BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/07/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
11
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
Ngày
/
Tháng
00 7             2     1 1                                                     1                 1                 1       00
01 9                                         1                             2         1                   1           1 1 2 01
02 9         1                         1                           1 1           1     1 1 1     1                         02
03 16 1         1   1   2   1       1                           1   1                   2   1 1   1     1         1         03
04 11               1     1         1             1                     1           1     1   1 1                     1   1 04
05 6     1             1         1 1                                   1                               1                   05
06 10 1   2         1 1           1                                                 1         1                   1       1 06
07 20   2     1     1 1   1     1 1                     1   1 1 1             1   1             1   1     2   1       1     07
08 10               2 1 1                                 1       1 2       1                 1                             08
09 12 1 1         1 1                     1   1       1     1                                               1   1       2   09
10 8                   1     1       1                                           1 2     1                   1             10
11 9       1                                 1   1         1               1   1         1     1           1               11
12 12       1   1         1                         2           1 2   1                         1   1             1         12
13 10             1       1 1           1       1 2               1                     1             1                     13
14 8             2                                       1 1                               1 1   1         1               14
15 13                     1         1             1     1   1       1   1 1     1 1                     1   1     1         15
16 15     1 1   1     1                     1 1   1       1       1     1               1           1 1       1       1     16
17 10   1                 1         1 1               1   1           1                                       1       1 1   17
18 16                   1     1   1       1     2       1 1 1             1   1                 1     1 1     1       1     18
19 12   1             1             1       1             1       1   1   1                   1   1             1         1 19
20 13             1           2               1   1         1 1       1   1         1                     2               1 20
21 8   1                                   1                   1                 1               1   2 1                   21
22 12   1                   1   1       1 1           1                 1       1                     1 1       1         1 22
23 8                           1           1       1 1       1                               1               1   1         23
24 9                 1           1       1   1                                 1                   2 1       1             24
25 15 2       1   1     1                     2       1               1           1 1     1                       2     1   25
26 9                               1                 1           1 1   1         1     1     1 1                           26
27 14         1               1   1     1 1     1             1     1 1               1                 1     1     1 1     27
28 11                 2 1       1 1               1         1                 1     1 1                         1           28
29 12 1         1   2                           2         1 1 1                     1                   1           1       29
30 8           1       1         1                         1             1             1           1     1                 30
31 16 1           1           2                 1         1         2   1   1   1 1     1   1             1         1       31
32 15   1     1     2                             1   1       1           1       1         1   1   1       1       1 1     32
33 7                         1                   2         1               1         1     1                               33
34 9                     2 2                   1             1     1                                   1           1       34
35 9   1                     1           1                               1           1       1       1     1     1         35
36 16     1     1     1 1       1       1 1               1             1         1   1       1 1           2             1 36
37 11       1 1         1       1               1   1         1 1 1                                       1         1       37
38 6                                 1   1         1                                   1   1             1                 38
39 15 1       1   1                               1 1           1     1       1     1       1                 1 2   2       39
40 10                 1   1 1                               1                               1     1     1 1             1 1 40
41 11       2               1   1       1 1 1     1                           1       1           1                         41
42 14     1 1 1   1           2                     2           1             1     1     1                         1   1   42
43 11           1           1       1   2               1                               1   1                   2       1   43
44 12 2                   1                         1                           1     1 1 1             1 1           1 1   44
45 11           1   1                 1     1                   1 1           1   1 1                                 1 1   45
46 7                               1     1                             1   1                               1   1       1   46
47 6   1           1               1                         1         1   1                                               47
48 10           1           1             1                                         1 1   1       1           1     1   1   48
49 13                         1         1                           1       1 1 1 2       1         1   1           1   1   49
50 11   1     1                       1 1                       1 1                     1           1     1 2               50
51 9                                                 1 1   1               1             1 1         1   1       1         51
52 14         1   1     1         1               1 1             1             1 1 1   1             1 1             1     52
53 8               1         1         1         1             1         1   1                     1                       53
54 7     1                 1       1                                           1                     1       1   1         54
55 7           1                               1               1 1 1       1               1                               55
56 14 1 1 1 1   1 1   1                             1                   1   1         1                 1         1   1     56
57 7                             1                                   1                       1       1       1 1         1 57
58 9       1         1     2     1                       2                                   1                       1     58
59 10 1     1 1                   1                               1 1                 1                         1     2     59
60 8     1       1                         2     1   1 1     1                                                             60
61 11       1                                           1     3       1 1 1   1   1             1                           61
62 14           1         1                     1   1   2           1     1     1     1       1   1 1         1             62
63 12         1       1   1   3         1                             1                         1   1               1     1 63
64 15               1           1     2     2       1                   1 1                         2       1     1 2       64
65 6                     1               1                                                 1   1       1 1                 65
66 11         2 1           1     1     1             1             1         1         1                   1               66
67 14 2   1                     1     1 1             1         1             2       1                 1 1       1         67
68 15   1   1           2   1   1             1 1     1 1         1   1       1                   1                   1     68
69 11       1                     1   1                   1       1       1     1         2   1 1                           69
70 10   1                                                     1 1             1     1   1       1     1         1       1   70
71 7                         1 1                   1                         1                       1           1 1       71
72 12             1   1               2       2     1 1                     1                 1 1 1                         72
73 12       2               1             1 1         1     1       1       1           1     1   1                         73
74 14           2               1                   1 1     1   1           1 1         1   1           1     1           1 74
75 13       1       1           1   1 1 1   1   1                       1       2   1                 1                     75
76 8                                 1 2 1                               1                       1           1         1   76
77 7               1           1                       1       1         1                                             2   77
78 12     1             1           1           1   1               1   1   1             1 1         1     1               78
79 8         1                       1       1 1           1                       1                       1   1           79
80 9 1       1 1                 1                   1         1       1                         1 1                       80
81 10 2       1 1                   1                         1             1             1             1       1           81
82 8 1                   1                     1       1             1 1             1       1                             82
83 17   1       1     1     1         1       1     1   2             1       1     1   1   1   1                         2 83
84 9   1                               1                             1   1       1   1       1           1           1     84
85 17     1 1               1       1     1 1             2               1     2 1         1         1     1   1         1 85
86 7   1 1           1                           1           1                                   1             1           86
87 11                 1                       1 1         1     1         1         1     1     2               1           87
88 9     1               1                               1             1                 1 1             1 1     1         88
89 8     1       2           1                         1       1   1                             1                         89
90 11                                     1 2 1   1           1                       2                       1     1     1 90
91 10         1                     1                 1 1   1     1         1             1                       1       1 91
92 6     1                     1 1         1 2                                                                             92
93 10                           1 1   1       1           1                     1     1         1 1 1                       93
94 10               1                       1   1       2                                 1           1     1   1 1         94
95 13     1       1   1 1 1                           1   1 1                                       2         1       1 1   95
96 6                       1     1 2                                 1                                             1       96
97 7                     1           1     1                     1   1         1                         1                 97
98 9     1 1           1       1     1                           1       1                                   1   1         98
99 8   1                       1         2                   1       1           1                                       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
11
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
Ngày
/
Tháng