BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 13/11/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11 1 1             1                     1             1             1             1               1 1       1     1     00
01 14 1                   1                                   1 1                   1   1 1       2       1 2   1   1       01
02 9                       1         2 2         1                           1     1                               1       02
03 15 2 1         1   1 1 1       1                   1   1                   1   1               1     1           1       03
04 8 1       1               1 1                                   1               1                         1         1   04
05 15 1       1                       1 1 1 1   1             1   2             1 1                   1 1             1     05
06 11       1 1     1             1     1             1                 2                             1               1 1   06
07 10       1       1                   1             1       1                   1   1     1     1             1           07
08 9           1                   1                   2                             1     1   1   1                   1   08
09 11                           1                 1 1 1   1         1   1       2                           1     1         09
10 5                                         1               1       1   1                 1                               10
11 14     1   1       1   1       1             1   1       1           1 1                           1 1   1   1           11
12 10 1           1   1 1     1     1               1           2                             1                             12
13 10   1         1 1     1                                   1             1       1                 1       1 1           13
14 9             1     2                                         1                                 1         1       1 1 1 14
15 14       1   1       1 1 1         1       1       1           1               1             1           1     1 1       15
16 10         1                   1   1                       1 1     1                 1     1     1                 1     16
17 12 2             1   1       1               1             1             1 2                 1                     1     17
18 9   1 1           1 1                                 1               1             1       1       1                   18
19 10             1         1                                     1             2       1     1 1       1         1         19
20 16     1   1         1     1 1         1             1 1                 1             1   1 1       1       2   1       20
21 8         1                         1         2                                                           1     1   1 1 21
22 11       1       1     1                 1               1           1 1 1           1               1 1                 22
23 13   2 1                                         1     1         1       1 1 1                   1           1     2     23
24 10                                   2                   1 1   1     1             1       1               1   1         24
25 16 1       1         1 1           1       1 2   1           1     1     1       1     1           1           1         25
26 4 1                       1                         1                                                     1             26
27 6             1                 1                               1               1   1                           1       27
28 14   1     1   1         1   1       1   1       1   1                       1     1 1                             1   1 28
29 9             1                 1   1   1             1                               1     1         1   1             29
30 12       1       1 1       1         1     1   1       1       1               1   1                             1       30
31 8     1       1                           1     1                     1                 1         1         1           31
32 13   1           1 1             1     2                                           1   1         1 1           1     1 1 32
33 13   1 1 1                     1 1                                   1     1       1   1       1       1         1     1 33
34 10         1                                         1       1 1 2         1                 1     1         1           34
35 11       1     1     1       1 1   1       1                                                           1 1 1     1       35
36 6       1                   1                     1           1                                           1           1 36
37 18 1               1     1 1     1   2   1     1 2         1 1     1           1 1                   1             1     37
38 6                                     1                                     1         1       1 1     1                 38
39 10 1 1                           1                   1                         1 1       1     1               2         39
40 11     2       1           1               1 1       1       2         1                               1                 40
41 7                 1         1             1                                 1     1                   1             1   41
42 10                       1 1               1   1                     1 1 1               3                               42
43 12         1   1                   1   1             1   1         1 1   1                                   1     1 1   43
44 13           1                         1     1           1       1       2 1         2     1     1             1         44
45 13           2     1     1                   1     1 2                 1           1 1 1               1                 45
46 10             1   1     1               1 1 1                     1         1                                 1       1 46
47 9                       1       1     1             1   1             2               1               1                 47
48 12                   1             1         1             1 1   2 1 1                       1   1           1           48
49 10               1                       1               1   1   1         1         2                   1           1   49
50 7   1           2                                       1 1   1                                   1                     50
51 9                             1     1         1     1           1 1             1           1                   1       51
52 9   1   1                                                   1 1 1           2 1                                       1 52
53 15       2   1   1 1             1                 1                     1                     3   1 1   1             1 53
54 15     1 1             1                   1 1   1     1 2         1     1       1 1             1   1                   54
55 7   1             1                         1         1   1           1                 1                               55
56 16   1 1                   1   1   1       1 1           1   1     1       1           1 1 1             2               56
57 12                   1         1       1             2   2                     1 1                           1   1   1   57
58 8 1   1                   1       1 1 1                                       1                         1               58
59 9   1     1 1       1     1       1                 1                                                   1 1             59
60 12                     1   1     1 1           1       1           1   1 1   1   1               1                       60
61 15   1     1 2                 2                           1   2           1 1         1     1                   1     1 61
62 12               1           2   1             1                       1   1     1         1 1                   1   1   62
63 5     1                 1   1               1                       1                                                   63
64 15     1         1   1 1       3       2                 1         1     1             1                             1 1 64
65 12               1 1     1   2                 1   1         1                               1             2       1     65
66 4     1                 1                                           1                     1                             66
67 6             1                                 1                     2                           1                 1   67
68 7                       1             1   1                               1             1               1         1     68
69 11     1               1   1                               1                   2     1   2       1             1         69
70 8               1               1 1           1                 1   1       2                                           70
71 8 1       1 1                           2                                           3                                   71
72 12     1             1               1                 1         1 1                       2     1               1   1 1 72
73 10                                     1 1     1   3 1       1                     1                               1     73
74 13         2           1     2                 1                               1           1   1   1         1     1 1   74
75 10                             1             1                           1       1               1 1   1 1 1     1       75
76 15       1 1 2 1 1           1           1                     1               1   1                   1   1   1 1       76
77 12                                 2     1     1                         1             1 1   1     2     1             1 77
78 6     1                 1                                                           1     1               1           1 78
79 8 1         1   1                           1                   1 1                                         1         1 79
80 12             1                 1           1     2             1 1 1     1       1           1     1                   80
81 16 1                   1           1   1   1           1   1   1         1 2               1               1       1 1 1 81
82 11       1             1               1   1     1 1         1   1     1           1       1                             82
83 8       1                                         1                                           1 1 2       1   1         83
84 7             1                 1                 1                                           1       1     1 1         84
85 13           1 1       1 1 1     1   1 1                       1                       1       2 1                       85
86 10                 1                           1   1   1   1               1 2                           1       1       86
87 11 1                 1                           2   1   1                       1     2 1           1                   87
88 12   1     1           1                                     1       1     1             1     1 1         1 1 1         88
89 11                           1                         2     1 1       1       1       1   1 1                 1         89
90 18                         1             1 1 1 1 2     1               1           1 1   1   1   1   1 2     1           90
91 10       1   1                                   1       1           1   1       1 1       1             1               91
92 8     1           1 1                   1                 2                       1                     1               92
93 11   1                 1 1     1           1             1       1             2                     1 1                 93
94 12                   1       1           1 1                       2                   1 1 1                   1   1   1 94
95 8                     1 1     1               1       1             1         1                     1                   95
96 9                         2             2                     1                             1       1         1     1   96
97 13       1   1   1 2     1             1                 1                       2           1 1                   1     97
98 10       1   1             1   1 1   1                             1                                 1 1               1 98
99 7           1                   1 1             1                                               1     1             1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
Ngày
/
Tháng