BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/07/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
Ngày
/
Tháng
00 4           1                             1                   1                           1                             00
01 8 1     2               1     1             1                                     1           1                         01
02 11   1       1 1                   1       1             1 1   1   1 1                     1                             02
03 9 1           1           1                                           2                         1     1       1       1 03
04 13                         1               1   1       1   1 1   1         1   1     1           1           1         1 04
05 10                 1             1         1 2             1                   2       1 1                               05
06 7                       1                               1                       1     1     1 2                         06
07 11             1                 1 1                             1     1               1     1 1     1   1     1         07
08 6                                           1     1               1                     1           1 1                 08
09 14 1   1           1                     1           1   1   1           2               1                 1       1 1 1 09
10 7           1 1         1 1                                           1                           1             1       10
11 16   1     1       1 1               1         1     1 1           1     1   1     1       1           1           1   1 11
12 4           1             1                                     1                       1                               12
13 11                 2           1         1   1 2             1       1     1                 1                           13
14 11     1   1   1                 2                                       1       1                           2   1   1   14
15 9       1     1       1         1       1         1           1                 1         1                             15
16 13     1 1       1           1 1     1                   1 1 1               1     1         1 1                         16
17 13                                   1               2       1             1         1   1 2           1 1 1       1     17
18 9   2                 1           1         1                 1   1 1                                       1           18
19 10       1               1 1                   1                           1 1   1                             1   1   1 19
20 10 1               1       1 1             1       1                   1           1                       1     1       20
21 14     1         2       1 1       1   1   1   1 1                                                           2 1   1     21
22 8                   1         1           1     1                   1           1                             1   1     22
23 17     1     1                           1 2 1     1 1   1 1                   1 1 1 1               1         2         23
24 11 1 1                         1                       1         1                     1         2   1 1               1 24
25 12               1                   1 1 1       1     1         1   1           1 1       1                         1   25
26 7               1                 1             1                     1   1                     1           1           26
27 17       1           1   1 1   1 1     2       1   1       2       1                   1         1       1           1   27
28 13         1 1           1               1         1     1   1                   1                   1         1   1 2   28
29 11 2             1           1                     1             1       1                   1 1       1               1 29
30 9   1               1 1                                         2                       2   1           1               30
31 9       1       1                         1       1                       1         1           1   1     1             31
32 12       1 1   1     1     1               2         1       1 1 1                                 1                     32
33 11         1               1     1 1   1           1   1   1   1                       1                           1     33
34 12       1             1     3                     1             1           1           1 1                     1   1   34
35 7           1         1 1           1                                                 1 1                         1     35
36 4                                       1           1                                             1                   1 36
37 9                     1 1   1               1               1     1 1                         1                   1     37
38 6                                                             1                   1 1                 1 1     1         38
39 18   1   1                 1     1 1         1                     1   1 2 2   1     1 1     1 1         1               39
40 17 1       2 1       1 1     1 1             1           3 2             1   1                                   1       40
41 10 1   1     2   1                 1                     1 1     1                                               1       41
42 9                   1 1       1                         2           1               1                               1 1 42
43 11 1   1         1                 1               1               1       1     1 1                 2                   43
44 4   1                                                                   1     1 1                                       44
45 12           1 1   1                                           2       1   1 1               1   1 1     1               45
46 7               1     1                           1         1                     1 1                     1             46
47 8                                             1 1 1                                 1   1                 1   1     1   47
48 8                   1     1             1                   1                   1   1       1     1                     48
49 11               1       1       1     1 1       1                               1                 1 1 1   1             49
50 11     1 1                           2     1 2                   1   1             1     1                               50
51 15   1       1   1                   1           1     1           1 1                 1 3   1     1             1       51
52 16             2   1     1 1     1             1                       1         1   1     1     1 1 1 1       1         52
53 9   1 1             1       1         1         1   1       1                                               1           53
54 7         1                             1   1               1       1   1     1                                         54
55 12       1 1     1     1               1             1     2       2           1         1                               55
56 9                               1 1                   1         1       1                   1               1   1     1 56
57 10               1   1     1         1       1                 1             1     1   1       1                         57
58 10         1           2                               1 1           2         1     1                             1     58
59 15                     1                           1 1       1   1             1     1 1         2     1   1 1 1   1     59
60 15     1           1     1     1     1   2     1                   1   1     2                   1       1       1       60
61 15 1       1 2         1     1       1                 1       1       1                     1               1   2   1   61
62 7                     1                 1                         1                         1         1 1       1       62
63 17 1               1         1     1 1   1               1         1 1   1   1         2           2 1                 1 63
64 9         1                           1               1         1                 1 1       1 1       1                 64
65 14         1       1     1             1     1       1 1     1   1       1             1         1         1       1     65
66 14   1 1               1   1             1   1 1             1       1     1       1         1                 1       1 66
67 10                 1           1   1             1   2   1                         1               1                 1   67
68 11     1                                         1         1       1           1           1 1     1 1       1       1   68
69 9                             1               1                       2       1   1       1                         1 1 69
70 10                     1           1       1       1         1                   2 1                     1     1         70
71 13     1             1     1 1   1         1   1                     1       1                         2     1       1   71
72 8       1                       1 1                 1         1             1                                       1 1 72
73 15     1 1   1       2             1 1               1       1 1               1       1   1           1       1         73
74 12 1   1       1               1         1                       1   1     1       1                 1   1           1   74
75 10             1                 2           1         1 1         1 1   1                 1                             75
76 8                           1   1   1 1         1     1       1                 1                                       76
77 6                           1                     1   1           1             1         1                             77
78 9               1 1         1                       1                       2         1   1   1                         78
79 15   1   1               1     1     1       1       1     1         1             1       1                 1   1 1 1   79
80 15         2             1                                       1       1       1       1     2     1   1 1   1 1     1 80
81 10         1       1           1       1 1 1     1           1           1                                 1             81
82 9   1 1                                       1 2                                             1       1   1           1 82
83 10                   1         1                                           1             1   1 1   1 2         1         83
84 11 1           3     1   1 1                   1           1               1                             1               84
85 10                             1 1     1               1                             1     1   1           1 1         1 85
86 9   1   1             1   1       1                               1         1 1                   1                     86
87 9 1         1     1 1                                 1                             2           2                       87
88 10   1     1     2           1           1     1                                         1       1                 1     88
89 6           1           1             1       1               1                                   1                     89
90 5 1                         2                                             1 1                                           90
91 12     1   1 1                 1                 1     1               2       1                           2 1           91
92 11 1                 1                           1                     2 1 1   1     1     1                     1       92
93 11                                     1   1       2       1                   1       1         1     1 2               93
94 11   1             3                                                     1             1           2         1   2       94
95 10       1                           1               1 1   1                                         1   1 1 1     1     95
96 9   1                         1           1                   1             1                         1         1 1   1 96
97 11     1 1                           1 1         1       1     1             1               1           1     1         97
98 16 1 1         1     1           1 1   1       1         1                 1   1                 1       1 1       1 1   98
99 16             2 1       1         1 1 1         1             1       1   1                   2   1 1     1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
Ngày
/
Tháng