BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/10/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng
00 14                   1 1   1         1                               1               1       2     1     1     1     1 2 00
01 8                       1                       1                     1                         1     1 1 1   1         01
02 8 1                                   1   1           1                                 2               2               02
03 11 1       1         1                     1                             1         1       1     1     1 1   1           03
04 17   1     1           1     1   1               2 1         1           2       1 1       1     1       1             1 04
05 8                                     1   1     1   1                 1 1       1                               1       05
06 7                   1                               1                                 1   1           1         1 1     06
07 6 1               1                                                           1           1         1       1           07
08 15       2   1       3       1       1                     1         1                                 1   1 1     1   1 08
09 14           1 1                           1   1           1       1   2           1           1   3           1         09
10 20 1               1   2               1 1 1         1   1             1 2     1   1   1 1         1     2           1   10
11 10 2                       1             1               1       1       1       1       1         1                     11
12 13   1       1                             1   1   1           1 1   1                     1     1         1     1 1     12
13 14 2   1           1   1             1             1 1       1     2                           1           2             13
14 9                                                     1   1 2 1                               1 2                     1 14
15 16                         1         1 1   1           2       1 1 1       1 1     1   1             1 1               1 15
16 14 1       1       1     1                       2   1       2                             1         1     1 1 1         16
17 15 1           1       1                       1             1 1   1 1     1       1       1 2             1 1           17
18 14     2             1   1     1     1                       1     1             1 1 1       1                   1   1   18
19 8             1 1                               1     1 1                   1 1                     1                   19
20 5               1                           1                                   1         1           1                 20
21 6             2 1       1 1                                   1                                                         21
22 6   1                       1         1 1                                                         1                   1 22
23 4                                             1           1                                     1                   1   23
24 9               1               1   1       1                   1 1                               2           1         24
25 12           1                         1     1             1     1               1 1       1 1       1           1   1   25
26 7                                             2                                 1             1     1 1   1             26
27 9                                                             2 1         1             1             1   1 2           27
28 11   1 2   1                           1               1               1                 1       1 1   1                 28
29 9       1   1                     3               1                 1           1           1                           29
30 11                       1       1 1       1             1   1       1 1           1                     1           1   30
31 10                           1             1 1           1   1           1   1         1       1 1                       31
32 11   1           1 1                               1       1         1     1                       1 1   1         1     32
33 8                                 1     1                     1         1     3                               1         33
34 6       1   1             1         1                                               1                                 1 34
35 8                       1                   1     1                         1   1     1           2                     35
36 5   1 1                 1                               1                                   1                           36
37 13       1             1     1   1   1 1               1                   1   1   1                           2   1     37
38 10         1       1   1   1   1             1     1                       1   1                                   1     38
39 15 1       1 1   1   1 1     1             1             1     1 1                       1             1         1 1     39
40 12               1           1 2   1             1       1           1         1   1               1   1                 40
41 9       1             1                   1 1         1                   1 1       1                             1     41
42 14           1         1                 1   1               1         1               1 1 1 1 1         1   2           42
43 9   1                           1 1     1 1               1 1     1 1                                                   43
44 14   1     1 1                 1                               1         1           2     1     1       1   1   1 1     44
45 3                                                   2                                         1                         45
46 12         1     1         1       1 1       1                     1   1 1                 1                   1     1   46
47 12     1 1 1       1                           1       1   1                       1             2 1 1                   47
48 13                   1 1   1     2           1           1                           1     1 1 1 1               1       48
49 12   1         1 1 1 1   1         1       1     1             1                     1             1                     49
50 13                 1 1     1           1       2                       1         1       1     2                 1     1 50
51 5 1                             1 1                                                             1           1           51
52 10   1   1                     1     1                     1               1           1 1                           1 1 52
53 9             1         1 2   1         1               1                           1               1                   53
54 8     1                         1       1                 1                   1 1           1               1           54
55 9             1           1     1           1       1     1     1         1                             1               55
56 13                 3     1                     1 1   1           1 1         1 1                     1         1         56
57 10           2                 1   1               1       1             1   2                       1                   57
58 13   1                   2                         1   1               1     2 1                         3             1 58
59 10 1       1   1   1                               1               1             1                 1       1       1     59
60 13               2   1       3   1           1               1         1         2         1                             60
61 13 1   1   1                 1                   1   1               1                       2             2 1         1 61
62 8   1                       1               1   1                         1               1           1               1 62
63 7             1       1 1             1 1                                                                   1     1     63
64 14         1       1             1   1 1         1 1             2         1           1 1             1   1             64
65 9                   1     2               1                       1 1 1                 1   1                           65
66 14   1             1         1       1   2                           1   1                   1 1 1   1       1   1       66
67 6                       1                                               1             1             1         1 1       67
68 8             2     1             1                     1         1                     1                         1     68
69 10         1                 1   1     1     1                 2             2           1                               69
70 16     1 1   1       1         1     1 1             1   1 1   1 1         1                                     1 1 1   70
71 11 1         1           1     1         1                   1       1               1 1               1   1             71
72 9                                                                           1 1   1   1               1   2         2   72
73 13     1 1     1             1       1             1   1         1           1       1 1                       1   1     73
74 9             1         1                 1       1   1                   1   1           1             1               74
75 9             1                         1                   1     1                     1     1             1     1 1   75
76 17   1 1             1     1   1       1     1                   1         1   1       1       1     1         1 1 1 1   76
77 14       2 1 1                       1       1     1                             1 1   1 1 1     1     1                 77
78 6           1                           1                               1   1                     1         1           78
79 12               1                 1                   2       1 2 1 1             1 1                     1             79
80 6               1                 1                                                           1     2               1   80
81 9       1     1 1       1     1 1 1                                                   1                               1 81
82 13     1 1             1               1         1   1           1             1       1   1           1             1 1 82
83 9       1       1                 1               1 1         1 1   1                           1                       83
84 7           1             1           1       1       1                       1                               1         84
85 16     1         1 1 1                           1       1 1       1             1 1   1 1             1     1 1       1 85
86 12 1   2               1                       2                           1       1 1   1     1                     1   86
87 14   1 1                       3       1       1 1             1   1     1       1                             1       1 87
88 3                             1                                                                                 1 1     88
89 12       1   1         2         1       1       1       1 1           1   1                 1                           89
90 10       1         1   1       1     1                     1                         1       1                 1   1     90
91 9                                             1               1   1   2 1           1         1                 1       91
92 19 1   1 1 1     1         1 1       1   1         1 1   2 2           1               1             1           1       92
93 11   1         1               1         2     1       1             1       1       1           1                       93
94 7                                                   1 1 1             1   1     1                         1             94
95 6             1   1         1                   1           1                               1                           95
96 15   1     1             1 1       1   1   1       1                 1       1 1               1                 1   1 1 96
97 12 1 1     1     1   1       1             1                 1           1 1                   1               1         97
98 16         1 1                   3 1 1       1 2   1         1                     1 1               1   1               98
99 12                                         1 1       3 1 1           1       1       1                           1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng