BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/06/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11     1 1 1 1             1         1                   1       1         1                                     1 1     00
01 10             1         1       1                           1     1             3                           1   1       01
02 13                                               1 1 1       1       1             1 1 3 1       1         1             02
03 12                                 1       1       1 1 1         1       1 1     1         1                     1     1 03
04 7         1 1                     1   1                   1 1                                               1           04
05 6               1                       1 1 1                                                   1           1           05
06 6   1               1   1                       1                                   1                         1         06
07 10             1                       1                         2   1 1       1 1         1                   1         07
08 6     1                 1             1                                   1             1                         1     08
09 13   1                 1 1       1     1                 1   2             1               1 1                     1   1 09
10 9       1                             1   1         1   1 1     2           1                                           10
11 15   1     1               1     1                   1           1 1 1       1 1             2   1 1     1               11
12 8               1         1     1               1               1                   1             2                     12
13 16     1   2                                           1   1   1   2 1     1         1           2 1               1 1   13
14 15     1                 1 1       1         1       1     2       1 1   1   1                 1               1   1     14
15 10         1               1   1         1   1                               1                 1   1 1       1           15
16 7 1 1                       1                           1                           1       1                         1 16
17 13                 1                     1   1     1 1     1   1   1       1 1                     1       1 1           17
18 9         1               1     1       1   1                   1                           1                 2         18
19 10   1                     1                   3 1 1 1                             1           1                         19
20 12                       1         1 2                 1               1   1   1   1           1             1       1   20
21 8                                         1                               1 1 1       1           1     1             1 21
22 19       1               1 1 1           1   1   1   1 1     1 1 1   1     1     1 1 1                   1     1         22
23 9 1   1 1   1                           1                 1                   1                         1   1           23
24 11     1               1             1         1                             1     1 1     1     1 1         1           24
25 6                                                                                             1         2     1   1   1 25
26 11                                 2             1       1   1       1   1     1       2           1                     26
27 18         1       1 1   1     1 1       1   1 2             1           1       1               2         1 1       1   27
28 13   2 1             1               1                               1             1 1 1   1       1   1   1             28
29 9         1     1                   1     1                                                         1   1 1     1 1     29
30 12                                     1 1   1   1           1 2                   1             1     1   1           1 30
31 9                                     1       1                 1               1       1           1           1 1   1 31
32 13       1     1   1           1             1       1                   1 1               2   2                 1       32
33 15         1   1 1           1 1 1                       1           1 1     1       2               1           1   1   33
34 12               1 1   1                 1         1         1 1 1                     1               1   2             34
35 9   1   1                         1 1         1   1                         1       1                             1     35
36 10           1     1 1     1                     1                         1 2                   1   1                   36
37 4                                       1         1   1                             1                                   37
38 7               1     1             1                                   1         1     1                     1         38
39 13                                 1 1   1       1     2         1     1     1         1             1         1     1   39
40 10 1                                           1         1                                 1 2       1             2 1   40
41 11 1           1 1         1     1                                           1   1     1       1       1           1     41
42 6 1                                           1                     1           1                           1         1 42
43 9     2 1                                         1     1         1                                   1   1   1         43
44 11   1                               1       1                   1       1         1     2     1 2                       44
45 20 1 1   2         1             1     1                         1     1   1       1 1   1 1 2 1   1   1     1           45
46 16             2     1       2 1         1 1             1 1   1   1                 1     1             1             1 46
47 15 2                       1 1 1                       1           1     1     2         1   1       1 1       1         47
48 10         1 1     1 1     1 1   1                                 1   1                                               1 48
49 14               1 2 1 1         1       1 1             1                                   1       1         1 1     1 49
50 11             1       1 1 1                     1           1                 1 1 1     1               1               50
51 15 1       1                           1             1 1                 2     1 1 1 1   1       1   1     1             51
52 22   1       1 1       1       1   1     1 1   1   3             1             1     1 1           1 1 1     1     1 1   52
53 17 1   3       1   1                 1         1         1     1           1       1   1 1           1               1 1 53
54 9   1 2     1 1 1 1                     1                                                                             1 54
55 6                 1                         1                                                   1 1                 1 1 55
56 14   1       2       1           1 1             1 1       1                           1 1     2     1                   56
57 4                             1                                   1                         1                       1   57
58 13 1         1   1     2         1   1           1       1   1 1                                               1 1       58
59 13 1         1 1       1         1   1         1 1                       1         1                         1   2       59
60 14                 2 1 1               1     1         2       1           1           1 1 1             1               60
61 9             1   1     1                                 1     1         1                           2   1             61
62 11     1           2 1 1                                 1               1             1       1           1 1           62
63 7 1                                       1         1                 1                 1       1       1               63
64 7                   1       1             1     1                                   1             1               1     64
65 11       1     1           1             1         1           1     1   1     1             1                       1   65
66 11 1         1 1           1 1     1               1   1           1                     1                 1             66
67 9     1     1                       1                                 1           1       1 1         1       1         67
68 9           1   1     1 1                     1 1                         1                 1                       1   68
69 10                           1     1 1                                         1       1   1   2     1       1           69
70 13                   1     1         1                       1 2   1   1 1             1   1             1 1             70
71 12                       1     1                     1       1     1   1   1       1             1   1 1       1         71
72 6                               1           1                     1   1     1                             1             72
73 11   1   1 1     1     1 1     1           1       1         1                 1                                         73
74 9           1   1             1               1               1       1             1       1                     1     74
75 6   1                                 1     1       1                           1                       1               75
76 8       1           1           1           1       1               1     1                                     1       76
77 10 2   1                               1   2 1             2                                                     1       77
78 10     1 1                     1                     1 1 1   1         2                                     1           78
79 14         1           1     1       1 1 1 3     1                   1   2                                     1         79
80 9   1                         1 1                         1     1           1   1                   1               1   80
81 12       1 1     1     1                     1             1           1                   1     1 1   1   1             81
82 8         1             1 1       1   1                   1       1                                   1                 82
83 8   1     1                   1         1                         1 1       1           1                               83
84 8               1     1       1                   1                               1         1 1         1               84
85 8                 1         1             1     1                   1             1     1         1                     85
86 9                       1 1 1                       1                 2     1                             1     1       86
87 8       2   1                 1               1         1               1                   1                           87
88 14 1     1           1                         1 1   1 2   1   1                 1     1               1       1         88
89 13               1   1   1             1               1   1         1         1                       1 1   1   1 1     89
90 14   1   1     1             1   1   1       1         1 1                                 1             1     1 1   1   90
91 10             2     1   1     1   1                                         1                     1 1 1                 91
92 6         1                 1     1                                                       1   1   1                     92
93 4                                                                               1                                   1 2 93
94 15           2   1           1     1   2             1       1           1                     1 1     1         1     1 94
95 12                   1 1 1   1     1                       1         1 1       1                         1         1 1   95
96 8 1                           1                         1     1   1                     1               1           1   96
97 11               1   1       1         1   1   1                               1           1         1       1       1   97
98 9                                 1               1   1 1     2                 1                         1           1 98
99 7                                                 1         1       1         1 1                               1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng