BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN Ngày 15/07/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
Ngày
/
Tháng
00 19       2 1 1   1       1 1   2   1             1   1     1         1     1               1                   1   1 1   00
01 6       1 1                         1                   1                                       1                 1     01
02 9     1                   1     1       2         1             1   1                                               1   02
03 14     1 1       1   1             1             1     1                   1   1           1     2             1   1     03
04 9                       1               1         1           1     1   1             1         1                     1 04
05 12       1             1     1     1     1         1       1   1               1     1                     1           1 05
06 10                               1           1     2         1       1   1                               1 1           1 06
07 12   1     1 1               1         1                 1 1                           1 2     1                 1       07
08 14                               1             1           1             1           1     1 1     1   2           1 2 1 08
09 8         1       1             1                 1     1                 1           1                               1 09
10 9     1                                 1 1                 1               1           1   1       1       1           10
11 8 1                   1         1 1       1                             1                             1     1           11
12 8 1               1       1               1               1       1           1           1                             12
13 12   1                 1             1 1                 1   1                         2           1         2     1     13
14 7   1                                   1 1   1     2                     1                                             14
15 7             1       1         1           1         1                                 1         1                     15
16 11                       1 1           1                             1     2   1                         1 1   1 1       16
17 12         1                     1         1                 1 1                 1       2   2         2                 17
18 11 1         1                     1       1 1   1     1     1           1           1                           1       18
19 12             1       1 1     1       2     1                   1 1                           1         1             1 19
20 15             1 1     1 1   1             1 1           1 1   1   1               1     1         1         1           20
21 11       1                 1   2           1       1   1                 1                         1     1           1   21
22 13           1       1                 1         2           1                           2             1   1   1     1 1 22
23 14             1             1                 1 2         1     1   1   1       2             1 1         1             23
24 10       1   1                                     1                                 1     1       1     1       2   1   24
25 11   2                           1 1 1   1 1 1                                                 1                 1   1   25
26 10               1 2 1                                 1             1   1                     1     1         1         26
27 10     1 1                                   1 1   1   1       1           1   1                     1                   27
28 11     1         1     1       1         1     1         1           1 1   1   1                                         28
29 16 1     1               1 1     1                     1   1     1           1 1 1     1 1 1               1       1     29
30 10     1       1     1   1   1                 1                                   1     1               1   1           30
31 17     1 1 2             1           1   1           1 1             1 1                         2   1 1   2             31
32 12     1   1     1       1                     1   1   1         1 1             1 1                           1         32
33 8   1       1                                 1     1     2                         1           1                       33
34 10   1     1           1                       1                     1         1         1   1       1         1         34
35 9             1       1           1         2       1     1                 1               1                           35
36 10                   1       1         1     1   1           1     1       1                   1         1               36
37 14             1   1 2             1   1         1           1   1     1     1                               1     1   1 37
38 7           1                                           1     1 1                         1     1 1                     38
39 20 1                 2 1       1     3     1             1               1   2 1           1     1   1       1   1 1     39
40 16         1   1 2     1                           1         1 1 1                   2         1 1     2   1             40
41 6 1                                       1       1                           1                     1     1             41
42 9             2       1   1       2         1       1 1                                                                 42
43 8         1       1             1                                       2                   1 1   1                     43
44 17     1         1   2               1     1             2 1       2             1             1     2             1   1 44
45 16 1 1             1       1   2     1       1       1       1           1   1       1   1 1       1                     45
46 11   1 1       1   1       1                             1                   1   1 1         1               1           46
47 6       1                       1 1                                                               1                 1 1 47
48 10 1                 1                 1       1                     1     1   1   1                         1   1       48
49 8     1           1         1       1 1               1                     1                         1                 49
50 9 1         1           1                                                   1     1         1 1         1 1             50
51 8                       1                 1                   1           1 1                     1           1   1     51
52 14       1           1   1                     1     2               1     1               1           1       1 1   1 1 52
53 7   1             1                           1                                       1     1   1             1         53
54 19   1   1     1     1     1 1 2             1       1     1       1               1   2     1 1             1 1         54
55 9       2 1   1                               1                       1         1                     1               1 55
56 10               1     1   1         1                 1 1             2                   1         1                   56
57 15   1         1 2         1                                   1               1     1 1 1 1   1 1         1       1     57
58 4                           2                                                     1       1                             58
59 16 1   2     1 1 1                   1 1                 1                         1         2       1 1 1         1     59
60 7 1                                                   1     1                 1           1                   1     1   60
61 11                     1                           1       2   1     1 1 1                               2             1 61
62 13                 1 1   1       1           1     1   1         2               1   1             1           1         62
63 8                                     1             1     1       1       1                           1   1     1       63
64 9                   1   1                   1   1       1     1   1 2                                                   64
65 7               1     1               1 1                             1                                     2           65
66 12   1       2           1         1       1       1               1               1   1       1   1                     66
67 7 1         1                                               1   1       1 1                                       1     67
68 6         1                 1                                     1             1                                   2   68
69 9     1 1                                   1   1                           1           1               1   1       1   69
70 10         1                 1   1       1     1                                     1                       1 2   1     70
71 9             1 1         1       1                             2     1                           1             1       71
72 17 2                             1       1   1 1             1 1   1   2 1         2       1                         1 1 72
73 7         1                           1         1 2         1                                   1                       73
74 12 1 1                               1   1           1 1           1 1 1     1 1                       1                 74
75 8             1                     1   1     1 1                                   2     1                             75
76 10     1           2   1       1   1       1                                 1 1   1                                     76
77 11   2                         1 1               1               1               1   1       1       1     1             77
78 12 1       1 1   1                           1                 1                 2   1 1                 1 1             78
79 6               1       1                           1                               2                             1     79
80 9                   1       1       1   1                                     1         1     1                 1 1     80
81 8                           1                                           1   1 1 1                   1   1           1   81
82 14         1     1           2                 1 1         1             1       1 1       1   1     1   1               82
83 11                             1 1               1           1 1 1                       1   1     1   1   1             83
84 9       1         1             1                     1               1                       1   1   1               1 84
85 14           1                 2   1     1         1               2             1                   1   1   1 1   1     85
86 10                 2           1                     1                 1               1             1           2 1     86
87 10       1               2     1         1 1         1           1                           1   1                       87
88 13     1     1             2           1                 2       1     1     1     1                 1           1       88
89 16   1       2       1             1     1 1                 1 1     1                 1   1       1         1       2   89
90 7     1                               1         1                         1                   1           1           1 90
91 9                 1   1                               1 1         1         1         1     1     1                     91
92 9 1                         1     1             1                   1     1         1         1                       1 92
93 12   1 1   1               1         1 1                         1     1   1           1     1           1               93
94 9                         1         2 1   1                           1   1     1                             1         94
95 6                     1         1                         1 1 1                         1                               95
96 9                                                   1         1   1     1       1 1   1         1     1                 96
97 10                                 1                 1 1     1               1         1             1     1 1   1       97
98 10 1                       1 1                 1         1             1       1                 1               2       98
99 10           1 1   1                                           1                   2             1       1     1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
Ngày
/
Tháng