BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/08/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng
00 12   1           1       2     1                         1     1     1             1       1 1             1             00
01 7 1                     1       1                             1       1                     1     1                     01
02 6             1         1                         1     1       1                                               1       02
03 16       1   1         1                 1             1   2     1 1 1       3   1         1                       1     03
04 10   1       1                                           1         1                 1     1                   2       2 04
05 7       1                                 1 1             1                   1   1             1                       05
06 11               1       1         1       1 1   1 1                                       2 1     1                     06
07 12   1                 1             1     1       1               1 1               1         1 1           1     1     07
08 3                                                               1       1                                   1           08
09 8                                             1                   1 1     1     1                   1     1     1       09
10 10 1                               1 1         1                       1         1       1                           2 1 10
11 13             1 1                   3             2                 1           1                         1   2   1     11
12 14       1 1 2                   1 1           1 1         1 1         1                       1           1       1     12
13 8                         1                                                   1 1           1   1 1   1           1     13
14 13 1   1 1 2         1 1   1                 1         1               1       1                           1             14
15 11   1                       1           1               1     1 1       2                 1         1                 1 15
16 11                           1 1           1 2       1             1   1     1           1                 1             16
17 11     1       1               1       1     1   1     1     1                           1             1     1           17
18 11                             1   1                             1   1   1           1                 1 1 1   2         18
19 12             1   1       2   1 1     1 1                         2   1                                             1   19
20 8                 1 1         1                                 1 1       1                                     1 1     20
21 17       1                 1       1             1                       2 2     1   1 2 1   2           1         1     21
22 12 1           1               2                     1                     1     1 1       1   1         1             1 22
23 10     1                                               1           1   1     1 1   1 1   1           1                   23
24 10   1 1   1                       1               1 1                 1         1     1                               1 24
25 9       1                 1           1           1     1                 1       1           1                 1       25
26 12 1                     1           1   1 1                 1                 1                   1   1           2   1 26
27 5               1           1                       1     1                                   1                         27
28 8       1             1                                 1               1   1                   1       1 1             28
29 7     1   1                         1                                                 1       1         2               29
30 12 1 1 1     1 1                                             1               1       1           1     1           1   1 30
31 11                           1                                                         1   1     1       1     2 1 1 1 1 31
32 11     1     1     1               1                   1           1           1                 1         1   1       1 32
33 13                 1                 1     1     1           1       1       1 1 1 1       1       1           1         33
34 8                     1     1                                     1             1       1         1 1     1             34
35 9       1   1       1 1                             1         1   1               1                   1                 35
36 10         1                     1               1         1 1       1                     1     1   1               1   36
37 14 1   1             2 1               1           1 1     1         1           1                 1     1       1       37
38 11                               1                   1         1 1   1   1   1   1     1                           1 1   38
39 8         1             1 2       1                     1                             1               1                 39
40 6       1                   1                           1           1       1 1                                         40
41 6   1                 1                                                 1             1                 1   1           41
42 10       1             1 1                                                           1       1       1 2 1       1       42
43 12         1     1     1   1                             1 1               1     1     1     1 1           1             43
44 9 1         1                           1 1             1                             1 1   1       1                   44
45 10         1                         1 1       1     2             1   1                 1                   1           45
46 20   1             1           1   1   1       1       1     1     1       2 1     2       1 2     1                 1 1 46
47 11           1 1 1     1                       1   1     1                         1                 1       1   1       47
48 10           1             1 1 1                     1                             1     1     1             1       1   48
49 11 1 1           1 1 1       1         1                         1                               2       1               49
50 8               1       1                 1               1   1         1               1                   1           50
51 9             1             1   2                                           1     1 1       1                         1 51
52 14           1     1   1               1                   1       1   1                 1     2   1 1 1     1           52
53 12   1           1   1                   2     1       1 1   1 2                         1                               53
54 11   1             1       2         1 1 1                           1 1                       1               1         54
55 7   1         1                             1             1   1                 1                   1                   55
56 10     1         1 1       1       1   1     1   1                           1     1                                     56
57 15 1 1                               1   1 1 1 1 1 1   2 1                             1                   1       1     57
58 7 1   2           1     1                       1                         1                                             58
59 7                                       1                       1         1                   1         1     1 1       59
60 10 1                     1               2 2                     1       2             1                                 60
61 11   1           1 1   1               1   1 1   1     1                           1                                   1 61
62 11           1           1     1 1           1     1             1       1                 1       1                 1   62
63 9 1   1           1           2 1               1                                                     1         1       63
64 7                                     1     1   1     1     1                           1     1                         64
65 11         1                     1 2                   1 1 1 1                     1     1             1                 65
66 11     1 1           1                     2         1                 1   1               1               1   1         66
67 13   1     1     1   1       1         1             1         1 1     1     1             1                   1         67
68 10 1         1 1       2                                             1                                       1 1 1   1   68
69 8                 1         1     1   2   1                           1                                             1   69
70 11   1   1     1         2         1       1                                 1               1   1                     1 70
71 11 1           1     1                         1             1 1               2                       1     1   1       71
72 8         2                 1                           1                     1     1       1               1           72
73 16       1 1 1       1     1     1     1     1     1 1 1   1     1         1                         1     1             73
74 12 1             1   1   1                   1         1         1   1           1   1         1           1             74
75 11                   1 1   1     2             1                   1   1                   1             1           1   75
76 12           1     1                 1           2                     1       1   1       2             1             1 76
77 13                           1           1       1                       2             1 1   2 1 1     1       1         77
78 11             1     1             1     1       1       1           1       1                 1 1               1       78
79 11     1           1                 1 1                   1   1                       1 1       1 1         1           79
80 6             1   1                                 1     1   1           1                                             80
81 18           1                 2   1 1 1 2             1     2         1   1             1         3               1     81
82 18     1   1   1                     1                       2   1     1       3     1     1 1         2     1   1       82
83 9         1                                 1 1 1 1                       1     1                             2         83
84 17       1       1   1         1 1                 1 1 1       1                             1     3 1   1         1 1   84
85 7   1     1       1                         1 1                                   1             1                       85
86 8 1                                                                 1     1   1                           1     2   1   86
87 16               1         1                 1 2       2     1 1                 1   1               1 1   1 1     1     87
88 8 1         1   1                       1   1     1                         1                               1           88
89 5                                                       1 1 1                                         1 1               89
90 13     1       1 1 1     1   1             1       1           1     1               1   1                             1 90
91 16           1                   2   1               3             1       1 1       1             1 2             1 1   91
92 7     1             1     1                                     1                                   1   1   1           92
93 7                       1     1                   1         1                 1                     1           1       93
94 12   1         1             1   1   2                               1   1           2                   1   1           94
95 17                           2 1 1 1       1   1               1                   1 1 2         2                 1 1 1 95
96 11     1 1     1       1           1                       1   1 1                                               1   1 1 96
97 9         1     1   1   1                     1   1       1             2                                               97
98 15       2           1     1 1           1     2         1       1                     1       1 1   1               1   98
99 10       1             1                         1                 1           1 1   1 1       1           1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng