BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/01/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
Ngày
/
Tháng
00 9               1         1           1 1             1                     1             1             1             1 00
01 12 1           1 1 1 1   1       1     1                   1                                   1 1                   1   01
02 11 1     1                       1                           1         2 2         1                           1     1   02
03 20     1             2 2 1     1   1   2 1         1   1 1 1       1                   1   1                   1   1     03
04 10 1                           2     1 1       1               1 1                                   1               1   04
05 18     1 2       1 1                 1 1       1                       1 1 1 1   1             1   2             1 1     05
06 10                             2             1 1     1             1     1             1                 2               06
07 9             1                     1       1       1                   1             1       1                   1   1 07
08 7                 1         1                   1                   1                   2                             1 08
09 12               1           1     1                             1                 1 1 1   1         1   1       2       09
10 8 1       1         1           1                                             1               1       1   1             10
11 13 1         1               1             1   1       1   1       1             1   1       1           1 1             11
12 11                 1           1       1           1   1 1     1     1               1           2                       12
13 11 1 1       1     1                     1         1 1     1                                   1             1       1   13
14 6           1             1                       1     2                                         1                     14
15 13       1             2                     1   1       1 1 1         1       1       1           1               1     15
16 10   1   1         1     1                     1                   1   1                       1 1     1                 16
17 12 1         1                         2             1   1       1               1             1             1 2         17
18 10                   1   1     1 1       1 1           1 1                                 1               1             18
19 8   1                     2                       1         1                                     1             2       19
20 13                 1     1   1 1           1   1         1     1 1         1             1 1                 1           20
21 7 1           1       1                       1                         1         2                                     21
22 13         1   1 1     1             1       1       1     1                 1               1           1 1 1           22
23 9                                       2 1                                         1     1         1       1 1 1       23
24 9     1               1                                                 2                   1 1   1     1             1 24
25 17   1               1           1   1 1       1         1 1           1       1 2   1           1     1     1       1   25
26 6   1                         1   1   1                       1                         1                               26
27 7 1             1         1                       1                 1                               1               1   27
28 14       1 1                 1           1     1   1         1   1       1   1       1   1                       1     1 28
29 6   1                                             1                 1   1   1             1                             29
30 16     2             1   1 1                 1       1 1       1         1     1   1       1       1               1   1 30
31 8       1         1   1                   1       1                           1     1                     1             31
32 8                   1                   1           1 1             1     2                                           1 32
33 10           1                       1   1 1 1                     1 1                                   1     1       1 33
34 11           1             1         2         1                                         1       1 1 2         1         34
35 11 1   1       1                   1         1     1     1       1 1   1       1                                         35
36 6                       1   1               1                   1                     1           1                     36
37 19           1           1           1 1               1     1 1     1   2   1     1 2         1 1     1           1 1   37
38 5     1   1                     1                                         1                                     1       38
39 10                 1           2 1     1 1                           1                   1                         1 1   39
40 13     1   1                   1           2       1           1               1 1       1       2         1             40
41 7                       1       1                     1         1             1                                 1     1 41
42 9                   1               1                       1 1               1   1                     1 1 1           42
43 14 1     1   1           1         1           1   1                   1   1             1   1         1 1   1           43
44 12     1       1   1       1                     1                         1     1           1       1       2 1         44
45 13       2                 1                     2     1     1                   1     1 2                 1           1 45
46 12     1       2 1                                 1   1     1               1 1 1                     1         1       46
47 12   1 1   1     1     1                                     1       1     1             1   1             2             47
48 14         1   1   2         1                           1             1         1             1 1   2 1 1               48
49 9 1   1                         1                   1                       1               1   1   1         1         49
50 9                               1 2     1           2                                       1 1   1                     50
51 10               1       1   1                                     1     1         1     1           1 1             1   51
52 17     2 2     1 3                   1   1   1                                                   1 1 1           2 1     52
53 10           1                       1       2   1   1 1             1                 1                     1           53
54 16   1               1     1               1 1             1                   1 1   1     1 2         1     1       1 1 54
55 8                 1     1               1             1                         1         1   1           1             55
56 13                       1   1           1 1                   1   1   1       1 1           1   1     1       1         56
57 12           1     1                 1                   1         1       1             2   2                     1 1   57
58 11 1           1     1             1   1   1                   1       1 1 1                                       1     58
59 7                                       1     1 1       1     1       1                 1                               59
60 13 1                         1                             1   1     1 1           1       1           1   1 1   1   1   60
61 13   1         1                         1     1 2                 2                           1   2           1 1       61
62 12   1       1 2                                     1           2   1             1                       1   1     1   62
63 10   1                 1     1     1 1     1                 1   1               1                       1               63
64 16                       1   2     1       1         1   1 1       3       2                 1         1     1           64
65 12         1               1 1   1                   1 1     1   2                 1   1         1                       65
66 6               1           1     1       1                 1                                           1               66
67 8     1                 1   1 1                   1                                 1                     2             67
68 6                     1       1                             1             1   1                               1         68
69 9   1     1           1                   1               1   1                               1                   2     69
70 12     1     1 1   1                                 1               1 1           1                 1   1       2       70
71 10       1                 1   1     2 1       1 1                           2                                           71
72 7           1                             1             1               1                 1         1 1                 72
73 12       1     1       1                                                   1 1     1   3 1       1                     1 73
74 11           1         1         1 1           2           1     2                 1                               1     74
75 6                               2                                 1             1                           1       1   75
76 13               1       1                   1 1 2 1 1           1           1                     1               1   1 76
77 8     1     1       1                                                 2     1     1                         1           77
78 8   1       1   1   1             1 1     1                 1                                                           78
79 7                                 1   1         1   1                           1                   1 1                 79
80 11                   1                             1                 1           1     2             1 1 1     1       1 80
81 16         1     1   1     1     1     1                   1           1   1   1           1   1   1         1 2         81
82 14       2 1               1                 1             1               1   1     1 1         1   1     1           1 82
83 6   1 1 1 1                                 1                                         1                                 83
84 6         1           1       1                   1                 1                 1                                 84
85 12   1                     1       1             1 1       1 1 1     1   1 1                       1                     85
86 10 1               1                                   1                           1   1   1   1               1 2       86
87 8                     1               1                 1                           2   1   1                       1   87
88 10   1     1 1     1                     1     1           1                                     1       1     1         88
89 12         1   1 1   1             1                             1                         2     1 1       1       1     89
90 19 1     1   1 1       1 1 2       1                           1             1 1 1 1 2     1               1           1 90
91 14 1 1     3                     1           1   1                                   1       1           1   1       1 1 91
92 8                   1                     1           1 1                   1                 2                       1 92
93 15   1                     1 1 1   1 1   1                 1 1     1           1             1       1             2     93
94 8               1       1                               1       1           1 1                       2                 94
95 7                                                         1 1     1               1       1             1         1     95
96 5                                                             2             2                     1                     96
97 12                           1 1             1   1   1 2     1             1                 1                       2   97
98 11 1                 1 1         1           1   1             1   1 1   1                             1                 98
99 6                 1             1               1                   1 1             1                                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
Ngày
/
Tháng