BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 24/06/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
Ngày
/
Tháng
00 16               1 1       1     1     2     1 1     1 1 1   2         1                                     1       1   00
01 18 1 1       2       1 2   1   1                 1       1           1 1   1         1     1   1       1                 01
02 8                             1                 1                               1       1     1         1 1       1     02
03 11           1     1           1                             1         1           1   1   1         1     1       1     03
04 7                       1         1                   1                               1         1               1     1 04
05 8               1 1             1         1             1                             1                 1             1 05
06 8               1               1 1                         1                 1 1                 1   1                 06
07 11     1     1             1                         2     1         1         1         1         1         1           07
08 19     1   1   1                   1       1           1     1     1 1     2   1 1     1     1 1               1     2   08
09 9                     1     1                     1     1   1           1       1                 1           1         09
10 13     1                                 1                   1 1     1 1       1 2 1         1 1   1                     10
11 16               1 1   1   1                         1           1                   1     1 3 1     1     1   1       1 11
12 11       1                                     1                     1                 1 1       1             1 2   2   12
13 7               1       1 1                                 1                   1               1         1             13
14 11             1         1       1 1 1 1                           1                         1   1           1     1     14
15 9         1           1     1 1                 1   1                           1         1                       1     15
16 11 1     1     1                 1       1     1 1                 1   1           1     1                               16
17 10         1                     1       1 1           1   1   1         2                                           1   17
18 11 1       1       1                     1               1             1     1     1 1               1             1     18
19 8 1     1 1       1         1                                                   1                       1           1   19
20 19   1   1 1       1       2   1                 1 1   1 2                     1   1   2                 2 1             20
21 11                       1     1   1 1       1 1   1   1   1                                             2               21
22 11 1               1 1                     1           1             1                     1                   1 1 1   1 22
23 12             1           1     2     1         1 1   1         1 1                             2                       23
24 13       1               1   1               1   1   1   1         1   1 1             1               1           1     24
25 7   1           1           1                     1               1                     1                           1   25
26 9                       1               1     1                 1 1   1 1                                 1   1         26
27 17 1                           1       2     3   1 1       2             1     1         1       1         1       1     27
28 7 1                             1   1           1                     1                     1         1                 28
29 8   1     1         1   1                       1 1       1 1                                                           29
30 9                             1             1         1                 1             1         1   1     1       1     30
31 14     1         1         1               1 1         1   1   1                 1       1       1       1       1   1   31
32 13   1         1 1           1     1 1       1   1                                 1 1 1                     1 1         32
33 19   1       1       1         1     1 1                   1   2     1   1           1     1         1 1 1   1   1 1     33
34 8         1     1         1                 1                               2       1                         1         34
35 12                   1 1 1     1                 1 1       1   2     1       1                     1                     35
36 7                       1           1                   1             1                   1       1         1           36
37 11                 1             1       1 1     1                 1       1             1     1     1           1       37
38 10   1       1 1     1                     1               1     1   1                                       1   1       38
39 14     1     1               2               1 1                         1                   1 1   1 1   1     1   1     39
40 7                   1                           1                 1                             1   1         1 1       40
41 9                   1             1                               2   1       1                           1 1 1         41
42 8     3                                       1       1 1     2                                                         42
43 8                         1     1 1   1   1               1                                           1 1               43
44 12 2     1     1             1                       1   1                 2 1 1     1                                   44
45 11 1 1               1                                 1     1   1             1   1           1                 1     1 45
46 13                           1       1 1                   1       1       2           1 1   1             1     2       46
47 12   1               1                       1 2     1 1         2     1     1                               1           47
48 7         1   1           1                                 1             1         1                               1   48
49 9 2                   1           1     1                     1                                   1   1           1     49
50 9               1                               1   1                         1       1     2                         2 50
51 7         1                   1           1 1     1                             1                               1       51
52 7                                   1                 1 1                           1   2   1                           52
53 16           3   1 1   1             1   1             1 1             2     1     1                   1           1     53
54 14             1   1                           1   1             1   1 1 1       1           1           1 1         2   54
55 12     1                               1 1   1         1     1 1                   1   1         1   1 1                 55
56 8   1 1 1             2                                                                 1           2                   56
57 6                         1   1   1                 1                               1                 1                 57
58 12                     1                         1         1       2         1       2         1                 2   1   58
59 6                     1 1                                                         1 1 1                       1         59
60 3             1                                   1                                               1                     60
61 9   1     1                   1     1 1   1                                                   1 1       1               61
62 10       1 1                   1   1     1         1                           1 1     1           1                     62
63 8                                         2                           1 1 1       1   1               1                 63
64 12   1                             1 1         1             1     2       1 1     1     1                       1       64
65 10         1             2       1                                           1 1                 1           1 1   1     65
66 8       1                               1 1 1                                 1           1                 1 1         66
67 6               1                 1                 1       1 1                                 1                       67
68 11     1               1         1                   1                 1     1         1   1   1                       2 68
69 14 1   2       1             1                   1         1   1               1             1     1     2     1         69
70 2                                             1                                                           1             70
71 15 3                                           1         1     1   1       1 1   1 1   1       1     1     1             71
72 16       2     1               1   1 1 1 1 1                     1         1       1         1   1             1     1   72
73 4                               1                         1   1                                   1                     73
74 15       1   1   1         1     1 1       1         1       1                             1         1                 4 74
75 13             1 1   1 1 1     1               1                             1   1                     1 1           2   75
76 10                   1   1   1 1       1                   1     1                               1                 1 1   76
77 25   1 1   1     2     1             1 1     1       1       1   1 1 1   3   2       1           1 1 1 2                 77
78 13 1     1               1           1                         1     1     1   1 1                     1 1   2           78
79 11                         1         1 1 1     1             1   1         1     1   1         1                         79
80 7           1     1                     2                             1   1                 1                           80
81 13       1               1       1 1 1             1   1             2           1               1             1 1       81
82 5       1                                           1           1       1                             1                 82
83 15           1 1 2       1   1                     1 1           1   1         1   1                 2       1           83
84 9           1       1     1 1                   1 1     1                         1                                   1 84
85 12   1       2 1                                           1             1                 3   1           1       1     85
86 7                     1       1           1                     1                 1               1 1                   86
87 9   2 1           1                           1                           1   1                   1       1             87
88 13     1     1 1         1 1 1               1 1           1 1                             1                         1 1 88
89 12   1   1 1                 1           1     1   1     1           1   1                         1                   1 89
90 16 1   1   1   1   1 2     1               1             1                         1     2   1               1     1     90
91 7       1             1               1   1                   1             1                 1                         91
92 11                     1                           2                       1 1       1       1               3         1 92
93 7                 1 1                       1                   1                       1         1   1                 93
94 13   1 1 1                   1   1   1                               1   1                 1   1       1   1   1         94
95 8                 1                   1 1             1       1 1           1                     1                     95
96 12         1       1         1     1                 1           1                       1 1   1                 1 1   1 96
97 9         1 1                   1                   1   1                     1           1               2             97
98 6                 1 1               1                                               2                   1               98
99 10             1     1             1   1 1                           1                   1 1   1     1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
Ngày
/
Tháng