BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN Ngày 13/01/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
Ngày
/
Tháng
00 20   1   1 1       1 1                         1   1         2 1 1   1       1 1   2   1             1   1     1         00
01 8     1             1                   2                   1 1                         1                   1           01
02 11       1               1   1           1                 1                   1     1       2         1             1   02
03 11               1 1                         1 1           1 1       1   1             1             1     1             03
04 12 1       2   1     1     2         1                                       1               1         1           1     04
05 11   1     2                                                 1             1     1     1     1         1       1   1     05
06 11   1         2           1 1   1                                                   1           1     2         1       06
07 10   1                   1 1                             1     1 1               1         1                 1 1         07
08 7   1           1           1               1                                       1             1           1         08
09 12   1                             1 1 1   1   1   1           1       1             1                 1     1           09
10 9           1     1   1             1             1       1                                 1 1                 1       10
11 10     1       1       1             1         1       1                   1         1 1       1                         11
12 7                                                   1 1               1       1               1               1       1 12
13 12       1   1     1     1                         1 1   1                 1             1 1                 1   1       13
14 10       1 1   1                     1                   1                                   1 1   1     2               14
15 14       2   1         1         1   1         1 1   1             1       1         1           1         1             15
16 5                                       1       1                           1 1           1                             16
17 8 1     1                 1                                   1                     1         1                 1 1     17
18 11       1       1                               1     1         1                     1       1 1   1     1     1       18
19 14         1   1 1               1 1                               1       1 1     1       2     1                   1 1 19
20 20 2     1 1 1             1   1         1     1                   1 1     1 1   1             1 1           1 1   1   1 20
21 12 1           1 1                 1   1                     1                 1   2           1       1   1             21
22 9             1         1         1                             1       1                 1         2           1       22
23 10             1                           1         1             1             1                 1 2         1     1   23
24 8     2     1                                   1 1         1   1                                     1                 24
25 11                       1 1       1                     2                           1 1 1   1 1 1                       25
26 6                     1                                             1 2 1                                 1             26
27 12             1         2                 2               1 1                                   1 1   1   1       1     27
28 14         1             1   1 1             2 1           1         1     1       1         1     1         1           28
29 12       1   1   1                             1       1     1               1 1     1                     1   1     1   29
30 15               1   1         1         2 1 1 1 1         1       1     1   1   1                 1                     30
31 12                                 1     1 1               1 1 2             1           1   1           1 1             31
32 12   1                                 1         1         1   1     1       1                     1   1   1         1 1 32
33 11       1                   1 1           1       1     1       1                                 1     1     2         33
34 11   1   1                 2             1   1 1         1     1           1                       1                     34
35 11               1             1         1       1                 1       1           1         2       1     1         35
36 12           1         1           1       1     1                       1       1         1     1   1           1     1 36
37 16   1                 1       1       1 1   1     1               1   1 2             1   1         1           1   1   37
38 9 1 1     1                         1           1               1                                           1     1 1   38
39 12 1                 1                                 1                 2 1       1     3     1             1           39
40 16     1   1 1     1   1       1     1                         1   1 2     1                           1         1 1 1   40
41 9       1   1           1 1 1       1                 1                                       1       1                 41
42 9                                                                 2       1   1       2         1       1 1             42
43 9 1                         1   1   1 1   1                   1       1             1                                   43
44 16     1 1                   2           1                 1         1   2               1     1             2 1       2 44
45 16           1 1 1     1             1     1           1 1             1       1   2     1       1       1       1       45
46 11     1         1   1   1             1                 1 1       1   1       1                             1           46
47 7                               1 1     1           1       1                       1 1                                 47
48 9 1   1         1             1                     1 1                 1                 1       1                     48
49 12   1                       1 1 1               1   1     1           1         1       1 1               1             49
50 7                             1               1   1 1 1         1           1                                           50
51 9           1       1   1       1   1           1                           1                 1                   1     51
52 13 1         2   2       1             1                     1           1   1                     1     2               52
53 8     2           1       1                       1     1             1                           1                     53
54 16                     1     1       1 1                 1   1     1     1     1 1 2             1       1     1       1 54
55 12                 1 1             2 1 1     1               2 1   1                               1                     55
56 11                   1       1             1 1     1                 1     1   1         1                 1 1           56
57 10   1         1     1                       1           1         1 2         1                                   1     57
58 5                   1         1 1                                               2                                       58
59 13                       1 1     1                   1 1   2     1 1 1                   1 1                 1           59
60 6   1                 1       1                       1                                                   1     1       60
61 10                 1               1       2 1                             1                           1       2   1     61
62 17 1 1             1                           1 2 1 1                 1 1   1       1           1     1   1         2   62
63 7             1   1                                 1                                     1             1     1       1 63
64 14                       2 1 1 1       1     1                           1   1                   1   1       1     1   1 64
65 10   1 2   1                       1               1                 1     1               1 1                           65
66 9                                               1       1       2           1         1       1       1               1 66
67 10       1 1   1 1 1           1                       1         1                                               1   1   67
68 9             1     1           1       1   1 1               1                 1                                     1 68
69 7                               1               1 1       1 1                                   1   1                   69
70 7                     1                     1                 1                 1   1       1     1                     70
71 8                 1                   1                           1 1         1       1                             2   71
72 17     1       1     2       1 1 1           1         2                             1       1   1 1             1 1   1 72
73 11     1     1     1                 1     1                   1                           1         1 2         1       73
74 12   1     1           1                       1     1 1 1                               1   1           1 1           1 74
75 10     2     1                         1           1               1                     1   1     1 1                   75
76 11     1 1 1   1                                           1           2   1       1   1       1                         76
77 8         1         1                                   2                         1 1               1               1   77
78 10       1             1     1 1                       1       1 1   1                           1                 1     78
79 6                 1               1         1                       1       1                           1               79
80 9               1 1         1                     1 1                   1       1       1   1                           80
81 6                     1     1   1       1       1                               1                                       81
82 15 1         1     2   1     1     1     1                     1     1           2                 1 1         1         82
83 11     1           1                   1     1 1                                   1 1               1           1 1 1   83
84 8 1                 1   1           1                       1         1             1                     1             84
85 11               1       1         1                             1                 2   1     1         1               2 85
86 9               1   1     1   1               1                       2           1                     1               86
87 14         2               1   1 1 1                         1               2     1         1 1         1           1   87
88 11                                     3                   1     1             2           1                 2       1   88
89 13 1                   1                           2     1       2       1             1     1 1                 1 1     89
90 8 1     1                             1     1       1     1                               1         1                   90
91 7             1                           1                           1   1                               1 1         1 91
92 7 1                       1               1           1                         1     1             1                   92
93 12           1             1             1     1     1   1 1   1               1         1 1                         1   93
94 10 1                 1           1     1             1                         1         2 1   1                         94
95 13   1       1         1   1     1 1       1     1                         1         1                         1 1 1     95
96 10 1             1       1       2         1         1                                                   1         1   1 96
97 8                     1             2               1                                 1                 1 1     1       97
98 11   1                             1     1     1 1 1   1                       1 1                 1         1           98
99 4                                                               1 1   1                                           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
Ngày
/
Tháng