BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/06/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng
00 6                     2               2       1     1                                                                   00
01 9               1     1               1       1           1 1           1                                       1 1     01
02 6                         1 1                     1                             1                 1             1       02
03 12     1     1   1       1   1       1           1                             1                   1   1       1       1 03
04 11   1 1     1       1               1                   1       1       1                               1       1 1     04
05 9       1       1 1             1 2                               1       1         1                                   05
06 8     1       1           1   1 1   1                                         1                     1                   06
07 10   1 1 1                                           1               1               1 1 1 1                           1 07
08 12     1       1           1         1     1       1         1 1   1                 1   1                     1         08
09 9           2 1                             1                 2 1               1           1                           09
10 7 1     1                                                                       1             1 1               1   1   10
11 16       1       2                     1 1               1       1 1 1             1             1     1 1     1     1 1 11
12 21     1         1       1 1               1     1     2 1 1   1         1   1           1 1       2 1 1             1 1 12
13 8   1 1             1                       1     1           1                     1   1                               13
14 11                   1     1           1               1         1                                   2     1       1 1 1 14
15 16                             1         1               1 1 2 1       1         1 1 1       1         1     2   1       15
16 13             1 1 1             1 1                     1   1             1               1     2 1         1           16
17 6                                       1 1       1                 1     1                   1                         17
18 16                     1             1                 2             1         1     1       1   1 1 1     3         1 1 18
19 15   1   1   1                     1       1   1 1     1 1           1   2             1 1                             1 19
20 6                 1   1   1                           1       1                                   1                     20
21 14 1       2             1 1       1                           1     1       1   1               2     1 1               21
22 8 1         1                               1             1                               1 1                 1 1       22
23 9     1               1                       1                               1   2   1                   1   1         23
24 6                                                       1           1   1                                     1 1 1     24
25 11 1             1                     2       2                                       1     1 1       1           1     25
26 11   1   1     1                             1             1 2                               1 1             1 1         26
27 9     1                 1           1         1   1 2                                                 2                 27
28 6                 1 1             1         1         1                               1                                 28
29 3                                                                                               1     1           1     29
30 6                 1 1                 1             1     1                                   1                         30
31 11                               1               1       1                 1 1       1     1       1 1       1   1       31
32 15 1 1                 1         1         1         1   2   1     1     1             1 1   1               1           32
33 8                 1   1         1                       1                 1                   1           1   1         33
34 8       1         1         1                               1               1                                 1     1 1 34
35 7                                 1       1       1       1       1             1                                 1     35
36 14         1       1           1               1                 1                 1 1     1   1     2 1 1       1       36
37 9                       1           1   1         1           1       1   1     1     1                                 37
38 6   1                     1                 1                                       1                         1       1 38
39 10                   1                       2   1                             1     1 1 1           1               1   39
40 8       1             1                 1       1             2         1   1                                           40
41 16               1         2             1 1                     1   1       1     1         2   2   1     1       1     41
42 8   1     1 1                 1 1                                   1 1     1                                           42
43 7                     1             1 1                         1     1             1               1                   43
44 17 3                         2               1   1     1           1     1                   1 1   1 1   1           2   44
45 8                                         1             1   1   1                                   1     1 1         1 45
46 8       1             1                             1     1               1         1       1           1               46
47 10           1 1         1                     1                     1                   2             1     1       1   47
48 10             1             1           1                     1       2           1   1 1               1               48
49 9       1   1                 1           1       1                       1   1                               1 1       49
50 13                       2   1                     1                     1         1           1   1   2 1     1   1     50
51 17       1 1                   1 1 1     1       1   1 2   1 1     1   1           1       1                       1     51
52 14           2                     1     1   1                             1     1         1       2 1       1     2     52
53 10   2               2 1                         1 1                                       1                         2   53
54 9 1           1             1                                   1               1 1                 1     1   1         54
55 19 1   1   1           1           2 1 1     1                   1   1 1       1   1 1             1     1       1     1 55
56 12           1 2 1     1             1         1     1                       1         1                   1 1           56
57 6                       1                           1                               1 1   1               1             57
58 8 1     1   1 1                                       1     1               1               1                           58
59 10 1       1                               1     1 1   1   1         1 1                         1                       59
60 9 1           1       1         1                     1           1   1 1     1                                         60
61 6 1                       1                                                     1       1         1               1     61
62 11 1 1     1                       1       1         1       1 1   1                     1                         1     62
63 20   1   1       2   1 1       1       1     1           1   3               2     1   1                 2   1           63
64 12   1             1       1         1           1       1             1         1             1       1           1 1   64
65 14         1     1                 1     1 1         2           2               1     1   1     1             1         65
66 10   1     2         1       2                   1         1     1 1                                                     66
67 18           2       1   1 1           1   1   2   1     1         1       1 1                 1 1   1                 1 67
68 11         1   1       1 2 1   1 1   1                                     1                                       1     68
69 14   1             1     2       1       2       1   1         1                           2     1 1                     69
70 12                               1     1     1         1         1     1 1 1   1             1           1           1   70
71 7         1 1                       1       1   1                 1                                     1               71
72 6                                         1       1   1                         1         1               1             72
73 12   1 1   1         2     1     1                               1                     2 1                         1     73
74 14     1                     1 1   1       1   1   1       1                       1   1   2 1     1                     74
75 11             1     1         1 1     1           1       1                               1   1             1         1 75
76 12   1               1       1       1                               1 1 1     1   1           1                     1 1 76
77 15                         1   2   2     1       1             1           1             1       1       1   2       1   77
78 24 1         1 1 1 1 1   1   2   1 1   1   1 1               1   1                   1   1     1 1     1 1 1   1         78
79 10     1     1     1 1       1           1     1     1                           1               1                       79
80 7 1                                       1         1                 1 1   2                                           80
81 17         1               1 1           2   1         1                   1 1 2   1     1     1       1         1     1 81
82 16                 1         1 1 1                 1                   1 1 1                         2   1   1 1 1 1 1   82
83 13             1 1             1     1         1                               2               1           1     3     1 83
84 9     1         1     1                     1 1                     1       1       1   1                               84
85 12                 1           1       2               1   2       2             1                         1   1         85
86 7     1       1                         1                         1                     1         1                   1 86
87 5                             1                 1       1                       1 1                                     87
88 5   1                                                     1             1         1                         1           88
89 9                 1                                 2   1           1     1                       1         1         1 89
90 9                                   1     1   1               1               2     1       2                           90
91 7       1               1 1                                                           1     1             2             91
92 5                               1 1                                         1             1   1                         92
93 7       1               1     1                   1               1               1                           1         93
94 14 1     2         2 1           1           1 1             1   1 1             1   1                                   94
95 15     2                             1                   1       1   1 2 1 1   1       1               1 2               95
96 7       1 1                   1       1                   1           1         1                                       96
97 11     1   1   1                         1       1             1         1                   1         1     1   1       97
98 9               2 1     1                       1 1                 1     1                                     1       98
99 13         1                 1       1                     1   1   1 1       1 1               1 1         1         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng