BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 24/11/2017

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
Ngày
/
Tháng
00 18         1 1 1         1     1 1             1         2 1 1 1                   2             1   2         1           00
01 15                   1   1           1   1                 1                     1         1     2     2       1 1 1   1   01
02 22     1   1 1   1         1             1 1       2 1   1       1     1     1   1   1     1     1 1       2         1     02
03 14 1   1     1   1                     1     1       1         1     1       1     1   1         1                 1       03
04 14   1                 1   1     1   1                     1     1                     1 1       1 2     1 1               04
05 13           1   1     2         1             1 1             1     1                                   1   1     1     1 05
06 11             1 1       1                   1       1     1     1             2           1                 1             06
07 15     1             1                 1 1             1   1         1           1         1           1     1   1 2     1 07
08 11       1   1   1           1               2       1                           1   1           2                         08
09 20           1   1                 1   2         2           1       1       3       1   1 1 1   1   1       1         1   09
10 14         1         1 1     1 1         1   1         1           2     1         1     1                           1     10
11 15                       1     2       1   1 1     1 1                         1       2   1 1               1       1     11
12 15         1   1   1                           1   1 1           1       1     1 2         1                 1     1     1 12
13 20       2 1 1         1 1           1     2       1           1 1       1             1           1 1     1 2           1 13
14 11           1   1         1   1 1                     1       2             1                                           2 14
15 13           1       2 1     1 1                                     1   1     1       1       1     1 1                   15
16 21   1           1 2 1         1     1   1 1         1         1                   2 1       1     1       1   1   1   1 1 16
17 14                 1                   1       1     1   1 1         1 1               1                         3 1 1     17
18 14                           1       1             1 1           1     2 1               1 1     1       1     1   1       18
19 19 1 1 3   1             1               1           1 1                 1           1                   1 1   2 2   1     19
20 17           1 1 1         1 1     2   1             1   1   1                   1                   2 1 1     1           20
21 12         2 1       1           1 1       1       1                                           1       1             1 1   21
22 16     1       2       1 1           1 1               1       1                     1         2     1         1   1 1     22
23 20 1         1   3         1   1         1   1   1 1     1     1     1         1 1     1 1   1           1                 23
24 23     1       1     1   1         1             1 1 1 1 2       1     1       2       1   1 1 1 1 1       1         1     24
25 21             1       1 1       1   1   2       1         2   1 1 1 1   1 1                   2           1   1   1       25
26 17   1       1   1 1   1           1             1 1                       1 1         1   1         1 1   1   1 1         26
27 20     1     1             1     1   1 1   1   2   1   2   1       2   2 1                             1                 1 27
28 23   1 1 1     1               1         1 1   1     1   1       1   2 1               2   1         1       2   2   1     28
29 13               1     1       1   1                   1                           1             2     1     1     1   1 1 29
30 23   1 1   2   1 1         1 1 1       1         1 1 1 1                   1       1     2 1 1             1             2 30
31 18 1               1         1               1                           1 2       1       1     1   1   1 1   1   1 1 2   31
32 12       1   1         1         1 1     1                         1     1 1 1 1                                 1         32
33 18   1 2       1         1 1         1       1   1               1             1 1     1         1 1   1     1         1   33
34 15 1                     1                   1       1       1   1   1     1     1 1       1               1     1     1 1 34
35 15 1                     1           1 1           1               1         2   1   2 1                 1         1 1     35
36 13 1                 1   1 1               1         1     1   1                     1   2                     2           36
37 14   1 1   1 1   1     1           1                           1     1   1                     2           1 1             37
38 17     1   1   1           1         3                     1 1         1 1 1 1                       1         1 1 1       38
39 10           1 1             1                         1       1   1   1         1                               1     1   39
40 11 1                       1             1               1                         1         1 1             2   1       1 40
41 16 1         1 1       1 1         1   1       1 1         2     1                   1         1 1                     1   41
42 12   1   1 1   1                 1           1 1   1                                         1 1         1   1             42
43 20 1 1       1     1                     1 1       1   1 1 3           1   1 1             1               1   2         1 43
44 8             1                   1     1     1             1   1   1                                         1           44
45 11       1         1                     1 1 1                   1   1 1                 1             1               1   45
46 14 1           1   1 1 1   1         1               1                                               1 1 2 1         1     46
47 18         1     1   1   1     1 1 1 1 3     1         1               1         1           1 1               1           47
48 10   1   1             1           1                                                 1     1               1   1 1   1     48
49 15         1     1 1 1                     1 1 1       1               1 1     1 1 1           1     1                     49
50 15 1             1 2       1               1 1 1                 1         1       1                 1   1 1           1   50
51 17   1   1         1           1     1           1           2           1     1   2 1   1         1         1         1   51
52 21   1     2                     2       1   1           1     1           1 1 1 1     1       1   1       1 2     1   1   52
53 15       1 1     1     1                 1     1         2 1 1 1     1     1 1                             1               53
54 17 1   1             1   1       2               1 1     1                       2   1 1     1   1 1       1               54
55 27   1 1 1     3       1     1       1 1 1   1   1       1   1     1 3         2 1 1         1     1       1     1         55
56 11       1     1     1     1                         1             1                 1     1 1     1                   1   56
57 17   1     1 1     1   1   1     1                   1   1             1       1       1   1 1               1     1     1 57
58 12               1 1               1 1     1   2             1           1                   1     1                     1 58
59 18 1               2 1       1           1     1       2           1 1   2   1           1 1 1                       1     59
60 13         1                   3     1   1       1                 1   1     1     1             1       1                 60
61 15 2   1     1 1       2 1                     1                               1   1             1         2 1             61
62 22   2   2     1     1           1   1   1 1             1   2 1 1 2                     1             1         1 1   1   62
63 17     1   1                   2 1 1         1       1   1     1       2   1 2                         1       1           63
64 21     1         1               2   1 1 1           1     1     2 1     1 1   1 1   1         2   1                   1   64
65 19                         3   1 1     2           2               1     1   1 1           2       1             2       1 65
66 23       1               1 2 2       1   1             1           1     1 1 1   1       1   1   1 1 1   1       1 1 1     66
67 17   1 1   1 1 1                               1   1         1           2         2 1 1           1   1   1               67
68 18 1     1       1 1                   1     1 1 1 1           1             1     2       1 1                 1   2       68
69 13       1   1         1       1 1     1     1         1           2     1                   1 1                           69
70 20       3           1                           2   1 1     1   2         1 2         2           1 1     1       1       70
71 21   1             1         1     1       1       1   1 1     1         1 1   1     1   2   3           2           1     71
72 24   1     1   1         2   2         1         1       1     1 1         1   1     2   2         1 1   1 1       1   1   72
73 16                 1   1 1         1           1 1       1         2         1 1   1 1             1 1   1                 73
74 19     1                     2 1           1         1   1           1   1 2       1           2               1 1   1 1 1 74
75 16 1                 1   1 1     1 2   1                         1     2                   1     2 1                     1 75
76 14 1                 2 1                         1                   1 1       1 2     1 1             1           1       76
77 23     1             1       1   1               1           2     1   1   1 1   1   2   1   2         1 1         1 2 1   77
78 13 1     1       1     1 1   1               2                       1         1           1   1     1                     78
79 14         1         2         1 1       1       1         1 1       1               1               1   1               1 79
80 14                 1     1   2 1   1 1               1 1 1     1       1                 1                             1   80
81 9                 1                   1   2       1         1             1             1               1                 81
82 18     1 2                     1   1           1 1           1         1   1       1   1     1   1   1       2       1     82
83 12                                 1                 1                     2           1 2     1 1   1         1 1         83
84 21 2   1               1   1 1             2 1   1             1   1 1         1   1 1       1     1   1 1           1     84
85 20         1               1   1       1 1         2   1     3 2               1 1 1   1                     1         1 1 85
86 14 1       1     1 1     1 2       1             1                                           1         1         1   2     86
87 14   2             1     2   1                 1     1 1             1 1                     1   1                   1     87
88 12     1       1                   1     1     1         1 1       2   1                           1                     1 88
89 13   1       1   1                         1 1             2   1 1       1     1                                 1       1 89
90 21 1 1 1             1         1                   2       1     2   1               1     1       1     1   2 2   1 1     90
91 18 2     1   1                       1 1             1 1 2     1   1     1       1                 1 1 1         1         91
92 13               1   1             1 1           1         1 1     1                     1     1 1     1         1         92
93 16   1               1       2 1               1           1   1                     1     1   1     1 1 1 1         1     93
94 19   1         1       1     1   1       1 1     1         1                 1   1     1 1     1   1   1       2         1 94
95 20   1       1     1                 1     2 2         1         1     1         1     1 1 1           1 3               1 95
96 9 1                                                   1     1               1                   1     2             1   1 96
97 19       1 1 1     1   1   1               1   2           1 1   1   1     1         1         1   1 1                 1   97
98 20       2           1       1   2 2 1 1   1 1 1       1                                       1     1 1     1         2   98
99 9                 1       1                       1         1             1           1                           1   1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
Ngày
/
Tháng