BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/07/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
Ngày
/
Tháng
00 11     1     1                 1       1                 1       1         1         1                   1     1 1       00
01 9           1                                 1     1   1 1                                       2 1         1         01
02 6                           1 1                       1                 1             1                     1           02
03 13 1 2         1                 1           1     1   1 1               1   1                             1   1         03
04 19           1             1       1 2 1 2 1                   1       1 2             1 1             1       2     1   04
05 12           1                 1     1                         1             1     1 1   1       1         1   1   1     05
06 10   1       1                   1             1     1             1   1       1   1                       1             06
07 16       1     1           1               1                 1 2           2   1   1 1     1 1 1       1                 07
08 16     1   1           3   1   1 1                             2               1         1   1       1   1       1       08
09 6                                 1                               1                     1                 1           2 09
10 13 1               1     1                                   1   1     1       2 1         3           1                 10
11 4   1               1                         1 1                                                                       11
12 6                                                   2     1 1                                         1       1         12
13 8         1                   1                 1                   1 1           1                     1         1     13
14 13                 1       1       1       2   1           1       1                     1 1   1                 1     1 14
15 3                       1                                 1                               1                             15
16 8                           1                 1 1         1     1           1     1     1                               16
17 7                   1     2                                                 1       1       1             1             17
18 11     1 1                   1     1             1             1                         1 1 1       1       1           18
19 10                     1 1               1         1             1               1                   1   1         1 1   19
20 2                                                 1                                         1                           20
21 11       1   1             1     1 1                           1                   1         1   1         1           1 21
22 13                             1             1                             1 1           1         2   1     1 1 1   1 1 22
23 11                           1                           2     1   1           1 1       1       1           1   1       23
24 14 1         1       1 1   1       1                                         1   1     1         1       1     1 1 1     24
25 9               1   1             1               1               2                     1                     2         25
26 6                     1           1               1           1                                             2           26
27 10                                       2       1       3               1           1   1             1                 27
28 10 2             1               1                 1                 1   1   1     1                             1       28
29 13       1   1           1         1     2               1         1             1     1             1               2   29
30 11 1   1         1       1   1                             1               1 1       1                     1 1           30
31 14                   1     1     1                             2       1 1 1     1   1         1       1       1 1       31
32 6     1                   2                                   1                                                   1   1 32
33 6       1           1               1 1       1                                                                   1     33
34 16 1   1 2   1     1           1 1   1           2 1   1         1                   1                           1       34
35 9             1     1             1               1                       1             1       1 1       1             35
36 14         1                         2   2             1   1     1   1   1                           2 1     1           36
37 11       1         1   1 1             2                 2               1                   1         1                 37
38 5     1 1                             1                                   1                                         1   38
39 19       1 1     1 1   1 1     2             1               1 1       1             1 2   1                 1 1       1 39
40 16             2 2     1     1     1                 1     2     1                   2     1         1           1       40
41 12       1             1     1                 1       1     1 2           1       1       1 1                           41
42 8       1                   1                   2                   1       1     1             1                       42
43 10   1         1                               1             2     1 1         1       1                               1 43
44 13         1     1         1       1       2             2       1                                     1 1       1     1 44
45 11     1     1       1   1             1   1 1             1                         1               1             1     45
46 12   2 1   1                 2   1   1                                                 1 1                 1         1   46
47 14         1   1 2 1         2 1 1       2                                       1                                 1 1   47
48 13                         1 1                 1   1 1               1       1   1           1 1 2         1             48
49 7         1 1                 1               1                                               1   1           1         49
50 8     1   1       1       1                                 1           1             2                                 50
51 14   1 1                             1 1       1     1     1 1 1         1       1             1         1             1 51
52 12                       1     1             1         2   1       1       1                     1       1 1     1       52
53 12   1                 1                 1                       1 1 2             1           1   1     1         1     53
54 13                   1             1   1           1   1   1 1   1           1 1 1             1 1                       54
55 10           1                                       1             1   2                       1 1   1     1     1       55
56 20         1   1 1         1       1       1 1         1             1 1       1       2   1   1 1       1 1         1 1 56
57 12                     1 1               1     1   1 1 1                   1             1 1 1             1             57
58 9   1                 1                   1                     1       1       1     1         1               1       58
59 6     2           2         1                                                                               1           59
60 13 1 2   1                                       1           2     1   1 1 1         1                             1     60
61 9       1 2                     1 1     1                             1 1                                           1   61
62 8                   2         2     1                       1   1                           1                           62
63 14       2     1     1           1   1           1       1         1   1                 1 1 1     1                     63
64 14 1 1         1   1                     1                 1     1   2     1               1       1 1           1       64
65 16 1         1       1     1   1   1         1       1   1         1     1   2 1                       1       1         65
66 8   1         1                             1                               1       1 2           1                     66
67 9         1           1                   1 1                                       1         1 1   1         1         67
68 7     1                 1           2     1 1                                                       1                   68
69 7               1     1                                 1   1       2                                             1     69
70 13 2       1                   1       2       1                       1                     1     2             1 1     70
71 15     1     1   1 2         1               1       1 1   1         1         1               1       1     1           71
72 12     1             1           2                     1         1                 1     1       1     1 1   1           72
73 16 1             1 1       1       1         1             1     1   1     1       1       1   1     1             1 1   73
74 9                   1 1                             1       1               1   1                   1             1 1   74
75 9 1                       1   1           1         1 1                                   1   1         1               75
76 17     1     1         1               1 2 1 1     1 1                 1 1   1 1         1   1       1                   76
77 10                 1               1       1   2                   1   1       1     1                           1       77
78 13         1   1 1                     1           1 1 1             1 1     1     1                     1     1         78
79 11           1       1           1   1             1   1               1                               1     1     1 1   79
80 16         1   1     1                       1 1 1           1   1               1           1 1   2 1 1 1               80
81 7                   1                                                   1   1                   1     1 1             1 81
82 11     1                 2           1 1   1               1 1             1                                         1 1 82
83 5             1         1                             1                   1                             1               83
84 5                       2                                         1                                               1 1   84
85 12                                   1       1   1                         1     1 1 1           1       1 1 1 1         85
86 5                             1           1                                         1       1     1                     86
87 13 1           1   1         1       1                 1     1       1   1     1 1 1   1                                 87
88 9 1 1         1         1                       1   1                             2                                   1 88
89 11 1                         1         3         1                   1                 1                   1           2 89
90 9 1 1       1     1                   1     1                                                               1   1     1 90
91 10   1                           1   1             1   1         1         1                   1         1             1 91
92 13       1 1   1 1 1                         1             1     1                             1           2 2           92
93 11           1                             1 1   1   1                         1         1 1       1 1             1     93
94 7       1       1       1               1                         1                             1                   1   94
95 5             1                                   1               1             1                                   1   95
96 10               1           1                     1     2             1                   1   1   1   1                 96
97 13               1     1         2         1   1     1                         2 1     1     1                     1     97
98 11         1       1             1               1 1           1               1   1         1         1     1           98
99 6   1                                         1 1                               1                 1                 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
Ngày
/
Tháng