BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/08/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
26
/
01
Ngày
/
Tháng
00 8 1       1   1                                 1                                           1     1         1     1     00
01 15   1                 1 1 1               1                 1                       1       1       4   1         1 1   01
02 11     1         1             1 1     1           1   1               1           1           1                     1   02
03 24 2 1         1 1 1             1     1 1                     2   1 1     1   1 1 2       2             1     1   1   1 03
04 18 1 1 2 1                 1         1 1                       2           2     1   1 2                           1 1   04
05 9   1               1                         1 1         1               1   1                       1     1           05
06 14 1                     1               1     1           1       1         1 1       1     1   1   1     1       1     06
07 21 2     1 1   1   1                 1         1 1 1 1     1       1         1     1 1 1         1 1                 2   07
08 14       2               1       1   1                         3   1             1                 2     1         1     08
09 16           1           1           1           1   1               1 1   1 1 2       1   2   1                       1 09
10 15       1 1 1                         1 1     1         1     1       1     1     1   1   1           1       1         10
11 22   1   1         1 1 2                     1   1           1   2           1 2     1   1   1   1     1         1     2 11
12 16   2             1   2         1     1 1           1                           2         1 1     1       1   1         12
13 14     1   1 1         2                     1                                     1 1       2               1   1     2 13
14 18     1             1   2       2                                     1       2     2 1   1 1     1       1     1   1   14
15 22 1           1   1     1 1   1   2   1 1       1     1               1   1   1       1 2   1     1 1   1               15
16 16               1     1   1           1               1                   2 2       1     1     1 2 1               1   16
17 9       1                       1           1   1       1             1     1               1               1           17
18 17               1       1 1       1 1       1 1       1     1 1     1   1       1           1     1     1 1             18
19 28       1   1     2 1     1 2   2     1               1       2 2     2 1 1       1   1       1         1     1     1 2 19
20 15 1             1     1 1 1 1   1 1           1                       1           1           1 1               1     1 20
21 15 1         1       1   1           1 1   1             1   1             1                   1   1       1       1 1   21
22 18     1         1     1       1             1     1       1   1 1     1   2   2         1 1               1     1       22
23 15     1   1 1           1                 2     1                     1   1           1   1           1   1   1     1   23
24 14       1         2 1       1         1                 1 1               1         1 1               1         1     1 24
25 23     2           1                     3     1 1 1   1     2       1           1 1 1   1   1   1 1       1     1   1   25
26 16             1             1   2                   1       2   1   3 1       1 1       1             1                 26
27 14 1               1           1 1 1                   1       1                   1         1               3   1     1 27
28 20 1                 1       1     1 1 1               1 1   1     1       1       1 1   1     1 1   3       1           28
29 16   1           1           1   2                   1 1   1   1       1 2                             1 2 1             29
30 15 2               2     1                   1   1     1           1   1 1     1 1 1               1                     30
31 30     1     3 2   2     1 1   1           1           1 1 1 1   2     1 1           1   1 1     1 1 1     1 1 1   1     31
32 18 1     1             1           1       2       1     1 1   1 1     1                       1         2 1   1     1   32
33 13   2     1     1   1                         1 1     1                 1 1         1 1               1                 33
34 16 2   1           1 1   1       1   1             2             1 1               1             1       1     1         34
35 15         3   1 1                 1           1   1     1               1               2       1 1               1     35
36 18 1                 1 1   1   1 1 1 1                   1 1       1   1         1 2             1               1 1     36
37 17   1 1   1       1 1 1       1                   2 1       1     1 1                                 1     1 1   1     37
38 21   1       1                       1             1 1 1     1     4     1 1   1   1         1   2     2   1             38
39 14                     1       1       1           1     3                       2   1         2       1       1         39
40 19     1 1         1     1 1       1         1             1       1     2       1     1       2       2   1     1       40
41 16           1 1             1     2       1 1 1     1   1       1   1 1       1     1         1                         41
42 18           1 1 2   1   1 1                                         1 1             2       1       1   1 1   1     1 1 42
43 18       1   1                   1       2                   1               1 1 1 1 2   1   1 1           1 1         1 43
44 12       1   1                                     1   1   2 1                 1                       1 1 1           1 44
45 12         2       1         1           1 2           1 1       1                     1                     1           45
46 18     1 1             1   2   1           1 1       1 2           1                       1         1   1 1       2     46
47 16   1       1 1 2         1                 1     2                 1                     1   2               1 1 1     47
48 17     1 1   1                         1   1     1   1   1         1       1     1         1           1   1       1 1 1 48
49 17                               1 2 1         1 1         2                 1           1 1 1       1       1       2 1 49
50 18         1       1     1           1   1     1     1         1 1 1 1   1       1 2     1           1               1   50
51 18   1   1           2 1   1   1     1 1         1                         1     1   2           2     1         1       51
52 17     1                           1       1         2 1   1                 1   2           1   1 1   2       1       1 52
53 14   1 1 1       2         1     1                               1   2                 1                   1   2         53
54 20 1   2     1               1 1   2         1 1 1     1       1             1     1     1   1   1           1         1 54
55 11   1 1             1                     1               2     1           1                     1 1           1       55
56 10     2             1           1     1                         1           1     1       1                     1       56
57 15 1     2 1             2                               1         2 1   2                             1 1       1       57
58 17           1                 2             1   1     1   1 1   1         1 1         1       1     1       1 1 1       58
59 13         1     1             1   1 1   1         1                         1             1     1       1     1   1     59
60 16         1 1   1 1   1   1 1   1                 1               1     1             1 1 1 1           1               60
61 19         1             1     1             1               1       1         1     1     1   1 1 2   1 1 1 1     1 1   61
62 15                 1               1   1 1 1   1       2   1         1               1           1       1     1       1 62
63 12         1               1 1                     1   1           1 2         1                 1         1   1         63
64 10               1   1   1     1   1 1   1   1               1       1                                                   64
65 14         1   1     1                         1                 2 1   1   1         1 1 1     1         1               65
66 18         1                     2     2 1       1     1         1           1           1     1 1         1     1 1 1 1 66
67 16         1 1       2   1                   1                 1         1 2   1 2       1 1                         1   67
68 18     1   1 1               1 1       1                       1       1     1           1 1 1 1         1 1   1 1 1     68
69 13   1       1   1 1               1 1               2   1         1                   1     1               1           69
70 15         1   2     1 1             1             2         1           1               1     1   1       1         1   70
71 10   1                                   1     1         1 1 2                     1   1                       1         71
72 14       1       1           1 1     2             1       1   1       1                 1     1 1                   1   72
73 21       1     1         1 1 1         1   1 2                 1     1       1   1     1 1 1         1       2   1     1 73
74 17               1   2 1     1             1 1   1       1       1           1 1 1   1   1   1 1                         74
75 15   2         3               1         1 1 1 1 1       1                   1               1         1                 75
76 12     1                                   1 1 1     1         1   2           1         1         1             1       76
77 14       1   1                     1             1   1       1                 1 1     2     1   1   1       1           77
78 19             1     1     1 1       1 1       2 1   1 1                       1         1 1   1 1 1         1         1 78
79 15   1                   1   1 1         1               1   1       1                       2       1   1         3     79
80 9                           1         1               1 1   1             1             1                 1     1       80
81 20 1     1                       1   1       2     1 1         3         1 1 1     1     1       1   1     1     1       81
82 17       2       1           1 2   1     1 1         2                   1                               1 1     1   1 1 82
83 16 2   1     1             1           2 1 1   1     1     1       1                       1             1           1   83
84 14               1         1       1     2 1         1   1             2 1       1                             2         84
85 20   1           1     1   1 1         1 1   1 2   1         1           1           1     1         1 2 1           1   85
86 16                 1           1   1   1   1     2         1           1     1     1       1   1   1           1       1 86
87 20 1 1   2       1     1                   1 1     1 1   1       2       2             1           1           1 1 1     87
88 14                 1   1     1       2 1       1                 2                                   2 1           1   1 88
89 15   1       1 1 1   1     1               1   1   1 1     1                       1   2                 1               89
90 12 1 1     1   1                         1                 1   1                                 1 1     1         2     90
91 14                   1   1   1     1 1     1     1 1             1                         1           1     1   1   1   91
92 7         1     1     1       1                                                     1                       1 1         92
93 22                     2         2   2       2   1   1   1     1     1 1 1   2     1           1     1           1     1 93
94 12     1     1 1     1 1     1               1           1 1                                       1         1     1     94
95 20   1     1   2   1     1   2     1     1       1           1       2 1   1   1                     1 1     1           95
96 18         1 1 1           2         1   1 1     1   1 1   1       1 1       1   1                   1               1   96
97 13 1           1           1   2               1         1               1 1     1 1                         1         1 97
98 11 1           1         1   1                 1   1                 1   1     1                               1 1       98
99 14   1 1           1   1       1                             2   1       1   1         1       1   1         1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
26
/
01
Ngày
/
Tháng