BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/11/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10                           2           1   1                     1       1           1     1               1         1 00
01 14 1   1   1     1         1                           1   1             1     1 1               1           1 1     1   01
02 18         1           1       1     1 1   1       1           2 1         1   1     1         1         1   2   1       02
03 16       1   1             1     1             2               1         1 1       1       1             2         2   1 03
04 7           1                     1             1         1   1                     1     1                             04
05 13       2                   1               1 1       1   2       1       1                   1     1           1       05
06 5 1 1         1                                           1           1                                                 06
07 9                     1   1                     1 1     1                               1                 1 1       1   07
08 12 1 1 2         1 1           1 2         1                                         1                       1           08
09 17         1       1 1           1   1           2 1                               1         1       2 2   1   1 1       09
10 8                       1                 1           1 1   1                   1                           1       1   10
11 10           1 1           1   1               1                     2   1                       1       1               11
12 6                     2             1                   1 1                                     1                       12
13 13   1     3                 1                                   1           1                     2   2 1       1       13
14 14 1 1   1   1     1                 1           1     1       1       1               1 1 1             1               14
15 9               1           1   1         1   1                       1 1 1           1                                 15
16 13           1 2         1             1               1                 1   1 1         1   1           1             1 16
17 17                       1       1   1                       2           1     1 2 1 1   1       1   1         1 1     1 17
18 16         2               1                   1 2             1         1   1   2 1   1       1           1   1         18
19 9         1             1                 1                   1 1                         1       1                 1 1 19
20 9                       1     1                     1               1         1         1 1       1               1     20
21 8     1     1     1 1               1       1           1           1                                                   21
22 9       1     1         1 1           1         1             1           1                             1               22
23 9 1             1         2                         1             2                                       1       1     23
24 10                         1       1   1     1           1                                   1   1             1   1   1 24
25 8                     1                         1                             1 1     1     1       1                 1 25
26 6                           1   1             1                                         1       1     1                 26
27 5                               1                 1           1                                     2                   27
28 8   1 1   1       1                   1 1                                       1                             1         28
29 7                     1 1                             1   1                               1         1                 1 29
30 12 1           1   1 1               1           1   2 1     1                                         1 1               30
31 8   1   1                       1                           1           1   1   1   1                                   31
32 15                   2             1     1       1             1 1   1               1         3       1   1     1       32
33 12 1           1             2     1                                 1   1                 1 1     1     1 1             33
34 12         1     1   1       1 1                 1           2       1   1         1                           1         34
35 16         1           1 1 1     1     2               1 1                             1 1   1 1           1     1     1 35
36 17       1         1               1     1                   1 1                   1     2   1 2       1     1 1   1 1   36
37 10           1         1       1                 1                     1     1     2             1                 1     37
38 17   3 1 1     1 1             1       1 1             1 1         1                   1           1             1     1 38
39 10 1   1 1         1           1 1   1                                             1       1     1                       39
40 6                                 1     1                           1               2                         1         40
41 8             1     1                                         1     1   1                   1 1 1                       41
42 7                       1           1 2                                   1   1                             1           42
43 11   1           1     1             1   1                         1               1         1 1     1     1             43
44 9                             1             1                   1 1       2                                 1 1       1 44
45 8                       1                 1     1           1                   1                           1     1   1 45
46 13       1           1 1     1                             1   1   1     1       1     2         1     1                 46
47 7     1                                             1   2 1                     1         1                             47
48 10     1 1   1                           1                                 1 1                       1 1         1   1   48
49 5                   1       1                       1 1                                                               1 49
50 11   1   1 1 1     1       1                   1                 1           2         1                                 50
51 8           1             1                               1                 1               1           2           1   51
52 16       1       2                         1   2   1             1     1   1 1         2 1     1   1                     52
53 14 1       1                   2           2   1   1       1       1 1   2                     1                         53
54 18                 1             1   1         2 1   1 1   1 1     1             1 2 1     1           2                 54
55 11               1           1 2                   1 1 1           1         1               1               1           55
56 9 1                   1     1         1         1 1                     1                 1           1                 56
57 9                     2   1       1     1                     1               2                           1             57
58 12                       1   1   1           1       1   1                 1     1     1     2               1           58
59 8                       1           2   1 1   1                       1                             1                   59
60 17 2                       1       1   1   1 1     1                   1   1         1 2           2     1         1     60
61 16 1               1               2     1   3     2         1       1               1   1             1             1   61
62 6             1                 1                                         1 1 1                   1                     62
63 13 1                 1   3         1     1                   1 1             1                           1     1 1       63
64 12           1   1 2                       1                           1   1     1 1         1 1                   1     64
65 12         1 1             1 1                         1 1       1   1                             1             2   1   65
66 7           1   1     1             1                                                     1       1                 1   66
67 7                 1     1                           1                 1           1       1                     1       67
68 9     1                                 1   1       1                               1                 1     1 1     1   68
69 17       1           1 1       1 1       1         1 1           1 1 1               1   1           2       1         1 69
70 3     1         1                                                 1                                                     70
71 10                                                         1 1           1       1         1     1       1         2 1   71
72 8   1                                             1                 1     1         1           1           1 1         72
73 10       1     2                                             1   1 1         1                           1           2   73
74 11                           1           2   1       1   1 2                           1       1             1           74
75 11                 1       1     1 1   1                 1             1   1 1   1                 1                     75
76 9   1     1                   1       2   1       1                     1           1                                   76
77 13 1             1   2                   1       1       1           1                           1         1 1 1       1 77
78 8     1   1                     1                                                       1   1   1             1 1       78
79 8         1                           1       1                 1         1         1               1   1               79
80 11     1     1     1     1                                 1 1           1     1                           1     1   1   80
81 6                                               1         1           1                 1 1     1                       81
82 11 1           1       3       1     1                   1             1       1   1                                     82
83 10       1           1               1             1   1     1                                       1     2       1     83
84 10 1   1                                           1   2 1       1                         1   1                   1     84
85 17   1   1     1                 1         1 1 2           1         1 1     2     1     1                 1         1   85
86 11                 1     1     1   1                             1                   1   1                 1     1 1 1   86
87 7                             1                               1   1           1         1                         1   1 87
88 11   1       1     1 1             1       1                   1                               2           1   1         88
89 4               1                                               1     1                                       1         89
90 7                           1             1             1         1               1         1       1                   90
91 5                                     1     1     1                         1                   1                       91
92 9               1                           1         1 1   1   1     1                           1           1         92
93 16   1           1           1                     1 1                 1               1 1 1       2   1   1     1 1 1   93
94 13               1                 1         1       3           1 1           1 1               1     2                 94
95 13   1 1     1 2                     1       1                     1   1       2       1                         1       95
96 19 1   2 1                         2 1       1       1 1         1   1 1           1             1   1   1 1           1 96
97 10     1       1           1                   1             1 1                           1       2 1                   97
98 8   1         1                       1 1 1                                         1       1                     1     98
99 13           2       3     1       1       1                     1   1         2                                       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
Ngày
/
Tháng