BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/08/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng
00 14   1 1   1         1                               1               1       2     1     1     1     1 2                 00
01 8       1                       1                     1                         1     1 1 1   1                         01
02 7                     1   1           1                                 2               2                               02
03 12   1                     1                             1         1       1     1     1 1   1                 1     1 1 03
04 16     1     1   1               2 1         1           2       1 1       1     1       1             1         1       04
05 10                     1   1     1   1                 1 1       1                               1         1         1   05
06 7   1                               1                                 1   1           1         1 1                     06
07 6 1                                                           1           1         1       1               1           07
08 13   3       1       1                     1         1                                 1   1 1     1   1     1           08
09 14                         1   1           1       1   2           1           1   3           1               1   1     09
10 22 1   2               1 1 1         1   1             1 2     1   1   1 1         1     2           1             1 1 1 10
11 10         1             1               1       1       1       1       1         1                             1 1     11
12 14                         1   1   1           1 1   1                     1     1         1     1 1     1     1       1 12
13 11 1   1             1             1 1       1     2                           1           2                             13
14 10                                     1   1 2 1                               1 2                     1     1           14
15 16         1         1 1   1           2       1 1 1       1 1     1   1             1 1               1                 15
16 13 1     1                       2   1       2                             1         1     1 1 1             1           16
17 15     1                       1             1 1   1 1     1       1       1 2             1 1                 1       1 17
18 13   1   1     1     1                       1     1             1 1 1       1                   1   1         1         18
19 6                               1     1 1                   1 1                     1                                   19
20 8                           1                                   1         1           1                 1     2       1 20
21 6       1 1                                   1                                                                 1   2   21
22 7           1         1 1                                                         1                   1     1         1 22
23 4                             1           1                                     1                   1                   23
24 10               1   1       1                   1 1                               2           1                   1   1 24
25 11                     1     1             1     1               1 1       1 1       1           1   1                   25
26 8                             2                                 1             1     1 1   1                           1 26
27 10                                             2 1         1             1             1   1 2               1           27
28 8                     1               1               1                 1       1 1   1                         1       28
29 7                 3               1                 1           1           1                                           29
30 15       1       1 1       1             1   1       1 1           1                     1           1     2 1     1     30
31 13           1             1 1           1   1           1   1         1       1 1                       1   1 1         31
32 9 1                               1       1         1     1                       1 1   1         1                     32
33 11                 1     1                     1         1     3                               1           1       2     33
34 4         1         1                                               1                                 1                 34
35 9       1                   1     1                         1   1     1           2                           1         35
36 3       1                               1                                   1                                           36
37 13     1     1   1   1 1               1                   1   1   1                           2   1       1             37
38 10 1   1   1   1             1     1                       1   1                                   1             1       38
39 12   1 1     1             1             1     1 1                       1             1         1 1                 1   39
40 14           1 2   1             1       1           1         1   1               1   1                   1 1     1     40
41 9     1                   1 1         1                   1 1       1                             1         1           41
42 16     1                 1   1               1         1               1 1 1 1 1         1   2                   1   1 1 42
43 8               1 1     1 1               1 1     1 1                                                                   43
44 13             1                               1         1           2     1     1       1   1   1 1               1 1   44
45 7                                   2                                         1                         1 1     2       45
46 12         1       1 1       1                     1   1 1                 1                   1     1               1 1 46
47 9 1                           1       1   1                       1             2 1 1                                   47
48 15   1 1   1     2           1           1                           1     1 1 1 1               1                 1 1   48
49 9 1 1   1         1       1     1             1                     1             1                                     49
50 15 1 1     1           1       2                       1         1       1     2                 1     1   1           1 50
51 4               1 1                                                             1           1                           51
52 11             1     1                     1               1           1 1                           1 1 1   1       1   52
53 10       1 2   1         1               1                           1               1                       1   1       53
54 9               1       1                 1                   1 1           1               1           1       1       54
55 9         1     1           1       1     1     1         1                             1                           1   55
56 15 3     1                     1 1   1           1 1         1 1                     1         1         1         1     56
57 10             1   1               1       1             1   2                       1                         1 1       57
58 15       2                         1   1               1     2 1                         3             1   2     1       58
59 10 1                               1               1             1                 1       1       1     1           1 1 59
60 14   1       3   1           1               1         1         2         1                             2             1 60
61 10           1                   1   1               1                       2             2 1         1                 61
62 7           1               1   1                         1               1           1               1                 62
63 7     1 1             1 1                                                                   1     1     1               63
64 14 1             1   1 1         1 1             2         1           1 1             1   1               1             64
65 10   1     2               1                       1 1 1                 1   1                             1             65
66 15 1         1       1   2                           1   1                   1 1 1   1       1   1           1   1       66
67 8       1                                               1             1             1         1 1         1       1     67
68 7   1             1                     1         1                     1                         1             1       68
69 11           1   1     1     1                 2             2           1                               1           1   69
70 14   1         1     1 1             1   1 1   1 1         1                                     1 1 1         1         70
71 9       1     1         1                   1       1               1 1               1   1                             71
72 9                                                           1 1   1   1               1   2         2                   72
73 12           1       1             1   1         1           1       1 1                       1   1             1 1     73
74 9       1                 1       1   1                   1   1           1             1               1               74
75 8                       1                   1     1                     1     1             1     1 1                   75
76 15   1     1   1       1     1                   1         1   1       1       1     1         1 1 1 1                   76
77 11                   1       1     1                             1 1   1 1 1     1     1                     1           77
78 10                       1                               1   1                     1         1           1     1   1   2 78
79 11                 1                   2       1 2 1 1             1 1                     1                             79
80 9                 1                                                           1     2               1     1 1   1   1   80
81 7       1     1 1 1                                                   1                               1       1         81
82 12     1               1         1   1           1             1       1   1           1             1 1           1     82
83 7                 1               1 1         1 1   1                           1                                       83
84 8         1           1       1       1                       1                               1         1     1         84
85 16 1 1                           1       1 1       1             1 1   1 1             1     1 1       1 1 1             85
86 10     1                       2                           1       1 1   1     1                     1             1     86
87 15             3       1       1 1             1   1     1       1                             1       1 1 1         1   87
88 4             1                                                                                 1 1               1     88
89 12     2         1       1       1       1 1           1   1                 1                                 1       1 89
90 11 1   1       1     1                     1                         1       1                 1   1         1     1     90
91 11                             1               1   1   2 1           1         1                 1           1       1   91
92 17         1 1       1   1         1 1   2 2           1               1             1           1       1 1     1       92
93 9             1         2     1       1             1       1       1           1                                       93
94 8                                   1 1 1             1   1     1                         1                           1 94
95 5 1         1                   1           1                               1                                           95
96 15       1 1       1   1   1       1                 1       1 1               1                 1   1 1       2         96
97 11   1       1             1                 1           1 1                   1               1           1 1         1 97
98 15               3 1 1       1 2   1         1                     1 1               1   1                       1       98
99 14                         1 1       3 1 1           1       1       1                           1   1         1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng