BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 13/01/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
Ngày
/
Tháng
00 9               1       1                 1   1                                               1     1 1             2   00
01 11     2 1                 1     1 1       2                       1     1                     1                         01
02 15           1 1           1         1 1         1   1 1       1   3     2                                       1       02
03 11 1   1                           1           1 2 1                               1                     1         1   1 03
04 8 1         1                                 1                     1                     1     1   1                 1 04
05 16 1 1   1   1           1     1         1 1 1     1 1     1   1         1                         1         1           05
06 13     1   1             1                 1 1                                 2   1       1             1   2         1 06
07 19                   1   1 1 1     1 1 2     2                         1   1           1         1     1   2     1     1 07
08 14           1                 2               1   1 1     1 1 1             1                   1   1                 2 08
09 14       1   1                         1               1 2             1       1                 1   1   1 1         1 1 09
10 9               1                     1         1   1                         1   1         1   1     1                 10
11 9                   1             1                         2           1 2     1                             1         11
12 9 1                   1             1 1       1                     1                       1                 1   1     12
13 10               1   1 1             1     1                         1                     1 1       1               1   13
14 7             1       1   1                                                     1           1                       2   14
15 7         1       1                               1   1                         1       1   1                           15
16 12   1     1                     1                 2   1           1   1         1                           1 1   1     16
17 9         1                         2             1         1                                   2   1     1             17
18 8               1         1 1                               2       1     1                   1                         18
19 8         1                           1 1                     1               2                     1     1             19
20 11             1           1     1   1 1                 1     1   1         1         1                             1   20
21 6           1                           1                     1         1           1                     1             21
22 15     1                                     1   2 1     1 1 1             1         2       1   1     1   1             22
23 7   1     1 1                   1   1         1                               1                                         23
24 4     1               1         1                                                       1                               24
25 12 1                                     1   1                         1       1       1           1   1 2       1   1   25
26 10               1       1                   1     2     1             1   1     1               1                       26
27 12       2       1           2 1 1   1       1             1                                   1                 1       27
28 7   1                                       1         1                       1       1           1 1                   28
29 13             1     2     1                               1   1               2         1               1         1   2 29
30 8                                     1                               1   1           1     1   1 1               1     30
31 8                   1               1       1 1             1     1                                     1           1   31
32 15             1   1   1       1     1     1     1       1       1         2                               1     1     2 32
33 7       1     2                       1                 1 1                                         1                   33
34 11 2   1                           1 1       2 1             1   1 1                                                     34
35 8                                                             2     2   1   1                         1   1             35
36 7       1               1                                   1               1                 1             1     1     36
37 15 1   1 1           1                             1     1 1     1   1                       1 1       2       1 1       37
38 5         1     1           1           1                                     1                                         38
39 11               1           1                                       1 1         1   2           1       1       1   1   39
40 10                                 1               1     1         1 1     1 1       1     1         1                   40
41 8                                 1       1 1                             1       1                   1       2         41
42 11                     1         1 2                                                   1     1         1     1 1 1   1   42
43 10         1                           1 1                               1   1     2       1           1           1     43
44 9       1               1                                           1 1     2   1                       2               44
45 6                     1                                                             2 1                           1   1 45
46 11     1               1 1     1   1           1   1             1   1                   1             1                 46
47 8   1                                 1                             1                   2 1               1           1 47
48 11             1   1           1                       1                 1       1 1     1 1     1                 1     48
49 7                                   1                   1         1         1               1 2                         49
50 12       2           1       1 1                         1       2       1         1                       1     1       50
51 9 1           1   1       1   1                   1                 1   1         1                                     51
52 12         1   1 1       1                       2               1             1         1         1             1   1   52
53 11   1     1                   1                       1     1         1       1 1             1   1                   1 53
54 13   1   1               1                   1         2   1   1       1           1   1 1                   1           54
55 8           1         2             1   1                         1                                   1           1     55
56 19 1   1     1     1     1 1         1       1 1                             1 1   1         1           1 1 1 1   1 1   56
57 6                     1         1                         1 1                       1           1                       57
58 12                       1           1       1 1 1         1       1     1   1                     1 1         1         58
59 7   1               1                         1                                                     1   1     1 1       59
60 15 1       2 1 1 1                               2   1       1   1                                 2         1       1   60
61 12                 2 2             1           1     1             1   1 1           1                         1         61
62 11   1         1   1     1     1             1                   1 1                   1           1               1     62
63 7                                                               1         1 1       1     1         1           1       63
64 13       1   1     1                 1     1           1           1 1                       2     1 1                 1 64
65 11                       1   1                 1       1   1   1     1             1   2         1                       65
66 13   1                     2         1               1             1       1     1 1       1                     2 1     66
67 16   1             1       2             1               1     1   1       1 1           2         1     2   1           67
68 16 1                             1 1     1         1                 1 2               2 1 1 1 1           1   1         68
69 8   1   1           1   1               1                     1                       1                       1         69
70 6 1                                                       2                             1 1               1             70
71 13           1           1 1             2       1 1                     2 1 2           1                               71
72 11             1         1 1       1     1                                   1       1         1 1   1               1   72
73 13               1     1     2             1     1           1 1       1                     1 1               2         73
74 15     1   1       1       1   1         1           2 1                                       2 1     1           2     74
75 15     1             1         1 2       1 1             1       1     1                 1 1     1             1       1 75
76 9                 1                   2               1         1     1                   2       1                     76
77 12     1       1 1           1           1                 1   1 1               1             1     1                 1 77
78 15       1   1                     1           1   1     1 1 1 1 2               1         1           1     1           78
79 10           1       1       1                 1   1     1     1               1     1                           1       79
80 15   2                       1   1                   1           1           1   1 2           1   1     1       1 1     80
81 15   1 3     1     1                   1                 1                               2   1           2       1 1     81
82 10   1           1 1           1                 1       1                       1 1           1         1               82
83 9 1                                       1         2                           1       1 1               1       1     83
84 13       1     1     1 1                   1   1                     1     1     1   1               1 1   1             84
85 8 1       1           1           1   1                                                               1     1 1         85
86 19       1             1     2           1 1     2   1 1         1   1   1     1   1       2               1 1           86
87 10                     1         2 1       1                 2           1           1             1                     87
88 5                 1   1       1                     1                                                       1           88
89 10         1   2                       1   1                                           1     1               1       2   89
90 11 1             2       1   1   2                     2   1                           1                                 90
91 8         1   1                   1             1         1     1       1                                       1       91
92 6       1                 1 1                 1                           1                                 1           92
93 4   1                                                                       1   1                 1                     93
94 7           1       1 1     1 2                                                                                       1 94
95 15     1   1 1   1 1 1                               1 1           1             1   1           1     1     1       1   95
96 10                 1             1       1   1       2                 1   1       1   1                                 96
97 10 2 1     1                                           1   1 1                 1     1 1                                 97
98 11           1   1         1   1 1     1                                                     1 1   1         1 1         98
99 15     1         1 1 1             1       2         1   1     1       1             1             1 1     1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
Ngày
/
Tháng