BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/06/2017

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13     1   1     2 2             1               1 1   1       1           1                                           1   00
01 15   1           1       1   1           2       1   1     1       1             1           1 2                     1     01
02 20   1         1   1 2     2                             1     1   1 2 1 1   1           1 2     2                         02
03 12             1       1           1                       1               1           1   1       2         1   1       1 03
04 17       1     1   1 1         1         2             1   1                 1             1       2 1   1     1     1     04
05 16     1                                   1   2   1 1       1           1 1 1       1 1 1     1     1 1                   05
06 18   1       3       1 1 2 1               1         1 2             1   1           1           1               1         06
07 18       1 1                       1       1       1   2 1       1   2     1 1       1   1       1       1       1         07
08 19       1 1 1   1   1                         1 1   1     1         1       1           1     1   3   1       1 1         08
09 16 1     1   1           1       1 1     1         1           2 1 1               1             1                     1 1 09
10 23 2           1       1 1             1 2 1 1         1     2             1 1 1   2       2       1   1               1   10
11 20 3             2 1             1   1   1         1       1 1               1         1     1   1       1 2           1   11
12 19 1 1 1     2 1       1               1               1         1   1             1     1 1   1         1         1   2   12
13 10     1                             1   1                 1       1       1     1       1 1                       1       13
14 13                                             2 1     1     1 1     1     1                   2         1   1     1       14
15 20         1 1 1       1 1     1   1   2     1   1 1                   1 1         1   1         1       1   1         1   15
16 13         1 1 1               2 1       1   1                     1   1               2                               1   16
17 16         1                     1   1       1     1   1   2 1       2         1       2                               2   17
18 16       1         1               1 1 1   1         1       1     1   1                     1 1   1 1         1         1 18
19 16 1       1   1           1                 1                         1               2 2 1       2       2   1           19
20 12   1     1                   1           1 1         1                               1             1   1   1     1 1     20
21 24   2 1 1     1     1   1   1 2   1     1     1 1             1     2         1         1   1 1         1           2     21
22 16 1             1 1                 1         1         1               1   1       1 2 1         1       1         1 1   22
23 17   1 1             1     1 2           1         1               1                       3   1             2 1       1   23
24 12             1                       1                           1     1     1 1 1 1 1   1     1           1             24
25 22   1             1 1 3 1         1       1 1     1   1 1           1 1           1   1     2                     1   1 1 25
26 13   1 1                                                         1         1     1 1     1   2             1             3 26
27 15   1                   1     1 1           1               1         1 1                         1 2 1           1 1 1   27
28 11       1   1 1                 1       1                     1       1       1           1 1                   1         28
29 17     1         1       1         1                 2 1         1     1         1   1             1 1   1   1     1 1     29
30 13     1             1             1 1       1     1                   1     1         1                 1   1 1 1         30
31 16           1     1         1               1 1       1     1         1 1 1   1 1   1       1             2               31
32 22               2       1   2   2                   1   1   1                 1     1         1   1     1 1 2 1   1   2   32
33 13 1                     1 1               1   1   1               1   1   1     1       1               1     1           33
34 15       1 2     1         1       1                     2         1     1             1   1               1     1 1       34
35 16         1         1         3 1 1       1             1     1     1       1 1                         1           1 1   35
36 17       1       1 1       1       1   1     1 1 1             1     1         1 2   1                         1 1         36
37 16                   1     2   1   1     1     1 2       2       1                           1       1           1       1 37
38 25       1   1   1   1     1   1   2   1             1   1 1     1 1   1 1   1     1         1         1         4   1     38
39 18             1         1 1             1       1     1 1 1             1   1 3       2         1   2                     39
40 10                                   1 1 1       1             1     1           1   1                           1   1     40
41 18                   1   1   1       1     1 1 1 1               1 1           1       1         1         1 2         1 1 41
42 11         1               1     1 1                 2     1         1                           1           1           1 42
43 15     1   2 1   1   1 2                       1           1               1               1 1       1 1                   43
44 22 1 2           1 1 1           1 1                     1         1   1 1       2   2 1     1           1     2     1     44
45 18   1 1           1   1     2     1         1 2             1         1   1   1                 1     2   1               45
46 15           1     1     1   1       1         1 1               1     2                                 1   1 1 1 1       46
47 11 1                             1   1                   2   1 1                   1                 1             1     1 47
48 20   2         1         1   1   2     2           1 1         1 1       1   1 1         1             1       1 1         48
49 17     1 1 1 1                 1       1   1 1     1 1     1                 1       2 1   1           1                   49
50 28   2   1 1     1     1   1       1       1 1   1   1         1 1 1 1     1     2 1               1       1 1   1 3     1 50
51 12       1     1 1             1 1       1         1   1                     1                   1             1       1   51
52 16     1         1 1         1                                 2 2     1   1         1     1   1 1                   1 1   52
53 15                             2 1             2 2         1                             2     1     1     1             2 53
54 17     1             1     1         1 1 2 1       1 2 1   1 1         1                 1         1                       54
55 11         1               1 1                 2             1                       2   1             1   1               55
56 8             1         1                   1 1             1                                         1   1   1           56
57 13                   1     2   1   1                                       1   1               1     1           2     1 1 57
58 15                       1       1   1           1 1                   1 1   1   1   1       1           1 1       1 1     58
59 13     2 1 1           1               1                 1     1   1                           1       1       2           59
60 8 1   1           1                                     1                                             1         1 1 1     60
61 17 1 1       1             1   2     1                 1     1                   1 2         1 1                   1 1   1 61
62 25 3           1     1 1 1   1   2     1 1 1         1       1         2             1         2     1         2       1 1 62
63 17 1               1                   1                 1   2         1 2       1         1   1         2       1       2 63
64 17   1   1         1   1             1                 1       2   1       1     1           1   1           1 2         1 64
65 11     1           1       2               1                                                           2 1 2     1         65
66 20             2 1     1 1                       1 1 2       1         1 2   1                       1   1 1       1 1 1   66
67 11                   1         1     1                     2 1 1   1                           1   1 1                     67
68 7           1 1 1                                         1   1                                   1                 1     68
69 17 1     1                       1           1 1                 2       1 1   1 1     1                 1   1   1   1 1   69
70 19   1   1       1   1   1       1     1         1       2         2             2 1     2   1 1                           70
71 16                     1                   1           1     1     2       1   1   2 1     1 2         1     1             71
72 17       2 2       1                     1               1 1   1           1     1   1             1 1       2       1     72
73 15 1 1 1   1 1 1   1         1       2       1                                   1               1 1                     1 73
74 15 1   2         1           1 1   1 1             1       1                   1   1             1     1   1               74
75 17                     1 1   1       1 2   1     1 1   1       1         1 1   1               1     1               1     75
76 23           1   1 1         1       1 1 3 1                   1 1           1         1 2 1     1 1     1       2 1       76
77 15                                 1     1       1 1       1     1 1 1   2                   1       1 1             1 1   77
78 13       1     1               1 1     1   2       1       1     1     1                   1     1                         78
79 11                   1 1                             1         1               1   1         1   1       1         1     1 79
80 22         2   1     1             1   2 1     1       1     1 1   1 1 1   2 1 1             1   1       1                 80
81 21     2 1       2         1         2                 2 1       1   1   1                       1 3 1       2             81
82 11                     1 1   1                       2     1 1   2                       1     1                           82
83 23     1   1 1 2 1     1   1 1             1                 1   1 1         1       1   1     1     1 1 1     1 1 1       83
84 20   1 1             1 2     1     1   1       1     1           1       2 1   1   1     1             1       1     1     84
85 18             1       1       2     1     2 1 2         1                 1 3               1         1           1       85
86 12 1           1             1                     2         1                       1         1 1   1 1       1           86
87 22           1     1     1 1 1 1     1           2   1   1       1           1 1   1   1       1     1     2 1     1       87
88 13     1 2     1   1 1                     1 1   1                                 2                       2               88
89 15   1             1 1   1   1   1         1     1       1 1     1   1   1 1         1                                     89
90 22 2 2     1 1         1         1           1       1               2     2     1 1 1           1 1               1 1 1   90
91 14     1 1   1             1 1               1     1     1         1                             2     1   1         1     91
92 17                             1 1 1                 1 1             1       1   1       1 2   1       1 1   1     2       92
93 26       2 1       1 1             1 2 1 1   1   1 1 1     1   1 1           1 1   1   1         1 1     1     1         1 93
94 22 2 1                   1 1     1   1 1     2 1 1           1       2         1   3 1               1         1           94
95 17           1   1     1                     1     1   1   1   1                           1 1       1 1     1     1 1   2 95
96 12 1     1             1     1                     1             1     1             1   1                   1   1       1 96
97 11         1 1     1                       1 1         1   1                   1         1 1                         1     97
98 12           1     1       1       1   1   1             1                       1                   1 1               1 1 98
99 14           1       1   1                                         2     1   1   1     1   1 2             1   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
Ngày
/
Tháng