BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/06/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11     1                     1   1                   1   1     1                             1       2   1 1             00
01 8                             1                     1 1 1         1                                             1 1   1 01
02 15   1     1   1                 1   1           1       1 1                               1 1       1 1 3               02
03 21 2   1 2                     1           1 1 1 1 1 2     3 2 1           1                   1                         03
04 11                                   1 1     1   1 1                           1             1 1           2         1   04
05 10         2       1 1   1     1                                                   1 1       2                           05
06 7   1                 1           1   1                                                                       1     2   06
07 14                     1   2         1   1 1   1       1   1                                 1 1       1     1       1   07
08 8 1                   1                 1                             1 1             1                   1     1       08
09 13         1                   1     1         2       1                       1           1 1 1 1 1               1     09
10 11             2 1                                           1     1 2     1           1 1                           1   10
11 11           1 1   1 1   1       1                   1                         1             1     1             1       11
12 14 1           1 2               1                           1     2 1 1     1 1                                 1     1 12
13 6                           1 1                           1                                                   1     1 1 13
14 7   1         1                                   1     1                   1 1         1                               14
15 14 1 1 1             1                   1 1       1         1     1 1                 1         1           1         1 15
16 12                   1                     1 1 1             1   1 1                 1   3                           1   16
17 12       1                       1       1       1       1 1       2       1 1                         1       1         17
18 8               1                     1 1   1   1                                       2                       1       18
19 14     1                   1         1   1 1                 1     1     1       1       1           1   2         1     19
20 12   1                   1                                 1 1           1       1       1     2   1   2                 20
21 8     1           1                                   2                       1     1             2                     21
22 7                                 1                                       1 1       1   1               1             1 22
23 8               1   1             1     1                               1         1                 1               1   23
24 7                                   1                                       1                 1 1 2                   1 24
25 8     1               1       1   1                   1             1                         1     1                   25
26 14           1         1   1             1   1             1     1   1   1     1   1       1                   1     1   26
27 10   1     1           1                   1   1       1         1     1                               1       1         27
28 16     1             1     1 2 1   1                 1                                                 3 1 1 1 1   1     28
29 7           1                   1                           1   1                 1                 1       1           29
30 10     1         1                 1       1             2                 1     1       1                   1           30
31 16     1 1 1               1       1   1 1                 1                   1 2         1 2     1 1                   31
32 10     1     1   1       1 1 1                         1                                       1     1       1           32
33 13       2               1     1 1                     1 1 1                   1     1                     1         1 1 33
34 6                           1       1         1             1                                     1   1                 34
35 9                             1           1   1   1           2           1         1                                 1 35
36 17     1     1   1   1               1 1   2     1 2             1               1 1 1                             1   1 36
37 14   1       1 1       1     2         1                     2   1                                       3       1       37
38 11 1 1       1 1             1 1                               1 1         1                   1               1         38
39 12       1                   1               1   1         1       2               1         1       1   1             1 39
40 6     1                 1   1                                           1                       1           1           40
41 14   1     3           1 1 1                 1   1         1           1                     1                 1       1 41
42 11                         1       1         1 1     1 1                                       2     1             2     42
43 16         1   1   1       1               1     1             1       1   1               2     1 1   1   2             43
44 16 1   2         1     1               1 1         1           1                 1 1             1     2   1   1         44
45 10 1   1   1             1                                   1                             1     1       1     1       1 45
46 7       1               1                   1           1               1           1     1                             46
47 8               1           1           1           1   1                   1                 1       1                 47
48 12       1                 1         1   1   1   1   1                                   1               1         2   1 48
49 13               1         1         1             1 1                 2         1 1   1 1                 1     1       49
50 10     1       1   1             1   1         1 1                 1 1                 1                                 50
51 13           1             1             1                   1 1         1 1         1   1         1       1   1 1       51
52 11         1 2 1 1                             1                     1           2           1   1                       52
53 16 1         1     1     1         2           1 1         1   1     1   1         1                 1           1 1     53
54 9       1             1                                         1 1                     1   1       3                   54
55 8                         1     1 2                                         1                               2       1   55
56 8 1 1                                     1   1           1             1 1                               1             56
57 9                                 1             1 1 2                 1   1                                     1   1   57
58 8           1           1   1                   1       1                                               1         1   1 58
59 8             1                           3         1             1 1         1                                         59
60 6   2           1                                       1                       1           1                           60
61 10             1   1 1             1                                           1       1   1       1     1         1     61
62 11       1     1                 1                               1                 1 1 2   1             1   1           62
63 11 1         1                           1   1 1                 1                     1   1                     2 1     63
64 10       1         1                                   1           1         1   1 1       1       1   1                 64
65 11 1         1   1                     1                     1 1   1     1 1                     1                   1   65
66 9 1                 1 1         1   1                                 1       1     1                                 1 66
67 14                   1   2           1         1   1         1         1   1   1     1 1         2                       67
68 9       1             1   1               1                     1   1                   1                   1 1         68
69 10 1   1             1           1                     2                           1           1 1                     1 69
70 10                   1                                 1 1     1     1   1               1     1 1 1                     70
71 12           1               1               1   1     1 1   1                 1 1     2                           1     71
72 20     1 1     1   1 1   1             1         1     1 1           1       3 1           2       1       1     1       72
73 4                     2                                                                                         1 1     73
74 9               2 1     1           1 1     1                 1                                             1           74
75 8                 1       1 1                               1         2 1                                   1           75
76 9   1               1                                 1       1                 1               1     1     1   1       76
77 8               1     1 1                         1     1 1               1                                   1         77
78 13                                   1       1           1     2 1       1     1 1   1 1   1                       1     78
79 14                   1         1 1             1                       1 1   1 1 2   1       1     2                     79
80 9   1                                                   1         1   1 1 1   1                 1                 1     80
81 12       1         1           1       2           1           1 1   1 1           1                                 1   81
82 15               1   1         2 1       1   1     1                         1       1     1         1         1     2   82
83 11   1             1   2 1     1 1 1                                 1                                 1   1             83
84 11         1 1     1             1 1 1 1                                           1       1                 1   1       84
85 7 1     1                                 1                               1               1           1   1             85
86 8 1     1         1 1                   1     1                                   1             1                       86
87 7       1 1               1 1         1                         1           1                                           87
88 13 1                     1                         1           1 1     1             1 2       1 1 1               1     88
89 17   2                         1       1 1     1           1   1 1   2       2                       1     1 2           89
90 10 1 1                       1     2     1           1                                                         1     2   90
91 6                                               1               1       1         1 1 1                                 91
92 9         2   1   2 1                                                   1                                   1 1         92
93 4             1                                     1                                                   1     1         93
94 13                 1           1 1         1 2       1 1             1     1             1     1           1             94
95 6         1                         1 1             1                 1     1                                           95
96 13         1 1 1           1 1   1               1               1         1                 1       1                 2 96
97 4                                     1                   1                                 1                 1         97
98 15           1         1       1     1 1     1     1                   1     1   1 1 1 1                   1     1       98
99 9                                                 2 1             1               1   1       1 1               1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng