BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/06/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng
00 12 1           1 1   1     1                     1         1           1                   1       1     1       1       00
01 9                             1                 1       1   1       1     1   1                           1         1   01
02 11         1       1       1                   1                   1     1   1     1   1                       1   1     02
03 6       1                         1           1                                       1             1   1               03
04 7     1         1       1                 1                 1                       1                               1   04
05 16     1 1       1 1   1     1       1 1             1                       1       1 1     1     1           1 1       05
06 11       1                 1       1 1         1               1           1           1                     1   1   1   06
07 9                 1 1   1                                             1           1       1     1 1     1               07
08 7         1                                 1 1 2                               1                     1                 08
09 17   2   1   1 1               1               1   2     1 1       2           1   1               1               1     09
10 6         1     1                 1             1               1                           1                           10
11 8     1     1         1                 1 1                                       1 1             1                     11
12 13                           1     1 1 1         1                         1       1   1 1       1       2             1 12
13 10                         1 1   1                       1     1                     1       1         1 1           1   13
14 14                         1     1         1   1             1             1                 1 1         1 1 2     1   1 14
15 13       1 2 1                                   1       1               1       1     1     1                 2   1     15
16 6                                                     1                     1       1               1           1 1     16
17 12 1     1   1         1                                   1 2     2 1                         1         1               17
18 8                 1     1                                       1     1                 1     1               1 1       18
19 8                 1       1                         1   1 1         1         1             1                           19
20 10               1   1             2                   1           1             1                         1       2     20
21 10                             1               1     1       1                                 1       1     1 1   1   1 21
22 8     1 1                                         1         1     1     1 1     1                                       22
23 7 1         1                                             1     1   1             1                                   1 23
24 11       1                                 1 1           1       1       2         1           1             1   1       24
25 6                                       1               1     1       1                               1         1       25
26 13   1           1 1 1   1   1   2                             1     1             1                     1     1         26
27 11 1     1     1 1                           1                                 1 1             1       2           1     27
28 7                     1                             1   1 1                                   1           1     1       28
29 10 1               2 1                       1               1                 1     1       1     1                     29
30 9                 1           1           1                           1     1                       1   1 1         1   30
31 10 1 1                       1         2             1                         1 1     1             1                   31
32 13               1   1               1           1   1 2             2     1               1           1           1     32
33 14 1                           1 1       1   1         1       1                 1   1 1         1               2   1   33
34 9   1               1                 1         1         1             2 1                     1                       34
35 11       1                 1             2     1             2       1         1       1       1                         35
36 14     1                           1                       1     1 1       1     1 2 1             1 1   1           1   36
37 9         1   1             1         1 1                         2     1                             1                 37
38 7       1       1             1   1         1                                           1             1                 38
39 14 1       2           1               1 1 1             1                                   1       1   1   1   1 1     39
40 11     1   1           1     1 1 1     1           1                           1                           1           1 40
41 5                                                                                               2 1         1 1         41
42 12 1           1                   1     1   1 1   1             1       1                       1           1 1         42
43 11     1           1         2               1                   2                                     1       1 1     1 43
44 15             1       1 1     1 1   1       1     1               1     1               1 1       1   1     1           44
45 7               1                               1                       1                 1     1         1   1         45
46 13     2           1   1 1       1                     1 1     1         1                 1     1 1                     46
47 7       1                             1                                     1 1                       1       1     1   47
48 17   1       1           1 1   1   2     1         1 1     1   1 1         1         1 1           1                     48
49 13 1             1   1 1                       1 1 1           1     1     1 1             1                 1           49
50 13     1   1     1   1       1 1     1       1   1             1                         1                     1     1   50
51 13           1     2     1     1       1 1                             1     1                   1         1 1       1   51
52 10     1     1         1 1                           1 1               1 1             1     1                           52
53 6                       2                                           1 1 1                                           1   53
54 14   1               1           1     2   1       1   1   1   1           1       1 1                       1           54
55 9             2       1             1           1         1 1 1                       1                                 55
56 9 1   1                     1       1   1                                 1                   1     1     1             56
57 11   2               1                         1 1 1     1       1                                       1         1 1   57
58 15     1                       1     1   1                       1   1     1 1   1       1 1   2     1         1         58
59 20       1 1   2   1                 1 2       1 1     1 1         1 1       1               1   2         1       1     59
60 11     1             1 1 1                                 1 1   1                               1         1           2 60
61 11           1         1           1 1                 1             1   1       1             1       1   1             61
62 8             1                                       1   1       1                     1 1         1           1       62
63 13                   1   1                                     1   1         1 1   1     1 1 2 1   1                     63
64 4           1                 1           1           1                                                                 64
65 11 1 1                     1               1 2                                               1     1 1     1 1           65
66 11                 1         2 1         1 1   1         1                               1   1           1               66
67 14 2   1                       1                   1   1               1       1 1 1   1                   1         1 1 67
68 10   1           1                   1     2 1               1         1             1 1                                 68
69 5             1                                     1                     1                   1                       1 69
70 9                           1                       1                                   1     1     2 1           1 1   70
71 11                               2     1   1     1 1           1                 1   1                       1   1       71
72 10               1                 1         1       1 1       1           1   1                     1                 1 72
73 10                   1     2     1 1       1       1 1                                                               1 1 73
74 6     1               1         1         1                       1                               1                     74
75 7             1           1   1     1                                           1       1           1                   75
76 9             1           1                                         1     1     1       1               1   1     1     76
77 13   1     1               1     1             1     2           1           1   1       2                     1         77
78 7       2                                   1               1                             1               1           1 78
79 8       1                         1         1     1       1                           1                         1   1   79
80 14 2       1             1               1 1                 1   1   1       1   1         1               1     1       80
81 11                 1 1                                   1 1   1       1 1   1                       1 1           1     81
82 13     1       1 1 1     1   1                           1 1 1                 1       1   1                 1           82
83 9 1       1                             1                           1     1 2                       1                 1 83
84 13   1           1   1                       1           1 1   1         1 1   1         1 1                 1           84
85 10         1 1 1           1 1     1                                                 1   1         1           1         85
86 12   1                 1   2         1                 1         1     1                   1     1   1       1           86
87 6           1               1 1 1   1                                                                     1             87
88 11     1   1                       1 1       1                       1 2         1                       2               88
89 9                   2 2                 1                   1               1                   1                     1 89
90 15           1         1               1 1       1 1 1     1           1     1       1           1     1           1   1 90
91 16 1         1 1 2                   1   1           1       1   2                 1         2             1     1       91
92 9   1   1               1       1     1             1             1   1                               1                 92
93 15   2   1 1                           1       1   1   1 1         1           2     1         2                         93
94 8           2                                                                     1 1 1     1   1                 1     94
95 10             1         1       1                   1               1 1                 1         1   1             1   95
96 16                       1       1   1         1       1         1 1           2       1   1   1   1     1     1       1 96
97 14   1       1             1   1               2 1                       1         1 1     2         1           1       97
98 14                           1             1       2     1             1     1   1 1 1           1             1     1 1 98
99 12         1 1     1               1       1           1       2                   1     1   1     1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng