BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 13/01/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
Ngày
/
Tháng
00 8                 1 2 1                                 1                   1               1     1                     00
01 14               1 1                         2 1                 2                           1 1   1     1 1 1     1     01
02 12   1 2   1                     1   1                           2           1                     1         2           02
03 14     1           1   1 1   1     1                     1           1       1 1 1       1                 1     1       03
04 16 1   2     1 1       1       1               2   1       1               1         1               1               1 1 04
05 13     1 1   1   2   1         1                             1 1             1           1           1               1   05
06 6                           1     1           1 1                     1                                   1             06
07 6             1         1                     1                               1                   1               1     07
08 18     2 2                         1 1   1               1   1           2 1     1       1       2 1       1             08
09 13                         1       2   1           1           1   1                     1       1 1     1       2       09
10 7 2                                         1                       1             1                 1           1       10
11 11 1             1   1 1 1                 1     1               1     1     1                   1                       11
12 15   1                 1 1     1                           1 1 1         2   1   1             1   1             1     1 12
13 9 1     1                                               1                           1     1 1         1           1   1 13
14 13         1     2         1         1     1         1     1           1           2         1       1                   14
15 8         1         1                                       2   1                   1 1                       1         15
16 8   1       1   1 1             1               1                                           1     1                     16
17 12                   1   1   1               1       3 1       1     1         1                           1             17
18 16                 1     1                                         1 2           1   1     1     1 1 1 1 1 1 1       1   18
19 7                             1                   1       1                             1   1               1     1     19
20 13 1           2 1       1                         1 1 1     1 1           1         1           1                       20
21 7 1                 1   1       1 1       1                                                               1             21
22 9   1                         1                         1               2   1             2       1                     22
23 13 2                 1         1       2           1                   1                   1                 1 1 1 1     23
24 6                         1                                   1       1                     1 1         1               24
25 5                                 1         1                                       1   1             1                 25
26 10       1                             1           1         1 2   1           1 1                             1         26
27 10         1         1     1     1   1       1                 1                       1       1     1                   27
28 9               1                         1     1 1                             1 1                       1   1     1   28
29 7       1     1                                                   1                       1 1               1   1       29
30 12     1 1       1   1     1                                 2       1       1                 1   1   1                 30
31 7           1                               1             1                 1                             1   1       1 31
32 16           1 1   1       1       1                 2   1           1               1           1       2 1   1   1     32
33 9                       1   1                     1                             1 1     1     1       1       1         33
34 9             1                   1           1                     1 1   1       1       1                 1           34
35 10             2   1           1 2           1                                               1             1         1   35
36 9     1                     1               1   1           1                             1       1   1           1     36
37 9   1                           1           1 1     1                               1       1                     1   1 37
38 10                                 1             1       1           2           1     2   1                 1           38
39 6             1         1                 1                       1                   1     1                           39
40 11   1     1 1     1       1               1     1                                 1                       1         2   40
41 10 1       1                               1                 1   1                       1   1             1       1 1   41
42 16           1                   1   2 1 1       1       1 1       2   1       1                                 1   1 1 42
43 11   1         1       1   1 1                   1                     1                     1 1 1           1           43
44 6                 1                                   1   2     1                                   1                   44
45 10                         1       1     1 1                   1 1                       1           1         1     1   45
46 8                             1                     1 1       1                     1                       1       1 1 46
47 11                           1   1   2 1         1           1       1     1   1               1                         47
48 14                         1           2       1             1     1 1 1       1       1 1   1   1                   1   48
49 16       1           1       1       1   1                         1 1 2         1         1   1   1     1     1 1       49
50 10     1 1 1             1 1   1         1                     1           1                         1                   50
51 8 1           1                                 1       1         1   1                                 1         1     51
52 14               1         1 1           1         2       2   1                       1             1 1           1   1 52
53 12                     1   1             1             2   1             1       1                     1 1     1       1 53
54 11               2                       1 1                     1   1             1   1             1           1 1     54
55 8   1                               2             1             1                                 1 1                 1 55
56 18     1         1         1     1 1   1     1 1       1         1     1     1 2   1             1     1         1       56
57 2           1           1                                                                                               57
58 7   1         1       1   1                                   1             1         1                                 58
59 12       2 1             1           1             1       1               1     1                             1     2   59
60 10                                     2               1   1             1   1 1                     1 1         1       60
61 8   1     1                                 1                 1 1           1 1                                       1 61
62 9                     1 1         1                               1                     1           1 1     2           62
63 10             1         1     1     1 1   1   1         1             1             1                                   63
64 14 1       1 3         1               1                     1     1     1     1         1                 1           1 64
65 7     1               1                                                   1   1               1   1 1                   65
66 9               1 1                                   1     1             1                     2               1 1     66
67 12     1     1               1       1   1             1           1 1   1     1     1           1                       67
68 6   1                 1                                               1           1                     1       1       68
69 8       1   1                             1       1                                     1     1       1       1         69
70 18       2       1   1                     1   1     2       1               1   1 1   1 1           1   2             1 70
71 9                 1             1               1   1                   1       1           1           1   1           71
72 10     1   1                 1           2           1         1                   1         1                         1 72
73 12 2 1       2 1                         2   1                                 1           1                     1       73
74 8             1 2                           1                         1     1   1                     1                 74
75 11       1   1             1     2               1 1                       1         1         1         1               75
76 11   1       1       1           1       1 1           1             1   1 1         1                                   76
77 16     1   1                   1 2 1             1   1 1 1               1 1     1   1                   1     1         77
78 6                       1                       1 1                                     1       1             1         78
79 16 1         1     1   1         1         1           1 1 1       2 1         1 1     1   1                             79
80 12 1 1 1 1 1                   1                             1 1                         1         1       1       1     80
81 17   1     2                   1   1     2 1                           1   1   1         2 1   1       1     1           81
82 14         1                   1     2     1 1     1                       1     1     1   1 1       1   1               82
83 12             1   1       1 2         1             1 1                                       1     1 1     1           83
84 11       1           1                         2                 1                   1 1         1             2     1   84
85 13                   2 1         1       1               1       1               1                     1   1   1     1 1 85
86 8       1             1 1     1                 1       1                                 1                         1   86
87 9   1     1                               1 1             1                       1 1 1       1                         87
88 11     1           1     1   1         1         1   1                   1         1   1                   1             88
89 10   1                       1 1     1         1           1               2               1     1                       89
90 8 1                 1 1                             1       1                         1                         1 1     90
91 8         1                   1           1   1   1           1                                           1   1         91
92 10                 1   1           1                                         1     2           1   1   1               1 92
93 11                           1 1       1                         1 1 1   3                 1                 1           93
94 9                                           1 1       1 1 1                         1                       1   1 1     94
95 14   1         1             1               1     1   1 1                 1 1                 1 2     1 1               95
96 13                                     2 1             2         2       1                 1   1   1               1 1   96
97 12                 1 1     1 1     1             1       1             1           1   1     1                   1       97
98 14                     1           1 1         1           1       2       1 1 1     1 1                 1             1 98
99 9 1               2                           1     1   1                         1                               1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
Ngày
/
Tháng