BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/08/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng
00 9   1       1     1                                                               1               2 1     1         1   00
01 16   1 1     1 1 1   1               1                     2           1     1         1           2       1         1   01
02 11   1                     1     1         1                                   2                 1     1   1     1     1 02
03 11   1                   2     1     1         1                       1             2 1       1                         03
04 7         1       1   1             1                                                               1     1     1       04
05 7                         1   1               1           2                                 1                     1     05
06 11           1           1         2                             1                     1 2                 1   1       1 06
07 10             1                 1                 1     1         1                     1 1     1       1           1   07
08 14     1           1                             1   2                       1         1   1 1           2   1   1     1 08
09 7                                                                   1           1     1         1               1   1 1 09
10 13   2     1                               1     1           1       1         2               1   1           1     1   10
11 18           1   1             1     1     1 2             1 1         1               2   1 2         1 1       1       11
12 12 1           1                               1           1           2     1     1 1       1     1         1           12
13 11   1                 1       1                     1         1         1 1         1         2                 1       13
14 13           1     1     1 1                   1 1   1   1     1 1     1                               1 1               14
15 8           1   1       1 1                 2                                 1                                     1   15
16 12               1     1     1     1       2                 2                           1   1       2                   16
17 13                                       1   1         1 1   1   1 1   1             1                   2   1   1       17
18 12 1     1                       1             1 1 1                                   1 1     1         1 1     1       18
19 15   1 1                       1   1                       1     1               1   1 1   1             2       1   1 1 19
20 12 1   1       1           1     1   1                         1   1       1       1   1                   1             20
21 11                     2     1     1                               1   1       1 1             1           1     1       21
22 11     1                                           1   2           1     1 1               1         1 1     1           22
23 9             1                                 1                     1                 1             1 1     1   1 1   23
24 10       1           2               1   2                 1                                 1       1                 1 24
25 16           1         1     1 1   1   1 1 1               1 1             2       1                         1   1   1   25
26 9       1     1           1                     1             1 1       1 1                                         1   26
27 12 1 1       1 1 1   1                       1                 1                 1   1     1     1                       27
28 8               1                     2                                               1         1       1 1 1           28
29 9           1       1                                     1   1           1                   1   1             1   1   29
30 13                   1     1     1                     1       1             1 1 1   1                   1   1 1       1 30
31 7     2       1   1                                                                 1           1           1           31
32 12     1 2   1     1     1                 1 1   1                     1                 1                         1     32
33 11   1                                         1   1   1           1   1 1                   1     1 1         1         33
34 5                 1           1                       1                       1                       1                 34
35 11                     1       2     1   1         1     1 1             1                 1       1                     35
36 10                                 1           1             1   1 1                   1           1   2         1       36
37 3                                                                                             1           1   1         37
38 7             1         1       1                       1           2                                 1                 38
39 7             1           1                     1                                 1         1 1 1                       39
40 16     1   1 1           1   1           1           2   1           1   1     1                   1   1         2       40
41 4   1                             1   1             1                                                                   41
42 5                                                         1     1               1   1                                 1 42
43 14   1             1           1           1         1 1                     2     1         1 2     1             1     43
44 7                       1             2                 1     1 1           1                                           44
45 9     1                 1   1           1               1         1             1     1               1                 45
46 9       2             2   1       1 1                         1             1                                           46
47 14         2     1   1       2 1   1                             1                       1 1               1       2     47
48 8               1       1                 1       1                               1 1     1                   1         48
49 8           1 1                       1 1       1                       1     1                               1         49
50 9                           1   1   1             1 1                   1                             1               2 50
51 10       1                       1     1 1         1 1           1           1   1                   1                   51
52 9                     1       1                             2         1             1       1 1             1           52
53 16           1             1 1   1     1 1     1         1             1       1 2     1               1     1       1   53
54 16 1                 1         1 1     1     1 1             1   1   1       1 1           1 1   1                   1   54
55 10       1             1         1                                   1   2   1             1     1                 1     55
56 9                                   2           2                                       2         1   1       1         56
57 10 1                 1 1           1                     1     1 1     1   1                       1                     57
58 9     1           1           1                 1     1             1                         1           1         1   58
59 18       1       2 1 1             1   1             1   2     1   1     2                       1           1       1 1 59
60 9 1                                     1     1 1                   1             1     1           1   1               60
61 18 1   1     1   1                   2         1     1 1           2 1 1   1                     1       1   1         1 61
62 8     1         1                                                       1       1 1     1                 1 1           62
63 12 1   1             1 1                 1                                 1   1           1           1   1 1     1     63
64 11             1               1         1               1                   1 2 1                         1       2     64
65 12             2       1       1   1       1                               1     1 2         1 1                         65
66 9                       1       1 1           1         1                           1       1                     1   1 66
67 7         2                 1         1 1                     1                                               1         67
68 9           1                                   1 1     1                           1               2       1         1 68
69 10             1             1   1               1     1         1     1   1                 1                         1 69
70 14         1 1       1 1 1 1             1 1     1     1                 1   1     1             1                       70
71 9 1       1                         1       2   1     1   1                                                   1         71
72 14 1       1     1                         1 1                 1           1 1   1     1       1 1 1               1     72
73 9   1                   1                   1 2                     2                           1             1         73
74 11 1                       2           1       1   1                       1   1                                 1 2     74
75 11     1       1             1     1                     1   1 1     1       1           1           1                   75
76 14 1                       1           1   1   1         1 1       2         1 1     1               1               1   76
77 9                     2 1           1             1               1         1         1   1                             77
78 8       1         1                                   2                             1   1 1                       1     78
79 6                           2 1     1                                                             1     1               79
80 18 1     1 1     2 1             2 2         1       1         1     1   1                   1       1     1             80
81 6         1       1 2                                       1                                                     1     81
82 11     1                                   1 3 1   1     1       1         1               1                             82
83 9   1         1     1     1 1       1 1       1             1                                                           83
84 12         1     1                                 1       1     1         1 1 1     1         1     1                 1 84
85 9 1             1   1                                 1   1             1 1                 1   1                       85
86 7   1     1                                         1                                             1   1             2   86
87 14                         1                         1       1   1 1     1 1     2             1       1 1     1   1     87
88 18       2 2 1     3             1 1       2         1             1 2                               1         1         88
89 6       1                           1                         1                   2     1                               89
90 7                 1     1 1                                     1     1                   1               1             90
91 11 1   1   2                 1   1           1                                       1                 1       2         91
92 6 1         1   1                                           1                                 1             1           92
93 13                                       1 1         2 1     1 1                         2       1       1 1           1 93
94 14     1 1         1   1     1                     1       1   1                       1   1     1           1 2         94
95 9                   1       1         1           1       1         1                             1             1 1     95
96 6                               1           1                                     1             1           1   1       96
97 13       2                 1                       2             1   1 1         2 1   1     1                           97
98 10                   1   1             1 1 1       1   2     2                                                           98
99 20 1 3         1         1     1       1 1       1                 2     1         2     1 1       1 1                 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng