BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/06/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14             1             1     1         1       1         1       1 2 1   1                             1   1     1 00
01 6                                             1 1                     1         1           1     1                     01
02 12         1             1 1                 1                       1           1       1   1         1     3           02
03 14 1       1                         1   1   1                 2   1       1                         1 1         2   1   03
04 8         1             1               1           1 2     1       1                                                   04
05 14         1 1 1     1                         1           1   2 1               1             1             2     1     05
06 12             1                 1                 1     3 1 1   1             1                       1             1   06
07 5               1         1                                                                   1                 1   1   07
08 10       1   1 1                             1       1 1     1         1                             1     1             08
09 9                   1 1   1             1                   2                 1   1                             1       09
10 12   2             1 1                     1   1                               1 1       1   1     1                 1   10
11 7                                                             1 1                       1 1   2   1                     11
12 13               1         1 1   1     1       1     1       1   1             1       1         1             1         12
13 8                             1   3   1                                         1       1                   1           13
14 8                                     1       1                         1                       1 2 1       1           14
15 11                           2 1           1               1                 1   1   1         2   1                     15
16 7               1                         1           1   1         1     1                               1             16
17 16   1   1                       1           2             1     1         1     1 1 1   1 1     1     1   1             17
18 17 1               1 1 2 1 2                     1                           1     1   1   1     1             1     1 1 18
19 6 1 1                                               1                 1                                             1 1 19
20 12           1         1                         1 1             1       1               1         1       1 1     1 1   20
21 13       1         1 2 1                               1           1                 1 1 2     1                     1   21
22 4             1                                             1                       1                                 1 22
23 14         2 1     1     1                         1             1                 1 1     1           1 1     2         23
24 9     1           1   1             1         1           1   1                     1     1                             24
25 6                                                     1         1         1   2                             1           25
26 11   1     1                 1       1                     1     1     1               2     1       1                   26
27 16             1   1                       1     1           1     1 1 1         1           1             1   1 2   1 1 27
28 8 1 1                                     1                         1       1             1   1       1                 28
29 11                 1 1   1                 2           1       1                           1     1   2                   29
30 10     1   1 2                   1 1                                                 1               1         1     1   30
31 6           1     1           1         1             1               1                                                 31
32 14   2                 1 1   1   1       1   1           1     1                                     2   1             1 32
33 13         1       2             1   1 1   1         1                       1           1     1             1   1       33
34 12 1     1                     1             1                     1       1 1 2     1   2                               34
35 11     1                 1   1   1   1 1 1         1       1                   1                           1             35
36 21     1   1         1   1     1               1   2           2 1       1       1     1   1         1       1   2 2     36
37 14 1             1     1     1         1   1         1                 1                     1     1   1 1 1       1     37
38 16     1     1   1             1         1       1               1 1 1       1                   1     1     2 1   1     38
39 14       1                               1     1 1   1             1   1   1 1                         1 1 1           2 39
40 11                         1         2       1 1           1         1     1 1                         1 1               40
41 6                             1               1             1 1           1       1                                     41
42 9               1     1 1           1 1 1                 1                                         1       1           42
43 15               1 2 1           1     1     1 1       1           1     1       1   1                           1     1 43
44 10             1       1   2     1 1             1       1                               1           1                   44
45 7                   1     1           1                           1     1                         1                 1   45
46 10 1           1     1 1         1                                           1                           1 1       2     46
47 11   1                         1   1 1             1   1                     1 1         1               2               47
48 6                       1                 1     1     1               1                             1                   48
49 13 1   1                     1 1   1       1     1                 1                   1     1 2           1             49
50 12 1     1             1       1     1     1 2             1                         1                 1               1 50
51 14           1         1 1   1   1     1                 1 1 1           1       1     1       1                 1       51
52 15   1   1           1                   1           2     1 1       2   1                   2 1         1               52
53 7     1       1         1         2                     1                                             1                 53
54 6         1                 1   1 1       1       1                                                                     54
55 10       1                 1                       1 1   1           2                   1         1         1           55
56 10                         1         2 1             1                             1   1                 1     2         56
57 3             1   1                                         1                                                           57
58 12             1     1                   1           1 1     1       1       1           2 1 1                           58
59 13     1   1             1                 1         1             1         1       1     1 1               1   1   1   59
60 13                   1 1     1         1                   1       1   1                     1   1 1               1 1 1 60
61 12   1   1                                 1                 1     1           1 1             1   1     1     2         61
62 16 1       1 2   1         1   2     1           1 1           1       1     1                 1   1                     62
63 8       1                               1   1 1         1     1         1                   1                           63
64 13         1     1 1     1 1     1                                   1   1     1             1   1     1             1   64
65 8                                           1                   1 1   1   1 2                     1                     65
66 11 1                               1           1       1                 1           1           1   1     1   1       1 66
67 13       1 1                                       1           1         1   1 1           1 1           2       1 1     67
68 17     2 1               1                               1                         1   1 1 2           1 2 1   1     1 1 68
69 9       1           1                 1         1       1       1                 1                     1         1     69
70 12           1                 1           1           1           1   2           1   1             1 1               1 70
71 9                                   1       1         1                   1 1   1             1       1       1         71
72 12     1     1                         1                           1       2     1 3   1   1                             72
73 13   1   1   1   2                       1     1 1                                 1       1 1                   1 1     73
74 9                               1 1                                       1   1       1   2                       2     74
75 11     1   1     1         1       1   1                                               1       1 1             1 1       75
76 11 1                 1 1                 1       1 2     2                           1           1                       76
77 11     1                 1       2               1 1   1       1                     1               1   1               77
78 12     1                       1   1                 1 1           1 2 1 1                         1                 1   78
79 10                             2 1         1       2     1                       1     1                           1     79
80 11 2 1 1       1 1                                 1                 1                 1 1   1                           80
81 12   1 1 2         1     1                       1                   1               1                 1   2             81
82 6     1                     1                                                       1             1 1               1   82
83 15     1       1 1                   1         1             2   1     1 2 1     1 1                                   1 83
84 9 1             1         1 1           1   1                   1       1           1                                   84
85 10                                   1   1   1   1 1     1                         1             1                     2 85
86 11             1     1 1       1               1     2   1       1                         1       1                     86
87 10   1               1       1       1   1 1                                         1             1       1   1         87
88 13   2             1   1 1   1                 1               1                                 1         1 1     2     88
89 7               1                       1                 1           1           1   1               1                 89
90 4                                                       1   1             1                     1                       90
91 8         1     1                     1                 1 1   1           1       1                                     91
92 5                                                     1                   1     1                         2             92
93 8         1 1 1             1                                           1     1                 1               1       93
94 11                 1       1       1         1       1       1     1           1                         1       1   1   94
95 7       1   2     1   1           1                                               1                                     95
96 13           1 1           1 1         1         1         1                 1               1   2   1         1         96
97 9 1           1 1                 1 1           1               1 1                                               1     97
98 13 1 1   1     1               1 1     1       1                                 1     1       1 1             1         98
99 6 1                                                       1     1   1         1                                       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng