BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/11/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11               2           1                   1     1             1 1       1                       1 1         1     00
01 10                             3 1   1                   1     2             1                               1           01
02 11             1             1               1 1 1                           1           2     1 1   1                   02
03 16   1         1 1   1   1             1           2 2                               1           1 1     1   1       1   03
04 17                   1 1                   1         1   1   1 2 1   1     1   1                       1   1   1 1 1     04
05 9     2                   1       1 1             1                                       2             1               05
06 14   1       1 1               1         1   1   1             1 1   1         1                 1 1     1               06
07 7     1   1 1             1                                                                 1       1             1     07
08 9                                               2               1                         1         1     1       2   1 08
09 14               1           1             1       1                   1           2   1 1             1   1 1       1 1 09
10 14     1   1       2           1 1   1                           1             1     1     1     1   1     1             10
11 7       1         1                                       1           1   1                           1       1         11
12 8                             1                         1 1         1             1           1   1                   1 12
13 9 2     1                     1   1                         1     1                           1 1                       13
14 8               1                         1       1       1               1 1                 1             1           14
15 14       1 1         1           1     1     1         1     1   1   1         1         1 1                 1           15
16 11   1 1   1           1 1           1   2           1                                             1                 1   16
17 15 1       1   1                                         1           1             1 1 1       2           1     2   1 1 17
18 15         1   1           1                 1     1       1         1 1   1 1           1 1           1               2 18
19 12           1   1   1   1 1     1 1         1 1                                                 2                 1     19
20 18 1     1                           1       1   1                 1     1     1             1 1       2 2 2   1     1   20
21 8                               2                   1     1             1               1                   1         1 21
22 11                     1         2   1                                   1       1 1   1                   1 1       1   22
23 13 1   1                 1 1     1 1                                       2         1 1           1 1 1                 23
24 12 1 2                                 1     1 2     1   1     1               1                       1                 24
25 9                     1 1 1       1         1 1                       1   1                         1                   25
26 10   2                                         1             1   1   1             2       1                 1           26
27 10                     1               1     1                 1       1   1         1                     1   2         27
28 7     1                     1 1                       1                                                 1   1     1     28
29 9               1     1   1       1             1           1               1       1 1                                 29
30 12         1                     1 1     1 1       1     1 1                 1       1       1   1                       30
31 9           1                       1       1   1 1               1                     1     2                         31
32 5 1                     1   1     1                                     1                                               32
33 14 1     1                     2 1     1       2                         1       1           1       1 1       1         33
34 6                                                           2                     1         1     1           1         34
35 11         1     1         1 1       1 1 1   1     1                             1                         1             35
36 7   1                                     1         1                               1     1     1         1             36
37 6                     1   1   1       1                                         1                               1       37
38 10         1   2     1                 1 1 1           1                   1         1                                   38
39 7               1                           1             1 1                     1                           1   1     39
40 11 1     1           1       1     1         1                 1                 1               1       1 1             40
41 10         1                         1             1                 1 1                     1 2         1     1         41
42 10 1   1   2 1 1                                         1       1                         1                       1     42
43 11       1 1     2   1       2                       2               1                                         1         43
44 11     1               1                           1           1     1   3     1       1       1                         44
45 10               1   1                         1             1   1       1     2 1                       1               45
46 12             1   2   1                                   1                     1   1     1     1               1 1   1 46
47 7   1 1                                               1                         2                   1           1       47
48 11 1     1 1     1       1                               1               1                             2           1 1   48
49 13     1           1 1         1               1   1   1           1           1       1       1         1         1     49
50 9                                     1             2 1 1 1               1             1           1                   50
51 10             1 1                               1       1             1   1             1                 1   1 1       51
52 12     1   1   1                 1                   1       1         1 1         2                 1               1   52
53 9                         1                         1         1   1 1       1                     1     1     1         53
54 7 1 2                         1   1   1               1                                                                 54
55 16 1                     1       1       1       2 2 1       1           1             1 2                           1 1 55
56 12   1                       1   1 1                                     1 1         1   1             1     1 1     1   56
57 16     1     2       2 1             1 1       1 1       1                   1       1                 1   1 1           57
58 13           1     1   1               1   1 1       1         1         1   2     1                 1                   58
59 12   1               2     1                             1         1     1 1       2                               1 1   59
60 8 1                 1                                       1             1       1       2     1                       60
61 15     1         1     1   1       1         1           1 1                   2       1   1             1     1   1     61
62 8         1           1                         1           1             1                   1     1             1     62
63 13             1                 2               1 1   1           1             1   1       1 1 1           1           63
64 8       1         1         1                                 1                           1                     1     2 64
65 16     1 1         1   1 1                       1       2 1     1           2       1 1 1           1                   65
66 9 1 1   1         1                                                         1 1       1     1 1                         66
67 9     1 1     1                       2                                       1       1       1                     1   67
68 12       1   1     1                       1               1     1                     1   1 1                   1 1   1 68
69 6             1                   1 1   1                                 1                                           1 69
70 14 1               1 1           1       2 1   1                 1 3 1                       1                           70
71 9   1                   1                                       1 1 1   1                   1             1         1   71
72 12           3     1           1     1       1 1                                 2           1             1             72
73 12                       2         1 1               1           1 1                               1 1         1 2       73
74 5                                     1       1               1                 1                           1           74
75 11                         1 1         1   1   1           1         1                               1       1 1   1     75
76 10           1   1                 1         1         3                                           1   1         1       76
77 6                                 1                     1           1       1             1                           1 77
78 10                 1       1         1                 1     1 1 1                   1       1                 1         78
79 20             1   1       2   1     1   1             1             1 1       1       2 2       1           1   1 1 1   79
80 7       1             1                 1 1                                     1       1         1                     80
81 10 1                     1 1 1           1   1                       1   1     1           1                             81
82 7   1               1       1 1                           1                                             1           1   82
83 10                   1 1 2                                       1 1                               3     1               83
84 8                                         1                   2       2 1         1                 1                   84
85 11                                 1       1   1           1     2         1   1           1     1                   1   85
86 13       1                   1         1 1                   1     1   1     1       1         1 1 1 1                   86
87 13         2   2                       1 1     1           1   1             1         1     1       1                   87
88 7 1     1                                         1           1   1             1     1                                 88
89 9               1     1     1                   1     1 1                           1       1               1           89
90 10           1     1       1                       1       1           2             1                                 2 90
91 9     1         1     1                 1                 1       1       1     1 1                                     91
92 12   1       1               1             2     1   1 1           1   1                 1               1               92
93 9   1       1     1                 1             1                                   1     1           1     1         93
94 10           1     1 1   1                             1         1                           1     1             2       94
95 13     1       1             1   1   1                   1   1     1             1                 1             2     1 95
96 6                       1                                                               1   1         1         1   1   96
97 13       1               1         1 1     2           1                         1               2 1                 1 1 97
98 8       1                     1         1                   1               1                         2   1             98
99 17           1                 1         1 1   1 1   1       1         2     1     1               1     1 1 2           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
Ngày
/
Tháng