BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 22/09/2017

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
Ngày
/
Tháng
00 20     1 1   1   1     1         1       1           1     1       1 1         1   1   1   1   1     1   1   1           1 00
01 21         1 1   2 2           1   2 1         1     1       1 1 1   1     1 1         1                   1     1         01
02 15               1         1   1 1         1     1 2   1             1           1         1         1               1 1   02
03 17                 1       2     1       1       1       1 1       2       1                       3         1 1     1     03
04 17             1     1   1                           1     2 1     1     1 1     2       1               1 1             2 04
05 14 1       1                   1 2     2   1                 1       1 1   1                 1   1                         05
06 12       1 2         1       1 1                       1     1     1     1             1                         1         06
07 19 1           1 1       2             1     1                     2 1             1     1   1 1   1 1       1         1 1 07
08 16 1     1 1     1       1 1       1       1 1                   1                   1   2         1 2                     08
09 12 1 1   1                   1   1         1                   1     1       1       1                 1               1   09
10 22     1   1   1       1                 2     1 1         1   1       2     1     1     1     1   2 1 1 1               1 10
11 14 1     1   1 1               1     1 1 1   1                             1             1   1                     1   1   11
12 17   1 1 1 1 1       1                     1         1 1   1   1           2   1       1             1             1       12
13 10 1     1       1     1           1           1         1                       1             1       1                   13
14 22 1     1     1 1       1 1       1     1   1 1   1           1     1 2     1   1   1 2                 1         1       14
15 21   1     2 1   1 1     1 1 1 1           1         1       1 1 1 1   2                   1                 1 1           15
16 15                     2 1       3       1           1       1   1                         1         1         1     1   1 16
17 7       1                                                           1                   1       1       2     1           17
18 10   1   1           1   2                                           1             1                 1               1 1   18
19 12                 1     1   1 1         1 1 1                                         1 1 1 1         1                   19
20 13                 1       1   1   1                 1   1       1 1                 1       1                 1     1   1 20
21 14     2   1                                     2       1 1       1                   1               1       1       2 1 21
22 22 1 1     1           1   2 2   1     1 2 2                             1       1         1             1 1     1 1 1     22
23 16             1       1   1   1 1   1       1       1   1   1                   1             1 2     1                 1 23
24 13           1       3     1 1                 1                     1   1               1           1             1   1   24
25 14   1   1         1           1     1 1 1                           1   1   1   2                 1           1           25
26 14 1     1     1         1         1 1         1                 1   1                           1 1         1 1       1   26
27 13           1               1       1               1       1     1   1     2     1   1         1   1                     27
28 16   2             1     1     1   1 1   1                       1 1           1   1 1                         2       1   28
29 11           1                       1         1             1           2 1   1     1                               1 1   29
30 25         1 2 2   1           1   1             1   1   1 1       2   1 2         2 1       1             1     3         30
31 25             1         1   1           2 2   1       1   1 1   1   1   1     1 1 1   1             2 3     2             31
32 9     1     1 1             1               1                     1                 1   1                       1         32
33 15         1     1           1     1 1         1 1       1             1   2                 1 1           1         1     33
34 19       1           1           1           3             2 1     2           1 1   1               1   2       1     1   34
35 20 1   1           1       1   1 1         1 1         2               1                       3   1       1 1   1 1 1     35
36 13 1           1   1     1         1         1 1             1     1                       2               1             1 36
37 17         1 1         1     1               1     2   1 1 1         1     1     1 3           1                           37
38 11 1                 1               1             1     1   1   1         1 1                         1   1               38
39 18 1       1   1 1   1                   1           2 1 1           1             1 1       1   1 1 1             1       39
40 13   1       1     1 1 1           1     1 1                                     1     1 1                     1 1         40
41 15 1                     1   1 2 1           1     1         1 1 1   1             1                   1     1             41
42 13     1                                                   1 1           1   1                     1 1 1     1   1 1 2     42
43 21   1       2 1           1 1   1             1       1 1       1   1   1   1 1     1   1             1       1       1 1 43
44 17 1         1 2                 1       1 1                 1 1 1   1             2     1       1     1               1   44
45 17     2     1 1         1     1                         1   1 1                   1   2       2                 2 1       45
46 13   1   1             1           1     1   1             1           1         1       1   1   1               1         46
47 18           1                         2 1         1           1 1         1         2     1     1     1     1   1 1 2     47
48 11                 1   2   1               1                 1           1       1       1             1 1                 48
49 17 1 1   1                             2     1         2     2 1     1 1     1               1   1                     1   49
50 11     2                             1     1       1   1         1                   1     1 1 1                           50
51 9         1   1   1     1                                     1         1 1             1         1                       51
52 14   1                               2                 1 2                   1   1 1   1     1     1     1               1 52
53 18               1         2 2     1             1         1             1 1     1 1   1 1   1       1               2     53
54 26   1   2       2     1         1         1   1     1         1   1     1       2     3     1   1     1 1 1       2   1   54
55 12 2         1     3                   1           1 1                     1     1                                 1       55
56 19         1     1         1                     1 2             1       1   1   2   1           1 1       1   3       1   56
57 20   1               2         1       1                 1 1       1 2   1   1           2 2 1 1         1               1 57
58 19               1                   2   1   1       1 1 1 1     1                               1     1 1 2     1 2     1 58
59 16                 1 1           1   1         1 1   1                 3     1             1   1           1       1 1     59
60 24     1           1 2 1       1     2 2     1     1   1       1 1       1         1 1         1 1   1 1   1         1     60
61 13         1       1           1 1         1 1               1               1                 1   2               1     1 61
62 12 1   1             1       1 1   1 1         1 1 2             1                                                         62
63 14           1   1           2   1     1   1                   1     1               1       1 1 1                     1   63
64 12                             1     1                 1   1     1             1   1       1       1     1           1   1 64
65 18 1   1   1                           1 1   1   1       1     1               1       2     1 1 1         1 1         1   65
66 17   1         1                   1           1   1   1               2       2     1         1 1         1   1   1     1 66
67 19 1     1                 2 1       1         2 1 1       1                 1     1       1   1       1       1 1     1   67
68 19   1   1             1     1                   1   1         1       1         1   1     1   1   1 1 1   1   1 1 1       68
69 18       2 1         2     1   1   2         2     1     1   1             1                     1     1             1     69
70 19   1             1               1           1   2         1 1               1   1           1             2 2 1 1     2 70
71 9   1   1                             1 1   1   1               1         1                                             1 71
72 16 1   2   2             1   1               1     1     1       1       1               1                 1         1 1   72
73 19   1 1         1   1 1         1             1 1   1           1   1       2           1         1         1   1 2       73
74 17       1   1   1           1 1 2     1                     1           1   1       1     1 1           1 1         1     74
75 19       1     1           1               1     1     1 1             1   2   1           1       2         3     1   1   75
76 18     1     1   1 1       1       1     1 1   1 1             1             1   1     2   1 1       1                     76
77 13     1         2                 2 1                     1                             1   1     1   1         1 1       77
78 11                                         1         2         1       1                     1     1     1 2 1             78
79 16 1               1             1     1   1     1           1           1 1 1 2       1                         1 1     1 79
80 18                             1       1     1   1 1 1         1 1     1 1                               3 1     1 1   1 1 80
81 19         1 1 1         2       1               1       1         1           2   1   2 1           2         1         1 81
82 15                   1 1             1 1               1       1     1         1         2           1   1     1     1   1 82
83 25     1   1             1   1       1 1       2   1   1       1   2 1 1 1     1 1   1 1         1 1 1 1                 1 83
84 14               1     1                   1   1 1               1     3 1                 1         1     1         1     84
85 15             1         1         1   1   1     2     1       1           1 1     1                       1     1   1     85
86 13 1 2   1                 1                     1     2                     2             1     2                         86
87 17 1   1               1   1 1     1           1               1   1       1   1         2   2           1           1     87
88 13           1       1   1                     1       1 1 1         1               2           1             1       1   88
89 19   1     1     1   1       1     1         1   1   2                     1               1         1 1 1 1 1       1 1   89
90 23       1   1 1 1     3 1                     1     1 1 1 1       1       1   1           1 1 1 1       1   1           1 90
91 13   1 1       2                   1   1   1 1     1     1                     2                           1               91
92 13   2       1 2 2                                               1           1                 1 1       1           1     92
93 14                         1   1                   1     1   1 1               1       1     2     1             1 1   1   93
94 14                 1             1     1                   2                   1 1 1 1                 1 2   1 1           94
95 24     2     1     1 2 1 1         1   1       1   1 1 1                 1 1 1 1     1     1   1 1           2             95
96 18 1 1     1           2   1         1                 1     1 1         1     1               1   1 1 1     1 1           96
97 14     1   1           1 1   1                       1     1     1 1   1                                     1   1     1 1 97
98 23       1         2   1 1     1     1   2         1       1       1 1             1 2     3               1 1 2           98
99 23 1   1             2     1   1 1   1 1 2 1     1   1   2 1     1         1     1           1   1               1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
Ngày
/
Tháng