BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN Ngày 13/01/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
Ngày
/
Tháng
00 7 1           1 1                                   1           1                             1                   1     00
01 9               1       1 1                           1     2               1     1             1                       01
02 17     1                         1 1 2 1   1       1     1       1 1                   1       1             1 1   1   1 02
03 7         2                                   1     1 1           1           1                                         03
04 14           1             1       2     1   1   1                             1               1   1       1   1 1   1   04
05 14     2 1         1                         2 1     1                 1             1         1 2             1         05
06 4                                       1     1                             1                               1           06
07 8         1                                 1 1   1               1                 1 1                             1   07
08 8         1   1                             1   1   1                                           1     1               1 08
09 11         1         1       2                         1   1           1                     1           1   1   1       09
10 13   1     1       1           1     1       1     2 1           1 1         1 1                                         10
11 17             1       1   2 1           2       1       1     1       1 1               1         1     1 1           1 11
12 6                       1             1         1               1             1                                     1   12
13 14     1 1                           1 1   1   1                       2           1         1   1 2             1       13
14 7                                           1 1           1   1   1                 2                                   14
15 10   1                                 1     1               1     1       1         1       1         1           1     15
16 14                 1     1         1 1           1         1 1       1           1 1     1                   1 1 1       16
17 7                                             2 1                                       1               2       1       17
18 9           1                           1               2                 1           1         1                 1   1 18
19 11       1 2   1                           1 1 1             1               1 1                   1                     19
20 10 1 1       1                     1                   1               1       1 1             1       1                 20
21 15   1                   1             1   1 1             1         2       1 1       1   1   1   1 1                   21
22 8           1               1     1 1                                   1         1           1     1                   22
23 13                                   1 1     1             1     1                           1 2 1     1 1   1 1         23
24 9 1   2                               1               1 1                         1                       1         1   24
25 16 1         2 2             2       1               1               1                   1 1 1       1     1         1   25
26 12   2     1             1           2   1   1       1               1                 1             1                   26
27 17                 1                         1 1   1         1           1   1 1   1 1     2       1   1       2       1 27
28 8     1                                                       1 1           1               1         1     1   1       28
29 10                   1 2                     1         2             1           1                     1             1   29
30 8                 1       1 1                           1               1 1                                         2   30
31 8                     1         2   1                       1       1                         1       1                 31
32 15             1   1           2                             1 1   1     1     1               2         1       1 1 1   32
33 12                     1                           1 1         1               1     1 1   1           1   1   1   1     33
34 10       1                         1             1           1             1     3                     1             1   34
35 9               1   1     1 1             1                     1         1 1           1                               35
36 5     1   1                     1                                                           1           1               36
37 11   1     1       1           1                   1                       1 1   1               1               1     1 37
38 4               1         1   1                                                                                   1     38
39 10       1                   1     1                     1   1                 1     1 1         1                     1 39
40 20       1 1 1 1         1   1                         1       2 1       1 1     1 1             1           3 2         40
41 10                         1                           1   1     2   1                 1                     1 1     1   41
42 13 1             1   1 1         1     1 2                               1 1       1                         2           42
43 11                   1 1 1         1                 1 1   1         1                 1               1               1 43
44 5 1 1   1   1                                           1                                                               44
45 8     1         1     1                                         1 1   1                                           2     45
46 10 1 1               1                   1   1 1                     1     1                           1         1       46
47 11   3 1             1           1 1   1                                                           1 1 1                 47
48 7                     1                   1   1                         1     1             1                   1       48
49 10         1           1               1 1                           1       1       1     1 1       1                   49
50 12           1     1   1       1                           1 1                           2     1 2                   1   50
51 13               2                 1   1             2   1       1   1                   1           1     1           1 51
52 10                 1               1               1               2   1     1 1     1             1                     52
53 12                   1   1 1               1             1 1             1       1         1         1   1       1       53
54 6               1               1                             1                             1   1               1       54
55 16     1       1         1           1     1         1       1 1     1     1               1             1     2       2 55
56 12   1   2     1       1                 1 1     1                                   1 1                   1         1   56
57 11 2           1               1   1                                 1   1     1         1       1                 1     57
58 9                           1 1         1         1           1           2                               1 1           58
59 8         1               1                         1                     1                           1 1       1   1   59
60 16 1             1       2         1 1               1     1           1     1     1     1   2     1                   1 60
61 14                 1 1 1 1                 1           1       1 2         1     1       1                 1       1     61
62 9                 1   1     1 1 1                 1                       1                 1                         1 62
63 17       1   1     1         1 1 2 1   1               1               1         1     1 1   1               1         1 63
64 8   1             1 1                             1           1                           1               1         1   64
65 13         1       1       1 1                                 1       1     1             1     1       1 1     1   1   65
66 12 1           1                                 2       1 1               1   1             1   1 1             1       66
67 9 1                                             1                     1           1   1             1   2   1           67
68 4                                                         1                                         1         1       1 68
69 9                 1 1       1 1   1   1           1                               1               1                     69
70 9           1           1 1               1                               1           1       1       1         1       70
71 12 1           1     1           1             1           1             1     1 1   1         1   1                     71
72 9             1 1         2                                 1                       1 1                 1         1     72
73 17         1             1 2           1   1       1       1 1   1       2             1 1               1       1 1     73
74 11     1 1           1 1                           1   1   1       1               1         1                       1   74
75 16           1     1 1 1 2     1 1   1                             1                 2           1         1 1         1 75
76 11           1   1                   1               1                           1   1   1 1         1     1       1     76
77 8                   2 1                   1                                     1                     1   1           1 77
78 6                               1               1                   1 1         1                       1               78
79 12   1                   1   1     1                     1   1               1     1     1       1       1     1         79
80 10   2           1               1       1           1         2             1                                       1   80
81 14 1   1             1       1 1             1                 1       1           1       1 1 1     1           1       81
82 8                                         1 1 1         1 1                                       1 2                   82
83 4                                       1       1                       1         1                                     83
84 18 1   1     1             1 1   2         1       1   1           3     1   1 1                   1           1         84
85 8         1             1               1       1                                 1 1     1               1             85
86 13       3       1             1     1       1           1   1             1   1       1                               1 86
87 12       1     1 2 1                     1 1           1         1     1 1                                 1             87
88 14 1   1   1 1                   1   1 1                 1     1     2           1           1     1                     88
89 8                                   1         1 1               1           1             1       1               1     89
90 6                             1 1             1       1                         2                                       90
91 9     1         1                             1           1   1 1                 1                 1     1             91
92 6                             1   1     1             1                 1                           1                   92
93 12 1   1     1 1 1                     1         1                                         1   1       2       1         93
94 8           1                 1         1 1             1             3                                                 94
95 12       1     1   1 1                 1         1   1       1                           1               1 1   1         95
96 7   1                     1   1                         1                         1           1                   1     96
97 11                     1               1       1   1       1 1                           1 1         1       1     1     97
98 13             1                           1       2   1 1         1     1           1 1   1       1         1           98
99 16 1   1 2   1                                   1   1             2 1       1         1 1 1         1             1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
Ngày
/
Tháng