BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN Ngày 11/12/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
Ngày
/
Tháng
00 12         1 1     1                 1           1       2     1                         1     1     1             1     00
01 8   1           1         1       1                     1       1                             1       1                 01
02 7                   1 1                       1         1                         1     1       1                       02
03 19     5                                 1   1         1                 1             1   2     1 1 1       3   1       03
04 10 3                 1           1   1       1                                           1         1                 1   04
05 6                                       1                                 1 1             1                   1   1     05
06 9     1       1                                 1       1         1       1 1   1 1                                     06
07 10           1       1               1                 1             1     1       1               1 1               1   07
08 4                 1             1                                                               1       1               08
09 8     1       1           1                                                   1                   1 1     1     1       09
10 9                     1 1     1   1                               1 1         1                       1         1       10
11 14   1   1             1 1     1               1 1                   3             2                 1           1       11
12 12                           1           1 1 2                   1 1           1 1         1 1         1                 12
13 6             1   1   1                                   1                                                   1 1       13
14 16       1         1         1 1   1   1 1 2         1 1   1                 1         1               1       1         14
15 10   1     1                         1                       1           1               1     1 1       2               15
16 10         1                                                 1 1           1 2       1             1   1     1           16
17 8                                     1       1               1       1     1   1     1     1                           17
18 10 1 1         1 1                                             1   1                             1   1   1           1   18
19 12                     1                       1   1       2   1 1     1 1                         2   1                 19
20 8     1                         1                 1 1         1                                 1 1       1             20
21 13       1                               1                 1       1             1                       2 2     1   1 2 21
22 13   2         1 1 1               1           1               2                     1                     1     1 1     22
23 13           1 1           1 1   1     1                                               1           1   1     1 1   1 1   23
24 10                 1                 1 1   1                       1               1 1                 1         1     1 24
25 11 1     1                   1 1         1                 1           1           1     1                 1       1     25
26 10 1           1               1   1                     1           1   1 1                 1                 1         26
27 7   1       1               1                   1           1                       1     1                             27
28 6                 1                     1             1                                 1               1   1           28
29 4                                     1   1                         1                                                 1 29
30 9                             1   1 1 1     1 1                                             1               1       1   30
31 3               1                                           1                                                         1 31
32 13 1                     2 1     2     1     1     1               1                   1           1           1         32
33 14           1         1 1   1                     1                 1     1     1           1       1       1 1 1 1     33
34 7     1         1             1                       1     1                                     1             1       34
35 12       1     1   1             1       1   1       1 1                             1         1   1               1     35
36 9                 1   1         1         1                     1               1         1 1       1                   36
37 16 1     1 1               1     1 1   1             2 1               1           1 1     1         1           1       37
38 12 1   1           1                                             1                   1         1 1   1   1   1   1     1 38
39 11   2   2                                 1             1 2       1                     1                             1 39
40 12   1     1 1               2 1         1                   1                           1           1       1 1         40
41 5         1                         1                 1                                                 1             1 41
42 10       1 1 1     1 1 1                 1             1 1                                                           1   42
43 12     1             1   1                 1     1     1   1                             1 1               1     1     1 43
44 8         1         1             1         1                           1 1             1                             1 44
45 10   1               1                     1                         1 1       1     2             1   1                 45
46 16       1             1             1             1           1   1   1       1       1     1     1       2 1     2     46
47 14   1   1       2 1       1                 1 1 1     1                       1   1     1                         1     47
48 7   1                                       1             1 1 1                     1                             1     48
49 9       1                         1 1           1 1 1       1         1                         1                       49
50 7         1                                     1       1                 1               1   1         1               50
51 8   1                                         1             1   2                                           1     1 1   51
52 14 1       1   1     1   3                   1     1   1               1                   1       1   1                 52
53 15     2       1     1               1           1   1                   2     1       1 1   1 2                         53
54 10   1                               1             1       2         1 1 1                           1 1                 54
55 10                       1 1 1 1     1         1                             1             1   1                 1       55
56 12         1 1                         1         1 1       1       1   1     1   1                           1     1     56
57 15       1           1             1 1                               1   1 1 1 1 1 1   2 1                             1 57
58 10     1     1             1       1   2           1     1                       1                         1             58
59 5                     1 1                                               1                       1         1             59
60 10                                 1                     1               2 2                     1       2             1 60
61 12                     1   1         1           1 1   1               1   1 1   1     1                           1     61
62 11             1 1       1                   1           1     1 1           1     1             1       1               62
63 9               1               1 1   1           1           2 1               1                                       63
64 7         1               1                                           1     1   1     1     1                           64
65 13                     2   1 1             1                     1 2                   1 1 1 1                     1     65
66 10                     1   1           1 1           1                     2         1                 1   1             66
67 13               1               1   1     1     1   1       1         1             1         1 1     1     1           67
68 8       1                     1   1         1 1       2                                             1                   68
69 11     1   1 1   1                                 1         1     1   2   1                           1                 69
70 11             1           1   1     1   1     1         2         1       1                                 1           70
71 8                                 1           1     1                         1             1 1               2         71
72 8             1               1           2                 1                           1                     1     1   72
73 16                     1         1       1 1 1       1     1     1     1     1     1 1 1   1     1         1             73
74 13 1     1     1                   1             1   1   1                   1         1         1   1           1   1   74
75 11                         1 1 1                     1 1   1     2             1                   1   1                 75
76 11 1     1 1                                 1     1                 1           2                     1       1   1     76
77 9           2   1                                           1           1       1                       2             1 77
78 15 2         1             1 2 1               1     1             1     1       1       1           1       1           78
79 12 1 1                   1   1   1     1           1                 1 1                   1   1                       1 79
80 9                 1 1   1                     1   1                                 1     1   1           1             80
81 16           1 1                 1           1                 2   1 1 1 2             1     2         1   1             81
82 13                   1                 1   1   1                     1                       2   1     1       3     1   82
83 13 2             1 1     1     1           1                                 1 1 1 1                       1     1       83
84 12           2           1               1       1   1         1 1                 1 1 1       1                         84
85 10 1         1   1       1           1     1       1                         1 1                                   1     85
86 6                     1         1 1                                                                 1     1   1         86
87 12   1                                           1         1                 1 2       2     1 1                 1   1   87
88 9             1 1                 1         1   1                       1   1     1                         1           88
89 9         2         1     1 1 1                                                         1 1 1                           89
90 13             1         1             1       1 1 1     1   1             1       1           1     1               1   90
91 13                               2           1                   2   1               3             1       1 1       1   91
92 9   1 1   1 1         1               1             1     1                                     1                       92
93 10                 1 1     1 1 1                         1     1                   1         1                 1         93
94 17               1 1   1   1 2   1   1         1             1   1   2                               1   1           2   94
95 17     2   1       1           1                             2 1 1 1       1   1               1                   1 1 2 95
96 9                   1                 1 1     1       1           1                       1   1 1                       96
97 14       1     1 1   2                     1     1   1   1                     1   1       1             2               97
98 12                   1                   2           1     1 1           1     2         1       1                     1 98
99 11       1       1 1                     1             1                         1                 1           1 1   1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
Ngày
/
Tháng