BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 11/12/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13       2     1   1 1   1   1                           1     1   1       1   1                                 1       00
01 20 2 1   1 1       1               1     2         1 2       1 1 1   1                 1 1 1               1             01
02 12             1           1       1         1           1             1         1             1 1     1           1   1 02
03 14 1                   1   1                         1   1         2 1         1 1 1             1     1 1               03
04 15           1       1               1         1       1       1 1 1 1 2 1                 1         1 1                 04
05 15       2           1   1                 1       1     2 2     1   1               1                         1 1       05
06 12     1           1       1               1   1   2             1 1                     1               1     1         06
07 18                     1           1     1 1           2   1       2     1 1   1   1                 1         1 1 1 1   07
08 10     1                   1       1               1   1                 2               1       1   1                   08
09 16 1 1                 2     1       1     1   2 1       1                   1           1           1           1   1   09
10 14             1               2     1       1 1   1         1           1 1 1                         1 1     1         10
11 17 1       1       1   1   1               1 1 1           1         1   1         1 1 2                     1   1       11
12 19             1 1       1 1       2       1     1 1           1     2             1   2         1     1 1           1   12
13 14   1 1   1   1   1                       2                 1         1   1 1         2                     1           13
14 11     1 1           1                                 1     1         1             1   2       2                       14
15 24   1 1 1                             1 1       1 2 1 1       1 1 1           1   1     1 1   1   2   1 1       1     1 15
16 16 1         1   2         1                           1 3     1 1               1     1   1           1               1 16
17 11         2     1     1 1 1                 1                           1                       1           1   1       17
18 15     1 1                 1         1           1     2                         1       1 1       1 1       1 1       1 18
19 25 2   2 1 1 1 1   1       1                 1       1 1                 1   1     2 1     1 2   2     1               1 19
20 17         1           1   1 1     1     1           1         1   1             1     1 1 1 1   1 1           1         20
21 15 1           2     1                 1 1   1     1               1         1       1   1           1 1   1             21
22 17     1   1       1   1               2     1   1 1     1 1           1         1     1       1             1     1     22
23 12                                 1 1                   1     1 1     1   1 1           1                 2     1       23
24 12   1             1       1           1     1               1           1         2 1       1         1                 24
25 19                 1 1         1 1     2         1   1     1           2           1                     3     1 1 1   1 25
26 11           1   1               1       1             1     1                 1             1   2                   1   26
27 18   2               1 1 2     2         1     1               1 1 1               1           1 1 1                   1 27
28 19       1 1 1           1 1               2 1   2   1 1           1                 1       1     1 1 1               1 28
29 11                                       1 1                 1   1   1           1           1   2                   1 1 29
30 22     1   1 1 2       1   1     1   2         1   1 1         1   2               2     1                   1   1     1 30
31 22   1   1       1               2           1         1     1   1     1     3 2   2     1 1   1           1           1 31
32 10                   1         1 1                                 1     1             1           1       2       1     32
33 17   1 1     1     1               1     1 1       1         1       2     1     1   1                         1 1     1 33
34 17                 1       1 1   1 1                     1       1 2   1           1 1   1       1   1             2     34
35 19 1 2             1   1       1   1         1 1     1   1                 3   1 1                 1           1   1     35
36 19     2           1       1         2         1     1 1     1   1 1                 1 1   1   1 1 1 1                   36
37 16           1 1                       2   1       1                 1 1   1       1 1 1       1                   2 1   37
38 11 1           1             1   1                               1   1       1                       1             1 1 1 38
39 10                             1   1           1   1           2                       1       1       1           1     39
40 13   1                                 1   2     1   1                 1 1         1     1 1       1         1           40
41 17       1         1   1 1             1               1 1       1           1 1             1     2       1 1 1     1   41
42 17 1 1       1 1     1   1             1   1   1                 1           1 1 2   1   1 1                             42
43 12         1 1   1               1               1       1   1           1   1                   1       2               43
44 9       1               1   1                           1       1       1   1                                     1   1 44
45 15       2       1                   1   1             1         1         2       1         1           1 2           1 45
46 18 1             1         1             1   1 1 1                     1 1             1   2   1           1 1       1 2 46
47 19             1   1 1 3           1   1                   2         1       1 1 2         1                 1     2     47
48 12     1     1                               1       1           1     1 1   1                         1   1     1   1   48
49 17     1       1 1       1         1   1         1         2     2                               1 2 1         1 1       49
50 13     1 1       2       1       1                                         1       1     1           1   1     1     1   50
51 22 1     2   1   1           2       1     1       1 1 1             1   1           2 1   1   1     1 1         1       51
52 19 1       1 1 2     2           1 1   1   2     1                     1                           1       1         2 1 52
53 12   1         1         1   1   1                                   1 1 1       2         1     1                       53
54 22                 1 2             2           1 1       1   1 1   1   2     1               1 1   2         1 1 1     1 54
55 17 1   1   1 1         1     1 1   1                 3     1   1     1 1             1                     1             55
56 12         4               1   1                   1                   2             1           1     1                 56
57 16   1     1 1 1 1   1     1               1     1         1       1     2 1             2                               57
58 11               1       2   1                                 1             1                 2             1   1     1 58
59 20     1 1 1     2       1     1     1       1       1   1   1 1           1     1             1   1 1   1         1     59
60 16 1   1       1               1                     1     2               1 1   1 1   1   1 1   1                 1     60
61 12   1             1     1                 1       1 1   1       1         1             1     1             1           61
62 19 1         2       1       2 2     1   1                   1                     1               1   1 1 1   1       2 62
63 14     1   1   1     1     1     1       1               1 1               1               1 1                     1   1 63
64 18                   2 1   1   1 1 1   2       1                                 1   1   1     1   1 1   1   1           64
65 11   1               1 2       1                   1       1               1   1     1                         1         65
66 18 1 1             1           1 1 1 1       1   1           1             1                     2     2 1       1     1 66
67 17   1 1     1 1         1   1           1     2             2             1 1       2   1                   1           67
68 13       1       1     1 1                     1 1             1       1   1 1               1 1       1                 68
69 16     1             1 1       2       1           1             1   1       1   1 1               1 1               2   69
70 16     1                   1 1   1               1   1       1   1         1   2     1 1             1             2     70
71 13 1         1   1               1   2       1 1 1         1         1                                   1     1         71
72 18           1 1   2   1         1   2             2   1                 1       1           1 1     2             1     72
73 20   1     1     1 1     1     2                 1       1   1 1         1     1         1 1 1         1   1 2           73
74 21 1 1                     1     2     2     1 1         2 1     1               1   2 1     1             1 1   1       74
75 15 1               1 1 1                                             2         3               1         1 1 1 1 1       75
76 11                                 2 1   1           1       1         1                                   1 1 1     1   76
77 15                   1       2 1 1 1 1   1   2                           1   1                     1             1   1   77
78 16         1       1                   1                       2               1     1     1 1       1 1       2 1   1 1 78
79 13   1         1     1       1                       1   1 1     1   1                   1   1 1         1               79
80 12 1     1 1     1 1       1         1                     1   1                             1         1               1 80
81 19       2       1     1     1   1   1             1   2 1         1     1                       1   1       2     1 1   81
82 20       1 1             1   1   1         2 1             1             2       1           1 2   1     1 1         2   82
83 23       1                 1     2   2 1           1   1   1 2     2   1     1             1           2 1 1   1     1   83
84 12   1                         1         1   1               1                   1         1       1     2 1         1   84
85 21             1       1     3     1       1   1       1   1         1           1     1   1 1         1 1   1 2   1     85
86 15             1 1 1                     1   2   2                                 1           1   1   1   1     2       86
87 22 1   1 1   2   1 2     1 1                 1               1     1 1   2       1     1                   1 1     1 1   87
88 15 2   1                 1     2                       1     1                     1   1     1       2 1       1         88
89 16   1       1                                   1 1           2     1       1 1 1   1     1               1   1   1 1   89
90 13     1     1                             2 1         1     1 1   1 1     1   1                         1               90
91 16         1           1   1   1   1     1       1         1                         1   1   1     1 1     1     1 1     91
92 13   1                       1 1     1 1 1     1 2                         1     1     1       1                         92
93 19 1         1           1             1 1   1 2                 1                     2         2   2       2   1   1   93
94 16           1       1             1 1 1 1           1   1 1           1     1 1     1 1     1               1           94
95 23         2 1   1                 1 1   1           1 1   1 1 1     1     1   2   1     1   2     1     1       1       95
96 19                           1           2   1 1 1 1             1         1 1 1           2         1   1 1     1   1 1 96
97 19     1 1     1 1       2   1   1     1       1   1   1       1   1           1           1   2               1         97
98 17   1               2 1 1             1 1 1         2 1           1           1         1   1                 1   1     98
99 13   1           1           1   1             1         1 1   1     1 1           1   1       1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
Ngày
/
Tháng