BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/10/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
Ngày
/
Tháng
00 6                       1     1   1       1   1                                 1                                       00
01 16 1     2         1 2       1 1 1   1                 1 1 1               1                 1                       1   01
02 12 1         1           1             1         1             1 1     1           1   1               1           1     02
03 20                   1   1         2 1         1 1 1             1     1 1                     2   1 1     1   1 1 2     03
04 21   1         1       1       1 1 1 1 2 1                 1         1 1                       2           2     1   1 2 04
05 14         1       1     2 2     1   1               1                         1 1         1               1   1         05
06 14         1   1   2             1 1                     1               1     1           1       1         1 1       1 06
07 23 1     1 1           2   1       2     1 1   1   1                 1         1 1 1 1     1       1         1     1 1 1 07
08 13 1               1   1                 2               1       1   1                         3   1             1       08
09 18   1     1   2 1       1                   1           1           1           1   1               1 1   1 1 2       1 09
10 17   1       1 1   1         1           1 1 1                         1 1     1         1     1       1     1     1   1 10
11 19         1 1 1           1         1   1         1 1 2                     1   1           1   2           1 2     1   11
12 17 2       1     1 1           1     2             1   2         1     1 1           1                           2       12
13 11         2                 1         1   1 1         2                     1                                     1 1   13
14 14                     1     1         1             1   2       2                                     1       2     2 1 14
15 25     1 1       1 2 1 1       1 1 1           1   1     1 1   1   2   1 1       1     1               1   1   1       1 15
16 16                     1 3     1 1               1     1   1           1               1                   2 2       1   16
17 8           1                           1                       1           1   1       1             1     1           17
18 17   1           1     2                         1       1 1       1 1       1 1       1     1 1     1   1       1       18
19 25           1       1 1                 1   1     2 1     1 2   2     1               1       2 2     2 1 1       1   1 19
20 15 1     1           1         1   1             1     1 1 1 1   1 1           1                       1           1     20
21 14     1 1   1     1               1         1       1   1           1 1   1             1   1             1             21
22 21     2     1   1 1     1 1           1         1     1       1             1     1       1   1 1     1   2   2         22
23 15 1 1                   1     1 1     1   1 1           1                 2     1                     1   1           1 23
24 14     1     1               1           1         2 1       1         1                 1 1               1         1 1 24
25 21     2         1   1     1           2           1                     3     1 1 1   1     2       1           1 1 1   25
26 17       1             1     1                 1             1   2                   1       2   1   3 1       1 1       26
27 12       1     1               1 1 1               1           1 1 1                   1       1                   1     27
28 20         2 1   2   1 1           1                 1       1     1 1 1               1 1   1     1       1       1 1   28
29 16       1 1                 1   1   1           1           1   2                   1 1   1   1       1 2               29
30 20   2         1   1 1         1   2               2     1                   1   1     1           1   1 1     1 1 1     30
31 25           1         1     1   1     1     3 2   2     1 1   1           1           1 1 1 1   2     1 1           1   31
32 12                                 1     1             1           1       2       1     1 1   1 1     1                 32
33 17 1     1 1       1         1       2     1     1   1                         1 1     1                 1 1         1 1 33
34 16 1                     1       1 2   1           1 1   1       1   1             2             1 1               1     34
35 15 1         1 1     1   1                 3   1 1                 1           1   1     1               1               35
36 22   2         1     1 1     1   1 1                 1 1   1   1 1 1 1                   1 1       1   1         1 2     36
37 17     2   1       1                 1 1   1       1 1 1       1                   2 1       1     1 1                   37
38 16                               1   1       1                       1             1 1 1     1     4     1 1   1   1     38
39 15 1           1   1           2                       1       1       1           1     3                       2   1   39
40 18     1   2     1   1                 1 1         1     1 1       1         1             1       1     2       1     1 40
41 19     1               1 1       1           1 1             1     2       1 1 1     1   1       1   1 1       1     1   41
42 15     1   1   1                 1           1 1 2   1   1 1                                         1 1             2   42
43 15               1       1   1           1   1                   1       2                   1               1 1 1 1 2   43
44 10                       1       1       1   1                                     1   1   2 1                 1         44
45 15   1   1             1         1         2       1         1           1 2           1 1       1                     1 45
46 16       1   1 1 1                     1 1             1   2   1           1 1       1 2           1                     46
47 14 1   1                   2         1       1 1 2         1                 1     2                 1                   47
48 14           1       1           1     1 1   1                         1   1     1   1   1         1       1     1       48
49 16 1   1         1         2     2                               1 2 1         1 1         2                 1           49
50 15                                         1       1     1           1   1     1     1         1 1 1 1   1       1 2     50
51 19   1     1       1 1 1             1   1           2 1   1   1     1 1         1                         1     1   2   51
52 15 1   1   2     1                     1                           1       1         2 1   1                 1   2       52
53 11                                   1 1 1       2         1     1                               1   2                 1 53
54 22 2           1 1       1   1 1   1   2     1               1 1   2         1 1 1     1       1             1     1     54
55 14 1                 3     1   1     1 1             1                     1               2     1           1           55
56 9                 1                   2             1           1     1                         1           1     1     56
57 15         1     1         1       1     2 1             2                               1         2 1   2               57
58 13                             1             1                 2             1   1     1   1 1   1         1 1         1 58
59 14   1       1       1   1   1 1           1     1             1   1 1   1         1                         1           59
60 15                   1     2               1 1   1 1   1   1 1   1                 1               1     1             1 60
61 13         1       1 1   1       1         1             1     1             1               1       1         1     1   61
62 14   1   1                   1                     1               1   1 1 1   1       2   1         1               1   62
63 12       1               1 1               1               1 1                     1   1           1 2         1         63
64 14 1   2       1                                 1   1   1     1   1 1   1   1               1       1                   64
65 13                 1       1               1   1     1                         1                 2 1   1   1         1 1 65
66 15 1 1       1   1           1             1                     2     2 1       1     1         1           1           66
67 18       1     2             2             1 1       2   1                   1                 1         1 2   1 2       67
68 12             1 1             1       1   1 1               1 1       1                       1       1     1           68
69 14     1           1             1   1       1   1 1               1 1               2   1         1                   1 69
70 14               1   1       1   1         1   2     1 1             1             2         1           1               70
71 15   2       1 1 1         1         1                                   1     1         1 1 2                     1   1 71
72 15   2             2   1                 1       1           1 1     2             1       1   1       1                 72
73 18               1       1   1 1         1     1         1 1 1         1   1 2                 1     1       1   1     1 73
74 22     2     1 1         2 1     1               1   2 1     1             1 1   1       1       1           1 1 1   1   74
75 13                                   2         3               1         1 1 1 1 1       1                   1           75
76 15 2 1   1           1       1         1                                   1 1 1     1         1   2           1         76
77 15 1 1   1   2                           1   1                     1             1   1       1                 1 1     2 77
78 15     1                       2               1     1     1 1       1 1       2 1   1 1                       1         78
79 12                   1   1 1     1   1                   1   1 1         1               1   1       1                   79
80 9   1                     1   1                             1         1               1 1   1             1             80
81 20   1             1   2 1         1     1                       1   1       2     1 1         3         1 1 1     1     81
82 16         2 1             1             2       1           1 2   1     1 1         2                   1               82
83 21   2 1           1   1   1 2     2   1     1             1           2 1 1   1     1     1       1                     83
84 15       1   1               1                   1         1       1     2 1         1   1             2 1       1       84
85 19 1       1   1       1   1         1           1     1   1 1         1 1   1 2   1         1           1           1   85
86 16       1   2   2                                 1           1   1   1   1     2         1           1     1     1     86
87 18           1               1     1 1   2       1     1                   1 1     1 1   1       2       2             1 87
88 11                     1     1                     1   1     1       2 1       1                 2                       88
89 18               1 1           2     1       1 1 1   1     1               1   1   1 1     1                       1   2 89
90 13         2 1         1     1 1   1 1     1   1                         1                 1   1                         90
91 13 1     1       1         1                         1   1   1     1 1     1     1 1             1                       91
92 11   1 1 1     1 2                         1     1     1       1                                                     1   92
93 24     1 1   1 2                 1                     2         2   2       2   1   1   1     1     1 1 1   2     1     93
94 16 1 1 1 1           1   1 1           1     1 1     1 1     1               1           1 1                             94
95 25 1 1   1           1 1   1 1 1     1     1   2   1     1   2     1     1       1           1       2 1   1   1         95
96 23       2   1 1 1 1             1         1 1 1           2         1   1 1     1   1 1   1       1 1       1   1       96
97 16     1       1   1   1       1   1           1           1   2               1         1               1 1     1 1     97
98 15     1 1 1         2 1           1           1         1   1                 1   1                 1   1     1         98
99 15             1         1 1   1     1 1           1   1       1                             2   1       1   1         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
Ngày
/
Tháng