BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/06/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng
00 18       1           1 2   2                 1           1   1     1 1   1 1     1     1             1         2         00
01 15     2             1 1           1 1       1     1                     1             1   2         1       1     1     01
02 22   2     2   2       1 1   1         2               1 1 1               1 1               1   2         1 1   1       02
03 22                     1   1     1       1 1   1         1     1 1 1     2     1 1 1         1     1   1       1   2 1   03
04 15     2 1       1             1                 1             1 1       1 2     1     1           1     1               04
05 16                               2           1       1 1         2 2                         1   2 1 1           1   1   05
06 22 3 1   2 1   1                 1 1       2     1 1         1 1         1         1 1   1                       2       06
07 22       2 2   1   1           1         1     1 1     1         2 1     1   1     1         1   1     2     1           07
08 26 1       1     1 1         1               1 1           1       1 1 1     3 2     1   3     1       1   1     3       08
09 15 1   1     1 1                 2                       1 1   1             1   1 1   1   1                 1           09
10 21     2 1   2     1 1   1       1               1         2 1     1   2     1           1             1 1   1           10
11 12     1       1   1                   1       1           1 1 1                                     1 1 1           1   11
12 22 2     1 1 1     1         2               1     3 1     1   1       1           1       1 1 1   1 1                   12
13 13     1           1       1         1 1   1                     1 1   1     1           1                   1 1         13
14 17       1 1           1   1     1               1     1   1 1           3           1 1 1               2               14
15 13 1         1 1     1 1             1 1   2   1     1                                       1                 1         15
16 18 1   1                   1     1   1       1       1     1           1   1 2 2           1   1         1           1   16
17 11       1 2               1   1                                   1   1   1     1                   1               1   17
18 11               1                       1     2       1                 1                         2   1   1       1     18
19 20   1           1   1 1 1 1     1     1                     1     1 1 1   1   1 1       3             1             1   19
20 13       1                 1                               1     1     1 1         1   1 1   2               1     1     20
21 17     1   2                         1   2 1             1                 1     2   2         1   1   1               1 21
22 17                     1 1 1                     1     1     2     1                       1   1   1     1 1   1     2 1 22
23 24   1 1         1     2       2 1 2 1 1   2 1 1   1     1     1             1   1     1     1           1               23
24 15           1 1     1     1         1                     1     1     1                   1   1 1 1     1     1   1     24
25 18       1 1 1             1             1             2     1       1 1       1       1     1     1       2     1   1   25
26 16           1         1 1 1       1     1       1   1       1       1 1     1   1             1         1   1           26
27 13                                     3         1         2                 1           1 1     2                   1 1 27
28 11 1   1               1                                     1 1       1 1                                   1 1   1   1 28
29 20       1                     1   1             1     1 1       1 1 1       1     1       1     2 1 1       1   1   2   29
30 18               1 2       1 1           1     3                           1   1 1     1     1           1   1   2       30
31 16 1     1                       1         1 1   1   1 1   1                         2       1   1             1     1 1 31
32 20               1 1               1             2 2       1             1 1         1   1         1 1     1 2     1 2   32
33 24   1           1       1 1   1   1   2               1 2   2       1 1       1 1 1   1 2     1     1       1           33
34 17   1                   1   1 1                     1       1 1               1   2 1 1       1       1           1 1 1 34
35 11         1                 1   1                 1     1     1 1                 1   1     1                   1       35
36 14   1     1     1 1 1                       1     2                             1 1 1         1     1               1   36
37 16   2 1             1   1         2 1 1     1             1 1           1           1 1       1                         37
38 16 1 1       1       1     1 1     2       1   1     1 1                 1 1                                   1       1 38
39 13   1 1 1     1   1                 1             1           1         1 1   1         1                     1         39
40 19     1   1                   1   1 1     2 2   2                         1   2                   1 1     1         1 1 40
41 15             1     1   1   1           1     1     1   1         1 1         1 1           1         1       1         41
42 14   1     1   1                 1   1   1 1     1   1                 1             1 1                   1         1   42
43 13 1                     1     1             1       1 2   1     1 1       1         1                               1   43
44 14               2         1 1   1 1 1                                 1     1     1 1 1         1               1       44
45 20             1   2       1         1   1   1 1     1   2     1     1           1 1     1 1     1             1       1 45
46 17 1             1     1       1 1           1 1 1             1         1   1   1     1           1   1 1 1             46
47 14           1       1         1 1     1 1         1               1 1 1       1   1                           1     1   47
48 9               1   1               2                   1         1     2                                             1 48
49 14 1               1       1 1                 1 1   1         1 1   1           1         1         1                 1 49
50 11   1     1 1       1           1             1         1     1   1     1     1                                         50
51 18     1 1     1 1     1 1         1         1     1   1       1                   1     1             2   1     2       51
52 18             1                 1       1         1         1     2         3 1             1   1   1     1 1 1   1     52
53 10                 1     1     1           1                                       1 1     1     2       1               53
54 17   1 2 1             1           1 1     1         1 1       1             1             2             1 1     1       54
55 25   1             1     1 2   1 1   1   1               1       2         2 2       1     1 1       1   1 1   1 1 1     55
56 18               1 1           1           1     1               1     1   1   1   1           2     2     1 1         2 56
57 18   2             1     1 1 1 1     1       1   1   2     1                                       1 1   1   1         1 57
58 15                     2       1         1                                             1   1 1 2           1 1 1 1 2     58
59 12               2   1 1               1                     1   1                   2               2                 1 59
60 9                           3                 1                 1               1                 2                 1   60
61 17 1 1   1   2     1     1                 1               1                         1   1 1     1         1 2         1 61
62 17     1         2 1                     1           1             3       1 1     1     2   1 1       1                 62
63 12                   2   1 1                 1   1                   1 1                 1     1           1     1       63
64 16       1     1 2 1     1                               1 1                     1               1 1     1         2   2 64
65 11   2                   1         1 1                   1                         1         1 1   1   1                 65
66 16                     2   1     1   1 1 2         1       1     1     1           1               1   1       1         66
67 14                 1 1 1                 1   1     2 1 1   1       1                 1                         1   1     67
68 10 1                           2   1             1             1                   1       1           1             1   68
69 15                       1   1                   1   1 1 1 1                   1     1           3       1     1     1   69
70 15           1             1   1               1   1   1 1         1     1               1 1     1                 3     70
71 22       1   2       1       2           1           1             1 1       1     2   1     1 1 1     2   2       1     71
72 9     1                 1                       1   1 1           1                                     1       1 1     72
73 16 1           1   2                         1     1         2       1     1     1     1   1 1   1   1                   73
74 14           1 1                           1 1 2       1     1               1   1         2   1   1                     74
75 17       1                             1   1     1 1 1       1 1     1         1       1                 2 1 1   1     1 75
76 15 1   3       1           1               1       1       1   1                 1             1       1   1   1         76
77 15     1   1                 1     2   1   1                   1 1   2                           1   1 1             1   77
78 11             1                 1   1   1   1   1             1         1                           2       1           78
79 16           1 1   1   1               2       1       1             1 1 1         1           1     1   1     1         79
80 16     1 1 1   1                     1     1     1   1           1         1         1 1     1 1   1   1                 80
81 15   1   2 1   1                 1   1   2                 1         2   1           1                         1         81
82 8                 1                 1                         1     2           1                 1             1       82
83 18 1 1           1     1 1       1             1     1   1   1 1               1   1   1     2           1             1 83
84 14           1   1       1     1       1 1               1   1 1       1       1               1 1   1                   84
85 14                       1     1   1 1           1 1                             1       1     1   1           1 1 2     85
86 14             1 1       1   1           1               1         1 2     1               1           1 1     1         86
87 22 1 1       1       1   1 1   1     1     1               1           1 1       1       1 1 1     1 1   1   1     1   1 87
88 13           2       1         1   1                 1 1     1             1 1   1         1 1                           88
89 15         1         1   1         1   1     2       1   1                 1   1           1               1 1       1   89
90 23 1       2 1 1     1             1   1           2   1       1 1   1 1   2           1   1           1 1             2 90
91 16 1 1         2             1         1 2           1       1   2             2   1           1                         91
92 16       1 1                     1 1   1   1 1 1               1 1   1 1               1                     1     1   1 92
93 13     1     1 1 1           1               1 1         1   1         1                           1   1       1         93
94 24   1     2 3   1   1       2 1       1           1       1     1     1             1       1     1       2     1 1   1 94
95 15 1     1         1   1     1 1 1         1   1             1   1       1     2                     1                   95
96 10                   1       1                     1     1                 1     1     2                   1   1         96
97 17 1     1           1 1         1 1       1 1           1                           1                       1   2 1 1 2 97
98 16 1 1               1 1     1 1   1   1               2             1     1 1         1                   1     1       98
99 16 1             1   1   1           1         1       1                             2   2     1 1     1 1   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng