BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/10/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng
00 10               1                       1 1 1 1             1         1                   1       1         1           00
01 10 2                                             1         1       1                           1     1             3     01
02 8                               1                                                 1 1 1       1       1             1 1 02
03 11       1                 1                                         1       1       1 1 1         1       1 1     1     03
04 11         1       1     1         2         1 1                     1   1                   1 1                         04
05 5                   1                             1                       1 1 1                                         05
06 9 1               1   1   1           1               1   1                       1                                   1 06
07 11     1             1 1                         1                       1                         2   1 1       1 1     07
08 5                 1                     1                 1             1                                   1           08
09 14   1         1     1   1         1   1                 1 1       1     1                 1   2             1           09
10 13           1       2             1       1                             1   1         1   1 1     2           1         10
11 13 1           1                 1     1     1               1     1                   1           1 1 1       1 1       11
12 11 1   1 1 1   1                                   1         1     1               1               1                   1 12
13 17     1 1   1   1     1       1         1   2                                           1   1   1   2 1     1         1 13
14 16                     1 1   1   1       1                 1 1       1         1       1     2       1 1   1   1         14
15 7                       1                   1               1   1         1   1                               1         15
16 7                     1     1       1 1                       1                           1                           1 16
17 12                               1 1                 1                     1   1     1 1     1   1   1       1 1         17
18 6                                           1               1     1       1   1                   1                     18
19 13       1 1           1     1         1                     1                   3 1 1 1                             1   19
20 12   1                 1           1                       1         1 2                 1               1   1   1   1   20
21 10             1   1 1     3                                                 1                               1 1 1       21
22 18                                 1       1               1 1 1           1   1   1   1 1     1 1 1   1     1     1 1 1 22
23 12     1   1 1 1             1       1   1 1   1                           1                 1                   1       23
24 10       1 1         1                   1               1             1         1                             1     1 1 24
25 4           2                     2                                                                                     25
26 12       1   1       1           1                                   2             1       1   1       1   1     1       26
27 14                       1                   1       1 1   1     1 1       1   1 2             1           1       1     27
28 14 1 1 1                 1   1 1       2 1             1               1                               1             1 1 28
29 7           1 1                   1         1     1                   1     1                                           29
30 9                 1                                                     1 1   1   1           1 2                   1   30
31 5                         1                                             1       1                 1               1     31
32 11 1                           1   1       1     1   1           1             1       1                   1 1           32
33 15           1               1   1           1   1 1           1 1 1                       1           1 1     1       2 33
34 11           1       1         1                   1 1   1                 1         1         1 1 1                     34
35 13               3     1       1       1   1                         1 1         1   1                         1       1 35
36 10                 1               1           1     1 1     1                     1                         1 2         36
37 13 1         2   1   1     1   2 1                                         1         1   1                             1 37
38 7           1 1                                   1     1             1                                   1         1   38
39 13         1             1 1     1                                   1 1   1       1     2         1     1     1         39
40 7     1           1       1 1       1                                           1         1                             40
41 11                 1     1 1   1     1           1 1         1     1                                           1   1     41
42 9   2       1     1           1     1                                           1                     1           1     42
43 9   1                         1 1       2 1                                         1     1         1                   43
44 10 1   1                     2         1                               1       1                   1       1         1   44
45 18     2   1             2         1 1 1   2         1             1     1                         1     1   1       1 1 45
46 18 1               1 1         1   1             2     1       2 1         1 1             1 1   1   1                 1 46
47 11                     1             2                       1 1 1                       1           1     1     2       47
48 13     1       1     1 1                     1 1     1 1     1 1   1                                 1   1               48
49 15       1     1     1 1 1     1                   1 2 1 1         1       1 1             1                             49
50 13       1       1     1     1                   1       1 1 1                     1           1                 1 1 1   50
51 13         1       1                 1       1                           1             1 1                 2     1 1 1 1 51
52 18       1 1                 1         1       1 1       1       1   1     1 1   1   3             1             1     1 52
53 15       1 1               1         1   3       1   1                 1         1         1     1           1       1   53
54 11                   1   1 1           1 2     1 1 1 1                     1                                             54
55 4       1                       1                   1                         1                                         55
56 12 1 1               1                 1       2       1           1 1             1 1       1                           56
57 5       1           1           1                               1                                   1                   57
58 15   1 2         1                   1         1   1     2         1   1           1       1   1 1                       58
59 11                     1             1         1 1       1         1   1         1 1                       1         1   59
60 12             1                 1                   2 1 1               1     1         2       1           1           60
61 8   1                       1                   1   1     1                                 1     1         1           61
62 10         2     1                       1           2 1 1                                 1               1             62
63 6                       1 1         1                                       1         1                 1               63
64 6   1                                                 1       1             1     1                                   1 64
65 12     1   1             1                 1     1           1             1         1           1     1   1     1       65
66 11         1               1         1         1 1           1 1     1               1   1           1                   66
67 9         1     1 1         1           1     1                       1                                 1           1   67
68 12       1     1 1 1   1                       1   1     1 1                     1 1                         1           68
69 6                     2                                       1     1 1                                         1       69
70 14     1         1 1         1 1                       1     1         1                       1 2   1   1 1             70
71 11   1     1                   1                           1     1                     1       1     1   1   1       1   71
72 8                 1               2                               1           1                     1   1     1         72
73 14   1             1 1                 1   1 1     1     1 1     1           1       1         1                 1       73
74 9       1                 1                   1   1             1               1               1       1             1 74
75 8                     1         1 1   1                                 1     1       1                           1     75
76 9       1                       1         1           1           1           1       1               1     1           76
77 11         1 1                       2   1                               1   2 1             2                           77
78 12               1     1         1       1 1                     1                     1 1 1   1         2               78
79 14                       1                   1           1     1       1 1 1 3     1                   1   2             79
80 11   2           1   1                 1                         1 1                         1     1           1   1     80
81 10   1   1     1                           1 1     1     1                     1             1           1               81
82 14 1   2 1 1             1     1             1             1 1       1   1                   1       1                   82
83 9 1                             1     1     1                   1         1                         1 1       1         83
84 8     1     1             1                       1     1       1                   1                               1   84
85 6                                                   1         1             1     1                   1             1   85
86 9             1             1                             1 1 1                       1                 2     1         86
87 10           1 2                           2   1                 1               1         1               1             87
88 16 1     1   1 1                   1 1     1           1                         1 1   1 2   1   1                 1     88
89 13   1             1         2 1                   1   1   1             1               1   1         1         1       89
90 12           1                 1 1     1   1     1             1   1   1       1         1 1                             90
91 11 1 2                           1               2     1   1     1   1                                         1         91
92 7                       1 2   1             1                 1     1                                                   92
93 5 2           1 1                                                                                                 1     93
94 10                                             2   1           1     1   2             1       1           1             94
95 10             1                                       1 1 1   1     1                       1         1 1       1       95
96 7               1 1                 1                           1                         1     1   1                   96
97 10               2           1                     1   1       1         1   1   1                               1       97
98 9 1                     1                                           1               1   1 1     2                 1     98
99 6     1                                                                             1         1       1         1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng