BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN Ngày 16/10/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng
00 12 1                 1           1       2     1                         1     1     1             1       1 1           00
01 8         1       1                     1       1                             1       1                     1     1     01
02 7   1 1                       1         1                         1     1       1                                       02
03 15                       1   1         1                 1             1   2     1 1 1       3   1         1             03
04 8   1           1   1       1                                           1         1                 1     1             04
05 7                       1                                 1 1             1                   1   1             1       05
06 11                               1       1         1       1 1   1 1                                       2 1     1     06
07 11   1               1                 1             1     1       1               1 1               1         1 1       07
08 4 1             1                                                               1       1                               08
09 7         1                                                   1                   1 1     1     1                   1   09
10 10     1 1     1   1                               1 1         1                       1         1       1               10
11 12     1 1     1               1 1                   3             2                 1           1                       11
12 13           1           1 1 2                   1 1           1 1         1 1         1                       1         12
13 9 1   1                                   1                                                   1 1           1   1 1   1 13
14 15 1         1 1   1   1 1 2         1 1   1                 1         1               1       1                         14
15 10                   1                       1           1               1     1 1       2                 1         1   15
16 10                                           1 1           1 2       1             1   1     1           1               16
17 10                     1       1               1       1     1   1     1     1                           1             1 17
18 7                                             1   1                             1   1   1           1                 1 18
19 12     1                       1   1       2   1 1     1 1                         2   1                                 19
20 7               1                 1 1         1                                 1 1       1                             20
21 15                       1                 1       1             1                       2 2     1   1 2 1   2           21
22 11 1               1           1               2                     1                     1     1 1       1   1         22
23 13         1 1   1     1                                               1           1   1     1 1   1 1   1           1   23
24 10 1                 1 1   1                       1               1 1                 1         1     1                 24
25 10           1 1         1                 1           1           1     1                 1       1           1         25
26 10             1   1                     1           1   1 1                 1                 1                   1   1 26
27 6           1                   1           1                       1     1                                   1         27
28 7 1                     1             1                                 1               1   1                   1       28
29 5                     1   1                         1                                                 1       1         29
30 11             1   1 1 1     1 1                                             1               1       1           1     1 30
31 4                                           1                                                         1   1     1       31
32 13       2 1     2     1     1     1               1                   1           1           1                 1       32
33 15     1 1   1                     1                 1     1     1           1       1       1 1 1 1       1       1     33
34 8             1                       1     1                                     1             1       1         1 1   34
35 11 1             1       1   1       1 1                             1         1   1               1                   1 35
36 12 1   1         1         1                     1               1         1 1       1                     1     1   1   36
37 14         1     1 1   1             2 1               1           1 1     1         1           1                 1     37
38 10 1                                             1                   1         1 1   1   1   1   1     1                 38
39 8                         1             1 2       1                     1                             1               1 39
40 9           2 1         1                   1                           1           1       1 1                         40
41 4                   1                 1                                                 1             1                 41
42 11 1 1 1                 1             1 1                                                           1       1       1 2 42
43 13   1   1                 1     1     1   1                             1 1               1     1     1     1 1         43
44 10   1             1         1                           1 1             1                             1 1   1       1   44
45 10   1                     1                         1 1       1     2             1   1                 1               45
46 19     1             1             1           1   1   1       1       1     1     1       2 1     2       1 2     1     46
47 11 1       1                 1 1 1     1                       1   1     1                         1                 1   47
48 8                           1             1 1 1                     1                             1     1     1         48
49 10                 1 1           1 1 1       1         1                         1                               2       49
50 7                               1       1                 1               1   1         1               1               50
51 8                             1             1   2                                           1     1 1       1           51
52 17   1   3                   1     1   1               1                   1       1   1                 1     2   1 1 1 52
53 13   1               1           1   1                   2     1       1 1   1 2                         1               53
54 10                   1             1       2         1 1 1                           1 1                       1         54
55 11       1 1 1 1     1         1                             1             1   1                 1                   1   55
56 10                     1         1 1       1       1   1     1   1                           1     1                     56
57 14   1             1 1                               1   1 1 1 1 1 1   2 1                             1                 57
58 8         1       1   2           1     1                       1                         1                             58
59 6     1 1                                               1                       1         1                   1         59
60 10                 1                     1               2 2                     1       2             1                 60
61 12     1   1         1           1 1   1               1   1 1   1     1                           1                     61
62 11       1                   1           1     1 1           1     1             1       1                 1       1     62
63 9               1 1   1           1           2 1               1                                                     1 63
64 8         1                                           1     1   1     1     1                           1     1         64
65 15     2   1 1             1                     1 2                   1 1 1 1                     1     1             1 65
66 11     1   1           1 1           1                     2         1                 1   1               1             66
67 13               1   1     1     1   1       1         1             1         1 1     1     1             1             67
68 7             1   1         1 1       2                                             1                                   68
69 7                                 1         1     1   2   1                           1                                 69
70 12         1   1     1   1     1         2         1       1                                 1               1   1       70
71 9                 1           1     1                         1             1 1               2                       1 71
72 8             1           2                 1                           1                     1     1       1           72
73 17     1         1       1 1 1       1     1     1     1     1     1 1 1   1     1         1                         1   73
74 11                 1             1   1   1                   1         1         1   1           1   1         1         74
75 12         1 1 1                     1 1   1     2             1                   1   1                   1             75
76 10                           1     1                 1           2                     1       1   1       2             76
77 12                                           1           1       1                       2             1 1   2 1 1     1 77
78 14         1 2 1               1     1             1     1       1       1           1       1                 1 1       78
79 13       1   1   1     1           1                 1 1                   1   1                       1 1       1 1     79
80 9 1 1   1                     1   1                                 1     1   1           1                             80
81 18               1           1                 2   1 1 1 2             1     2         1   1             1         3     81
82 17   1                 1   1   1                     1                       2   1     1       3     1     1 1         2 82
83 10 1     1     1           1                                 1 1 1 1                       1     1                       83
84 15       1               1       1   1         1 1                 1 1 1       1                             1     3 1   84
85 8       1           1     1       1                         1 1                                   1             1       85
86 6     1         1 1                                                                 1     1   1                         86
87 13                               1         1                 1 2       2     1 1                 1   1               1 1 87
88 7                 1         1   1                       1   1     1                         1                           88
89 8   1     1 1 1                                                         1 1 1                                         1 89
90 13       1             1       1 1 1     1   1             1       1           1     1               1   1               90
91 16               2           1                   2   1               3             1       1 1       1             1 2   91
92 6     1               1             1     1                                     1                                   1   92
93 11 1 1     1 1 1                         1     1                   1         1                 1                     1   93
94 16 1   1   1 2   1   1         1             1   1   2                               1   1           2                   94
95 16 1           1                             2 1 1 1       1   1               1                   1 1 2         2       95
96 9   1                 1 1     1       1           1                       1   1 1                                       96
97 11   2                     1     1   1   1                     1   1       1             2                               97
98 15   1                   2           1     1 1           1     2         1       1                     1       1 1   1   98
99 10 1                     1             1                         1                 1           1 1   1 1       1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng