BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN Ngày 11/12/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
Ngày
/
Tháng
00 13 2         1   1               1                       1 1 1 1             1         1                   1       1     00
01 8             1   2                                             1         1       1                           1     1   01
02 8     1         1                               1                                                 1 1 1       1       1 02
03 10         1 1           1                 1                                         1       1       1 1 1         1     03
04 11                         1       1     1         2         1 1                     1   1                   1 1         04
05 7   1       1                       1                             1                       1 1 1                         05
06 11 1     2         1               1   1   1           1               1   1                       1                     06
07 9               1     1             1 1                         1                       1                         2   1 07
08 4                                 1                     1                 1             1                               08
09 14         1         1         1     1   1         1   1                 1 1       1     1                 1   2         09
10 14           1   1           1       2             1       1                             1   1         1   1 1     2     10
11 11                 1           1                 1     1     1               1     1                   1           1 1 1 11
12 11           1     1   1 1 1   1                                   1         1     1               1               1     12
13 17       1     1       1 1   1   1     1       1         1   2                                           1   1   1   2 1 13
14 15             1                       1 1   1   1       1                 1 1       1         1       1     2       1 1 14
15 7   1                                   1                   1               1   1         1   1                         15
16 9   1 1 1                             1     1       1 1                       1                           1             16
17 13   1         1 1                               1 1                 1                     1   1     1 1     1   1   1   17
18 8         1 1                                               1               1     1       1   1                   1     18
19 15           2   1       1 1           1     1         1                     1                   3 1 1 1                 19
20 10       1   1       1                 1           1                       1         1 2                 1               20
21 10 1   1         1             1   1 1     3                                                 1                           21
22 17 2 1                                             1       1               1 1 1           1   1   1   1 1     1 1 1   1 22
23 12       1             1   1 1 1             1       1   1 1   1                           1                 1           23
24 7                       1 1         1                   1               1             1         1                       24
25 7 1 1           1           2                     2                                                                     25
26 11         1             1   1       1           1                                   2             1       1   1       1 26
27 13             1                         1                   1       1 1   1     1 1       1   1 2             1         27
28 12                 1 1 1                 1   1 1       2 1             1               1                               1 28
29 11 1 1 1   1                 1 1                   1         1     1                   1     1                           29
30 8                                 1                                                     1 1   1   1           1 2       30
31 5             1                           1                                             1       1                 1     31
32 11           1 1   1                           1   1       1     1   1           1             1       1                 32
33 14 1   1   1                 1               1   1           1   1 1           1 1 1                       1           1 33
34 12   1                       1       1         1                   1 1   1                 1         1         1 1 1     34
35 12 1                             3     1       1       1   1                         1 1         1   1                   35
36 9         1     1                 1               1           1     1 1     1                     1                     36
37 13     1           1         2   1   1     1   2 1                                         1         1   1               37
38 8 1 1       1               1 1                                   1     1             1                                 38
39 12 1                       1             1 1     1                                   1 1   1       1     2         1     39
40 9       1 1           1           1       1 1       1                                           1         1             40
41 11     1 1                         1     1 1   1     1           1 1         1     1                                     41
42 9 1                 2       1     1           1     1                                           1                     1 42
43 10   1               1                         1 1       2 1                                         1     1         1   43
44 10   1   1         1   1                     2         1                               1       1                   1     44
45 15 1                   2   1             2         1 1 1   2         1             1     1                         1     45
46 20     1   1   1   1               1 1         1   1             2     1       2 1         1 1             1 1   1   1   46
47 8                                     1             2                       1 1 1                       1           1   47
48 12                     1       1     1 1                     1 1     1 1     1 1   1                                 1   48
49 17   1         1         1     1     1 1 1     1                   1 2 1 1         1       1 1             1             49
50 12         1     1       1       1     1     1                   1       1 1 1                     1           1         50
51 8     1                   1       1                 1       1                           1             1 1               51
52 18       1     1         1 1                 1         1       1 1       1       1   1     1 1   1   3             1     52
53 14           1           1 1               1         1   3       1   1                 1         1         1     1       53
54 12       1                           1   1 1           1 2     1 1 1 1                     1                             54
55 4                       1                       1                   1                         1                         55
56 14   2             1 1               1                 1       2       1           1 1             1 1       1           56
57 6     1                 1           1           1                               1                                   1   57
58 18       1 1   1     1 2         1                   1         1   1     2         1   1           1       1   1 1       58
59 9                                     1             1         1 1       1         1   1         1 1                     59
60 11                             1                 1                   2 1 1               1     1         2       1       60
61 8     1             1                       1                   1   1     1                                 1     1     61
62 10             1           2     1                       1           2 1 1                                 1             62
63 6           1                           1 1         1                                       1         1                 63
64 7   1 1             1                                                 1       1             1     1                     64
65 10                     1   1             1                 1     1           1             1         1           1     1 65
66 14     1 1       1         1               1         1         1 1           1 1     1               1   1           1   66
67 10       2     1           1     1 1         1           1     1                       1                                 67
68 12     1                 1     1 1 1   1                       1   1     1 1                     1 1                     68
69 7               2                     2                                       1     1 1                                 69
70 14 2                   1         1 1         1 1                       1     1         1                       1 2   1   70
71 9           1       1     1                   1                           1     1                     1       1     1   71
72 8 1     1                         1               2                               1           1                     1   72
73 13                   1             1 1                 1   1 1     1     1 1     1           1       1         1         73
74 8               1       1                 1                   1   1             1               1               1       74
75 11         2 1 1                       1         1 1   1                                 1     1       1                 75
76 8                       1                       1         1           1           1           1       1               1 76
77 12       1                 1 1                       2   1                               1   2 1             2           77
78 11     1                         1     1         1       1 1                     1                     1 1 1   1         78
79 15     2 1                               1                   1           1     1       1 1 1 3     1                   1 79
80 10         1         2           1   1                 1                         1 1                         1     1     80
81 10           1       1   1     1                           1 1     1     1                     1             1           81
82 16         1     1 1   2 1 1             1     1             1             1 1       1   1                   1       1   82
83 9           1     1                             1     1     1                   1         1                         1 1 83
84 9             2       1     1             1                       1     1       1                   1                   84
85 5                                                                   1         1             1     1                   1 85
86 7     1                       1             1                             1 1 1                       1                 86
87 9                           1 2                           2   1                 1               1         1             87
88 17   1           1 1     1   1 1                   1 1     1           1                         1 1   1 2   1   1       88
89 14 1             1   1             1         2 1                   1   1   1             1               1   1         1 89
90 12                           1                 1 1     1   1     1             1   1   1       1         1 1             90
91 10                 1 2                           1               2     1   1     1   1                                   91
92 9           1 1                         1 2   1             1                 1     1                                   92
93 5             1   2           1 1                                                                                       93
94 10         1                                                   2   1           1     1   2             1       1         94
95 11   1     1     1             1                                       1 1 1   1     1                       1         1 95
96 8         1                     1 1                 1                           1                         1     1   1   96
97 9                               2           1                     1   1       1         1   1   1                       97
98 9   1             1                     1                                           1               1   1 1     2       98
99 4                     1                                                                             1         1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
Ngày
/
Tháng