BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/10/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng
00 8     1             1       1     1                                                               1               2 1   00
01 17   1       2       1 1     1 1 1   1               1                     2           1     1         1           2     01
02 10       1 1         1                     1     1         1                                   2                 1     1 02
03 13 1       1         1                   2     1     1         1                       1             2 1       1         03
04 6       1                 1       1   1             1                                                               1   04
05 8     1 1                                 1   1               1           2                                 1           05
06 9           1               1           1         2                             1                     1 2               06
07 8                             1                 1                 1     1         1                     1 1     1       07
08 10   1                 1           1                             1   2                       1         1   1 1           08
09 7 1   2                                                                             1           1     1         1       09
10 12         1         2     1                               1     1           1       1         2               1   1     10
11 16                           1   1             1     1     1 2             1 1         1               2   1 2         1 11
12 11                 1           1                               1           1           2     1     1 1       1     1     12
13 11   1               1                 1       1                     1         1         1 1         1         2         13
14 14 1     1                   1     1     1 1                   1 1   1   1     1 1     1                               1 14
15 9         1   1             1   1       1 1                 2                                 1                         15
16 13           1                   1     1     1     1       2                 2                           1   1       2   16
17 9                                                       1   1         1 1   1   1 1   1             1                   17
18 9                 1     1                       1             1 1 1                                   1 1     1         18
19 10                   1 1                       1   1                       1     1               1   1 1   1             19
20 12     1           1   1       1           1     1   1                         1   1       1       1   1                 20
21 10 1                                   2     1     1                               1   1       1 1             1         21
22 13 1     1   1         1                                           1   2           1     1 1               1         1 1 22
23 8 1   1 1                     1                                 1                     1                 1             1 23
24 11   1           1       1           2               1   2                 1                                 1       1   24
25 13                           1         1     1 1   1   1 1 1               1 1             2       1                     25
26 12 2   1   1             1     1           1                     1             1 1       1 1                             26
27 13   1             1 1       1 1 1   1                       1                 1                 1   1     1     1       27
28 5                               1                     2                                               1         1       28
29 9     1 1                   1       1                                     1   1           1                   1   1     29
30 12     2     1                       1     1     1                     1       1             1 1 1   1                   30
31 8     1       1       2       1   1                                                                 1           1       31
32 11                     1 2   1     1     1                 1 1   1                     1                 1               32
33 12           1   1   1                                         1   1   1           1   1 1                   1     1 1   33
34 8   1     1     1                 1           1                       1                       1                       1 34
35 12   1                                 1       2     1   1         1     1 1             1                 1       1     35
36 10           1                                     1           1             1   1 1                   1           1   2 36
37 3     1       1                                                                                               1         37
38 9           2                 1         1       1                       1           2                                 1 38
39 7                             1           1                     1                                 1         1 1 1       39
40 17 1 1 1               1   1 1           1   1           1           2   1           1   1     1                   1   1 40
41 6   1           1   1                             1   1             1                                                   41
42 4                                                                         1     1               1   1                   42
43 14             1     1             1           1           1         1 1                     2     1         1 2     1   43
44 10 1       1 1                           1             2                 1     1 1           1                           44
45 11   1         1       1                 1   1           1               1         1             1     1               1 45
46 10         1             2             2   1       1 1                         1             1                           46
47 12             1           2     1   1       2 1   1                             1                       1 1             47
48 7                               1       1                 1       1                               1 1     1             48
49 8             1             1 1                       1 1       1                       1     1                         49
50 12       1 1 1   2                           1   1   1             1 1                   1                             1 50
51 12     1       1         1                       1     1 1         1 1           1           1   1                   1   51
52 11 1 1       1                         1       1                             2         1             1       1 1         52
53 14                           1             1 1   1     1 1     1         1             1       1 2     1               1 53
54 16     1           1                 1         1 1     1     1 1             1   1   1       1 1           1 1   1       54
55 9                       1             1         1                                   1   2   1             1     1       55
56 11       1 1   1                                     2           2                                       2         1   1 56
57 13 1     1       1 1                 1 1           1                     1     1 1     1   1                       1     57
58 7                     1           1           1                 1     1             1                         1         58
59 16         1             1       2 1 1             1   1             1   2     1   1     2                       1       59
60 8                 1                                     1     1 1                   1             1     1           1   60
61 17   2             1   1     1   1                   2         1     1 1           2 1 1   1                     1       61
62 7   1                 1         1                                                       1       1 1     1               62
63 9                 1   1             1 1                 1                                 1   1           1           1 63
64 10     1   1                   1               1         1               1                   1 2 1                       64
65 14             1 1             2       1       1   1       1                               1     1 2         1 1         65
66 7                                       1       1 1           1         1                           1       1           66
67 6                         2                 1         1 1                     1                                         67
68 11 1     1     2             1                                   1 1     1                           1               2   68
69 11       1       1             1             1   1               1     1         1     1   1                 1           69
70 15 1                       1 1       1 1 1 1             1 1     1     1                 1   1     1             1       70
71 9 1               1       1                         1       2   1     1   1                                             71
72 15 1     1         1       1     1                         1 1                 1           1 1   1     1       1 1 1     72
73 8                   1                   1                   1 2                     2                           1       73
74 8                 1                       2           1       1   1                       1   1                         74
75 11                     1       1             1     1                     1   1 1     1       1           1           1   75
76 14   1             1                       1           1   1   1         1 1       2         1 1     1               1   76
77 10       1                             2 1           1             1               1         1         1   1             77
78 7                       1         1                                   2                             1   1 1             78
79 7     1         1                           2 1     1                                                             1     79
80 17                 1     1 1     2 1             2 2         1       1         1     1   1                   1       1   80
81 8   1   1 1               1       1 2                                       1                                           81
82 14           1 2       1                                   1 3 1   1     1       1         1               1             82
83 10             1     1         1     1     1 1       1 1       1             1                                           83
84 12             1           1     1                                 1       1     1         1 1 1     1         1     1   84
85 10             1   1             1   1                                 1   1             1 1                 1   1       85
86 7 1             1   1     1                                         1                                             1   1 86
87 13   1 1                                   1                         1       1   1 1     1 1     2             1       1 87
88 18           1           2 2 1     3             1 1       2         1             1 2                               1   88
89 10               4       1                           1                         1                   2     1               89
90 8           1   1                 1     1 1                                     1     1                   1             90
91 10       1         1   1   2                 1   1           1                                       1                 1 91
92 7         1 1     1         1   1                                           1                                 1         92
93 10                                                       1 1         2 1     1 1                         2       1       93
94 11                     1 1         1   1     1                     1       1   1                       1   1     1       94
95 9               2                   1       1         1           1       1         1                             1     95
96 6 1 1                                           1           1                                     1             1       96
97 15         2             2                 1                       2             1   1 1         2 1   1     1           97
98 11       1                           1   1             1 1 1       1   2     2                                           98
99 24       1 2 1 1   1 3         1         1     1       1 1       1                 2     1         2     1 1       1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng