BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/07/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
Ngày
/
Tháng
00 23 1 1     2 1     1       1 1                 1   1 1   1       2         1           1 1   2     1   2 1               00
01 16       1               1         1           2   1             2 1           1     1       1             2       1 1   01
02 15       1 1         1       1 1               2     1     1   1   1   1                 1         1       1             02
03 14                 1           2 1   1                         1             1 1         1         1   1 2           1   03
04 17     1   1             1                 1   1 1                   1 1 1         1 1           1   1   1           2 1 04
05 22             2 1 1 1 1       1 1       1     1   1   1     1         1 2     1   1   1 1         1               1     05
06 13     1 1                   1 2                             1   1       1     1     1       1       1   1               06
07 18     1           1 1                               2 2     1   1         1     1   1           2     1       1 1 1     07
08 11             1     1 1     2 1                                   1 1                       1     1         1           08
09 16           1                               2   1   1     2 1     2 1       1   1             1     1         1         09
10 24     2         2 1   1   1     1   3       2   1                   2       1     1       1     1 1 1   1 1             10
11 14 1       1 1   1         1     2     2                         1               1                               2 1     11
12 22   1   1           1     1     1   1 1   1   1 1       1               1 1   1 1       1 1 1   1       1     1     1   12
13 11     1           1 1                   1                                           1     2           1     1   1     1 13
14 22             2 1 1                             1       1 1 1 1 3     1 1         1 1       1     1         1 1 1   1   14
15 17 1 1 2                               1 1   1           1   1     1 1     1     1             1   1           1   1     15
16 19           1                 1 1 1 1             1         1             1         2 1 1   1 1   1 1 1           2     16
17 20   1       1   1             1 1     1 1               1   1         2   1       1 1       1 2             1 1   1     17
18 20     1   1     1                   1 1     2 1 1       1       1   1         3 1 1           1             1     1     18
19 12                   2               1   1         1   1           1   1           2                             1 1     19
20 19       1               1 2 1     1 1         1 1 1               1 1   1 1                   2       2               1 20
21 14 1   1 2     1     1   2       1       1 1           1                     1                         1                 21
22 15         1   1     1   1   1   1   1 1           1         1 1 1                         1                     1     1 22
23 10       1                             1     1   1 1                   1             1         1           1 1           23
24 7 1   1                           1   1             1                   1                   1                           24
25 18       1 1                   1           1 1               1 1 1     1 1 2                   1     1     1 1 1 1       25
26 20 2   2 1         1 1       1     2         1 1       1                   2   1           1     1       1       1       26
27 24     1 1   1   1     1 1 1   1 1 1       2 1     1         2                   1     2   1     1   1           1   1   27
28 8           1                                   1     1 1         1                                         1 1     1   28
29 11                       1               1 1     1   1         1                   1     1 1         1 1                 29
30 13                         1                           1 1 1 1     1   1             1   1 1             1           2   30
31 16     1   1   1 1 1                   1 1                         1           1       2       1 1             1 1     1 31
32 20 2 1       2   1               1           1   2       1   1 1   1   1                     1 1       1     1         1 32
33 16             1   1 1       1     1 1 1                 2               1   1     2             1       1         1     33
34 14     1                   1 1     1 1           1     1       2   1   1         1                             1     1   34
35 19 1   1     1           1 1     1 1   1           2         1       1 1 1           1         1             1   1   1   35
36 18         1   1           2 1 1       1 1 2   1 1                       1 1           1           1 1     1             36
37 19 1 1 1       1               1     1     2                     1 1     1   1 1             2       1   1           1 1 37
38 17   1 1               1 1           1 1       1     1     1 1           1     1 2             1     1       1           38
39 17                           1 1 1     1     1       1     1   1     1 1         1         1   1   1 1     1     1       39
40 21                       1 1       2 1   1 1       1 2               1 1       1             1       1 1 1     1 1   1 1 40
41 20             1               1         1 1                 1 1   1 1 1 2       1   2         1   1       1         1 2 41
42 8           1             1             1             1 1             1       1       1                                 42
43 16 1           1   1   1         1   1 1     1     1                 1       1             1       1   1   2             43
44 13       2 1 1           1   2               1       1     1     2                               1                       44
45 19     1 1 1   2 1 1   2     1 1             1   1             1       1                 1   1   1               1       45
46 13 1       1   1               1                   1   1   1 1             1               1 1                   1     1 46
47 14           1   1                     1       1     1 1           1 1 1 2               1             1       1         47
48 15       2   2       1 1             1     2                         1 2       1                       1       1         48
49 13 1                   1                 1           1     1                 1   1   1               1 1   1       2     49
50 13       2         1                     1     1         1                 1           2       1 2                     1 50
51 11           1                 1               1   1   1     1 1                 2           1         1                 51
52 12         1       1     1       1 1                   1   1 1         1 1     1                           1             52
53 17           1 2     2     1           1           2       1       1               1         1           1   1     1   1 53
54 15 1 1           1   1           1       1     1         1     1     2 1     1           1       1                       54
55 18             2 1   1 1                             1   1     1   1         1       1 2 1 1 1         1               1 55
56 17   1         1 1     1     1               1   1   1 1         1   1             1           2 2   1                   56
57 12   1             1                   1 1           1     1         1       1 1         1               1             1 57
58 15   1       1           1     1                 1 1           1                 1 1   1           1   1       1 1     1 58
59 12                     1           1                                                 1 1     1 1 1           1 2 1     1 59
60 18 2       1           1 1 1 1   1   1 1   1     1               1 1                 1                   1         2     60
61 16   1   1       1       1 1       1   1     1                 1           1                 1           2   1     1 1   61
62 21           2   1         1 1           1       1       1     3     2       1   2         1     1               1 1 1   62
63 12         1     2                   1                     1             1     1         1                 1 2 1         63
64 15       1 1       1       1     1 1             1     1   1       1           1 1       1   1               1           64
65 14         1           2   1           1 1       1                 1           1         1   1     1       1 1           65
66 12               1       1         1     1 1                               1       1   1           1   1       1 1       66
67 14               1           1     1       1   1   1 1       1               1   1     1               1 2               67
68 11 2 1                   1       1                       1                     1   1 1             1 1                   68
69 15   1       1 1   1     1   1                           1 1 1                           1       1           1 2   1     69
70 20   1   1   1       2             1         1   1 1   1       1   1       1 1         1         1   1   1     1 1       70
71 21 1             1 1   1       1       1 1       1             1           1 1     1 2 1 1             2 1 2             71
72 12         1       1     1 1                       1           1 1         1           2 1   1                           72
73 18       1 1               1   2     1       1       1 1 1     1           1     1       1             1           1   2 73
74 12                     1   1 1                         1       1               1           1     1   1     1       2     74
75 16   1             1     1 1     1       2 1           1   1       1         1                     1               1 2   75
76 17         1         2             1   1     1                   1   1     2     1 1 1     1             1 1   1         76
77 16 1   1               1 1                 1           1           1         1       3   1 1             1 1       1     77
78 22           1               2           1 1     1 1   1           1     1   2 1       1   1     1     1 1   1 1     2   78
79 19                               1   1     1 1 1       1 1       1       1   1 1 1       1 1   1 1       1   1       1   79
80 16   1         1 1 2             1     1           1 1           1       2   1                 1   1     1               80
81 18 1 1 2                     1 1 1                 1       1 1       1   1         1           1     1     1         1 1 81
82 20   1           1   1                 1 1   1       1 2 1       1   1             1     1 1       1 2           1     1 82
83 15 1             1   1 1                             1     1     1     1         1       1         2         1 1 1       83
84 19     1 1     1   1 1 1 1   1 1           1       1 1     1 1         1 1       1                         1     1       84
85 18     1       2   1   1   1   1       1       2       1   1                       1 1 2             1     1             85
86 10 1 2           1     1             1                                       1                       1           1     1 86
87 16     1   1                 1               1           3 1   1     1     1             1 1   1 1               1       87
88 14         1                     1 1 2                           1         2         1     2           1       1   1     88
89 19       1 1 1     1         1     2 1   1         1   1           2                   1     1   1 1 1   1               89
90 18   1   2   1     2     1                         1     1                   1   1 1         1   1         1   1   1   1 90
91 17                     1 1       1               1   1       1       1             1     1 1 1 1   1 1       1     1 1   91
92 21   2 1     1       1 1       1   1 1     1 1 1 1       1 1           1     1           1                 1 1         1 92
93 14 1 1     1                                 1   1   1     1               2       1   1   1           1               1 93
94 14 1     1   1 1 1                 1       2                                                   1 1 1       1 2           94
95 12   1                 1 1 1   1               1     1     1 1                                       1               1 1 95
96 16                   1             1 1     1   1     1     1   1             1 1       1       1   1         1   1   1   96
97 13         1         1   1 1     1                           1       1 1         1 1       1               1         1   97
98 13 1 1     1           1                 1     2         1       1                 2       1                           1 98
99 14                                 1     1   1 1           1     1       1   2 2                   1 1         1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
Ngày
/
Tháng