BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/06/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng
00 7                                                               1               2 1     1         1   1                 00
01 12 1               1                     2           1     1         1           2       1         1       1             01
02 12       1     1         1                                   2                 1     1   1     1     1       1       1   02
03 12     2     1     1         1                       1             2 1       1                                 1     1   03
04 6   1             1                                                               1     1     1                 1       04
05 11       1   1               1           2                                 1                     1             1 1 1 1   05
06 13     1         2                             1                     1 2                 1   1       1 1     1     1     06
07 9             1                 1     1         1                     1 1     1       1           1                     07
08 14                             1   2                       1         1   1 1           2   1   1     1   1         1     08
09 7                                                 1           1     1         1               1   1 1                   09
10 12                       1     1           1       1         2               1   1           1     1                   2 10
11 18           1     1     1 2             1 1         1               2   1 2         1 1       1         1     1         11
12 11                           1           1           2     1     1 1       1     1         1                 1           12
13 10   1       1                     1         1         1 1         1         2                 1                         13
14 13     1 1                   1 1   1   1     1 1     1                               1 1                   1   1         14
15 7     1 1                 2                                 1                                     1                   1 15
16 11   1     1     1       2                 2                           1   1       2                                     16
17 17                     1   1         1 1   1   1 1   1             1                   2   1   1       1   1 1   1       17
18 12             1             1 1 1                                   1 1     1         1 1     1           1   1         18
19 17           1   1                       1     1               1   1 1   1             2       1   1 1 1   1       1   1 19
20 9       1     1   1                         1   1       1       1   1                   1                               20
21 14   2     1     1                               1   1       1 1             1           1     1               2     1   21
22 12                               1   2           1     1 1               1         1 1     1             1   1           22
23 9                             1                     1                 1             1 1     1   1 1       1             23
24 13 2               1   2                 1                                 1       1                 1           1   3   24
25 19   1     1 1   1   1 1 1               1 1             2       1                         1   1   1     1 1 1     1     25
26 8       1                     1             1 1       1 1                                         1                 1   26
27 9 1                       1                 1                 1   1     1     1                                       2 27
28 9                   2                                               1         1       1 1 1             1           1   28
29 11 1                                     1   1           1                   1   1             1   1       1 1 1         29
30 13 1     1     1                     1       1             1 1 1   1                   1   1 1       1                   30
31 5                                                                 1           1           1                     1     1 31
32 7     1                 1 1   1                     1                 1                         1                       32
33 12                           1   1   1           1   1 1                   1     1 1         1         1       1         33
34 8           1                       1                       1                       1                   2       2       34
35 12   1       2     1   1         1     1 1             1                 1       1                       1               35
36 10               1           1             1   1 1                   1           1   2         1                         36
37 5                                                                           1           1   1                 1     1   37
38 8     1       1                       1           2                                 1                 1         1       38
39 7       1                     1                                 1         1 1 1                       1                 39
40 16     1   1           1           2   1           1   1     1                   1   1         2         1 1       1     40
41 6               1   1             1                                                                     1     1   1     41
42 5                                       1     1               1   1                                 1                   42
43 13           1           1         1 1                     2     1         1 2     1             1               1       43
44 10     1             2                 1     1 1           1                                           1     1       1   44
45 11     1   1           1               1         1             1     1               1                       1 1   1     45
46 9   2   1       1 1                         1             1                                                     1     1 46
47 11 1       2 1   1                             1                       1 1               1       2                       47
48 7     1                 1       1                               1 1     1                   1                           48
49 6                   1 1       1                       1     1                               1                           49
50 10         1   1   1             1 1                   1                             1               2           1       50
51 10             1     1 1         1 1           1           1   1                   1                                 1   51
52 12   1       1                             2         1             1       1 1             1                   2   1     52
53 15       1 1   1     1 1     1         1             1       1 2     1               1     1       1                     53
54 17 1         1 1     1     1 1             1   1   1       1 1           1 1   1                   1       1     1       54
55 12   1         1                                   1   2   1             1     1                 1         1   1       1 55
56 10                 2           2                                       2         1   1       1                       1   56
57 9 1 1           1                     1     1 1     1   1                       1                                       57
58 8           1                 1     1             1                         1           1         1                   1 58
59 14 1             1   1             1   2     1   1     2                       1           1       1 1                   59
60 9                     1     1 1                   1             1     1           1   1                     1           60
61 15                 2         1     1 1           2 1 1   1                     1       1   1         1             1     61
62 7                                                     1       1 1     1                 1 1               1             62
63 13 1 1                 1                                 1   1           1           1   1 1     1           1   1 1     63
64 11           1         1               1                   1 2 1                         1       2                   1   64
65 11   1       1   1       1                               1     1 2         1 1                             1             65
66 10     1       1 1           1         1                           1       1                     1   1   1               66
67 6         1         1 1                     1                                               1         1                 67
68 10                             1 1     1                           1               2       1         1 2                 68
69 10         1   1               1     1         1     1   1                 1                         1       1           69
70 14 1 1 1 1             1 1     1     1                 1   1     1             1                             1 1         70
71 8                 1       2   1     1   1                                                   1                       1   71
72 12                       1 1                 1           1 1   1     1       1 1 1               1     1                 72
73 12     1                   1 2                     2                           1             1         1 1 2             73
74 11       2           1       1   1                       1   1                                 1 2     1                 74
75 10         1     1                     1   1 1     1       1           1           1                               1     75
76 16       1           1   1   1         1 1       2         1 1     1               1               1   1   1     1       76
77 11   2 1           1             1               1         1         1   1                             1     1           77
78 6                                   2                             1   1 1                       1                       78
79 7         2 1     1                                                             1     1                             1   79
80 13             2 2         1       1         1     1   1                   1       1     1               1               80
81 6 2                                       1                                                     1               1   1   81
82 11                       1 3 1   1     1       1         1               1                                 1             82
83 8 1     1 1       1 1       1             1                                                             1               83
84 12                               1       1     1         1 1 1     1         1     1                 1               1 1 84
85 9 1                                 1   1             1 1                 1   1                         1       1       85
86 7                                 1                                             1   1             2     1             1 86
87 15       1                         1       1   1 1     1 1     2             1       1 1     1   1       1               87
88 13             1 1       2         1             1 2                               1         1               1 1       1 88
89 5                 1                         1                   2     1                                                 89
90 7     1 1                                     1     1                   1               1                         1     90
91 8         1   1           1                                       1                 1       2                     1     91
92 4                                         1                                 1             1                       1     92
93 13                     1 1         2 1     1 1                         2       1       1 1           1                   93
94 17   1     1                     1       1   1                       1   1     1           1 2         1     1   1 1   2 94
95 11 1       1         1           1       1         1                             1             1 1               1     1 95
96 9             1           1                                     1             1           1   1             1         2 96
97 14       1                       2             1   1 1         2 1   1     1                           1     1 1         97
98 11 1   1             1 1 1       1   2     2                                                               1             98
99 18     1     1       1 1       1                 2     1         2     1 1       1 1                 1   1         2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng