BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/06/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng
00 8     1 1 1             1                               1             1                           1             1       00
01 6         1           1                 1 1                                                                 2           01
02 9 1                 1                   1       1         1 1 1                                 1       1               02
03 7   1                                           1     1       1                             1         1 1               03
04 10   1               1       1     1           1                 1                 1         1   2                       04
05 6         1               1                         1                       1                 1       1                 05
06 7     1   2           1 1                                                                             1         1       06
07 4                                   1               1             1                                                   1 07
08 10 1                 1               1                 1   1               1       1                 2           1       08
09 9           1     1   1             1                                                 1                 1     1   2     09
10 16   1     1   1     1 1         1                                   2         1         1   1       2         1     1 1 10
11 7     1                 1               1               1 1       1     1                                               11
12 9         1     1               1 1                                   2         1         1                         1   12
13 18       1   1           2 1 2         1   1                     1   1       1 1   1     1                         2   1 13
14 12             1 1           1           1                   1       1     2     1                 1 1             1     14
15 11 1 1           1           1       1             1     1                     1                   1 1           1       15
16 6   1 1                     1         1               1                           1                                     16
17 15   1 1     1     1 1             1                 1     1         1 2         2                 1       1             17
18 18       1       1 1                   3   1         1   1       1   2                 1 1             2 1       1       18
19 11 1   1                         1       1       1   1                       1 1               1             1         1 19
20 16     2             1                       1     1         1   3 1                           1 1   1         1   1   1 20
21 9 1       1               1     1 1     1       1                                     1                 1               21
22 9         1       1   1 1     1             2                           1         1                                     22
23 7         1               1                       1       1       2                 1                                   23
24 9       1       1                                     1                   1     1           1             1     1 1     24
25 8 1             1             1     1     1           1                 1   1                                           25
26 9 1       1                                                       1       1     1     1           1         1       1   26
27 8                                       1 1             1     1       1             1                       1   1       27
28 6             1                 1                   1       1                               1 1                         28
29 12                         1   1     1         1                 1                   2   1 1           1   1         1   29
30 7               1   1                         1                               1                     1 1 1               30
31 13           1                 1       1     1 1 1               1 1                   1         1   1         2         31
32 11   1         1                 1   1                 1     1   1               3   1                                   32
33 13       2     1           1     2           1       1       1                       1     1 1             1             33
34 5                 1           1 1             2                                                                         34
35 12 1 1             1       1 1             1         1                     2       1                           1 1       35
36 7                           1                       1     1       1     1                 1         1                   36
37 9                                                                   1     2       1 2 1       1     1                   37
38 13                             1     1 1                 1             1               1 1     1   1       1   1 1   1   38
39 10       1         2     1         3               1         1                                   1                       39
40 13                       1         2   1   1               1             1             1       1 1     2     1           40
41 16                     1         1   1         1   2   2   1               2 1 1                     1     1   1         41
42 14               1     1           1       2                       1       1             1     1 1     1 2             1 42
43 12   1             1                         1   2     1     1     1       1   1 1             1                         43
44 10   1 1                                 1                   1   1   1         2                         1             1 44
45 14 1 1   1   1     1           1         1   1                               1               1   1           1     1   1 45
46 10 1           1           1           1       1       1                     1         1                   1       1     46
47 25 1 1 1             1 1 2     2   1 1               1         1         1   1 1   1         1 1       1 1   2   1   1   47
48 9                                         1   1 1         1 1     1                     1               1   1           48
49 14           1   1       1   1   1   1                               1 1 1     1           1               1   1     1   49
50 16 1     1         1                         1   1 1   1 1 1   1                 1     1       1 2           1           50
51 10   1                           1       1         1                 1   1     1           1           1   1             51
52 8   1 1         1                     1                   2             1             1                                 52
53 11               1                     1     1       1         1                                   1 2       1 1 1       53
54 11           1                     1             2         1       1 1                       1             1         1 1 54
55 14   1     1 1         1             1           1 1 1         1 1                 1 3                                   55
56 11                   1   1                   1             1           1   1               3 1                       1   56
57 7       1 1                                 1     1                                 1                           1 1     57
58 8                         1         1       1                   1 1     1           1     1                             58
59 10         1       1           1   1     1   1         1       1                               1   1                     59
60 15     1 2       1                 1 2     1     1 2   1           1               1     1                               60
61 9         1             1                 1                     1           1               1     1     1     1         61
62 12                 1                     2     1 1       2             1   1 1                                     1   1 62
63 14       1   2         1     1   1                                     1       1                   1     1 2           2 63
64 9           1                 1                             1           2   1               1   1 1                     64
65 14                   1       1 1     1         1   1   1       2     1       1         1 1       1                       65
66 7             1             1                                           1       1           1     1                 1   66
67 13       1     1   1                                 1             1   1                 1   1 1             1     1   2 67
68 8                               1             1         1                                     1   2 1           1       68
69 12           1         2     1                                   1   1       1             1   1           1     1 1     69
70 14       1               1           1 1         1 1         1 1     1           1               1     1     1       1   70
71 13                 1       1                     1   1 1 1     1 1           1 1       1     1           1               71
72 8                   1 1                 1     1             1             2                         1                   72
73 13           2   1                 2         1 1       1                         1 3                               1     73
74 12 1           2             1 1                       1       1                                     2 1   1       1     74
75 9   1             1     1                     1   1                 1       1           1                   1           75
76 10             1         1     1       1                                           1 1   1               1           2   76
77 11     2             1       1   1                 1                 1     1         1       1   1                       77
78 12     1 1   1         1 1   1 1                             2                     1                       1   1         78
79 13                                     1             1     1   1   1 1               2   3         1           1         79
80 13                     1 1 1     1         1                       1     1   1     1                         1 1   1 1   80
81 16 1       2 1         1                   1         1   1   1   1             1 1                 1           1 1     1 81
82 14           1       1     1   1       1         1           1           1             1 1 1           1         1 1     82
83 13 2     1 1     1     1   1           1 1               1                       1             1                 1       83
84 10   1                     1               1   1         1                             1   1       1       1   1         84
85 9           1 1                 1 1         1       1     1   1                     1                                   85
86 4     1                   1                                                               1                     1       86
87 7               1                 1   1                 1 1       1                     1                               87
88 4                   1         1                                       1                         1                       88
89 16 1           1   1 1     1           1 1 1             1       1     2       1                 1         1           1 89
90 7                           1               1     1       1                                   1   1           1         90
91 12     1       1           1 1                 1                       1 1     1   1   1               1 1               91
92 12       1       1   1                     1                 1   1     1     1         1                       1   1   1 92
93 12   1         2 1                         1             1     1               1 1     1       1       1                 93
94 5                         1         1             1                                       1             1               94
95 14 1           2       1       1             1           1                                 2 2           1 1           1 95
96 7                                       1     1                         1   1             1     1                   1   96
97 8                 1                                   1       1         1       1 1     1             1                 97
98 9                   1           1       1   1   1                                                           2       2   98
99 7     1         1   1                               1         1       1                                             1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng