BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/06/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9   1     1             1 1       1                       1 1         1     1                                           00
01 10           1     2             1                               1                   1         1 1 1             1       01
02 12 1 1                           1           2     1 1   1                                     1   1           1     1   02
03 13     2 2                               1           1 1     1   1       1                     1         1             1 03
04 16       1   1   1 2 1   1     1   1                       1   1   1 1 1         1         1                             04
05 11     1                                       2             1               2             1   1       1     1 1         05
06 13   1             1 1   1         1                 1 1     1                       1 2                   1         1   06
07 8                                               1       1             1     2           1                       1   1   07
08 11   2               1                         1         1     1       2   1 1               1                           08
09 19     1                   1           2   1 1             1   1 1       1 1     1   2     1 1       1     1     1       09
10 8                   1             1     1     1     1   1     1                                                       1 10
11 5             1           1   1                           1       1                                                     11
12 12           1 1         1             1           1   1                   1               1   1 1         2             12
13 10               1     1                           1 1                           1     2         1   2                   13
14 11     1       1               1 1                 1             1               1     2   1 1                           14
15 12         1     1   1   1         1         1 1                 1                     1     1         1         1       15
16 8       1                                             1                 1                 1     1     1           1 1   16
17 15           1           1             1 1 1       2           1     2   1 1 1           1                           1   17
18 12     1       1         1 1   1 1           1 1           1               2                                 1           18
19 4 1                                                 2                 1                                                 19
20 18   1                 1     1     1             1 1       2 2 2   1     1             1         1     2                 20
21 13       1     1             1               1                   1         1           1 1     1   1 1 1               1 21
22 11                           1       1 1   1                   1 1       1                         1 1     1           1 22
23 9                             2         1 1           1 1 1                         1         1                         23
24 8 2     1   1     1               1                       1                                                   1         24
25 9 1                       1   1                         1                       2 1                         1 1         25
26 9 1             1   1   1             2       1                 1                 1                                     26
27 12                 1       1   1         1                     1   2                     2 1 1                     1     27
28 5         1                                                 1   1     1                 1                               28
29 7   1           1               1       1 1                                                     1             1         29
30 11     1     1 1                 1       1       1   1                             1               2                 1   30
31 11   1 1               1                     1     2                             1                         1 1 1       1 31
32 9                           1                                                 1     1                   2   1 1   1   1 32
33 14 2                         1       1           1       1 1       1                     2       1     2         1       33
34 7               2                     1         1     1           1                           1                         34
35 8     1                             1                         1                     1 1 1     1         1               35
36 8       1                               1     1     1         1                   1 1 1                                 36
37 5                                   1                               1             1               1             1       37
38 9         1                   1         1                                           1             1         1     1 2   38
39 8             1 1                     1                           1   1                               1 1     1         39
40 8                 1                 1               1       1 1             1 1                     1                   40
41 11     1                 1 1                     1 2         1     1                 1 1           1                     41
42 8           1       1                         1                       1                       1             2   1       42
43 9       2               1                                         1             1 1         1   1     1                 43
44 12     1           1     1   3     1       1       1                               1                                 1 1 44
45 9 1             1   1       1     2 1                       1                                             1             45
46 14             1                     1   1     1     1               1 1   1   1               1 1       1     1       1 46
47 7         1                         2                   1           1               1                   1               47
48 11           1               1                             2           1 1   1 1 1         1     1                       48
49 12 1   1   1           1           1       1       1         1         1     1       1   1                               49
50 11       2 1 1 1               1             1           1                         1       1                         1   50
51 15   1       1             1   1             1                 1   1 1       1           1     1   2           1   1     51
52 11       1       1         1 1         2                 1               1   1       1                   1               52
53 13       1         1   1 1       1                     1     1     1               1     1       1   1                 1 53
54 5         1                                                                   2           1                 1           54
55 19   2 2 1       1           1             1 2                           1 1                   1           1     2 1 2   55
56 14                           1 1         1   1             1     1 1     1   1       1       1               1     1   1 56
57 15 1 1       1                   1       1                 1   1 1           1   1             1                 2 2     57
58 8       1         1         1   2     1                 1                                           1                   58
59 13           1         1     1 1       2                               1 1     2           1     1   1                   59
60 14               1             1       1       2     1                                   1   2     1           2   1 1   60
61 15           1 1                   2       1   1             1     1   1       1                 1 1   1   1     1       61
62 11   1           1             1                   1     1             1                     1 1             1   1     1 62
63 14   1 1   1           1             1   1       1 1 1           1             1           1         1 1                 63
64 9                 1                           1                     1     2                   1             1 1     1   64
65 15   1       2 1     1           2       1 1 1           1                       1       1                       1     1 65
66 14                               1 1       1     1 1                           1   1   1   1     1     1 1 1 1           66
67 6                                 1       1       1                     1                               2               67
68 11             1     1                     1   1 1                   1 1   1     1   1 1                                 68
69 6                             1                                           1     1 2                 1                   69
70 13 1                 1 3 1                       1                           1   1   1       1                 1   1     70
71 8                   1 1 1   1                   1             1         1                                 1             71
72 7 1                                 2           1             1                 1                   1                   72
73 12       1           1 1                               1 1         1 2           1                     1 1 1             73
74 8 1               1                 1                           1                 1         1         1       1         74
75 12 1           1         1                               1       1 1   1       1   1         1     2                     75
76 8         3                                           1   1         1                       1       1                   76
77 10           1           1       1             1                           1     1     1         1     1               1 77
78 10         1     1 1 1                   1       1                 1                       1             2               78
79 17         1             1 1       1       2 2       1           1   1 1 1         1     1             1           1     79
80 7                                   1       1         1                           1     1   1     1                     80
81 6                       1   1     1           1                             1                                     1     81
82 9             1                                             1           1         2                 1     1     2       82
83 8                   1 1                               3     1                                         1           1     83
84 11                 2       2 1         1                 1                       1     1       1                       1 84
85 12 1           1     2         1   1           1     1                   1                   1     1           1         85
86 15               1     1   1     1       1         1 1 1 1                     1         1         1       1 1         1 86
87 13 1           1   1             1         1     1       1                             1   1               1 1     1 1   87
88 10     1           1   1             1     1                                 1       1     1     1   1                   88
89 9   1     1 1                           1       1               1             1                                 2       89
90 14     1       1           2             1                                 2                     1   1   2         1   2 90
91 10             1       1       1     1 1                                                     1 1           1 1 1         91
92 14   1   1 1           1   1                 1               1                 1       1     1       1       1     1 1   92
93 11     1                                   1     1           1     1         1 1                         2 1   1         93
94 9         1         1                           1     1             2               1                     1         1   94
95 12           1   1     1             1                 1             2     1   1         1                         1   1 95
96 6                                           1   1         1         1   1                           1                   96
97 10         1                         1               2 1                 1 1   1           1                 1           97
98 6               1               1                         2   1                                 1                       98
99 15 1 1   1       1         2     1     1               1     1 1 2                         1                         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng