BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN Ngày 17/11/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11                     1 1         1             1 1   1 1               1   1   1                         1             00
01 14         2       1         1   3   1               1         1                               2         1     1         01
02 9                   1   2   1                         1       1                   1       1           1                 02
03 12 1         1             1 1   1                       1 1 1     1 1                         1                     1   03
04 12             1                             2               2                 1   1         1 1         1   1   1       04
05 15       2                   1             1   2   1 1                   1 2         1               1     1 1           05
06 9       1   1                                         2             3                             1 1                   06
07 7                 1     1                       1                                   1   1 1   1                         07
08 16 1           1             1       1 1   1   1       1 1 1 1       1         1                               1   1 1   08
09 11     1       1             1         1 2         1 1                           1       1       1                       09
10 7                           1                     1       1                     1           2             1             10
11 18                     1 1   1 2                           2   1       1       1 1 1       1   1       1 1   1         1 11
12 4               1                                 1                               1                             1       12
13 8                 1               1         1 1             1                 1                             1         1 13
14 11   1 1       1 1 1                   1             1         1         1               1       1                       14
15 13   1           1         2 1 1 1             1       1           1                         1     1     1               15
16 13                                 1       1     1               2   1 2       1           1     1       1             1 16
17 9           1                     1   2     1                       1         1     1         1                         17
18 16   1 1                       1 2 1 1           1         1     1     1               2             1             1 1   18
19 10                   1 1     1   1 1   1                           1                                 1       1         1 19
20 3                                   1                                                   1                   1           20
21 15 1     1       1       1 1           2     1       1               1               1     1 1   1 1                     21
22 17                 1             1   1               1                         1     1     2 2 1 1 1   1     2     1     22
23 14             1                         1       1       1     1                 2 1 1     1         1     1         2   23
24 10       1 2       1     1             1         1               1         1             1                               24
25 14           1         1 1 1                 1   1 1         1     1 1               1                               2 1 25
26 7       1           1                   1 1       1                                       1           1                 26
27 8     2           1           1         1                           1                       1                   1       27
28 3                         1                             1                                                       1       28
29 11         1           1 1                     2                   1         1 1 2                   1                   29
30 10                         1       1   1 2               1 1 1                 1                                   1     30
31 7   1               1                                                           1                       1     1 1 1     31
32 5                                   1     1                                 1             1         1                   32
33 13   1     1   1     1     1           1                                         1           1 1   1     1       1   1   33
34 19               2     1 1 1             1         2     1               1 1 1     1           2 1       1       1   1   34
35 9       1       1               1 1                 1                                           1       1         1   1 35
36 12                           1     1 1     1                     2         1       1       1   1               1   1     36
37 9     1           1       1               1                           1         1         1           1             1   37
38 13           1   1       1   1                     1   1 2                     1                   1   1 1         1     38
39 16   1 1         1     1     1       1   1                       1           1 1     1                     1 1   1     2 39
40 14 1     1 1 1   1               1 1               1         2         1               1 1                       1       40
41 12               1 1                         1 1 1         1       2               1   2       1                         41
42 11     1     1             1     1 1                     1               1               1         1           1       1 42
43 8 1                     1                     1                           1                     1         1   1       1 43
44 15   1           1     1           1                 1         1               1         1           2 2       1   1   1 44
45 12   1 1                 1                       1         2           1               1             1 1   1     1       45
46 10   1                                         2       1 1         1 1 1                                             2   46
47 5                                                   1     1                     1                 1     1               47
48 18     1 1   1     1   1       1       1 1 1       1 1       2             1 1                         1           1   1 48
49 13 1                 1           1   1             1 1                       1         1 1           1       2   1       49
50 13   1 1 2         1 1           1           1                     1         1   1         1               1             50
51 12                 1                       1           1         1 1   1 2         1       1                       1 1   51
52 8           1         1                                         1               1 1 1                     1   1         52
53 17 1     1 1 2 1     1   1 2       1               1           1                   1   2               1                 53
54 9 1   1 1                               1       1             1 1                                 1               1     54
55 5       1             1                       1                                                 1                   1   55
56 14                   1         1 1   1       1         1   1           1   1       1     1               1     1   1     56
57 6 1                                   1                                                   1 1                   1     1 57
58 10   1               1 1   1       1                                   1                         2           1       1   58
59 9 1 1                   1 1     1                                 1     1                         1 1                   59
60 9   2                         1       1             1                       1     1   1                               1 60
61 12         1 1 1               1         1             1           1       1   1       1     1             1             61
62 10                   1               1     1   1   1               1                   2         1     1                 62
63 7           1         1                                           1         1 1         1   1                           63
64 10     1             1               1 1   1 1         1                             1                 1     1           64
65 11                       1   1                   1                     2 1             2       1 1                 1     65
66 9           1   1                                                   2           1 1             1 1   1                 66
67 8       1                                     1               1   1       1       1               1           1         67
68 14   1         1   2               2   1   1 1               1             1 1         1                         1       68
69 10                     1                     1       1           1                 1 1     1       1 1                 1 69
70 11         1   2 1   1           1       1                                   1               1         1 1               70
71 5     1                       1                                                                 1     1       1         71
72 6               1                                                 1 1       1               1                   1       72
73 12                   1 1     1 1     1               1               1         1         1           1       1         1 73
74 9         2     1     1                         1       1 1                                                   1     1   74
75 13   1     1             1     1 1   1         1 1 1     1                     1   1             1                       75
76 13                         1 1                                           1   1 1     2   1 1 1     1 2                   76
77 11         1                 2                                     1 1       1       1   1 1       1       1             77
78 17 1             1             1   1 1         1     1   1 1             1           1   1               1 1 1       1 1 78
79 11   1           1         1             1 1       1   1 1     1 1                                         1             79
80 7                                         1         1       1 1 1       1                   1                           80
81 9     1       1               1                     1                     1                       1   1   2             81
82 13 1 1   1 1 1       1                     1               1     1       1 1                         1             1     82
83 13 2   1   1   1       1                           1       1           1   1       1                   1       1         83
84 16       1                         1         2           1   2 1                 1   1   2     1         2           1   84
85 4                                   1   1 1                 1                                                           85
86 7           1                       1   1                     1       1 1 1                                             86
87 14 1           1                         1   2             1             1 1                       1     1 1 1   1 1     87
88 13                   1   1     1       1                       1       1   1         1 1     1   1       1     1         88
89 5         1                                     2                                                           1   1       89
90 9                 1                   1       1 1         1             1       1                               1 1     90
91 9                                           1               1       1 1   1 2         1                       1         91
92 4       1                                 1           1                       1                                         92
93 11 1         1     1 1 1                                         2       1                     2           1             93
94 14         1 1 3                           1           1 1     1   1             1   1                         2         94
95 5                                           1                               1                   1 1           1         95
96 12 1   2           1           1     1               1       1 1         1                                 1           1 96
97 7             1     1         1                       1         1     1                                           1     97
98 7                 1       1                   1 1             2                               1                         98
99 14 1                           1         1       1     2 1       1   1                   1   1       1       1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
Ngày
/
Tháng