BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN Ngày 11/12/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
Ngày
/
Tháng
00 5                     1             1       1     1                                                               1     00
01 16           1       1       2       1 1     1 1 1   1               1                     2           1     1         1 01
02 11 1 1     1             1 1         1                     1     1         1                                   2         02
03 14   1       1     1       1         1                   2     1     1         1                       1             2 1 03
04 7 1   1                 1                 1       1   1             1                                                   04
05 12 1   1   1   1 1     1 1                                 1   1               1           2                             05
06 10         1   2             1               1           1         2                             1                     1 06
07 7 1     1                                     1                 1                 1     1         1                     07
08 11   1         1 1   1                 1           1                             1   2                       1         1 08
09 7             1   1   2                                                                             1           1     1 09
10 10                         1         2     1                               1     1           1       1         2         10
11 13     1                                     1   1             1     1     1 2             1 1         1               2 11
12 9                                 1           1                               1           1           2     1     1 1   12
13 9                   1               1                 1       1                     1         1         1 1         1   13
14 14               1 1     1                   1     1     1 1                   1 1   1   1     1 1     1                 14
15 11   1         1           1   1             1   1       1 1                 2                                 1         15
16 10   1                       1                   1     1     1     1       2                 2                           16
17 9                                                                       1   1         1 1   1   1 1   1             1   17
18 8     1                           1     1                       1             1 1 1                                   1 18
19 10     1                             1 1                       1   1                       1     1               1   1 1 19
20 13         1           1           1   1       1           1     1   1                         1   1       1       1   1 20
21 11 1   1           1                                   2     1     1                               1   1       1 1       21
22 13   1       1 1   1     1   1         1                                           1   2           1     1 1             22
23 7               1 1   1 1                     1                                 1                     1                 23
24 11 1             1   1           1       1           2               1   2                 1                             24
25 14       1                                   1         1     1 1   1   1 1 1               1 1             2       1     25
26 14           2     2   1   1             1     1           1                     1             1 1       1 1             26
27 13 1             1   1             1 1       1 1 1   1                       1                 1                 1   1   27
28 7     1 1 1                                     1                     2                                               1 28
29 7                     1 1                   1       1                                     1   1           1             29
30 12                     2     1                       1     1     1                     1       1             1 1 1   1   30
31 7                     1       1       2       1   1                                                                 1   31
32 11       1                             1 2   1     1     1                 1 1   1                     1                 32
33 11           1   1           1   1   1                                         1   1   1           1   1 1               33
34 8         1         1     1     1                 1           1                       1                       1         34
35 11           1       1                                 1       2     1   1         1     1 1             1               35
36 11     1   2 1               1                                     1           1             1   1 1                   1 36
37 2                     1       1                                                                                         37
38 10       1 1                 2                 1         1       1                       1           2                   38
39 7   2   1                                     1           1                     1                                 1     39
40 15                 1 1 1               1   1 1           1   1           1           2   1           1   1     1         40
41 10 1       1   1 1   1           1   1                             1   1             1                                   41
42 5     1                                                                                   1     1               1   1   42
43 11       1                     1     1             1           1           1         1 1                     2     1     43
44 11     1           1       1 1                           1             2                 1     1 1           1           44
45 10                   1         1       1                 1   1           1               1         1             1     1 45
46 11     1                   1             2             2   1       1 1                         1             1           46
47 12 1         1                 1           2     1   1       2 1   1                             1                       47
48 7             1                                 1       1                 1       1                               1 1   48
49 8                             1             1 1                       1 1       1                       1     1         49
50 14   1     1     1       1 1 1   2                           1   1   1             1 1                   1               50
51 13       1       1     1       1         1                       1     1 1         1 1           1           1   1       51
52 9                 1 1       1                         1       1                             2         1             1   52
53 13                                           1             1 1   1     1 1     1         1             1       1 2     1 53
54 15     1     1         1           1                 1         1 1     1     1 1             1   1   1       1 1         54
55 8               1                       1             1         1                                   1   2   1           55
56 8               1       1 1   1                                     2           2                                       56
57 17   1     1 1 1 1 1     1       1 1                 1 1           1                     1     1 1     1   1             57
58 7       1                             1           1           1                 1     1             1                   58
59 17   1         1           1             1       2 1 1             1   1             1   2     1   1     2               59
60 7             1                   1                                     1     1 1                   1             1     60
61 16                   2             1   1     1   1                   2         1     1 1           2 1 1   1             61
62 9     1 1   1       1                 1         1                                                       1       1 1     62
63 7                                 1   1             1 1                 1                                 1   1         63
64 12 1     1             1   1                   1               1         1               1                   1 2 1       64
65 12                             1 1             2       1       1   1       1                               1     1 2     65
66 9     1   2                                             1       1 1           1         1                           1   66
67 6                                         2                 1         1 1                     1                         67
68 9                 1     1     2             1                                   1 1     1                           1   68
69 11 1                     1       1             1             1   1               1     1         1     1   1             69
70 15     1           1                       1 1       1 1 1 1             1 1     1     1                 1   1     1     70
71 9                 1               1       1                         1       2   1     1   1                             71
72 14 1       1       1     1         1       1     1                         1 1                 1           1 1   1     1 72
73 10 2           1                     1                   1                   1 2                     2                   73
74 8                                 1                       2           1       1   1                       1   1         74
75 10       1                             1       1             1     1                     1   1 1     1       1           75
76 16       1   1   1   1             1                       1           1   1   1         1 1       2         1 1     1   76
77 12   1 1       1         1                             2 1           1             1               1         1         1 77
78 6       1                               1         1                                   2                             1   78
79 9 1     1       1     1         1                           2 1     1                                                   79
80 17       1   1                     1     1 1     2 1             2 2         1       1         1     1   1               80
81 14 1 4 1             1   1 1               1       1 2                                       1                           81
82 14             1             1 2       1                                   1 3 1   1     1       1         1             82
83 11         1                   1     1         1     1     1 1       1 1       1             1                           83
84 10                             1           1     1                                 1       1     1         1 1 1     1   84
85 8                             1   1             1   1                                 1   1             1 1             85
86 7   1       1     1             1   1     1                                         1                                   86
87 12             1     1 1                                   1                         1       1   1 1     1 1     2       87
88 19             1 1           1           2 2 1     3             1 1       2         1             1 2                   88
89 9                               4       1                           1                         1                   2     89
90 7                           1   1                 1     1 1                                     1     1                 90
91 11 1             1       1         1   1   2                 1   1           1                                       1   91
92 7     1                   1 1     1         1   1                                           1                           92
93 9       1   1                                                           1 1         2 1     1 1                         93
94 10       1                             1 1         1   1     1                     1       1   1                       1 94
95 10 1             1               2                   1       1         1           1       1         1                   95
96 6             1   1 1                                           1           1                                     1     96
97 14                         2             2                 1                       2             1   1 1         2 1   1 97
98 14   1     1 1           1                           1   1             1 1 1       1   2     2                           98
99 22         1 1           1 2 1 1   1 3         1         1     1       1 1       1                 2     1         2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
Ngày
/
Tháng