BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 17/07/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
Ngày
/
Tháng
00 15             1               1 1       1     1     2     1 1     1 1 1   2         1                                   00
01 19           1   1 1       2       1 2   1   1                 1       1           1 1   1         1     1   1       1   01
02 8     1     1                               1                 1                               1       1     1         1 02
03 11     1   1               1     1           1                             1         1           1   1   1         1     03
04 6           1                         1         1                   1                               1         1         04
05 9       1 1                   1 1             1         1             1                             1                 1 05
06 8                             1               1 1                         1                 1 1                 1   1   06
07 12         1   1     1     1             1                         2     1         1         1         1         1       07
08 17             1     1   1   1                   1       1           1     1     1 1     2   1 1     1     1 1           08
09 10       2                           1     1                     1     1   1           1       1                 1       09
10 14 1                 1                                 1                   1 1     1 1       1 2 1         1 1   1       10
11 14 1                           1 1   1   1                         1           1                   1     1 3 1     1     11
12 6                     1                                     1                     1                 1 1       1         12
13 8   1       1                 1       1 1                                 1                   1               1         13
14 9                           1         1       1 1 1 1                           1                         1   1         14
15 9         1             1           1     1 1                 1   1                           1         1               15
16 11               1     1     1                 1       1     1 1                 1   1           1     1                 16
17 12   1 2                 1                     1       1 1           1   1   1         2                                 17
18 11 1             1       1       1                     1               1             1     1     1 1               1     18
19 9       2       1     1 1       1         1                                                   1                       1 19
20 19   1             1   1 1       1       2   1                 1 1   1 2                     1   1   2                 2 20
21 11                                     1     1   1 1       1 1   1   1   1                                             2 21
22 9 1 1           1               1 1                     1           1             1                     1               22
23 15   1 1 1                   1           1     2     1         1 1   1         1 1                             2         23
24 13             1       1               1   1               1   1   1   1         1   1 1             1               1   24
25 8   1       1     1           1           1                     1               1                     1                 25
26 7                                     1               1     1                 1 1   1 1                                 26
27 16           1   1                           1       2     3   1 1       2             1     1         1       1         27
28 9       1     1 1                             1   1           1                     1                     1         1   28
29 8                 1     1         1   1                       1 1       1 1                                             29
30 9         1   1                             1             1         1                 1             1         1   1     30
31 13 1                 1         1         1               1 1         1   1   1                 1       1       1       1 31
32 12             1   1         1 1           1     1 1       1   1                                 1 1 1                   32
33 18     1       1   1       1       1         1     1 1                   1   2     1   1           1     1         1 1 1 33
34 8     1                 1     1         1                 1                               2       1                     34
35 12                                 1 1 1     1                 1 1       1   2     1       1                     1       35
36 6                                     1           1                   1             1                   1       1       36
37 12         1 1                   1             1       1 1     1                 1       1             1     1     1     37
38 9       1         1       1 1     1                     1               1     1   1                                     38
39 14         1 1       1     1               2               1 1                         1                   1 1   1 1   1 39
40 6 1                               1                           1                 1                             1   1     40
41 8       1     1                   1             1                               2   1       1                           41
42 10 1 1               3                                       1       1 1     2                                           42
43 9   1                                   1     1 1   1   1               1                                           1 1 43
44 15   2 1         2     1     1             1                       1   1                 2 1 1     1                     44
45 11 1           1 1 1               1                                 1     1   1             1   1           1           45
46 11       1                                 1       1 1                   1       1       2           1 1   1             46
47 13 2               1               1                       1 2     1 1         2     1     1                             47
48 6                       1   1           1                                 1             1         1                     48
49 9     1         2                   1           1     1                     1                                   1   1   49
50 7                             1                               1   1                         1       1     2             50
51 7           1           1                   1           1 1     1                             1                         51
52 10       2 1                                       1                 1 1                           1   2   1             52
53 16   1                     3   1 1   1             1   1             1 1             2     1     1                   1   53
54 14   1       1 1             1   1                           1   1             1   1 1 1       1           1           1 54
55 13 1                 1                               1 1   1         1     1 1                   1   1         1   1 1   55
56 9     1           1 1 1             2                                                                 1           2     56
57 8         1 1                           1   1   1                 1                               1                 1   57
58 10         1                         1                         1         1       2         1       2         1           58
59 5                                   1 1                                                         1 1 1                   59
60 7 1 1   1   1               1                                   1                                               1       60
61 11     1 1         1     1                   1     1 1   1                                                   1 1       1 61
62 13 1   1     1         1 1                   1   1     1         1                           1 1     1           1       62
63 8                                                       2                           1 1 1       1   1               1   63
64 12   1             1                             1 1         1             1     2       1 1     1     1                 64
65 7                       1             2       1                                           1 1                 1         65
66 6                     1                               1 1 1                                 1           1               66
67 8 2                           1                 1                 1       1 1                                 1         67
68 10     1             1               1         1                   1                 1     1         1   1   1           68
69 15         2     1   2       1             1                   1         1   1               1             1     1     2 69
70 3       2                                                   1                                                           70
71 14               3                                           1         1     1   1       1 1   1 1   1       1     1     71
72 14                     2     1               1   1 1 1 1 1                     1         1       1         1   1         72
73 5             1                               1                         1   1                                   1       73
74 12         1           1   1   1         1     1 1       1         1       1                             1         1     74
75 13   1       1               1 1   1 1 1     1               1                             1   1                     1 1 75
76 10         1   1                   1   1   1 1       1                   1     1                               1         76
77 26   1             1 1   1     2     1             1 1     1       1       1   1 1 1   3   2       1           1 1 1 2   77
78 11               1     1               1           1                         1     1     1   1 1                     1 1 78
79 11                                       1         1 1 1     1             1   1         1     1   1         1           79
80 9     1       1           1     1                     2                             1   1                 1             80
81 14   1 2               1               1       1 1 1             1   1             2           1               1         81
82 7 1           1       1                                           1           1       1                             1   82
83 14                         1 1 2       1   1                     1 1           1   1         1   1                 2     83
84 8                         1       1     1 1                   1 1     1                         1                       84
85 10                 1       2 1                                           1             1                 3   1           85
86 10     1 2                           1       1           1                     1                 1               1 1     86
87 9           1     2 1           1                           1                           1   1                   1       87
88 12     1             1     1 1         1 1 1               1 1           1 1                             1               88
89 13 1       1       1   1 1                 1           1     1   1     1           1   1                         1       89
90 16 1           1 1   1   1   1   1 2     1               1             1                         1     2   1             90
91 10   1       1 1       1             1               1   1                   1             1                 1           91
92 8             1                     1                           2                       1 1       1       1             92
93 9         2                     1 1                       1                   1                       1         1   1   93
94 11                 1 1 1                   1   1   1                               1   1                 1   1       1   94
95 9         1                     1                   1 1             1       1 1           1                     1       95
96 9                       1       1         1     1                 1           1                       1 1   1           96
97 9           2           1 1                   1                   1   1                     1           1               97
98 6                               1 1               1                                               2                   1 98
99 10                           1     1             1   1 1                           1                   1 1   1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
Ngày
/
Tháng