BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN Ngày 17/11/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
Ngày
/
Tháng
00 19   1   1     2     1     1   1 1           1     1 1       1 1 1 1                       1     1       1         1     00
01 17       1       1   2 1       1     1             1               1       3         1         1 1 1       1             01
02 17 1                 1 1         1             2     1 1 2                   1 1             1     1           1 1     1 02
03 12 1   1     1   1         1           1   1     1       1               1       1                             1         03
04 15       1   1             2 1                 1       1 1 1     1 1   2               1   1                             04
05 11 1             1 1   1                     1         1                   1 1               1     1         1           05
06 13 1   1 1             1     1 1               1                 1                     1 1   1   1   1                   06
07 20       1       2 1 1   1       1               1     1   1   1       1 1         2       1   1   1       1           1 07
08 21 1   2           1 1   1       2             1   1   1             1         1       1   1   1         1       1 2   1 08
09 12 1           1   1                       1     1   2       1       1                         1                   1   1 09
10 11   1 1   1               1     1                     1 2   1                                           1         1     10
11 19   2 1     2     1   1 1         1     1             1   1 1 1       1 1                       1       1       1       11
12 23         1     1         1   1 1 1 1 1     1           1 1 2   1   1   1 1 1 1 1 1               1   1                 12
13 16         1 1 1   1 1                   1   1           1               1           2           2     1       2         13
14 17 1 1             1 1   1     2   1               1 1     1         1       1         1             1         1   1     14
15 22   1     1 1 1     1 1                         1 1       1 1             1             1   2 2     1 1   1         1 2 15
16 15 1 1           1               1   1 1                     1               1         1     1     1 1   1 1         1   16
17 15       1   1   1                                           2     1               1         2         1   2     1   1 1 17
18 15         1     1               1               1                     2 1     1     1 1           2   1     1       1   18
19 13         1           1 1     1     1     2             1           1             1 1                             1   1 19
20 12 1           2       1                                   1       1   1       1     1       1     1                 1   20
21 13                         1   1         1   1 1 1 1 1     1                                           1 1 1         1   21
22 13             1 1 1         1     1     1             1     1                   1     1       1 1     1                 22
23 23 3 1 1     1         1 1                   1 1         3   1   2   1     1             2 1   1                 1       23
24 14           1               1   1 1     1               1       1       1 1 1   1 1               1             1       24
25 19       2 1     1     1     1                 1 1           1             2 2         1           1     1 1 1         1 25
26 16 1         1 1   1                         1                         1       1         1         1 1 1   2   1       2 26
27 16       1 1                   1 1       1                   1                 1 1 1       1 3         1 1             1 27
28 14   1       2 1       1             1 1             1   1                             1     1                   1   2   28
29 15 1 1           1           2         1     1   1         1                   1   1   1                 1   1       1   29
30 33 1 1                 1   1 2           2   1 1 1     1   1   2       1 1 1 1 3 1   1       2   2       2 1     1 1     30
31 14     1   1   1 1         1 1 1 2                                   1 1             1           1                 1     31
32 13         1             1           1     1               1 2         1           1         1   1 1         1           32
33 15     1     1       1                 1                   1       1     1       1 1 1 1       1             1 1     1   33
34 18     1                 3 2     1               1       1       1               2       2       1     1     1   1       34
35 23           1   1 1   1 1         1   2       1 1   1 1   1 1         1   1 1         1           1         1   2 1     35
36 14       1         1     1             1         1 1 1         1   1 2 1   1                                 1           36
37 17 1       1             1 1               1   1 1 2                 1       1   1         1 1     1           1 1       37
38 16       1 1   1 1 1                           1 2     1           1     1 1     1   1                     1   1         38
39 13                 1 1           1 1               1   1             1   1   1   1   1         1     1                   39
40 9                             1       1           1 1           1                       1           3                   40
41 25       2         1   2 1           1   1 3   1   1         1   2 1 1             1     1 1           1 1 1   1         41
42 20     1                   1 1   1 1             1               1 1   1         1 1 1   1   1     1 2         1   1   1 42
43 12       3                   1         1     1 1         1             1 1                     1               1         43
44 19                 1                 1   1 1   1 1         1           2 1 1     1     2 1 1                   1     1 1 44
45 17     1               1       2   1     1   1   1                       1   1         1 2           1 1     1         1 45
46 17             1         1 1             1         1       1         1       1     1 1       1   1 2 1                 2 46
47 13 1 1 1                           1 1               1         1   1   1   2 1                             1             47
48 11                           1             1         1 1       1                                 1   2   2         1     48
49 16 1   1   1   1   1     1                   1         1 1             1                       2         1   2       1   49
50 10 1   1       1                                 1 1 1               1     1                     1           1           50
51 15   1     1                 1                         1     1               1   2 1 1   1 2                       1 1   51
52 19     1     1   1             1         1   1       2   1   1   1               1 1       1   1             1   1 1   1 52
53 19 1     1           1     1 1 1 1   2             2               1     1     1     1       1       1           1   1   53
54 22           1       2       1 3   2 1 1     1 1                       1     2 1   1   1       1           2             54
55 12     1           2               1 1     1                                               1       2             1   1 1 55
56 15                   1       1       1   1                           1 2       1   1 1           1   1   1   1 1         56
57 11           1   1     1   1 1                 1 1           1           1             1                       1         57
58 18 1       1         1   1 1       2       1       1   1   1         1 1       1 1               2     1                 58
59 19         2                       1 1       2       1         1   2           1         1     3       1   1       1   1 59
60 17   3                 1 1   1   1     1     1                 3   2                           1                     2   60
61 14                     1 1         1                             1           1       1     1         1   1   2 1   1 1   61
62 15               1 1   1                 1     1             1       1                         1         1 1 1     1 2 1 62
63 15   2 1             1               1     1             1 2   1   1     1   1     1                   1                 63
64 12 1     1 1           1   1         1     1         2                                     1     1                 1     64
65 16   1     1       1     1     2       1   1 1             1       1                     1           1   1     1 1       65
66 19         1   1 1                 1 1 1           1   1   1 1       1       1   1 1   1   2       1         1           66
67 13         2 1     1       1           1       1     1         1                                     1 2     1           67
68 18 1   1         2               1 1     1           1                     1         1 2       1       1 1 1   1 1       68
69 16   1 1   1           1 2                 1               1 1       1     2             2 1     1                       69
70 21           2 1 1                 1   1 1     1   1             2               1   1 1 1 1           2 1   1         1 70
71 11         1             1                               1     2 1       1     1     1                 1   1             71
72 14             1 1 1     1   1         2             1                           1 1                 1         1     1 1 72
73 21             1     1             2     1 1 1                   1   1         1 1       1   1 1 2             2 2 1     73
74 15   1     1         1 1     1               2   1                     1       2   1                     1 1         1   74
75 11                                 1 1 1           1 1         1     1                     1         1   1       1       75
76 22           1   1   1         2 1   2   1           1 1 1 1     1   1     1   1   2       1     1 1                     76
77 18               1   2     1       1 1     1     1 1         1   1   1 1 1 1     1                           1 1         77
78 9 1   2       1                                         1                           1                   1     1 1       78
79 20   1   1     1   1         1 1   1   1       1     1     1     1 2     1               1             1             3   79
80 19   1                 1 1   1     1           1 1   1 1   1           1 1         1     1 1   2               1 1       80
81 22                             2 2         1 2                 1 1 2 1   1 1   1       1             1 1   1 1     1   1 81
82 20   1       1 1                 1         1                   1 1           3 1     1     1 1     1         1   2     2 82
83 18           1 1             1 1 1     1   1 1         1   1   1     1       1   1   1           1                 2     83
84 14     1             1       1   1           1 1 1               1                 1         2       1 1           1     84
85 11   1       1                                         3                       1 1   1     1             1 1             85
86 9 1               1                       1                   2                         1     1   1                   1 86
87 9                 1                   1           2   1       1   1     1                 1                             87
88 11       1                 1         1       1 1   1                           1       1 1                 2             88
89 18 1   1 2 1         1   1       1             1   1           1         2             2           1       1   1         89
90 10   1   1       1   1     1           1   1                 1                                     1   1                 90
91 17         1   1         1           1 1     1                 1         1           1 1   1 1       1   1 1   2         91
92 14 1     1           2               1   1       1     1 2 1       1         1                                       1   92
93 23   1   1     1       1       1   1     1 1   1 1 1 1 1   1       1   1   1           1 1     1             1     2     93
94 13       1   1             2             3         1                       1         1               1   1       1       94
95 15     2     1               1       1   1           1   1                 1   1 1   1   2                         1     95
96 12                 1         1   1         1                     1 1             1 1             1     1     1     1     96
97 11       1     1           1           1                 1       1 1         1     1         1       1                   97
98 20     1       1       1   1                     1           1 2 1   1                     1 1 1 2 1   1     1   1   1   98
99 17           1   1 1   1   1         1 1 2 1   1       1 1           1   1     1                                 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
Ngày
/
Tháng