BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/11/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8             1                           1                       2               2       1     1                       00
01 15             2 1     2 3                                   1     1               1       1           1 1           1   01
02 8       1                     1   1         2                         1 1                     1                         02
03 10       2                     1                   1     1   1       1   1       1           1                           03
04 12 1         1     1       1                     1 1     1       1               1                   1       1       1   04
05 11     1             1               1               1       1 1             1 2                               1       1 05
06 9   1           1 1                               1       1           1   1 1   1                                       06
07 8     1 1                     1                 1 1 1                                           1               1       07
08 10                                           1     1       1           1         1     1       1         1 1   1         08
09 10               1         1               1             2 1                             1                 2 1           09
10 10 1 1   1 1               1 1     1   1       1     1                                                                   10
11 13                   1         2 1                   1       2                     1 1               1       1 1 1       11
12 16   1       1                   1         1       1         1       1 1               1     1     2 1 1   1         1   12
13 13       1 1       2 1                   1   1   1 1             1                       1     1           1             13
14 10   1 1                             1   1 1                     1     1           1               1         1           14
15 13 1     1         1           1       1                                   1         1               1 1 2 1       1     15
16 10   1   1                                                 1 1 1             1 1                     1   1             1 16
17 9       1           2     1                                                         1 1       1                 1     1 17
18 7                               1         1                       1             1                 2             1       18
19 17             1             1       1 1     1   1   1   1                     1       1   1 1     1 1           1   2   19
20 9         1                         1 1   1                   1   1   1                           1       1             20
21 12 1   1         1     1                       1       2             1 1       1                           1     1       21
22 6             1                     1         1         1                               1             1                 22
23 6 1         1                           1         1               1                       1                             23
24 4                               1                                                                   1           1   1   24
25 8                 1                     1     1             1                     2       2                             25
26 14   1       2             1   1       1 1       1   1     1                             1             1 2               26
27 11         1                 1       1 1           1                 1           1         1   1 2                       27
28 9         1       1 1           1                             1 1             1         1         1                     28
29 2                               2                                                                                       29
30 10 1     1                   2     1                           1 1                 1             1     1                 30
31 8       1 1   1                       1                                     1               1       1                 1 31
32 17 1         2                     1     1 1   1 1                 1         1         1         1   2   1     1     1   32
33 9     1               1 1               1                     1   1         1                       1                 1 33
34 8 1         1                   1           1       1         1         1                               1               34
35 9 1 1           1           1                                                 1       1       1       1       1         35
36 7         1                               1           1       1           1               1                 1           36
37 10             1 1     1                                             1           1   1         1           1       1   1 37
38 9     2             1           1         1 1   1                     1                 1                               38
39 10       1     2             1       2                           1                       2   1                           39
40 15   1     1       1   1       2       1     1       1             1                 1       1             2         1   40
41 14             1 2 1         1       1       1               1         2             1 1                     1   1       41
42 13       1     1         1   1   1           1   1     1 1                 1 1                                   1 1     42
43 10                   1 1       2             1                     1             1 1                         1     1     43
44 12 1                                   1       3                         2               1   1     1           1     1   44
45 8     1           1     1 1                                                           1             1   1   1           45
46 8               1                   1   1           1             1                             1     1               1 46
47 8   1                             1 1                   1 1         1                     1                     1       47
48 6                                                         1             1           1                     1       2     48
49 7                             1                     1   1                 1           1       1                       1 49
50 11   1       1         2           1     1                           2   1                     1                     1   50
51 15             1                                     1 1                   1 1 1     1       1   1 2   1 1     1   1     51
52 6                                                       2                     1     1   1                             1 52
53 15 1   1   1   1       1   1 1     1             2               2 1                         1 1                         53
54 6     1                                     1 1           1             1                                   1           54
55 13           1                                 1   1   1           1           2 1 1     1                   1   1 1     55
56 13   1 1               1 1 1                             1 2 1     1             1         1     1                       56
57 6         1     1   1   1                                           1                           1                       57
58 10     2       1   1                           1     1   1 1                                       1     1               58
59 12                     1         1     1       1       1                               1     1 1   1   1         1 1     59
60 13                 1   1 1   1             1   1           1       1         1                     1           1   1 1   60
61 6 2         1                       1         1                       1                                                 61
62 11           2                                 1 1     1                       1       1         1       1 1   1         62
63 19 1                       1       3 1           1   1       2   1 1       1       1     1           1   3               63
64 17   1       1   1         2 1   1 1     1 1     1             1       1         1           1       1             1     64
65 15   1   1 1                           3               1     1                 1     1 1         2           2           65
66 14       1   1                       1   1       1     2         1       2                   1         1     1 1         66
67 17               1         1 1     1                     2       1   1 1           1   1   2   1     1         1       1 67
68 15   1 1                   1 1   1                     1   1       1 2 1   1 1   1                                     1 68
69 14 1                       1   1           1     1             1     2       1       2       1   1         1             69
70 13     1             1   1   1           1                                   1     1     1         1         1     1 1 1 70
71 10                 1     1   1               1         1 1                       1       1   1                 1         71
72 5         1                             1                                             1       1   1                     72
73 9                                         1     1 1   1         2     1     1                               1           73
74 13                 1   1 1 1   1                   1                     1 1   1       1   1   1       1                 74
75 10               1   1           1                         1     1         1 1     1           1       1                 75
76 11             1         1           1 1         1               1       1       1                               1 1 1   76
77 13                         1     1   1       1                         1   2   2     1       1             1           1 77
78 21 1 1   1                       1     1       1         1 1 1 1 1   1   2   1 1   1   1 1               1   1           78
79 11     1   1           1                           1     1     1 1       1           1     1     1                       79
80 6                                         1   1                                       1         1                 1 1   80
81 12             1 1   1                       1         1               1 1           2   1         1                   1 81
82 13                 1 1         1     1   1                     1         1 1 1                 1                   1 1 1 82
83 8           1         1           1                       1 1             1     1         1                             83
84 9         2     1                                 1         1     1                     1 1                     1       84
85 14 1       2                   1       1                       1           1       2               1   2       2         85
86 10                   1     1           1 1 2       1       1                         1                         1         86
87 6     1           1       1                                               1                 1       1                   87
88 4     1                                         1                                                     1             1   88
89 14   1           1   2 1           1     1   1                 1                                 2   1           1     1 89
90 8         1 1 1         1                                                       1     1   1               1             90
91 11 1 1           1     1     1   1       1 1         1               1 1                                                 91
92 4           1     1                                                         1 1                                         92
93 12       1       1 1 2   1                 1         1               1     1                   1               1         93
94 14             1               1               1     2         2 1           1           1 1             1   1 1         94
95 11                       1                         2                             1                   1       1   1 2 1 1 95
96 8                       1         1                 1 1                   1       1                   1           1     96
97 12                       1     1         1   2     1   1   1                         1       1             1         1   97
98 14       1                       1 2 1 1                     2 1     1                       1 1                 1     1 98
99 10   1                       1     1                   1                 1       1                     1   1   1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
Ngày
/
Tháng