BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN Ngày 13/01/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
Ngày
/
Tháng
00 9 1                           1         1         1               1   1   1     2                                       00
01 13       1 1           1             1         1   1     1                     1       1 1         1           1     1   01
02 11       1               1   1 2                 1                         1       1                           1 1 1     02
03 11 1 1       1                                                 1 1               1 1             1 1       1         1   03
04 9   1   1                       1   1     1   1                                                 1 1           1         04
05 9           1                       1             1           1                 1 1 1 1             1                   05
06 15   1           2     1   1           2     1           2           1               1           1                 1 1   06
07 9           1   2                                                           1           3               1 1             07
08 6       1                     1                     1                                     1   1             1           08
09 13     1         1     1             1   1                                               1         1   1   1   2 1     1 09
10 13     1     1 1     1   1     1                         1               1     1             1         1     1 1         10
11 8                     1             1           1 1                         1         1                     1     1     11
12 9   1                     1       1   1                 1     1               1     1                           1       12
13 11           1     1 1   1                 1                     1     1                   1           1 1 1             13
14 13 1   1                   1         1                 1             1   2 1     1     1   1                         1   14
15 14       1 1             1   2       1       1       1       1 1               1   1       1         1                   15
16 8                     1 1                                                             1         1       1 1 1   1       16
17 10                           1 1   1           1       1                                           1   1       1       2 17
18 9             1                                           1                 1       1                 1         1 2   1 18
19 7     1               1       1         1                       1     1                     1                           19
20 8                               1 1         1 1             1         1   1                               1             20
21 10           1 1   1               1                   1         1     1                   1                 1         1 21
22 9                         1             1         1                       1           1                 1   1     1 1   22
23 9                     1                   1                         1                 1   1     2     1           1     23
24 15   1   1       1                 1           1           2               1   1   2             1               1 1 1   24
25 9               1       1     1                 2               1                 1           1                       1 25
26 12 1   1     1     1     1           1     1               1           1           1                 1 1                 26
27 6         1                                         2 1                                         1                 1     27
28 7         2           1                       1 1                               2                                       28
29 9                               1   1     1 1                           1       1   1   1           1                   29
30 12       1     1     1     1       1         1   1       1 1               1                       1                   1 30
31 15         1     1 2 1           1                   2     1               1       1           2           1   1         31
32 10     1             1     1             1                                 1   2     1 1       1                         32
33 16 1 1         1   1     1       1 1   1     1       1       1   1     1       1                     1         1         33
34 8     1   1   1           1               1                     1       1               1                               34
35 13                                 1         1         1 2 1       1     1   1           1       1       1           1   35
36 19         1       1     1 1       1     1                   1 1   1       1   1 1         1 2               2   1   1   36
37 11           1           1   1     2 1     1               1     1           1                                   1       37
38 15 1   1   1           2 2               1     1           1   1 1 1               1   1                                 38
39 10   1   1             1     1   1                     1                                 1       1   1                 1 39
40 9                     1     1   1   1                 1                     1         1           1               1     40
41 20       1   1 1       1     1 1       1       1                 1           3   1           1     1   1 1 1 1         1 41
42 16   1               1 1   1     1 1             1                 1         1 2   1     1               1     1       1 42
43 12                   1                   1     1               1   1   1   1                 1         1         1   1 1 43
44 7             1             1         1                           1                       1       1                 1   44
45 8                 2       1                                       1                               1 1             1   1 45
46 8                   1             1   2                     1     1                 1                             1     46
47 9 1     1                       1     1                 1             1                     1           1 1             47
48 14 1   1   1       1         2         1   1       1     1                               1 1   2                         48
49 17 1 1       1 1 1 1           1                 1       1 1   1       1 1       1   1 1             1                   49
50 8               1         1           1             1               1 1             1                               1   50
51 15       1       1   1   1                           1 1     1     1         1     1       1       1       1   1       1 51
52 8   1   1                           1                         1               2 1         1                             52
53 7                                         1     1     1   1         1             1           1                         53
54 9       1                             1 1       1                       2         1   1           1                     54
55 11 1 1 1   1       1         1                                       1             1           1   1           1         55
56 12 1     1 1   1           1 1                       1                       1     1   1               1   1             56
57 16   1 1             1   1           1 1   1               1 1 1                           1 1 2             2           57
58 8       1                 1   1         1       1               1                           1         1                 58
59 7               1 1                         1     1           1                                               1   1     59
60 16   1       1     1           1     1   1         1   1     2       1 1       1             1             1           1 60
61 12 1         1 1                                             2         1           1                 2 1         1 1     61
62 10                                           1 2         1     1 1                         1   1   1             1       62
63 6           1             1 1                     1               1                                   1                 63
64 9           1                           1 1       1                       1             1   1             1       1     64
65 8                   1           1       1 1         1 2                                   1                             65
66 15       1                 1               1 1   1             2 1                   1   2         1 2               1   66
67 14       1 1                         1                   1   1       2 1       1 1             1 1       1 1             67
68 9   1                                         1     1                   1           2   1 1                 1           68
69 5                                                   1 1 1         1                                             1       69
70 7                         1                                 1 1             2         1 1                               70
71 10 2                                           2   1     1       1 2                                           1         71
72 8           1       1             1                                         1                 1         1       2       72
73 12 1   1       2                       1     1   1                 1     1                   2             1             73
74 9 1               1 1                   1             1         1                         1           2                 74
75 12 1                             1     1     1             1   1           1 1 1 1                                 1 1   75
76 13         1       1     1     1             1   1     1               1         1       1           1 1       1         76
77 12             1 1           1       1       1     1             1   1               1       1               1   1       77
78 9                 1           1 1                   1                   1 1                 1     1     1               78
79 11 1             1       1                 1 1                                       1     1   1         1           2   79
80 5     1                 1                         1   1   1                                                             80
81 11     1         1 1             1                       1                 1         1                   1 1     1 1     81
82 9             1                                     1                   1         1     1   1       1     1         1   82
83 9                             1 1         2 1                                                 1         1     1       1 83
84 8           1       1         2                                         1 1                 1           1               84
85 12             1       1     1                   1 1 1       1       1 1       1       1           1                     85
86 9                                       1                             1   1     1   1           1   1     1 1           86
87 18   2 1     1         1 1 1     1           1 1   1     1     1 1 1                   1           1 1                   87
88 9     1                               1 1 1       1         1       1                           1     1                 88
89 11           1                     1           1   1 1                 1       1     1           2                     1 89
90 7         2                                         1 1     1           1                                           1   90
91 15                   1                           1         1   1   1 2                 1       1     1   1   1 1     1 1 91
92 7     1               1           1         1   1                       1                       1                       92
93 9                   1             1 1         1                     1       1   1               1       1               93
94 11       1     1     1         1   1       1       1       1                     1             1 1                       94
95 7         1     1                     1       1                         1                                   1 1         95
96 13   1         1 1               1   1   1                   2     1       1                             1   1         1 96
97 12         1     1   1       2                                       2                 1     1                   2 1     97
98 10     1               1         1     1         1     1 1               1   1                               1           98
99 12   1                     1     1       1                 2     1   1               1     1         1 1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
Ngày
/
Tháng