BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/08/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng
00 9                       1 1 1 1             1         1                   1       1         1                           00
01 8                               1         1       1                           1     1             3                     01
02 13               1                                                 1 1 1       1       1             1 1 3 1       1     02
03 11         1                                         1       1       1 1 1         1       1 1     1         1           03
04 10 1     1         2         1 1                     1   1                   1 1                                         04
05 6   1                             1                       1 1 1                                                   1     05
06 8 1   1   1           1               1   1                       1                                   1                 06
07 11   1 1                         1                       1                         2   1 1       1 1         1           07
08 6 1                     1                 1             1                                   1             1             08
09 14   1   1         1   1                 1 1       1     1                 1   2             1               1 1         09
10 12   2             1       1                             1   1         1   1 1     2           1                         10
11 15               1     1     1               1     1                   1           1 1 1       1 1             2   1 1   11
12 8                                 1         1     1               1               1                   1             2   12
13 16     1       1         1   2                                           1   1   1   2 1     1         1           2 1   13
14 17     1 1   1   1       1                 1 1       1         1       1     2       1 1   1   1                 1       14
15 10       1                   1               1   1         1   1                               1                 1   1 1 15
16 8     1     1       1 1                       1                           1                           1       1         16
17 13               1 1                 1                     1   1     1 1     1   1   1       1 1                     1   17
18 7                           1               1     1       1   1                   1                           1         18
19 12     1     1         1                     1                   3 1 1 1                             1           1       19
20 12     1           1                       1         1 2                 1               1   1   1   1           1       20
21 11 1 1     3                                                 1                               1 1 1       1           1   21
22 18                 1       1               1 1 1           1   1   1   1 1     1 1 1   1     1     1 1 1                 22
23 8           1       1   1 1   1                           1                 1                   1                       23
24 11   1                   1               1             1         1                             1     1 1     1     1 1   24
25 3                 2                                                                                             1       25
26 13   1           1                                   2             1       1   1       1   1     1       2           1   26
27 16       1                   1       1 1   1     1 1       1   1 2             1           1       1               2     27
28 14       1   1 1       2 1             1               1                               1             1 1 1   1       1   28
29 6                 1         1     1                   1     1                                                         1 29
30 10 1                                                     1 1   1   1           1 2                   1             1     30
31 7         1                                             1       1                 1               1       1           1 31
32 14             1   1       1     1   1           1             1       1                   1 1               2   2       32
33 15           1   1           1   1 1           1 1 1                       1           1 1     1       2               1 33
34 11   1         1                   1 1   1                 1         1         1 1 1                     1               34
35 10     1       1       1   1                         1 1         1   1                         1       1                 35
36 12 1               1           1     1 1     1                     1                         1 2                   1   1 36
37 9   1     1   2 1                                         1         1   1                             1                 37
38 6                                 1     1             1                                   1         1     1             38
39 14       1 1     1                                   1 1   1       1     2         1     1     1         1             1 39
40 10 1       1 1       1                                           1         1                                 1 2       1 40
41 13 1     1 1   1     1           1 1         1     1                                           1   1     1       1       41
42 6 1           1     1                                           1                     1           1                     42
43 8             1 1       2 1                                         1     1         1                                   43
44 13           2         1                               1       1                   1       1         1     2     1 2     44
45 21       2         1 1 1   2         1             1     1                         1     1   1       1 1   1 1 2 1   1   45
46 18 1 1         1   1             2     1       2 1         1 1             1 1   1   1                 1     1           46
47 14     1             2                       1 1 1                       1           1     1     2         1   1       1 47
48 11   1 1                     1 1     1 1     1 1   1                                 1   1                               48
49 15   1 1 1     1                   1 2 1 1         1       1 1             1                                   1       1 49
50 12     1     1                   1       1 1 1                     1           1                 1 1 1     1             50
51 15 1                 1       1                           1             1 1                 2     1 1 1 1   1       1   1 51
52 19           1         1       1 1       1       1   1     1 1   1   3             1             1     1 1           1 1 52
53 16         1         1   3       1   1                 1         1         1     1           1       1   1 1           1 53
54 11   1   1 1           1 2     1 1 1 1                     1                                                             54
55 5               1                   1                         1                                                   1 1   55
56 15   1                 1       2       1           1 1             1 1       1                           1 1     2     1 56
57 5   1           1                               1                                   1                         1         57
58 11                   1         1   1     2         1   1           1       1   1 1                                       58
59 11     1             1         1 1       1         1   1         1 1                       1         1                   59
60 14               1                   2 1 1               1     1         2       1           1           1 1 1           60
61 7           1                   1   1     1                                 1     1         1                           61
62 9                       1           2 1 1                                 1               1             1       1       62
63 8       1 1         1                                       1         1                 1                 1       1     63
64 6                                     1       1             1     1                                   1             1   64
65 11       1                 1     1           1             1         1           1     1   1     1             1         65
66 11         1         1         1 1           1 1     1               1   1           1                     1             66
67 9 1         1           1     1                       1                                 1           1       1 1         67
68 10 1   1                       1   1     1 1                     1 1                         1                 1         68
69 11     2                                       1     1 1                                         1       1   1   2     1 69
70 14 1         1 1                       1     1         1                       1 2   1   1 1             1   1           70
71 11             1                           1     1                     1       1     1   1   1       1             1   1 71
72 8 1               2                               1           1                     1   1     1                         72
73 13 1 1                 1   1 1     1     1 1     1           1       1         1                 1                       73
74 9         1                   1   1             1               1               1       1             1       1         74
75 8     1         1 1   1                                 1     1       1                           1                     75
76 8               1         1           1           1           1       1               1     1                           76
77 9                   2   1                               1   2 1             2                                           77
78 11     1         1       1 1                     1                     1 1 1   1         2                               78
79 14       1                   1           1     1       1 1 1 3     1                   1   2                             79
80 9   1                 1                         1 1                         1     1           1   1                   1 80
81 10                         1 1     1     1                     1             1           1                   1     1 1   81
82 9       1     1             1             1 1       1   1                   1       1                                   82
83 9               1     1     1                   1         1                         1 1       1           1             83
84 8         1                       1     1       1                   1                               1         1 1       84
85 8                                   1         1             1     1                   1             1     1         1   85
86 8           1                             1 1 1                       1                 2     1                         86
87 8                         2   1                 1               1         1               1                   1         87
88 13                 1 1     1           1                         1 1   1 2   1   1                 1     1               88
89 12 1         2 1                   1   1   1             1               1   1         1         1                       89
90 12             1 1     1   1     1             1   1   1       1         1 1                                 1           90
91 10               1               2     1   1     1   1                                         1                     1 1 91
92 10       1 2   1             1                 1     1                                                       1   1   1   92
93 1                                                                                                 1                     93
94 12                             2   1           1     1   2             1       1           1                     1 1     94
95 9                                     1 1 1   1     1                       1         1 1       1                       95
96 7 1                 1                           1                         1     1   1                     1             96
97 10           1                     1   1       1         1   1   1                               1           1         1 97
98 8       1                                           1               1   1 1     2                 1                     98
99 5                                                                   1         1       1         1 1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng