BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN Ngày 13/01/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
Ngày
/
Tháng
00 7   1                                                     1     1                 1       1                 1       1   00
01 10 1     1 1                             1   1                   1                                 1     1   1 1         01
02 6                                   1   1         1                             1 1                       1             02
03 16     1           1 1     1 1     1           1       1 2         1                 1           1     1   1 1           03
04 13       1   1                                     1             1             1       1 2 1 2 1                   1     04
05 11 1 2               1   1                       1   1           1                 1     1                         1     05
06 10           1   1       1           1                   1       1                   1             1     1             1 06
07 13           1   1       1     1   1               1         1     1           1               1                 1 2     07
08 15 1   1                                   2       1       1   1           3   1   1 1                             2     08
09 5               1     1               1                                               1                               1 09
10 6                                             1       1               1     1                                   1   1   10
11 5                   1                                   1               1                         1 1                   11
12 10       1   1                   1 1 1             1                                                     2     1 1       12
13 7 1         1                         1   1                   1                   1                 1                   13
14 12   1     1 1               1                                         1       1       1       2   1           1       1 14
15 6 1 1         1                                 1                           1                                 1         15
16 10     1                   1               1   1     1                           1                 1 1         1     1   16
17 7                             1     1   1         1                     1     2                                         17
18 10         1             1       1 1                       1 1                   1     1             1             1     18
19 6     1                                                                   1 1               1         1             1   19
20 8 1           1       2     1               1       1                                                 1                 20
21 13   1       1 1   1       1 1           1                   1   1             1     1 1                           1     21
22 6                               1     1 2                                         1             1                       22
23 8 1 1                                 1                                         1                           2     1   1 23
24 12             1                 1           1   2   1 1         1       1 1   1       1                                 24
25 9                     1     1                   1                   1   1             1               1               2 25
26 11     1     1 2           1             1   1                             1           1               1           1     26
27 13     1   1           2     1               1       1                                       2       1       3           27
28 8                 1               1 1                 2             1               1                 1                 28
29 12 1               1             2                           1   1           1         1     2               1         1 29
30 14       1       1 1     1 1     1             1   1   1   1         1       1   1                             1         30
31 12 1       1     1                 1         2   1                       1     1     1                             2     31
32 6       1               1                                 1                   2                                   1     32
33 9                   1 1               1       1             1           1               1 1       1                     33
34 21 1           1 1 1           1   1             1     1   1 2   1     1           1 1   1           2 1   1         1   34
35 9   1     1       2       1                                       1     1             1               1                 35
36 11     1                                   1         1         1                         2   2             1   1     1   36
37 9                                               1           1         1   1 1             2                 2           37
38 9               1     1             1             2 1     1 1                             1                             38
39 17 1                   1     2             1         1       1 1     1 1   1 1     2             1               1 1     39
40 15   1         1               1           1                       2 2     1     1     1                 1     2     1   40
41 15     1     2           1 2                       1         1             1     1                 1       1     1 2     41
42 11   1     1                 1       1   1 1         1       1                   1                   2                   42
43 11     1                 1     1       2                 1         1                               1             2     1 43
44 17               1   1   1     1   2         1   1             1     1         1       1       2             2       1   44
45 15       2 1   1     1       1   1                         1     1       1   1             1   1 1             1         45
46 17       2       1 1                 1   1 1     1 1     2 1   1                 2   1   1                               46
47 16       1 1   1         1       1                             1   1 2 1         2 1 1       2                           47
48 12                     1         2 1 1         2                               1 1                 1   1 1               48
49 8 1 1                     1                     1             1 1                 1               1                     49
50 9           1   1   1                 1                   1   1       1       1                                 1       50
51 13                   2                       1 1         1 1                             1 1       1     1     1 1 1     51
52 8                                         1                                 1     1             1         2   1       1 52
53 9                   1     1                 1   1       1                 1                 1                       1 1 53
54 11   1           1                         1                             1             1   1           1   1   1 1   1   54
55 6       1                   1               1                   1                                       1             1 55
56 12     1   1       1                               1           1   1 1         1       1       1 1         1             56
57 8                                     1                                   1 1               1     1   1 1 1             57
58 9                   1                 1       1 1   1   1                 1                   1                     1   58
59 11     1                   1           1   1 1     1       2           2         1                                       59
60 15         1         1 1       1           1   1     1 1 2   1                                       1           2     1 60
61 9     1 1                               1                   1 2                     1 1     1                           61
62 10                             1     1         1                         2         2     1                       1   1   62
63 18 1       1   1   1 1   1   1 1       1                     2     1     1           1   1           1       1         1 63
64 15                           1   1 1 1     1 1   1 1   1 1         1   1                     1                 1     1   64
65 12       1                           1                 1         1       1     1   1   1         1       1   1         1 65
66 10   1       1       1   2 1         1                   1         1                             1                       66
67 13   1 1     1       1     1       1 1 1           1           1           1                   1 1                       67
68 9               1                 1 1                     1                 1           2     1 1                       68
69 10       1     1   1     1             1         1                   1     1                                 1   1       69
70 15   1               1 1     1 1   1     1           1 2       1                   1       2       1                     70
71 12                       1         1                       1     1   1 2         1               1       1 1   1         71
72 10           1             1         1   1                 1             1           2                     1         1   72
73 11 1           1       1                               1             1 1       1       1         1             1     1   73
74 6   1                                 1                                 1 1                             1       1       74
75 13         2       1           2         2             1                       1   1           1         1 1             75
76 21 1 1 1 1 1       1                 1     1 1   1 1       1     1         1               1 2 1 1     1 1               76
77 12               1         1 1   1           2                         1               1       1   2                   1 77
78 15     1     1   1   1         1 2                   1         1   1 1                     1           1 1 1             78
79 13           1   1       2       1         1         1           1       1           1   1             1   1             79
80 11             1                   1           1               1   1     1                       1 1 1           1   1   80
81 5                     1     1 1                     1                   1                                               81
82 15 1       2                   2         1     1           1                 2           1 1   1               1 1       82
83 5                 1                             1                 1         1                             1             83
84 7       1 1   1 1                                                           2                                         1 84
85 4                                                 1                                     1       1   1                   85
86 3                           1                                                     1           1                         86
87 11                         1 1         1       1       1           1   1         1       1                 1     1       87
88 8           1                       1                 1 1         1         1                       1   1               88
89 12 1               1   1 1       1     1               1                         1         3         1                   89
90 9 1   1                                             1 1 1       1     1                   1     1                       90
91 8               1   1                                   1                           1   1             1   1         1   91
92 12             1       1                       2             1 1   1 1 1                         1             1     1   92
93 12       1     1       2               1 1 1                     1                             1 1   1   1               93
94 10     1                       1   1     1 1                 1       1       1               1                         1 94
95 8                         1   1   1         1 1                   1                                   1               1 95
96 10   1       1                               1 1     1               1           1                     1     2           96
97 12       1         2                     1         1                 1     1         2         1   1     1               97
98 8     1                                         1             1       1             1               1 1           1     98
99 8             1 1         1     1                   1   1                                         1 1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
Ngày
/
Tháng