14
15 7                           1     1                 1                                               1 1   1   1         15
16 8         1           1   1   1                     2                                               1           1       16
17 12 1     1           1 2 1     1       1     1             1             1                     1                         17
18 18 1         1 1   1         1   1 1     3                 1         2   1           1                     1 1       1   18
19 7                 1                               1         1                     1       1       1     1               19
20 16                 2       1   1       1     1     1   1             1 2 1                 1 1                       1 1 20
21 6       1                                           1                 1   1           1         1                       21
22 6   1       1                     1                                         1               1 1                         22
23 8         1                                         1   1                   1               1 1                 1     1 23
24 9                 1                           1       1           1   1   1       1                     1     1         24
25 13         1         1       1                                     1                 1 1     3       1       1   1     1 25
26 11                       1         1       1               1       1   1                           2           1   1   1 26
27 17         1   1 1       1                       1     1   1   3                               2 1 1 1     1           1 27
28 6             2                               1     1                     1                     1                       28
29 19 1   1   1     2 1       3 1     1                 1     1   1     1                 2 1                         1     29
30 15 2       1     1                       1     1     2 1           1           1                 1           1     1   1 30
31 11   1                                                   1 1   1 2                 1 2       1     1                     31
32 10       2 1           1       1               1         1                                           1             1   1 32
33 9 1   1 1           1               1                 1             1     1                   1                         33
34 5                                   1     1                   1         1                       1                       34
35 14   1   1   1     1       1 1               1   1               1           1             1   1           1       1     35
36 9           1   1   1                                                         1 1     1               1     1 1         36
37 12   1       1     1         1   1         1         1       2   1               1         1                             37
38 7         1   1                         1   1       1                             1     1                               38
39 11       1                             1     1                               1 1     1         1       1 1   1 1         39
40 9         1                   1       1       2                               1 1                 1 1                   40
41 10     1           1     1                         1         1             1                 1             1 2           41
42 13     1               1                   2       1     1   1         2 1                                 1   1     1   42
43 11     1                     1         1 2     1       1                 1         1         1                   1       43
44 11           1     1 2                             1               1     1     1                 1   1         1         44
45 6   1               1 1         1               1                   1                                                   45
46 7     2                                     1             1       1                       1             1               46
47 12                       2           1 1     1 1           1       1       1           1                       2         47
48 9                   1                                                 1         2     1   1         1       1     1     48
49 9               1       1       1             1   1                     1             1                       1       1 49
50 11         1                       1   1                       1 1 1         2 1                           1       1     50
51 6     1       1         1                         1                               1             1                       51
52 10     1                                         1 1     1                   1     1 1               2             1     52
53 9 1             1           1 1                 1 1                                             1         1         1   53
54 6                     1           1 1           1     1                                             1                   54
55 11           1                               1     1         1 1     2                                     1       1 2   55
56 14   1           1   2                           1       1   1 1 1 1 2                 1                           1     56
57 11             1                       1 1     1     1       2   1         1                     1           1           57
58 11     1 1   1 1             1   1                       1               1         1       1       1                     58
59 12           1 1             1 1   1                         1             1 1       1                       1   1   1   59
60 11   1     1                             1       2                 1                       2             1       1     1 60
61 16   1     1       1       1           1           1     1           1 1   1     2 1           1 1                   1   61
62 7 1               1       1                       1                               1 1   1                               62
63 10                               1           1             1         1 1               1 1       1         1 1           63
64 13       1           1                     1   1                           1               1   1   1               2 1 2 64
65 11 1           1           1             1                         1                       1       1 1 2         1       65
66 21 1     1     1 1 2     1               1       2         2   1   1 1   1               1 1   1       1       1         66
67 15       1               1         1           2 1     1       1               2     2                   1         2     67
68 10 1       1               1             1       1           1       1         1     1                     1             68
69 10                       1   1           1                       1 2                         1           2             1 69
70 9     1             1                                       1   1               1       1 1   1         1               70
71 8   1                                                 2               1                               1     1     2     71
72 6       1               1                   1                                         1           1     1               72
73 10     1     1       1 1     1   1   1                                       1         1 1                               73
74 15                           1                     1                 1 1   2   1 1   1 1       1       1     1   1   1   74
75 16       1                 1         1               1 1 1 1                 1   1       1 1   1       1 1 1   1         75
76 15 1   1         1     2                 1 1         1                             1 1       1   1           1       1 1 76
77 13               1 1     2 1                         1       1 1   1             1       1         1         1           77
78 12         1 1   2                   1     1 1           1 1                   1       1 1                               78
79 9 1 1               1     2                                   1 1         1                                       1     79
80 10               2           1         1 1   1                               2                           1           1   80
81 8                           1   1   1   1                         1       1       1 1                                   81
82 11   1                               2             1     1 1 1             1                     1 1         1           82
83 10       2             1       1           2             1                                   1                   1   1   83
84 19 1 1 1         1                 1   1       1         2       1         1   1 1   1             1 1     1     2       84
85 10             1         1                             1       1 1                             1   2             1     1 85
86 15   1             1           1 1             1             1   1             1                 1   1 1   1   1 1     1 86
87 12           2 1 1           1             1               1                 1 2                                     1 1 87
88 9                   1                     1                               1   2 1       1             2                 88
89 12           1 1                     1 1 1       1               1     1             1 1                       1     1   89
90 10 1 1               1         2   1         1                         2                                             1   90
91 8 1                   1           1       2     1                                           1           1               91
92 11                     2   1   2   1               1             1 1                           1               1         92
93 16   1     1             1       1 1       1   1               2       1     1         1             1 1   1     1       93
94 13 1   1           1                 1 1           1                     1         1             1   1       1       1 1 94
95 15 1             1 1               1 1 1       1           1     1 1                         1 1 1       1       1       95
96 5     1   1                   1                                                           1           1                 96
97 9     1       1     1               1         1                         2                               1 1             97
98 8       1                   1 1 1     1                 1                                 1                         1   98
99 8                               1 1 1           1     1                                         1       1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
Ngày
/
Tháng