BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 13/01/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
Ngày
/
Tháng
00 19     1     1     1     2                             1 1     2 1     1       1 1                 1   1 1   1       2   00
01 13         1     1               1                 1         1               1         1           2   1             2 1 01
02 17                     1 1 1 1 1         1                   1 1         1       1 1               2     1     1   1   1 02
03 12             2                           1     3                     1           2 1   1                         1     03
04 9                             2     1                     1   1             1                 1   1 1                   04
05 16               1                       1   1                     2 1 1 1 1       1 1       1     1   1   1     1       05
06 10                 1                   1           1       1 1                   1 2                             1   1   06
07 15 1                             1   1           1   2     1           1 1                               2 2     1   1   07
08 12                   1       1           1     1 1                 1     1 1     2 1                                   1 08
09 16             1 1           1         1 1     1                 1                               2   1   1     2 1     2 09
10 24   2     1         1               1       2   2   1     2         2 1   1   1     1   3       2   1                   10
11 16 1   1 1   1         1             1                 1       1 1   1         1     2     2                         1   11
12 16 1   1 1         1                     1               1   1           1     1     1   1 1   1   1 1       1           12
13 14 1 2                 2       1   1       1         2     1           1 1                   1                           13
14 20       2       1                   1       2 1     1             2 1 1                             1       1 1 1 1 3   14
15 17       1 1         1                 1 1   2         1 1 2                               1 1   1           1   1     1 15
16 13 1         1         1     1 1                     1           1                 1 1 1 1             1         1       16
17 16 1       1             1 1     3                       1       1   1             1 1     1 1               1   1       17
18 17       1 1     1   1     2                               1   1     1                   1 1     2 1 1       1       1   18
19 14 1         1               1   2     1 1                               2               1   1         1   1           1 19
20 18     1           1 1   1         1       1   1             1               1 2 1     1 1         1 1 1               1 20
21 19     1   1 2         1           1       1           1   1 2     1     1   2       1       1 1           1             21
22 23       1 1 1     2         1         2 2         1           1   1     1   1   1   1   1 1           1         1 1 1   22
23 13       2               1         2 1     1         1       1                             1     1   1 1                 23
24 14     1     1 1   1     2 1   1       1               1   1                           1   1             1               24
25 13             1 2 1                             1           1 1                   1           1 1               1 1 1   25
26 25   3   1   1   1               1   1           1   3 2   2 1         1 1       1     2         1 1       1             26
27 21                     1   2           1     1             1 1   1   1     1 1 1   1 1 1       2 1     1         2       27
28 15       1 1 1     1   1 1 1     2             1                 1                                   1     1 1         1 28
29 10     1   1   1                               1                             1               1 1     1   1         1     29
30 19     1   1       1 1             1 2     1 1 1   3                           1                           1 1 1 1     1 30
31 16     2   1         1               1 1 2                 1   1   1 1 1                   1 1                         1 31
32 22   1     1                     1   1 1       1   1 1 2 1       2   1               1           1   2       1   1 1   1 32
33 17     2 1         1           1       1   1 1                     1   1 1       1     1 1 1                 2           33
34 14 1                             1             1   1       1                   1 1     1 1           1     1       2   1 34
35 20       1     1 1           2           1   1   1 1   1   1     1           1 1     1 1   1           2         1       35
36 16       1             1     1       1                         1   1           2 1 1       1 1 2   1 1                   36
37 15 1 1       1                         1   1           1 1 1       1               1     1     2                     1 1 37
38 16 1       1       1       1     1         1             1 1               1 1           1 1       1     1     1 1       38
39 19     1     1 1   1 1     1     1   1     1   1 1                               1 1 1     1     1       1     1   1     39
40 16 1             1       1       1       1         1                         1 1       2 1   1 1       1 2               40
41 13   1   1   1     1         1         1                           1               1         1 1                 1 1   1 41
42 8                 1                             1 1             1             1             1             1 1           42
43 18     1 1             1 1 1         1 1   1   1       1           1   1   1         1   1 1     1     1                 43
44 19                 1               1 2   1           2       2 1 1           1   2               1       1     1     2   44
45 21         1           1   1         1     1       2       1 1 1   2 1 1   2     1 1             1   1             1     45
46 14     1         1 1               1         1     1   1       1   1               1                   1   1   1 1       46
47 12               1         1                   2   1             1   1                     1       1     1 1           1 47
48 15   1       1   1           1   1       1                   2   2       1 1             1     2                         48
49 11         2           1   1                 1       1 1                   1                 1           1     1         49
50 12 1           1       1           1     1     1             2         1                     1     1         1           50
51 15 1   1   1 1               1 1     1           1               1                 1               1   1   1     1 1     51
52 18 1         1   1       1     1   1       2     1   1         1       1     1       1 1                   1   1 1       52
53 19   1     3             2             2                         1 2     2     1           1           2       1       1 53
54 17           2           1   1 1   1     1           1 1 1           1   1           1       1     1         1     1     54
55 16                 3 1   1     1 1                                 2 1   1 1                             1   1     1   1 55
56 20 2   1         1 1         1 1   1           1 1       1         1 1     1     1               1   1   1 1         1   56
57 10       1               1 1               1             1             1                   1 1           1     1         57
58 13     2               1       1           1       1     1       1           1     1                 1 1           1     58
59 13 1     2     1 1   1                       3       2                     1           1                                 59
60 18     1                   1       1           1       2       1           1 1 1 1   1   1 1   1     1               1 1 60
61 16 1     1     1   1                     1       2       1   1       1       1 1       1   1     1                 1     61
62 19 1             1 1   1 1       1 1   1                         2   1         1 1           1       1       1     3     62
63 15 2 1                   1 2           2 1     1               1     2                   1                     1         63
64 17 1       1   2             1 1                 1           1 1       1       1     1 1             1     1   1       1 64
65 12                             1 2         1                   1           2   1           1 1       1                 1 65
66 15   1         1     2         1 1   1       2 1                     1       1         1     1 1                         66
67 19       1 3 1     1         1 1   1   1           1                 1           1     1       1   1   1 1       1       67
68 15 1   1     1 1                       1     1 1 1 1   2 1                   1       1                       1           68
69 12   1   1                                 1             1       1 1   1     1   1                           1 1 1       69
70 18   1         1               1   1               1 1   1   1   1       2             1         1   1 1   1       1   1 70
71 16   1 1   1         1 1 1   1                         1             1 1   1       1       1 1       1             1     71
72 21 1     1   1 1   1 2   1   2 1   1   1   1                   1       1     1 1                       1           1 1   72
73 22 1   1       1 1       1   1 1   2             1 1         1 1               1   2     1       1       1 1 1     1     73
74 12                   2 1 1       1     1       1                           1   1 1                         1       1     74
75 24   1         1           2   1   1 1   1 1 1   2   1   1             1     1 1     1       2 1           1   1       1 75
76 13   1       1 1 1         1             1                     1         2             1   1     1                   1   76
77 18   1     1 1 1     1     1 2                   1 1 1 1   1               1 1                 1           1           1 77
78 15   1               1                   1   1   1   1           1               2           1 1     1 1   1           1 78
79 12   1                       1           1         1                                 1   1     1 1 1       1 1       1   79
80 18               1   2   1 1       1         1     1     1         1 1 2             1     1           1 1           1   80
81 18     1       1 1     2             1     1         1 1 1 2                     1 1 1                 1       1 1       81
82 13         1               1                             1           1   1                 1 1   1       1 2 1       1   82
83 14   1                           1     1     1 1 1   1 1             1   1 1                             1     1     1   83
84 25 1     1           1 2     1 1         1   3             1 1     1   1 1 1 1   1 1           1       1 1     1 1       84
85 18           1 1                   1 1   1         1       1       2   1   1   1   1       1       2       1   1         85
86 10           1   1               1                   1 1 2           1     1             1                               86
87 15       1     1     1     1       1   1                   1   1                 1               1           3 1   1     87
88 14               1 1     1 1   1           1   2               1                     1 1 2                           1   88
89 20   1 1         2     1         1     1                     1 1 1     1         1     2 1   1         1   1           2 89
90 13                           1 1     1     1             1   2   1     2     1                         1     1           90
91 17       1     1         2     1 1   2   1 1         1                     1 1       1               1   1       1       91
92 20           1 1                 1   2                   2 1     1       1 1       1   1 1     1 1 1 1       1 1         92
93 15   1               2       1     1       1     1 1   1 1     1                                 1   1   1     1         93
94 15 1               1 1 1       1   1           1       1     1   1 1 1                 1       2                         94
95 15     1     1         2   1                   1         1                 1 1 1   1               1     1     1 1       95
96 14   2 1 1       1                               1                       1             1 1     1   1     1     1   1     96
97 14             1       1     1 1   1   1     1     1           1         1   1 1     1                           1       97
98 14               1   1 1                       2       1 1     1           1                 1     2         1       1   98
99 11                                 1     1 2       1                                   1     1   1 1           1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
Ngày
/
Tháng