BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN Ngày 14/11/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10   1                       2   1               1 1 1             1                               1             1       00
01 8       1 1   1                   1                 1           1                 1 1                                   01
02 11           1   1             1           1 1                 1                   1       1         1 1 1               02
03 12 1 1   1       1 1     2                 1   1                                           1     1       1               03
04 8             1                   1           1               1       1     1           1                 1             04
05 8                             2       2             1               1                         1                       1 05
06 5                                               1   2           1 1                                                     06
07 6                   1       1   1                                             1               1             1           07
08 13 1 1     1 1       1   2                   1                 1               1                 1   1               1   08
09 11 3   1 1   1                     1                   1     1   1             1                                         09
10 12   1                 1         1     1       1     1   1     1 1         1                                   2         10
11 12 2             1     1             1           1                 1               1               1 1       1     1     11
12 6                                                   1     1               1 1                                   2       12
13 16             1             1   1   1             1   1           2 1 2         1   1                     1   1       1 13
14 13 1   1               1 1           1                   1 1           1           1                   1       1     2   14
15 9               1                       1   1 1           1           1       1             1     1                     15
16 10             1     1   1   1         1       1 1                     1         1               1                       16
17 21               1 1       1 2     1   1 2 1   1 1     1     1 1             1                 1     1         1 2       17
18 16                             1 1       1 1       1       1 1                   3   1         1   1       1   2         18
19 9           1                 1             1   1                         1       1       1   1                       1 19
20 14                             1   2 1           2             1                       1     1         1   3 1           20
21 9                       1               1   1       1               1     1 1     1       1                             21
22 13         1         1   1           1   1           1       1   1 1     1             2                           1     22
23 11   1         1   1   1 1                           1               1                       1       1       2           23
24 7                       1             1   1       1       1                                     1                   1   24
25 13       1       1         1   1           1 1             1             1     1     1           1                 1   1 25
26 5                                   1       1       1                                                       1       1   26
27 11       1 2                 1     1     1                                         1 1             1     1       1       27
28 8       1       1     1             1                   1                 1                   1       1                 28
29 11             2 1     1         1     1                             1   1     1         1                 1             29
30 4             1                                           1   1                         1                               30
31 9   1                                                 1                 1       1     1 1 1               1 1           31
32 11   1 1                   1     1             1         1                 1   1                 1     1   1             32
33 16 2       1   1     1                 1   1       2     1           1     2           1       1       1                 33
34 5                                                           1           1 1             2                               34
35 14       1                   1   1 1     1   1 1             1       1 1             1         1                     2   35
36 8     1         1               1                                     1                       1     1       1     1     36
37 4               1                                                                                             1     2   37
38 10         1 1   1         1     1                                       1     1 1                 1             1       38
39 13       1   1             1               1       1         2     1         3               1         1                 39
40 13 1   1 1     1       1   1                                       1         2   1   1               1             1     40
41 19       1     1     1 1       1   1     1                       1         1   1         1   2   2   1               2 1 41
42 10   1             1       1                               1     1           1       2                       1       1   42
43 15     1   1       2             1 1           1             1                         1   2     1     1     1       1   43
44 9             1   1                   1       1 1                                 1                   1   1   1         44
45 13           1             1 1   1           1 1   1   1     1           1         1   1                               1 45
46 10   1       1       1                       1           1           1           1       1       1                     1 46
47 19         1 1                     1       1 1 1 1             1 1 2     2   1 1               1         1         1   1 47
48 6                                                                                   1   1 1         1 1     1           48
49 10     1                                               1   1       1   1   1   1                               1 1 1     49
50 16     1     1   1 1   1                   1 1     1         1                         1   1 1   1 1 1   1               50
51 9       1                       1         1   1                           1       1         1                 1   1     51
52 11     1 1                 1     1             1 1         1                     1                   2             1     52
53 6                                   1                     1                     1     1       1         1               53
54 10   1 1                   1                           1                     1             2         1       1 1         54
55 16         1   1   1 1 1       1               1     1 1         1             1           1 1 1         1 1             55
56 11           1       1     1           1   1                   1   1                   1             1           1   1   56
57 7                           1         1   1       1 1                                 1     1                           57
58 14 1 1   1   1       1       1       1   1                           1         1       1                   1 1     1     58
59 15     1       1     1 1   1   1     1               1       1           1   1     1   1         1       1               59
60 13                                               1 2       1                 1 2     1     1 2   1           1           60
61 9   2                         1   1                 1             1                 1                     1           1 61
62 12             1         1                                   1                     2     1 1       2             1   1 1 62
63 9       1                                 1       1   2         1     1   1                                     1       63
64 10     1                         1       2             1                 1                             1           2   1 64
65 15 1                 1 1 1                                     1       1 1     1         1   1   1       2     1       1 65
66 7   1                         1     1     1             1             1                                           1     66
67 8 1                   1                           1     1   1                                 1             1   1       67
68 10   1       1     1   1       1       1 1                                 1             1         1                     68
69 11               2                   1   1             1         2     1                                   1   1       1 69
70 13   1                   1         1 1             1               1           1 1         1 1         1 1     1         70
71 14   1       1       1       1   1                           1       1                     1   1 1 1     1 1           1 71
72 8         1                                                   1 1                 1     1             1             2   72
73 12             1           1           1   1           2   1                 2         1 1       1                       73
74 14 1   1               1 1   1     1 1       1           2             1 1                       1       1               74
75 8                   1                         1             1     1                     1   1                 1       1 75
76 6                 1               1                     1         1     1       1                                       76
77 9                                     1         2             1       1   1                 1                 1     1   77
78 15         1             1     1 1       2       1 1   1         1 1   1 1                             2                 78
79 9       1   1               1                                                   1             1     1   1   1 1         79
80 12 1           1   1     1                                       1 1 1     1         1                       1     1   1 80
81 14   1     1                   1     1       1       2 1         1                   1         1   1   1   1             81
82 12     1   1               1       1                   1       1     1   1       1         1           1           1     82
83 15     1 1 1         1   1                   2     1 1     1     1   1           1 1               1                     83
84 14     1         2     1   1         1 1 1 1   1                     1               1   1         1                     84
85 10           1                       1                 1 1                 1 1         1       1     1   1               85
86 6     1         1             1         1       1                   1                                                   86
87 8     1                             1                     1                 1   1                 1 1       1           87
88 9               1   2       1         1   1                   1         1                                       1       88
89 16       1 1               1       1         1           1   1 1     1           1 1 1             1       1     2       89
90 7 1     1 1                                                           1               1     1       1                   90
91 10           1         1           1             1       1           1 1                 1                       1 1     91
92 12 1                   1       1 1                 1       1   1                     1                 1   1     1     1 92
93 9             1         1                     1         2 1                         1             1     1               93
94 5           1                         1                             1         1             1                           94
95 13         1       2         1 1       1     1           2       1       1             1           1                     95
96 6                 1       1                                                       1     1                         1   1 96
97 4                                                           1                                   1       1         1     97
98 8                 1 1       1                                 1           1       1   1   1                             98
99 9                 2       1                     1         1   1                               1         1       1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
Ngày
/
Tháng