BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 19/06/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
Ngày
/
Tháng
00 16             1 1       1     1     2     1 1     1 1 1   2         1                                     1       1     00
01 17 1       2       1 2   1   1                 1       1           1 1   1         1     1   1       1                   01
02 9                           1                 1                               1       1     1         1 1       1     1 02
03 12         1     1           1                             1         1           1   1   1         1     1       1     1 03
04 7                     1         1                   1                               1         1               1     1   04
05 8             1 1             1         1             1                             1                 1             1   05
06 8             1               1 1                         1                 1 1                 1   1                   06
07 11   1     1             1                         2     1         1         1         1         1         1             07
08 19   1   1   1                   1       1           1     1     1 1     2   1 1     1     1 1               1     2     08
09 9                   1     1                     1     1   1           1       1                 1           1           09
10 13   1                                 1                   1 1     1 1       1 2 1         1 1   1                       10
11 16             1 1   1   1                         1           1                   1     1 3 1     1     1   1       1   11
12 11     1                                     1                     1                 1 1       1             1 2   2     12
13 7             1       1 1                                 1                   1               1         1               13
14 12           1         1       1 1 1 1                           1                         1   1           1     1     1 14
15 10       1           1     1 1                 1   1                           1         1                       1     1 15
16 10     1     1                 1       1     1 1                 1   1           1     1                                 16
17 10       1                     1       1 1           1   1   1         2                                           1     17
18 10       1       1                     1               1             1     1     1 1               1             1       18
19 7     1 1       1         1                                                   1                       1           1     19
20 19 1   1 1       1       2   1                 1 1   1 2                     1   1   2                 2 1               20
21 11                     1     1   1 1       1 1   1   1   1                                             2                 21
22 10               1 1                     1           1             1                     1                   1 1 1   1   22
23 12           1           1     2     1         1 1   1         1 1                             2                         23
24 14     1               1   1               1   1   1   1         1   1 1             1               1           1     1 24
25 7 1           1           1                     1               1                     1                           1     25
26 10                     1               1     1                 1 1   1 1                                 1   1         1 26
27 16                           1       2     3   1 1       2             1     1         1       1         1       1       27
28 6                             1   1           1                     1                     1         1                   28
29 8 1     1         1   1                       1 1       1 1                                                             29
30 9                           1             1         1                 1             1         1   1     1       1       30
31 14   1         1         1               1 1         1   1   1                 1       1       1       1       1   1     31
32 14 1         1 1           1     1 1       1   1                                 1 1 1                     1 1         1 32
33 19 1       1       1         1     1 1                   1   2     1   1           1     1         1 1 1   1   1 1       33
34 8       1     1         1                 1                               2       1                         1           34
35 12                 1 1 1     1                 1 1       1   2     1       1                     1                       35
36 7                     1           1                   1             1                   1       1         1             36
37 11               1             1       1 1     1                 1       1             1     1     1           1         37
38 10 1       1 1     1                     1               1     1   1                                       1   1         38
39 14   1     1               2               1 1                         1                   1 1   1 1   1     1   1       39
40 7                 1                           1                 1                             1   1         1 1         40
41 9                 1             1                               2   1       1                           1 1 1           41
42 9   3                                       1       1 1     2                                                         1 42
43 8                       1     1 1   1   1               1                                           1 1                 43
44 11     1     1             1                       1   1                 2 1 1     1                                   1 44
45 10 1               1                                 1     1   1             1   1           1                 1     1   45
46 13                         1       1 1                   1       1       2           1 1   1             1     2         46
47 12 1               1                       1 2     1 1         2     1     1                               1             47
48 7       1   1           1                                 1             1         1                               1     48
49 7                   1           1     1                     1                                   1   1           1       49
50 9             1                               1   1                         1       1     2                         2   50
51 7       1                   1           1 1     1                             1                               1         51
52 8                                 1                 1 1                           1   2   1                           1 52
53 16         3   1 1   1             1   1             1 1             2     1     1                   1           1       53
54 14           1   1                           1   1             1   1 1 1       1           1           1 1         2     54
55 12   1                               1 1   1         1     1 1                   1   1         1   1 1                   55
56 8 1 1 1             2                                                                 1           2                     56
57 6                       1   1   1                 1                               1                 1                   57
58 12                   1                         1         1       2         1       2         1                 2   1     58
59 6                   1 1                                                         1 1 1                       1           59
60 3           1                                   1                                               1                       60
61 11 1     1                   1     1 1   1                                                   1 1       1               2 61
62 10     1 1                   1   1     1         1                           1 1     1           1                       62
63 8                                       2                           1 1 1       1   1               1                   63
64 12 1                             1 1         1             1     2       1 1     1     1                       1         64
65 10       1             2       1                                           1 1                 1           1 1   1       65
66 9     1                               1 1 1                                 1           1                 1 1         1 66
67 6             1                 1                 1       1 1                                 1                         67
68 11   1               1         1                   1                 1     1         1   1   1                       2   68
69 13   2       1             1                   1         1   1               1             1     1     2     1           69
70 2                                           1                                                           1               70
71 12                                           1         1     1   1       1 1   1 1   1       1     1     1               71
72 16     2     1               1   1 1 1 1 1                     1         1       1         1   1             1     1     72
73 4                             1                         1   1                                   1                       73
74 15     1   1   1         1     1 1       1         1       1                             1         1                 4   74
75 13           1 1   1 1 1     1               1                             1   1                     1 1           2     75
76 10                 1   1   1 1       1                   1     1                               1                 1 1     76
77 25 1 1   1     2     1             1 1     1       1       1   1 1 1   3   2       1           1 1 1 2                   77
78 13     1               1           1                         1     1     1   1 1                     1 1   2           1 78
79 11                       1         1 1 1     1             1   1         1     1   1         1                           79
80 7         1     1                     2                             1   1                 1                             80
81 13     1               1       1 1 1             1   1             2           1               1             1 1         81
82 5     1                                           1           1       1                             1                   82
83 16         1 1 2       1   1                     1 1           1   1         1   1                 2       1           1 83
84 9         1       1     1 1                   1 1     1                         1                                   1   84
85 12 1       2 1                                           1             1                 3   1           1       1       85
86 8                   1       1           1                     1                 1               1 1                   1 86
87 9 2 1           1                           1                           1   1                   1       1               87
88 13   1     1 1         1 1 1               1 1           1 1                             1                         1 1   88
89 12 1   1 1                 1           1     1   1     1           1   1                         1                   1   89
90 15   1   1   1   1 2     1               1             1                         1     2   1               1     1       90
91 7     1             1               1   1                   1             1                 1                           91
92 11                   1                           2                       1 1       1       1               3         1   92
93 8               1 1                       1                   1                       1         1   1                 1 93
94 13 1 1 1                   1   1   1                               1   1                 1   1       1   1   1           94
95 8               1                   1 1             1       1 1           1                     1                       95
96 12       1       1         1     1                 1           1                       1 1   1                 1 1   1   96
97 10       1 1                   1                   1   1                     1           1               2             1 97
98 6               1 1               1                                               2                   1                 98
99 10           1     1             1   1 1                           1                   1 1   1     1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
Ngày
/
Tháng