BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/07/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
Ngày
/
Tháng
00 10   1                   1               1     1                           1               1     1               2     1 00
01 14           2                           1 1   1     1 1 1     1     2         1                         2               01
02 10           2           1                     1         2                 1 1     1           1                         02
03 13   1           1       1 1 1       1                 1     1         1                     1     2               1     03
04 11     1               1         1               1               1 1       1 2                 1                       1 04
05 10       1 1             1           1           1               1     1                             1   2               05
06 7                 1                                   1               2           1               1               1     06
07 8                         1                   1               1       1   2         1       1                           07
08 17   1   1           2 1     1       1       2 1       1               2     1       2                   1               08
09 15         1   1                     1       1 1     1       2       2   1   1                   1 1           1         09
10 11               1             1                 1           1           1     1 1       1       1   1         1         10
11 9           1     1     1                   1                                     1         1   1       1     1         11
12 15     1 1 1         2   1   1             1   1             1     1             1   1                     1 1           12
13 13   1                           1     1 1         1           1   1             1 1         1 1               1     1   13
14 11     1           1           2         1       1                           1           1 1             1 1             14
15 9       2   1                   1 1                       1                     1           1         1                 15
16 7                                       1     1                                       2 1   1     1                     16
17 10 1       1     1         1                           1                             1   1       1   1           1       17
18 19             1 2           1   1     1     1 1 1 1 1 1 1       1   1                           1             1   1   1 18
19 9     1                             1   1               1     1                   2     1                         1     19
20 10 1     1 1           1         1           1                           1     1       1                         1       20
21 10                                                     1                   1       1 1 1   1   1   1               2     21
22 11   1               2   1             2       1                         1                     1       1   1             22
23 9                 1                   1                 1 1 1 1         1                           1   1               23
24 9         1       1                     1 1         1                     1 1             1         1                   24
25 8                               1   1             1                 1                                 1     1   1   1   25
26 10       1 2   1           1 1                             1                 1       1                       1           26
27 12         1                       1       1     1                       1   1             1   1           1     1   1 1 27
28 11                           1 1                       1   1     1               1           2     1         1   1       28
29 11             1                       1 1               1   1       2                 1   1     1                 1     29
30 12       2       1       1                 1   1   1                           1     1             1       1         1   30
31 8     1                 1                             1   1       1     1             1 1                               31
32 12   1           1               1           1       2 1   1   1               1               1                   1     32
33 10                           1 1     1     1       1       1                           1                 1 1       1     33
34 10               1 1   1       1       1                 1                                   1             1       1   1 34
35 11                                       1             1         1                         1 3 1 1             1     1   35
36 6       1                             1       1   1           1                                               1         36
37 9                               1       1                     1   1             1     2   1                       1     37
38 12   1           2           1     2   1                 1           1                                       2 1         38
39 12             1                   1     1                             2                 1 1           1 1 1   1 1       39
40 8                             1                       1         2               1                         1   1       1 40
41 8       1   1                       1   1             1       1 1             1                                         41
42 10   1 1       2   1       1                                 1   1 1             1                                       42
43 13                 1                     1 1 1           1                     1 1   1       1     1           1 1     1 43
44 7 1   2     1                                   1                                               1               1       44
45 10         1 1                       1           1         1     1               1 1         1     1                     45
46 11 1       1                     1                       1       1 1           2 1                                 1 1   46
47 6       1       1     1   1               1                                                               1             47
48 13       1     1 1 1       1       1 1   1   1                   1                         1     1                 1     48
49 13             1 1 2         1         1   1   1     1     1 1         1   1                                             49
50 13         1           1                         1                       1 1 1 1               1       2 1       1   1   50
51 10   1         1   1                                 1         1         1 1     1                   1   1               51
52 13     2   1                       1             1 1           1   1                       1     1   1     1           1 52
53 17 2   1             1       1                     1 1     1       1         1     1 1 1       1   1   1     1           53
54 13           1   1             1   1             1           1 1           1                   1     1       1 1   1     54
55 7           1                                 1 1                 1 1                   1                     1         55
56 14 1         1     1     1 2   1             1     1         1                       1 1             1 1                 56
57 2                                                                                     1                           1     57
58 10         1             1         1                                                     1 1           2 1   1       1   58
59 8     1               1     1                             1     2                               1                     1 59
60 11 1   1             1   1 1                     1 1         1                 1 1                         1             60
61 12         1 1           1 1                                       1     2         2 1         1                       1 61
62 14             1                     1           1 1     2                   1         1         2 3         1           62
63 11   1             1             1                                       1     1                   1           1 1   1 2 63
64 10       1     1     1     1         1                 1           1   1                                     2           64
65 11                     1   1               1   1 1                               1 1     1                   1       1 1 65
66 14 1     1             1                     2               1 1               1 1 1         1   1 1                 1   66
67 10 1           1 1   1     1     1           1                                       1                       1         1 67
68 5                 1           1                     1       1         1                                                 68
69 9                                   1     1       1       1                 1                 2           1         1   69
70 16       1               1   1 1   1 1           1   2             1 1 1   1               1             1     1         70
71 11                   1       1           1           1   1           2 1 1                           1     1             71
72 10         1                   1         1                         1 1 1       1           1       1   1                 72
73 6                         1           1                     1       1     1       1                                     73
74 8                 1     1   1                     1                                   1               1   2             74
75 9                     1         1         1         1                     1         1         1                     1 1 75
76 12 1             1   1 1         1                                     1 1     2       1             1             1     76
77 14 1 1               1 1     1   1                   1     1                       1   1 1 1         1 1                 77
78 6                                   1       1             1                 1     1         1                           78
79 16 1 1 1       2 1         1 1     1   1                                 1   1 1               1         1         1     79
80 10       1 1                         1         1       1       1               1 1                   2                   80
81 11                 1   1   1         2 1   1       1     1                               1     1                         81
82 8                     1     1     1   1 1       1   1                                     1                             82
83 9 1                                       1     1 1     1             1                 1                       2       83
84 8           1                   1 1         1             2     1                     1                                 84
85 13   1       1               1                     1   1   1     1 1 1           1 1     1 1                             85
86 12   1                                 1                         1           1         1 1     1     1   1   1 1       1 86
87 8     1                       1 1 1       1                               1         1                 1                 87
88 10                   1         1   1                   1             1             1     1                 1 1   1       88
89 7     1               2               1     1                                                           1         1     89
90 8       1                         1                         1 1           1             1       1     1                 90
91 12         1                                           1   1               1         1   1 1           1   1   1 1     1 91
92 10                       1     2           1   1   1               1     1                       1     1                 92
93 15           1 1 1   3                 1                 1                                           1   1   1   2   2   93
94 12 1 1 1                         1                       1   1 1             2                     1 1         1         94
95 12 1 1                 1 1                 1 2     1 1                 1                               1             1   95
96 15 2         2       1                 1   1   1               1 1       2                   1   1                   1   96
97 11   1             1           1   1     1                   1       1               1               1       1       1   97
98 11     1       2       1 1 1     1 1                 1             1                                                   1 98
99 8   1                         1                               1   1       1     1   1       1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
Ngày
/
Tháng