BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/11/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
Ngày
/
Tháng
00 19                   1 1       1     1 1   1         1           1 2   2                 1           1   1     1 1   1 1 00
01 13     1                 1   1     1               2             1 1           1 1       1     1                     1   01
02 22       2 1     2         2                     2     2   2       1 1   1         2               1 1 1               1 02
03 16                                     1 2   1                     1   1     1       1 1   1         1     1 1 1     2   03
04 18   1 1   1     1                 1 2             2 1       1             1                 1             1 1       1 2 04
05 13   2             1             1                                           2           1       1 1         2 2         05
06 23         1 2       1                     1 1 3 1   2 1   1                 1 1       2     1 1         1 1         1   06
07 18                 1             1   1               2 2   1   1           1         1     1 1     1         2 1     1   07
08 14 1                 1       1                 1       1     1 1         1               1 1           1       1 1 1     08
09 11             1     1                         1   1     1 1                 2                       1 1   1             09
10 21   1                 1             1   1 1       2 1   2     1 1   1       1               1         2 1     1   2     10
11 15       1   1 1     1   1       1         1       1       1   1                   1       1           1 1 1             11
12 22       1 1 1     1 1         1               2     1 1 1     1         2               1     3 1     1   1       1     12
13 19 2 1 1 1 1     1 1 1 1                           1           1       1         1 1   1                     1 1   1     13
14 17                 2 1     1           1             1 1           1   1     1               1     1   1 1           3   14
15 15   1       1               1             1   1         1 1     1 1             1 1   2   1     1                       15
16 20     1       1 1 1   2     1       1 1     1 1   1                   1     1   1       1       1     1           1   1 16
17 9                   1                               1 2               1   1                                   1   1   1 17
18 10     1 1 1         1                                       1                       1     2       1                 1   18
19 17               1               1     2         1           1   1 1 1 1     1     1                     1     1 1 1   1 19
20 9                           1   1   1               1                 1                               1     1     1 1   20
21 12       1                           1     1       1   2                         1   2 1             1                 1 21
22 16   1 1               1           1   2 1   1                     1 1 1                     1     1     2     1         22
23 26       1   1 1       1 1           1       1   1 1         1     2       2 1 2 1 1   2 1 1   1     1     1             23
24 14       1 1 2 1 1                                       1 1     1     1         1                     1     1     1     24
25 16   1 1   1     1   1   1                           1 1 1             1             1             2     1       1 1     25
26 17   1   1       1   1   1   1                           1         1 1 1       1     1       1   1       1       1 1     26
27 10     1 1         1     1                                                         3         1         2                 27
28 13 1       1             1   1 1             1 1   1               1                                     1 1       1 1   28
29 14   1             1     1     1             1       1                     1   1             1     1 1       1 1 1       29
30 17       1     1 1 2             1 1                         1 2       1 1           1     3                           1 30
31 13               1           1 1       1       1     1                       1         1 1   1   1 1   1                 31
32 13 1 1       1                                               1 1               1             2 2       1             1 1 32
33 21     1   1 1           1       1 1             1           1       1 1   1   1   2               1 2   2       1 1     33
34 14         1     1 1 1         1         1 1     1                   1   1 1                     1       1 1             34
35 11     1 1                         1       1           1                 1   1                 1     1     1 1           35
36 11                                 1 1   1       1     1     1 1 1                       1     2                         36
37 19   1           1     1   2               1     2 1             1   1         2 1 1     1             1 1           1   37
38 25     3                 1 1 1     1   1 1 2   1 1       1       1     1 1     2       1   1     1 1                 1 1 38
39 12                               1       1       1 1 1     1   1                 1             1           1         1 1 39
40 16             1   1   1               1           1   1                   1   1 1     2 2   2                         1 40
41 15   1     1               1 1             1               1     1   1   1           1     1     1   1         1 1       41
42 14 1     1     1                           1     1     1   1                 1   1   1 1     1   1                 1     42
43 21       1       1 1         1 1     1 3 1     1                     1     1             1       1 2   1     1 1       1 43
44 12         1                 1             2                 2         1 1   1 1 1                                 1     44
45 18 1       1                             1   2             1   2       1         1   1   1 1     1   2     1     1       45
46 17   1 1         1   1 1         1       1     1             1     1       1 1           1 1 1             1         1   46
47 15     1       1           1 1         1                 1       1         1 1     1 1         1               1 1 1     47
48 16 1 1           1     2                 1 2                 1   1               2                   1         1     2   48
49 14           1       1           1           1 1               1       1 1                 1 1   1         1 1   1       49
50 16         1     1       1 1 1   1               1     1 1       1           1             1         1     1   1     1   50
51 14 1   1     1                                     1 1     1 1     1 1         1         1     1   1       1             51
52 13           1   1       2       1   1                     1                 1       1         1         1     2         52
53 8 1 1           1               1                             1     1     1           1                                 53
54 19       1     1 1   2 1         1 1             1 2 1             1           1 1     1         1 1       1             54
55 24 1 1 1     2 1 1         1           1     1   1             1     1 2   1 1   1   1               1       2         2 55
56 14 1           1           2 1     1                         1 1           1           1     1               1     1   1 56
57 21   1       1 1   1             1   1     1 1   2             1     1 1 1 1     1       1   1   2     1                 57
58 15     1       1   1     2   1     2 1   1   1                     2       1         1                                   58
59 11             1         1         1   1                     2   1 1               1                     1   1           59
60 14     1               1 2 1 1     1   1     1                           3                 1                 1           60
61 16   2       1   2                   1   1     1 1   1   2     1     1                 1               1                 61
62 18 2   1   1             1 2 1                     1         2 1                     1           1             3       1 62
63 11                               1       2                       2   1 1                 1   1                   1 1     63
64 19     1   2 1           1   1 1     1   1   2       1     1 2 1     1                               1 1                 64
65 13       2   1     1           1 1 1             2                   1         1 1                   1                   65
66 23 1   1       1           1   2   1 1 1     2                     2   1     1   1 1 2         1       1     1     1     66
67 16       1       1   1   1 1                                   1 1 1                 1   1     2 1 1   1       1         67
68 13 1     1     1     1 1           1         1 1                           2   1             1             1             68
69 13 1 1         1     2     1                                         1   1                   1   1 1 1 1                 69
70 22 3       2     1         2   1     2     1 1           1             1   1               1   1   1 1         1     1   70
71 19       1   1 3     1       1       1       1       1   2       1       2           1           1             1 1       71
72 13         1 1   1         1 1     1       1       1                 1                       1   1 1           1         72
73 14   1       1         1     1                 1           1   2                         1     1         2       1     1 73
74 12                 1 1           1 1                     1 1                           1 1 2       1     1               74
75 13         1       1 1         1                     1                             1   1     1 1 1       1 1     1       75
76 15   1       1                   1           2 1   3       1           1               1       1       1   1             76
77 16             2         1       1         1       1   1                 1     2   1   1                   1 1   2       77
78 14 1 1       1                   1 2                       1                 1   1   1   1   1             1         1   78
79 17                 1           2     1 1     1           1 1   1   1               2       1       1             1 1 1   79
80 18     1                   1 1     1 1   1 2       1 1 1   1                     1     1     1   1           1         1 80
81 22       1                     2     1 1 2 1 1   1   2 1   1                 1   1   2                 1         2   1   81
82 13 2           1       1 1     1     1 1                       1                 1                         1     2       82
83 16                       1 1   1     1 1       1 1           1     1 1       1             1     1   1   1 1             83
84 16   1       1 1       1     1     1                     1   1       1     1       1 1               1   1 1       1     84
85 11       2   1     1               1                                 1     1   1 1           1 1                         85
86 13             1     1                   1                 1 1       1   1           1               1         1 2     1 86
87 18             1       1       1 2     1       1 1       1       1   1 1   1     1     1               1           1 1   87
88 12                 1                     1 1             2       1         1   1                 1 1     1             1 88
89 14         1 1     1               1                   1         1   1         1   1     2       1   1                 1 89
90 28       2 2         1 3       1 1   1         1       2 1 1     1             1   1           2   1       1 1   1 1   2 90
91 20 1   1                   1   2   1   1 1     1 1         2             1         1 2           1       1   2           91
92 17     1                     1         1 1   1       1 1                     1 1   1   1 1 1               1 1   1 1     92
93 16               1         1   1 2       1         1     1 1 1           1               1 1         1   1         1     93
94 20   1             1           1             1   1     2 3   1   1       2 1       1           1       1     1     1     94
95 19     1   1       1   1   1   1       1       1     1         1   1     1 1 1         1   1             1   1       1   95
96 11                 1   2 1     1         1                       1       1                     1     1                 1 96
97 15 1 1     1           1     1       1         1     1           1 1         1 1       1 1           1                   97
98 21 2   1             1 1 1 1       1       1   1 1               1 1     1 1   1   1               2             1     1 98
99 14       1         1     1   1   1       1 1   1             1   1   1           1         1       1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
Ngày
/
Tháng