BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/06/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng
00 18                     1       1           1     1               1         1   1 2 2   2 2 1                 1   1       00
01 13         1   1             1     1 1               1           1 1     1   1                       1             2     01
02 13     1           2 1         1   1     1         1         1   2   1                 1                                 02
03 15 2               1         1 1       1       1             2         2   1                   1             1   1       03
04 8   1         1   1                     1     1                                               1     1                 1 04
05 13 1       1   2       1       1                   1     1           1                       1         1       2         05
06 9             1           1                                                 1     1 1     2   1             1           06
07 12   1 1     1                               1                 1 1       1     2                     1       1         1 07
08 7                                       1                       1                   1           1 1   1             1   08
09 18   2 1                               1         1       2 2   1   1 1       1   1           1           1         2     09
10 11         1 1   1                   1                           1       1   1   1 1       1                           1 10
11 9 1                     2   1                       1       1                                   1       1       1       11
12 5           1 1                                     1                                                               1 1 12
13 12                   1           1                     2   2 1       1             1   1               1             1   13
14 15   1     1       1       1               1 1 1             1               1                   2 1       1   1   1     14
15 8 1                       1 1 1           1                                                     1 1           1         15
16 12         1                 1   1 1         1   1           1             1     1             1   1                   1 16
17 18               2           1     1 2 1 1   1       1   1         1 1     1 1                       2               1   17
18 15 1 2             1         1   1   2 1   1       1           1   1           1                                     1   18
19 11                 1 1                         1       1                 1 1 1 1       1             1         1         19
20 10       1               1         1         1 1       1               1           1               1                   1 20
21 4           1           1                                                                 1               1             21
22 12   1             1           1                             1                     1   2       1           2       2     22
23 12       1             2                                       1       1                 1   1           2     1   1   1 23
24 9           1                                   1   1             1   1   1 1             1                     1       24
25 14   1                             1 1     1     1       1                 1         1   1     1 1         1         1 1 25
26 7 1                                         1       1     1                     1   1                                 1 26
27 7     1           1                                     2                                         1   1         1       27
28 8                                   1                             1           1     1           1 1 1     1             28
29 8         1   1                               1         1                 1         1 1                         1       29
30 10   1   2 1     1                                         1 1                   1                       2               30
31 7               1           1   1   1   1                                                 1                     1       31
32 19   1             1 1   1               1         3       1   1     1                   1       1 1   1   1 2     1     32
33 10                       1   1                 1 1     1     1 1                     1                   1       1       33
34 10   1           2       1   1         1                           1                     1   1                         1 34
35 13         1 1                             1 1   1 1           1     1     1                         1 1     1       1   35
36 16               1 1                   1     2   1 2       1     1 1   1 1                   1       1             1     36
37 10   1                     1     1     2             1                 1       1       1                         1       37
38 11         1 1         1                   1           1             1     1         1         1   1                   1 38
39 5                                     1       1     1                       1               1                           39
40 9                       1               2                         1           1           1   1           1     1       40
41 8                 1     1   1                   1 1 1                                             1   1                 41
42 8                             1   1                             1                 2     1         1     1               42
43 9                     1               1         1 1     1     1                   1   1                 1               43
44 9                   1 1       2                                 1 1       1                                   1       1 44
45 10   1           1                   1                           1     1   1               1   1       1             1   45
46 10             1   1   1     1       1     2         1     1                                 1                           46
47 14       1   2 1                     1         1                             1 1               1       1 1       1 1 1   47
48 14                             1 1                       1 1         1   1   1 1     1 1 1                         1 2   48
49 7       1 1                                                               1   1 1         1               1             49
50 6 1                 1           2         1                                                   1                         50
51 6             1                 1               1           2           1                                               51
52 13 2   1             1     1   1 1         2 1     1   1                                                               1 52
53 11 1   1       1       1 1   2                     1                                                     1   1     1     53
54 17 2 1   1 1   1 1     1             1 2 1     1           2                                     1       1               54
55 13     1 1 1           1         1               1               1                           2         1     1     1 1   55
56 10   1 1                     1                 1           1                 1       1                       2         1 56
57 7                 1               2                           1                                       1         2       57
58 9       1   1                 1     1     1     2               1                                               1       58
59 7 1                       1                             1                   1           1                     1       1 59
60 16     1                   1   1         1 2           2     1         1           1     1   1                     1 2   60
61 11     2         1       1               1   1             1             1         1   1   1                             61
62 7                             1 1 1                   1                                           1     2               62
63 14               1 1             1                           1     1 1         2           1     1       1     2       1 63
64 8                         1   1     1 1         1 1                   1                   1                             64
65 16         1 1       1   1                             1             2   1         1       1     1   1 2       1     1   65
66 3                                             1       1                 1                                               66
67 11       1                 1           1       1                     1           2   1       1 1   1                     67
68 9       1                               1                 1     1 1     1   1           1                     1         68
69 17     1 1           1 1 1               1   1           2       1         1   2 1   1   1                 1             69
70 3                     1                                                                 1             1                 70
71 14             1 1           1       1         1     1       1         2 1     1       1       1                 1       71
72 11     1                 1     1         1           1           1 1                       1   1                 1   1   72
73 15               1   1 1         1                           1           2           2 1   1 2                 1       1 73
74 10       1   1 2                           1       1             1                   1   1         1                     74
75 10           1             1   1 1   1                 1                     1   1           1               1           75
76 7     1                     1           1                                               1               1 1     1       76
77 12   1       1           1                           1         1 1 1       1     1 1             1         1             77
78 10                                           1   1   1             1 1         1 1               2           1           78
79 12 1                 1         1         1               1   1                     2 1         1   1         1           79
80 11             1 1           1     1                           1     1   1                             1   2 1           80
81 10   1         1           1                 1 1     1                       1         2                         1       81
82 5           1             1       1   1                                                                       1         82
83 10     1   1     1                                       1     2       1         1                   1         1         83
84 13     1   2 1       1                         1   1                   1                     1     1       1 1         1 84
85 15 2           1         1 1     2     1     1                 1         1                             1     1     1 1   85
86 12                   1                   1   1                 1     1 1 1       1       1           2     1             86
87 7                 1   1           1         1                         1   1                       1                     87
88 5                 1                               2           1   1                                                     88
89 7                   1     1                                       1                       1         1   1     1         89
90 8           1         1               1         1       1                                                 1 1       1   90
91 5     1                         1                   1                       1                           1               91
92 12         1 1   1   1     1                           1           1               1             1   2             1     92
93 17     1 1                 1               1 1 1       2   1   1     1 1 1     1   1     1         1                     93
94 12       3           1 1           1 1               1     2                 1                         1                 94
95 14                     1   1       2       1                         1               2     1 2 1               1   1     95
96 16       1 1         1   1 1           1             1   1   1 1           1           1       1 1         1   1         96
97 8 1             1 1                           1       2 1                       1                                       97
98 9                                       1       1                     1               1     1 1 1   2                   98
99 9                   1   1         2                                       1     1       1       1     1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng