BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/06/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11     2     1                         1     1     1             1       1 1             1               1               00
01 7     1       1                             1       1                     1     1                                     1 01
02 5     1                         1     1       1                                               1                         02
03 15   1                 1             1   2     1 1 1       3   1         1                       1       1               03
04 8                                     1         1                 1     1                   2       2                   04
05 7                       1 1             1                   1   1             1                       1                 05
06 10     1         1       1 1   1 1                                       2 1     1                                       06
07 13   1             1     1       1               1 1               1         1 1           1     1               1     1 07
08 4                                             1       1                                   1                     1       08
09 8                           1                   1 1     1     1                   1     1     1                         09
10 11               1 1         1                       1         1       1                           2 1   1 1             10
11 12                 3             2                 1           1                         1   2   1                     1 11
12 11             1 1           1 1         1 1         1                       1           1       1               1       12
13 8       1                                                   1 1           1   1 1   1           1                       13
14 11 1 1   1                 1         1               1       1                           1             1 1 1             14
15 11         1           1               1     1 1       2                 1         1                 1       1           15
16 14         1 1           1 2       1             1   1     1           1                 1             1     1   1       16
17 10           1       1     1   1     1     1                           1             1     1                       1     17
18 12           1   1                             1   1   1           1                 1 1 1   2                       1   18
19 11       2   1 1     1 1                         2   1                                             1                   1 19
20 10 1         1                                 1 1       1                                     1 1       1   1   1       20
21 20       1       1             1                       2 2     1   1 2 1   2           1         1     2               2 21
22 10           2                     1                     1     1 1       1   1         1             1                   22
23 11                                   1           1   1     1 1   1 1   1           1                           1     1   23
24 10               1               1 1                 1         1     1                               1 1             2   24
25 11       1           1           1     1                 1       1           1                 1       1   1   1         25
26 15     1           1   1 1                 1                 1                   1   1           2   1     1   1 1 1     26
27 7         1                       1     1                                   1                           2   1           27
28 8   1                                 1               1   1                   1       1 1                       1       28
29 7                 1                                                 1       1         2                       1     1   29
30 8                                         1               1       1           1     1           1   1       1           30
31 11         1                                                         1   1     1       1     2 1 1 1 1                   31
32 8               1                   1           1           1                 1         1   1       1                   32
33 13                 1     1     1           1       1       1 1 1 1       1       1           1             1             33
34 11   1     1                                     1             1       1         1 1     1             2   1             34
35 8 1 1                             1         1   1               1                   1                         1         35
36 9             1               1         1 1       1                     1     1   1               1                     36
37 13 2 1               1           1 1     1         1           1                 1     1       1                     1   37
38 13             1                   1         1 1   1   1   1   1     1                           1 1         1         1 38
39 10     1 2       1                     1                             1               1                 1 1     1         39
40 8         1                           1           1       1 1                                         1         1     1 40
41 6   1                                                 1             1                 1   1                         1   41
42 10   1 1                                                           1       1       1 2 1       1                     1   42
43 12   1   1                             1 1               1     1     1     1 1           1                   1   1       43
44 7                     1 1             1                             1 1   1       1                                     44
45 10                 1 1       1     2             1   1                 1                   1               1             45
46 20           1   1   1       1       1     1     1       2 1     2       1 2     1                 1 1             1 1   46
47 10   1                       1   1     1                         1                 1       1   1           1       1     47
48 11       1 1 1                     1                             1     1     1             1       1   1               1 48
49 10 1       1         1                         1                               2       1                         1   2   49
50 9     1                 1               1   1         1               1                   1               1   1         50
51 11         1   2                                           1     1 1       1                         1 1   1       1     51
52 15   1               1                   1       1   1                 1     2   1 1 1     1             1   1       1   52
53 11 1                   2     1       1 1   1 2                         1                                         1       53
54 11       2         1 1 1                           1 1                       1               1           1     1         54
55 6                         1             1   1                 1                   1                     1               55
56 9       1       1   1     1   1                           1     1                                               2       56
57 14                 1   1 1 1 1 1 1   2 1                             1                   1       1       1               57
58 5     1                       1                         1                                             1           1     58
59 10                     1                       1         1                   1         1     1 1             1         2 59
60 11     1               2 2                     1       2             1                                             2     60
61 11   1               1   1 1   1     1                           1                                   1     1   1 1       61
62 11     1     1 1           1     1             1       1                 1       1                 1                   1 62
63 8           2 1               1                                                     1         1       1 1               63
64 11                   1     1   1     1     1                           1     1                             1   1   2     64
65 14             1 2                   1 1 1 1                     1     1             1                   1 1   1   1     65
66 11 1                     2         1                 1   1               1               1   1                 1 1       66
67 12 1       1         1             1         1 1     1     1             1                   1                   1 1     67
68 7   2                                             1                                       1 1 1   1                     68
69 9         1     1   2   1                           1                                             1           1     1   69
70 10     2         1       1                                 1               1   1                     1       2           70
71 10 1                         1             1 1               2                       1     1   1                 1       71
72 7         1                           1                     1     1       1               1                           1 72
73 14 1     1     1     1     1     1 1 1   1     1         1                         1     1                           1   73
74 11 1   1                   1         1         1   1           1   1         1           1               1               74
75 13 1 1   1     2             1                   1   1                   1             1           1         1         1 75
76 11                 1           2                     1       1   1       2             1             1                 1 76
77 16         1           1       1                       2             1 1   2 1 1     1       1         1       1   1     77
78 11 1             1     1       1       1           1       1                 1 1               1           1             78
79 9                 1 1                   1   1                       1 1       1 1         1                             79
80 4                                 1     1   1           1                                                               80
81 19           2   1 1 1 2             1     2         1   1             1         3               1             1     1   81
82 15                 1                       2   1     1       3     1     1 1         2     1   1                         82
83 9                         1 1 1 1                       1     1                             2                       1   83
84 16 1         1 1                 1 1 1       1                             1     3 1   1         1 1                 1   84
85 5                         1 1                                   1             1                           1             85
86 7                                                 1     1   1                           1     2   1                     86
87 15       1                 1 2       2     1 1                 1   1               1 1   1 1     1                       87
88 8                     1   1     1                         1                               1           1 1         1     88
89 7                                     1 1 1                                         1 1                           1 1   89
90 11     1   1             1       1           1     1               1   1                             1   1             1 90
91 15             2   1               3             1       1 1       1             1 2             1 1                     91
92 7 1     1                                     1                                   1   1   1                 1           92
93 13     1     1                   1         1                 1                     1           1           1 3 1 1       93
94 11         1   1   2                               1   1           2                   1   1           1                 94
95 18         2 1 1 1       1   1               1                   1 1 2         2                 1 1 1         1         95
96 14   1           1                       1   1 1                                               1   1 1   1 2   1   2     96
97 8 1   1                     1   1       1             2                                                               1 97
98 16 1     1 1           1     2         1       1                     1       1 1   1               1         1     1   1 98
99 10   1                         1                 1           1 1   1 1       1           1                   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng