BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/09/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
Ngày
/
Tháng
00 17         1             1             1             1               1 1       1     1     2     1 1     1 1 1   2       00
01 14                           1 1                   1   1 1       2       1 2   1   1                 1       1           01
02 9   2 2         1                           1     1                               1                 1                   02
03 8                   1   1                   1   1               1     1           1                             1       03
04 5                                 1               1                         1         1                   1             04
05 15   1 1 1 1   1             1   2             1 1                   1 1             1         1             1           05
06 8     1             1                 2                             1               1 1                         1       06
07 11     1             1       1                   1   1     1     1             1                         2     1         07
08 12 1                   2                             1     1   1   1                   1       1           1     1     1 08
09 13               1 1 1   1         1   1       2                           1     1                     1     1   1       09
10 8           1               1       1   1                 1                                 1                   1 1     10
11 11             1   1       1           1 1                           1 1   1   1                         1           1   11
12 6 1               1           2                             1                                     1                     12
13 7                           1             1       1                 1       1 1                                 1       13
14 8                               1                                 1         1       1 1 1 1                           1 14
15 11   1       1       1           1               1             1           1     1 1                 1   1               15
16 12   1                       1 1     1                 1     1     1                 1       1     1 1                 1 16
17 12             1             1             1 2                 1                     1       1 1           1   1   1     17
18 7                       1               1             1       1       1                     1               1           18
19 8                               1             2       1     1 1       1         1                                       19
20 16       1             1 1                 1             1   1 1       1       2   1                 1 1   1 2           20
21 12     1         2                                                           1     1   1 1       1 1   1   1   1         21
22 10         1               1           1 1 1           1               1 1                     1           1             22
23 16                 1     1         1       1 1 1                   1           1     2     1         1 1   1         1 1 23
24 15     2                   1 1   1     1             1       1               1   1               1   1   1   1         1 24
25 14   1       1 2   1           1     1     1       1     1           1           1                     1               1 25
26 6                     1                                                     1               1     1                 1 1 26
27 14 1                               1               1   1                           1       2     3   1 1       2         27
28 10     1   1       1   1                       1     1 1                             1   1           1                   28
29 12 1   1   1             1                               1     1         1   1                       1 1       1 1       29
30 10     1     1   1       1       1               1   1                             1             1         1             30
31 11           1     1                     1                 1         1         1               1 1         1   1   1     31
32 12 1     2                                           1   1         1 1           1     1 1       1   1                   32
33 13 1                                   1     1       1   1       1       1         1     1 1                   1   2     33
34 10                     1       1 1 2         1                 1     1         1                 1                       34
35 11   1       1                                                           1 1 1     1                 1 1       1   2     35
36 5                   1           1                                           1           1                   1           36
37 18 1   2   1     1 2         1 1     1           1 1                   1             1       1 1     1                 1 37
38 9       1                                     1         1       1 1     1                     1               1     1   38
39 10 1                   1                         1 1       1     1               2               1 1                     39
40 9           1 1       1       2         1                               1                           1                 1 40
41 7           1                                 1     1                   1             1                               2 41
42 13           1   1                     1 1 1               3                                       1       1 1     2     42
43 13   1   1             1   1         1 1   1                                   1     1 1   1   1               1         43
44 14       1     1           1       1       2 1         2     1     1             1                       1   1           44
45 12             1     1 2                 1           1 1 1               1                                 1     1   1   45
46 10         1 1 1                     1         1                                 1       1 1                   1       1 46
47 15 1     1             1   1             2               1               1                       1 2     1 1         2   47
48 12   1         1             1 1   2 1 1                       1   1           1                                 1       48
49 11         1               1   1   1         1         2                   1           1     1                     1     49
50 6                         1 1   1                                   1                               1   1               50
51 11     1         1     1           1 1             1           1                   1           1 1     1                 51
52 9                             1 1 1           2 1                                       1                 1 1           52
53 13 1                 1                     1                     3   1 1   1             1   1             1 1           53
54 15           1 1   1     1 2         1     1       1 1             1   1                           1   1             1   54
55 11             1         1   1           1                 1                               1 1   1         1     1 1     55
56 12   1       1 1           1   1     1       1           1 1 1             2                                             56
57 11       1             2   2                     1 1                           1   1   1                 1               57
58 9   1 1 1                                       1                         1                         1         1       2 58
59 4   1                 1                                                   1 1                                           59
60 11 1 1           1       1           1   1 1   1   1               1                                   1                 60
61 11                           1   2           1 1         1     1                   1     1 1   1                         61
62 11 1             1                       1   1     1         1 1                   1   1     1         1                 62
63 4             1                       1                                                       2                         63
64 12       2                 1         1     1             1                             1 1         1             1     2 64
65 7               1   1         1                               1             2       1                                   65
66 5                                     1                     1                               1 1 1                       66
67 8                 1                     2                           1                 1                 1       1 1     67
68 7       1   1                               1             1               1         1                   1               68
69 11                           1                   2     1   2       1             1                   1         1   1     69
70 8 1 1           1                 1   1       2                                                   1                     70
71 9         2                                           3                                           1         1     1   1 71
72 14     1                 1         1 1                       2     1               1   1 1 1 1 1                     1   72
73 12       1 1     1   3 1       1                     1                               1                         1   1     73
74 11               1                               1           1   1   1         1     1 1       1         1       1       74
75 10             1                           1       1               1 1   1 1 1     1               1                     75
76 11         1                     1               1   1                   1   1   1 1       1                   1     1   76
77 18   2     1     1                         1             1 1   1     2     1             1 1     1       1       1   1 1 77
78 5                                                     1     1               1           1                         1     78
79 10             1                   1 1                                         1         1 1 1     1             1   1   79
80 13 1           1     2             1 1 1     1       1           1     1                     2                           80
81 16   1   1   1           1   1   1         1 2               1               1       1 1 1             1   1             81
82 11       1   1     1 1         1   1     1           1       1                                           1           1   82
83 10                   1                                           1 1 2       1   1                     1 1           1   83
84 9 1                 1                                           1       1     1 1                   1 1     1           84
85 9 1   1 1                       1                       1       2 1                                           1         85
86 11               1   1   1   1               1 2                           1       1           1                     1   86
87 10                 2   1   1                       1     2 1           1                           1                     87
88 13                             1       1     1             1     1 1         1 1 1               1 1           1 1       88
89 14                       2     1 1       1       1       1   1 1                 1           1     1   1     1           89
90 19         1 1 1 1 2     1               1           1 1   1   1   1   1 2     1               1             1           90
91 11                 1       1           1   1       1 1       1             1               1   1                   1     91
92 7         1                 2                       1                     1                           2                 92
93 9           1             1       1             2                     1 1                       1                   1   93
94 10         1 1                       2                   1 1 1                   1   1   1                               94
95 10               1       1             1         1                     1                   1 1             1       1 1   95
96 9         2                     1                             1       1         1     1                 1           1   96
97 9       1                 1                       2           1 1                   1                   1   1           97
98 6 1   1                             1                                 1 1               1                               98
99 8 1 1             1                                               1     1             1   1 1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
Ngày
/
Tháng