BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/06/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng
00 12 1                               1               1       2     1     1     1     1 2                             1     00
01 8             1                     1                         1     1 1 1   1                                         1 01
02 7   1   1           1                                 2               2                                                 02
03 11       1                             1         1       1     1     1 1   1                 1     1 1                   03
04 13             2 1         1           2       1 1       1     1       1             1         1                         04
05 12   1   1     1   1                 1 1       1                               1         1         1               2     05
06 8                 1                                 1   1           1         1 1                               1     1 06
07 6                                           1           1         1       1               1                   1         07
08 10 1                     1         1                                 1   1 1     1   1     1                     1       08
09 15       1   1           1       1   2           1           1   3           1               1   1         1             09
10 20   1 1 1         1   1             1 2     1   1   1 1         1     2           1             1 1 1       1           10
11 9     1               1       1       1       1       1         1                             1 1                       11
12 15       1   1   1           1 1   1                     1     1         1     1 1     1     1       1 1                 12
13 14 1             1 1       1     2                           1           2                               1 2 1         1 13
14 11                   1   1 2 1                               1 2                     1     1           1                 14
15 15 1 1   1           2       1 1 1       1 1     1   1             1 1               1                                   15
16 14             2   1       2                             1         1     1 1 1             1                   1   1   1 16
17 15           1             1 1   1 1     1       1       1 2             1 1                 1       1             1     17
18 11 1                       1     1             1 1 1       1                   1   1         1                 1         18
19 6             1     1 1                   1 1                     1                                                     19
20 10         1                                   1         1           1                 1     2       1   1     1         20
21 5                           1                                                                 1   2                   1 21
22 8   1 1                                                         1                   1     1         1 1   1             22
23 6           1           1                                     1                   1                         1 1         23
24 10 1       1                   1 1                               2           1                   1   1           1       24
25 11   1     1             1     1               1 1       1 1       1           1   1                                     25
26 8           2                                 1             1     1 1   1                           1                   26
27 14                           2 1         1             1             1   1 2               1             1 1     1   1   27
28 9   1               1               1                 1       1 1   1                         1               1         28
29 6               1                 1           1           1                                                       1 1   29
30 13       1             1   1       1 1           1                     1           1     2 1     1                     1 30
31 14       1 1           1   1           1   1         1       1 1                       1   1 1                       1 1 31
32 10               1       1         1     1                       1 1   1         1                             1   1     32
33 11     1                     1         1     3                               1           1       2           1           33
34 6 1                                               1                                 1                       1   1   1   34
35 11         1     1                         1   1     1           2                           1                   2   1   35
36 3                     1                                   1                                           1                 36
37 12 1 1               1                   1   1   1                           2   1       1                   1         1 37
38 11         1     1                       1   1                                   1             1       1 1 1 1         1 38
39 11       1             1     1 1                       1             1         1 1                 1       1     1       39
40 15             1       1           1         1   1               1   1                   1 1     1     2   1   1     1   40
41 9       1 1         1                   1 1       1                             1         1                   1         41
42 17     1   1               1         1               1 1 1 1 1         1   2                   1   1 1       2           42
43 6     1 1               1 1     1 1                                                                                     43
44 14                           1         1           2     1     1       1   1   1 1               1 1     1   1           44
45 7                 2                                         1                         1 1     2                         45
46 11 1       1                     1   1 1                 1                   1     1               1 1             1     46
47 10           1       1   1                       1             2 1 1                                       1 1           47
48 10         1           1                           1     1 1 1 1               1                 1 1                     48
49 7       1     1             1                     1             1                                     1   1             49
50 13   1       2                       1         1       1     2                 1     1   1           1       1           50
51 3                                                             1           1                                   1         51
52 14 1                     1               1           1 1                           1 1 1   1       1       1     1 2     52
53 6     1               1                           1               1                       1   1                         53
54 9     1                 1                   1 1           1               1           1       1                       1 54
55 8         1       1     1     1         1                             1                           1       1             55
56 11           1 1   1           1 1         1 1                     1         1         1         1                       56
57 12               1       1             1   2                       1                         1 1             1 1     2   57
58 14               1   1               1     2 1                         3             1   2     1                   1     58
59 11               1               1             1                 1       1       1     1           1 1   1       1       59
60 10         1               1         1         2         1                             2             1 1                 60
61 10             1   1               1                       2             2 1         1                               1   61
62 8         1   1                         1               1           1               1                     1 1           62
63 9   1 1                                                                   1     1     1                       1   1 2   63
64 14 1 1         1 1             2         1           1 1             1   1               1                         1   1 64
65 10       1                       1 1 1                 1   1                             1                     1 1     1 65
66 16 1   2                           1   1                   1 1 1   1       1   1           1   1           1       1   1 66
67 8                                     1             1             1         1 1         1       1                     1 67
68 5                     1         1                     1                         1             1                         68
69 9   1     1                 2             2           1                               1           1                     69
70 15 1 1             1   1 1   1 1         1                                     1 1 1         1           1     1 1       70
71 8     1                   1       1               1 1               1   1                                       1       71
72 11                                         1 1   1   1               1   2         2                   1         1       72
73 12 1             1   1         1           1       1 1                       1   1             1 1       1               73
74 8       1       1   1                   1   1           1             1               1                                 74
75 9     1                   1     1                     1     1             1     1 1                   1                 75
76 15   1     1                   1         1   1       1       1     1         1 1 1 1                         1     1   1 76
77 13 1       1     1                             1 1   1 1 1     1     1                     1                         2   77
78 10     1                               1   1                     1         1           1     1   1   2                   78
79 12                   2       1 2 1 1             1 1                     1                                   1 1         79
80 10                                                           1     2               1     1 1   1   1             1 1     80
81 5                                                   1                               1       1             1         1   81
82 14   1         1   1           1             1       1   1           1             1 1           1               2     1 82
83 7               1 1         1 1   1                           1                                                 1       83
84 12   1       1       1                       1                               1         1     1         2 2     1         84
85 15             1       1 1       1             1 1   1 1             1     1 1       1 1 1                     1         85
86 9           2                           1       1 1   1     1                     1             1                       86
87 17   1       1 1             1   1     1       1                             1       1 1 1         1   2 1 1         1   87
88 3                                                                             1 1               1                       88
89 13     1       1       1 1           1   1                 1                                 1       1     1       1 1 1 89
90 9 1                     1                         1       1                 1   1         1     1                     1 90
91 12           1               1   1   2 1           1         1                 1           1       1     1               91
92 16 1   1         1 1   2 2           1               1             1           1       1 1     1                     1   92
93 11     2     1       1             1       1       1           1                                         1 1 1           93
94 11                 1 1 1             1   1     1                         1                           1 1 1     1         94
95 6             1           1                               1                                           1 2               95
96 12   1   1       1                 1       1 1               1                 1   1 1       2                           96
97 10       1                 1           1 1                   1               1           1 1         1       1           97
98 13 1       1 2   1         1                     1 1               1   1                       1         1           1   98
99 17       1 1       3 1 1           1       1       1                           1   1         1     1   1 1         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng