BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN Ngày 11/12/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10       1                           1 1   1         1                               1               1       2     1     00
01 7     1 1                               1                       1                     1                         1     1 01
02 8             2   1                                   1   1           1                                 2               02
03 13   1     1   2   1       1         1                     1                             1         1       1     1     1 03
04 17           1   1   1     1           1     1   1               2 1         1           2       1 1       1     1       04
05 7                                                     1   1     1   1                 1 1       1                       05
06 6               1                   1                               1                                 1   1           1 06
07 5                 1               1                                                           1           1         1   07
08 11                       2   1       3       1       1                     1         1                                 1 08
09 15 1 1                       1 1                           1   1           1       1   2           1           1   3     09
10 18               1 1               1   2               1 1 1         1   1             1 2     1   1   1 1         1     10
11 12 1   1           2                       1             1               1       1       1       1       1         1     11
12 14   1 1   1   1     1       1                             1   1   1           1 1   1                     1     1       12
13 14 1       1       2   1           1   1             1             1 1       1     2                           1         13
14 8                                                                     1   1 2 1                               1 2       14
15 15                                         1         1 1   1           2       1 1 1       1 1     1   1             1 1 15
16 12 1               1       1       1     1                       2   1       2                             1         1   16
17 14           1     1           1       1                       1             1 1   1 1     1       1       1 2           17
18 13               1     2             1   1     1     1                       1     1             1 1 1       1           18
19 10   1           1             1 1                               1     1 1                   1 1                     1   19
20 6   1                           1                           1                                   1         1           1 20
21 7   1                         2 1       1 1                                   1                                         21
22 5                   1                       1         1 1                                                         1     22
23 3                                                             1           1                                     1       23
24 10           1 1                 1               1   1       1                   1 1                               2     24
25 13 1 2                       1                         1     1             1     1               1 1       1 1       1   25
26 9 1 1 1                                                       2                                 1             1     1 1 26
27 7     1                                                                       2 1         1             1             1 27
28 14       1 1 1       1 2   1                           1               1               1                 1       1 1   1 28
29 11     1       1         1   1                     3               1                 1           1           1           29
30 11   1       1                           1       1 1       1             1   1       1 1           1                     30
31 11     1                                     1             1 1           1   1           1   1         1       1 1       31
32 10       1           1           1 1                               1       1         1     1                       1 1   32
33 8           1                                     1     1                     1         1     3                         33
34 5                       1   1             1         1                                               1                   34
35 10 1         1                           1                   1     1                         1   1     1           2     35
36 6           1       1 1                 1                               1                                   1           36
37 11     1                 1             1     1   1   1 1               1                   1   1   1                     37
38 13     1 1   1 1           1       1   1   1   1             1     1                       1   1                         38
39 15 1             1 1       1 1   1   1 1     1             1             1     1 1                       1             1 39
40 14       1       1               1           1 2   1             1       1           1         1   1               1   1 40
41 11 1   1     1           1             1                   1 1         1                   1 1       1                   41
42 12           1               1         1                 1   1               1         1               1 1 1 1 1         42
43 11               2   1                           1 1     1 1               1 1     1 1                                   43
44 12         1   1     1     1 1                 1                               1         1           2     1     1       44
45 5         1     1                                                   2                                         1         45
46 11 1                       1     1         1       1 1       1                     1   1 1                 1             46
47 12                     1 1 1       1                           1       1   1                       1             2 1 1   47
48 13         1                         1 1   1     2           1           1                           1     1 1 1 1       48
49 12                   1         1 1 1 1   1         1       1     1             1                     1             1     49
50 13           1   1                 1 1     1           1       2                       1         1       1     2         50
51 6   1       1     1                             1 1                                                             1       51
52 9         1         1   1                     1     1                     1               1           1 1               52
53 10   1                         1         1 2   1         1               1                           1               1   53
54 9   2                 1                         1       1                 1                   1 1           1           54
55 8                             1           1     1           1       1     1     1         1                             55
56 13               1                 3     1                     1 1   1           1 1         1 1                     1   56
57 13   1   1 1                 2                 1   1               1       1             1   2                       1   57
58 9                   1                   2                         1   1               1     2 1                         58
59 9         1       1       1   1   1                               1               1             1                 1     59
60 15         1 1                   2   1       3   1           1               1         1         2         1             60
61 9                 1   1   1                 1                   1   1               1                       2           61
62 7                   1                       1               1   1                         1               1           1 62
63 7   1         1               1       1 1             1 1                                                               63
64 15         1   1           1       1             1   1 1         1 1             2         1           1 1             1 64
65 9                                   1     2               1                       1 1 1                 1   1           65
66 15       1     1 1   1             1         1       1   2                           1   1                   1 1 1   1   66
67 5   1                                   1                                               1             1             1   67
68 8     1                       2     1             1                     1         1                     1               68
69 10                         1                 1   1     1     1                 2             2           1               69
70 13                     1 1   1       1         1     1 1             1   1 1   1 1         1                             70
71 11         1       1         1           1     1         1                   1       1               1 1               1 71
72 5                                                                                           1 1   1   1               1 72
73 17 1     2 1   1 1     1 1     1             1       1             1   1         1           1       1 1                 73
74 9 1                           1         1                 1       1   1                   1   1           1             74
75 7 1                           1                         1                   1     1                     1     1         75
76 13                   1 1             1     1   1       1     1                   1         1   1       1       1     1   76
77 19   1 1 1       2       2 1 1                       1       1     1                             1 1   1 1 1     1     1 77
78 8     3                     1                           1                               1   1                     1     78
79 12             1                 1                 1                   2       1 2 1 1             1 1                   79
80 6             1                 1                 1                                                           1     2   80
81 8                       1     1 1       1     1 1 1                                                   1                 81
82 11                     1 1             1               1         1   1           1             1       1   1           1 82
83 13       2   1 1         1       1                 1               1 1         1 1   1                           1       83
84 9 1     1   1               1             1           1       1       1                       1                         84
85 15         1   1       1         1 1 1                           1       1 1       1             1 1   1 1             1 85
86 15       2 1 1     1   2               1                       2                           1       1 1   1     1         86
87 12                   1 1                       3       1       1 1             1   1     1       1                       87
88 2               1                             1                                                                         88
89 14         1 1           1   1         2         1       1       1       1 1           1   1                 1           89
90 8                       1         1   1       1     1                     1                         1       1           90
91 11 1   1       1                                               1               1   1   2 1           1         1         91
92 20     1 1         1   1 1 1     1         1 1       1   1         1 1   2 2           1               1             1   92
93 11                   1         1               1         2     1       1             1       1       1           1       93
94 6                                                                   1 1 1             1   1     1                       94
95 7 1                           1   1         1                   1           1                               1           95
96 14 1     1           1     1             1 1       1   1   1       1                 1       1 1               1         96
97 11                 1 1     1     1   1       1             1                 1           1 1                   1         97
98 16 1                       1 1                   3 1 1       1 2   1         1                     1 1               1   98
99 13     1   1     1                                         1 1       3 1 1           1       1       1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
Ngày
/
Tháng