BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/06/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
Ngày
/
Tháng
00 10             1                                           1     1         1     1     2                         3       00
01 16       1                 1                       1       1       4   1         1 1             1     1 1           1 1 01
02 11   1           1   1               1           1           1                     1           2     1         1         02
03 21   1 1                     2   1 1     1   1 1 2       2             1     1   1   1 1     1     2                     03
04 15 1 1                       2           2     1   1 2                           1 1     1     1 1                       04
05 10           1 1         1               1   1                       1     1           1                   1     1       05
06 17     1     1           1       1         1 1       1     1   1   1     1       1         1 1     1             1     1 06
07 19 1         1 1 1 1     1       1         1     1 1 1         1 1                 2         2                       1 1 07
08 13 1                         3   1             1                 2     1         1                           1       1 1 08
09 19 1           1   1               1 1   1 1 2       1   2   1                       1             1 1   2 1             09
10 12   1 1     1         1     1       1     1     1   1   1           1       1                                           10
11 21         1   1           1   2           1 2     1   1   1   1     1         1     2 1           1 1               1 1 11
12 12   1 1           1                           2         1 1     1       1   1         1                               1 12
13 15         1                                     1 1       2               1   1     2 1 1         1     1     1 1       13
14 15                                   1       2     2 1   1 1     1       1     1   1             2               1       14
15 17   1 1       1     1               1   1   1       1 2   1     1 1   1                     1           1         1     15
16 16   1               1                   2 2       1     1     1 2 1               1                 1               1 1 16
17 9         1   1       1             1     1               1               1             2                               17
18 21 1       1 1       1     1 1     1   1       1           1     1     1 1                   1   1     1 1 1       1 1 1 18
19 24   1               1       2 2     2 1 1       1   1       1         1     1     1 2   1     1 1     1   1       1     19
20 10           1                       1           1           1 1               1     1                             1 1 1 20
21 16 1 1   1             1   1             1                   1   1       1       1 1           1   2         1   1       21
22 18         1     1       1   1 1     1   2   2         1 1               1     1                             1 1       2 22
23 15       2     1                     1   1           1   1           1   1   1     1     1             1       1       1 23
24 14   1                 1 1               1         1 1               1         1     1         1     1           1 2     24
25 24     3     1 1 1   1     2       1           1 1 1   1   1   1 1       1     1   1       1           1 1   1           25
26 18                 1       2   1   3 1       1 1       1             1                 1 1       1     2 1               26
27 18                   1       1                   1         1               3   1     1     2     1 1         1 2   1   1 27
28 22 1 1               1 1   1     1       1       1 1   1     1 1   3       1                 1   1 1 1   1 1             28
29 14                 1 1   1   1       1 2                             1 2 1                 1     1         1             29
30 16         1   1     1           1   1 1     1 1 1               1                     1         1       1     1   1   1 30
31 20       1           1 1 1 1   2     1 1           1   1 1     1 1 1     1 1 1   1                   1                   31
32 17       2       1     1 1   1 1     1                       1         2 1   1     1       1                         2   32
33 16           1 1     1                 1 1         1 1               1                   1     1   2 1 1         1 1     33
34 13 1             2             1 1               1             1       1     1                           1     1   1 1   34
35 12           1   1     1               1               2       1 1               1                     1 1   1           35
36 13 1                   1 1       1   1         1 2             1               1 1               1         1             36
37 14               2 1       1     1 1                                 1     1 1   1           1 1     1           1       37
38 25 1             1 1 1     1     4     1 1   1   1         1   2     2   1                     1 1         1 1 1     1   38
39 18   1           1     3                       2   1         2       1       1         1     1       1 1     1         1 39
40 19         1             1       1     2       1     1       2       2   1     1       1             1 2 1         1     40
41 13       1 1 1     1   1       1   1 1       1     1         1                               1 1                         41
42 13                                 1 1             2       1       1   1 1   1     1 1                     1 1           42
43 21     2                   1               1 1 1 1 2   1   1 1           1 1         1         1         1   2     1   1 43
44 14               1   1   2 1                 1                       1 1 1           1   2                   1         1 44
45 9     1 2           1 1       1                     1                     1                                       1     45
46 24       1 1       1 2           1                       1         1   1 1       2     1   2   1 1         2   1 1 1 1 1 46
47 12         1     2                 1                     1   2               1 1 1       1   1                           47
48 18   1   1     1   1   1         1       1     1         1           1   1       1 1 1                         1 2   1   48
49 18 1         1 1         2                 1           1 1 1       1       1       2 1           1     1       1 1       49
50 18 1   1     1     1         1 1 1 1   1       1 2     1           1               1     1           1     1             50
51 16 1 1         1                         1     1   2           2     1         1       1 1             1 1       1       51
52 20       1         2 1   1                 1   2           1   1 1   2       1       1 1       1   1         1       1   52
53 10                             1   2                 1                   1   2                         1   1     1       53
54 16         1 1 1     1       1             1     1     1   1   1           1         1       1     1             1   1   54
55 13       1               2     1           1                     1 1           1       1 1     1           1   1         55
56 9   1                         1           1     1       1                     1       1     1           1               56
57 15                     1         2 1   2                             1 1       1           1   1       1   2           1 57
58 20         1   1     1   1 1   1         1 1         1       1     1       1 1 1             1 2       1 1       1       58
59 9 1   1         1                         1             1     1       1     1   1                                       59
60 16               1               1     1             1 1 1 1           1                   2     1     1   3       1     60
61 20         1               1       1         1     1     1   1 1 2   1 1 1 1     1 1   1                     1     1 1   61
62 18   1 1 1   1       2   1         1               1           1       1     1       1         1     1         1       2 62
63 16               1   1           1 2         1                 1         1   1         1 1 1 2     1     1               63
64 8 1   1   1               1       1                                                   1                 1         1     64
65 14           1                 2 1   1   1         1 1 1     1         1                   1         1           1       65
66 19   2 1       1     1         1           1           1     1 1         1     1 1 1 1     1   1           2             66
67 16         1                 1         1 2   1 2       1 1                         1     1   1           1         1   1 67
68 17   1                       1       1     1           1 1 1 1         1 1   1 1 1     1         1     1       1         68
69 13 1               2   1         1                   1     1               1             1 1     1                   1 1 69
70 14 1             2         1           1               1     1   1       1         1     1         1                   2 70
71 15     1     1         1 1 2                     1   1                       1           1   1     1       2   1         71
72 15 2             1       1   1       1                 1     1 1                   1   1 1       1               1 1     72
73 21   1   1 2                 1     1       1   1     1 1 1         1       2   1     1 1   1         1         1     1   73
74 18       1 1   1       1       1           1 1 1   1   1   1 1                           1   2   1 1       1             74
75 16     1 1 1 1 1       1                   1               1         1                     1   1 1       1   1   1   1   75
76 17       1 1 1     1         1   2           1         1         1             1               1 2   1 1             1   76
77 14             1   1       1                 1 1     2     1   1   1       1               1                 1     1     77
78 22 1 1       2 1   1 1                       1         1 1   1 1 1         1         1   2                   2     2   1 78
79 15     1               1   1       1                       2       1   1         3       1                     2       1 79
80 14   1               1 1   1             1             1                 1     1                   1   1   1 2 1         80
81 18 1       2     1 1         3         1 1 1     1     1       1   1     1     1                 1                       81
82 16     1 1         2                   1                               1 1     1   1 1     1         1   1   1   1   1   82
83 18   2 1 1   1     1     1       1                       1             1           1     1 1       3 1               1   83
84 22     2 1         1   1             2 1       1                             2         1     1 1     1 1 1   1   2 1 1   84
85 21   1 1   1 2   1         1           1           1     1         1 2 1           1         3   1   1               1   85
86 16   1   1     2         1           1     1     1       1   1   1           1       1 1                     1 1         86
87 18       1 1     1 1   1       2       2             1           1           1 1 1     1           1   1       1         87
88 14 2 1       1                 2                                   2 1           1   1     1   1               1         88
89 12       1   1   1 1     1                       1   2                 1                     1           1           1   89
90 16     1                 1   1                                 1 1     1         2             1 1 1 1 1   1 1 1         90
91 17 1     1     1 1             1                         1           1     1   1   1   1   1 1         1         1 1 1   91
92 13                                                 1                       1 1             2     1 1 1 1   1   1 1 1     92
93 21 2       2   1   1   1     1     1 1 1   2     1           1     1           1     1         1     1 1                 93
94 9         1           1 1                                       1         1     1                   1             1 1   94
95 18     1       1           1       2 1   1   1                     1 1     1           1 1 1             2   1     1     95
96 18 1   1 1     1   1 1   1       1 1       1   1                   1               1       1   1   1 1   1               96
97 12           1         1               1 1     1 1                         1         1     1   1   1 1                   97
98 8           1   1                 1   1     1                               1 1                     1                   98
99 15                         2   1       1   1         1       1   1         1             1   1               2 2         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
Ngày
/
Tháng