BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/07/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
Ngày
/
Tháng
00 8             1   1   1     2                                                                 1           1         1   00
01 17   1                     1       1 1         1           1     1   1       1             1       1     1   2     1   2 01
02 9                     1       1                           1 1 1       1               1                 1           1   02
03 15         1 1               1 1             1 1       1         1     1             1       1   1   1               1 1 03
04 11                                           1 1           1                   2                 1     1 1     1 1     1 04
05 13         1                 1 1 1 1             1                     1   1 1 1         1               1         1     05
06 11   2           1               1           1                 1 1     1         1       1           1                   06
07 10                       1           3               1 1                               1   1   1                     1   07
08 7                                     1   1             1           1           1                     1           1     08
09 11                                   1         1   1   1   2 1     1 1     1               1                             09
10 10   1               1     1             1         1     1 1                       1 1                 1                 10
11 6                       1         1                     1     1                     1             1                     11
12 9   1     1               1     1                           1                       1     1 1                   1       12
13 7           1     1                   1           1 1 1                                                         1       13
14 13 1             1   2 1     1     1   1                         1       1       1         1             1               14
15 16       1 1               1   1       1         1                     1   1             2     1     1 1     1   1     1 15
16 13                                 1         1       1 1 1   1                             1 1             1 1 1   1   1 16
17 12 1                                           1   1       1       2   1 1 1                     1   1       1           17
18 15     1                 1       1                 1         1 2   1                       1     1 2   1       1   1     18
19 7           1     1                     1                           2         1                                 1       19
20 8       1         1   1                               1                 1   1           1               1               20
21 12 1         1     1                   1                 1         1         1     1 1               1       1         1 21
22 14                     1           1                 1   1     1 1             1 1               1   1     1 1 1     1   22
23 13               1                 1   1     2     1           1                   1 1 1           1     1 1             23
24 17     2               1   1   2             1               1 1 1     2               2         1 1             1       24
25 6           1                 1           1                       1                   1                               1 25
26 12     1           1           1                 1 1                     1       1       2       1   1           1       26
27 9 1                                         1                 1               1     1 1                   1 1   1       27
28 6                           2                                         1                               1       1 1       28
29 13                   1       1   1   1           1                   1 1 1         1 1           1         1     1       29
30 9   1 1               1                       1                   1                   1               1     2           30
31 10     1               1       1           2           1   1                                                   1   1 1   31
32 15                     1   2     1 1       1                         1       1     1         1 1     2   1       1       32
33 14       1   1     1       1                     1         1                 1 1   1     1 1   1 1                     1 33
34 4           1       1               1                                       1                                           34
35 15 1 2 1       1     1   1           1       1       1           1               1 1                 1       1           35
36 18       1 1   1       1   1 1         1 2               2   1   1       1             1       3                         36
37 10     1     1           1                                   1             1 1                 1           1   2         37
38 12     1   1 1 1               1   1                                       1 1                   2 1         1           38
39 14 1                                 1       1   1                 1       1 1       1         2 1       1       1   1   39
40 8 1                     1         1           1               1     1         1 1                                       40
41 15           1           3   1           1     1   1 1 1 1         1       1       1                   1                 41
42 14             1         1 2   1     1               1     1       1     1                 1 2 1                         42
43 9         1   1   1   1                 1         1         1   1 1                                                     43
44 10             1                       1       1                 1   1     1     1   1 1                 1               44
45 13             1                               1 1             1   1 1             2               1         1 1     1 1 45
46 8       1     1                 1                             1                           1 1 1                     1   46
47 10   1             1                     1           1 1                               1                 1         1 2   47
48 9   1                               1 1   2                                     1 1         1                     1     48
49 14   1 1   1       1 1       1   1 1             1                       2                           1 1   1             49
50 6               1 1             1                               1   1                               1                   50
51 14 1     1     1         1     1       1       1       1   1       1     1     1       1               1                 51
52 9         1               2 1         1                               1   1     1                         1             52
53 14 1   1         1             1           1                               1 1   1     1               1   1     1 1   1 53
54 6                   2         1   1           1                             1                                           54
55 13               1             1           1   1           1           2     3                   1     1     1           55
56 13                       1     1   1               1   1                   1   1   1 2           1             1   1     56
57 13     1 1 1                           1 1 2             2                             1           1                 1 1 57
58 6           1                           1         1                                                     1     1     1   58
59 5         1                                               1   1         1     1                                         59
60 14 1     2       1 1       1             1             1           1       1             2               1           1   60
61 10       2         1           1                 2 1         1 1                 1                                       61
62 15   1     1 1                         1   1   1             1           1         1     2 1           1   1           1 62
63 3             1                                   1                         1                                           63
64 7                     1             1   1             1       1       1             1                                   64
65 12 2                                   1                                       1     1 1       1   1         2   1   1   65
66 14         2 1                   1   2         1 2               1       2                     1               1         66
67 11   1   1       2 1       1 1             1 1       1 1                                                                 67
68 12                   1           2   1 1                 1                 1               1   1       1       1     1   68
69 6 1 1         1                                             1                               1                     1     69
70 8       1 1             2         1 1                                                               1 1                 70
71 10   1       1 2                                           1           1       1 1         1       1                     71
72 11                       1                 1         1       2                     1         1             1 1   1     1 72
73 11             1     1                   2             1                     1         1   1 2     1                     73
74 6 1         1                         1           2                                                 1                   74
75 11     1   1           1 1 1 1                                 1 1                       1         1       1             75
76 14 1               1         1       1           1 1       1           1               1 1   1       1   1         1     76
77 10           1   1               1       1               1   1                     1       1       1         1           77
78 6                   1 1                 1     1     1                                                               1   78
79 12                               1     1   1         1           2   1                 1       1                   2   1 79
80 5 1   1                                                                 1                 1                   1         80
81 9   1                 1         1                   1 1     1 1           1                     1                       81
82 10                   1         1     1   1       1     1         1               1   1                             1     82
83 7                                         1         1     1       1     1     1                               1         83
84 8                   1 1                 1           1                                   1 1               1   1         84
85 15       1       1 1       1       1           1                     2 1       3                       1   1     1       85
86 12                 1   1     1   1           1   1     1 1                                 1       1             1     1 86
87 11   1     1 1 1                   1           1 1                       1         1 1             1                     87
88 8       1       1                           1     1                 1 1                             1               1   88
89 9                 1       1     1           2                     1                 1       1     1                     89
90 9 1     1           1                                           1                   1   1           1   1 1             90
91 16     1   1   1 2                 1       1     1   1   1 1     1 1         1   1 1                                     91
92 8                   1                       1                             2                 1   1     1           1     92
93 8               1       1   1               1       1                           2                     1                 93
94 7     1                     1             1 1                                                                 1   1   1 94
95 9                   1                                   1 1             1                   2 1 1   1                   95
96 14       2     1       1                             1   1         1 1         1   1         1     1     1       1       96
97 13               2                 1     1                   2 1           1     1       1                 1   1   1     97
98 7 1 1               1   1                               1                                               1             1 98
99 14     2     1   1               1     1         1 1                 2                   1       1       1 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
Ngày
/
Tháng