BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/07/2017

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
Ngày
/
Tháng
00 16     1     1             1       1           1         1   1     2 2             1               1 1   1       1         00
01 15   1   1       1     1 1                             1           1       1   1           2       1   1     1       1     01
02 15                                   1       1         1         1   1 2     2                             1     1   1 2 1 02
03 11     1       1     2                     1 1   1               1       1           1                       1             03
04 14                     1         1     2 1                 1     1   1 1         1         2             1   1             04
05 10 1 1             1                                     1                                   1   2   1 1       1           05
06 23         1     1 1     1       1 1     1     1 1     1       3       1 1 2 1               1         1 2             1   06
07 17                 2     1               1     2           1 1                       1       1       1   2 1       1   2   07
08 16               1 2                   1     1 1           1 1 1   1   1                         1 1   1     1         1   08
09 15               1       1                 1         1     1   1           1       1 1     1         1           2 1 1     09
10 19                   1             1   1 2     1     2           1       1 1             1 2 1 1         1     2           10
11 20 1 2   2   1               1     1                 3             2 1             1   1   1         1       1 1           11
12 17       2     1   1       1                 1       1 1 1     2 1       1               1               1         1   1   12
13 9       2                   1           1               1                             1   1                 1       1     13
14 14 1 1 1         2                           2                                                   2 1     1     1 1     1   14
15 24         1 1   1     1   1       1 1   2         2         1 1 1       1 1     1   1   2     1   1 1                   1 15
16 16     1 1     1       1         1               1           1 1 1               2 1       1   1                     1   1 16
17 15                 1     1 1                 1               1                     1   1       1     1   1   2 1       2   17
18 16   1     1     1     1                 1         1       1         1               1 1 1   1         1       1     1   1 18
19 20 1   2   1       2   1       2       1   2 2       1       1   1           1                 1                         1 19
20 14   1   1       1     1       1 1           1     1   1     1                   1           1 1         1                 20
21 24 1         1   1           1     1     1     1       2 1 1     1     1   1   1 2   1     1     1 1             1     2   21
22 13     2 1           1       1       1           1   1             1 1                 1         1         1               22
23 13         1     1       1                       1     1 1             1     1 2           1         1               1     23
24 9 1         1               1 1 1       1                       1                       1                           1     24
25 16                                     1               1             1 1 3 1         1       1 1     1   1 1           1 1 25
26 11           2                 1         2   2 1       1 1                                                         1       26
27 14   1                       1       1   1   1 1   1   1                   1     1 1           1               1         1 27
28 15 1       1   1   1           1               1 1 1       1   1 1                 1       1                     1       1 28
29 14             1               1             2   1       1         1       1         1                 2 1         1     1 29
30 11               1           2   1                       1             1             1 1       1     1                   1 30
31 15   1 1         1 1   1             1   1                     1     1         1               1 1       1     1         1 31
32 19   2   1   2             1           1   1       1               2       1   2   2                   1   1   1           32
33 10 1           1                                     1                     1 1               1   1   1               1   1 33
34 17 1 1           1   1             1     1   1 1           1 2     1         1       1                     2         1     34
35 20           1 2         2         1   1 1         1         1         1         3 1 1       1             1     1     1   35
36 20 1 1   1     1     1 1             1       1     1       1       1 1       1       1   1     1 1 1             1     1   36
37 24 1 1   1 1 1     1       1       1 1 1 1 1                           1     2   1   1     1     1 2       2       1       37
38 22     1             1     1       2   1 1                 1   1   1   1     1   1   2   1             1   1 1     1 1   1 38
39 15       1 3         1               1         1                 1         1 1             1       1     1 1 1             39
40 13     1       1 1     1         1             1   1                                   1 1 1       1             1     1   40
41 21         1       1         1 1   1   1   3       2                   1   1   1       1     1 1 1 1               1 1     41
42 13 1             1     1           1   1                     1               1     1 1                 2     1         1   42
43 21     3     1 1     1   2             1     1 1         1   2 1   1   1 2                       1           1             43
44 16         1                 1     2       1         1 2           1 1 1           1 1                     1         1   1 44
45 20                   1   1   1 1 1       1       2     1 1           1   1     2     1         1 2             1         1 45
46 18       1   1       1 2 1   1       1                         1     1     1   1       1         1 1               1     2 46
47 9     1               1                             1                             1   1                   2   1 1         47
48 20                 1 1           2 2       1           2         1         1   1   2     2           1 1         1 1       48
49 18   1       1                         1     1   1 2     1 1 1 1                 1       1   1 1     1 1     1             49
50 19               1               2                     2   1 1     1     1   1       1       1 1   1   1         1 1 1 1   50
51 14 2     1         1   1             1                     1     1 1             1 1       1         1   1                 51
52 12                       1   1                     1     1         1 1         1                                 2 2     1 52
53 13         1           1 2                   1                                   2 1             2 2         1             53
54 23           1 1           1   1     1         1   2     1             1     1         1 1 2 1       1 2 1   1 1         1 54
55 14 1 1 1                               2   1   1 1           1               1 1                 2             1           55
56 11 1 2                     1 1               1                   1         1                   1 1             1           56
57 11               2         1       1   1         1                     1     2   1   1                                     57
58 14         1         1     1     1   2     1     1                         1       1   1           1 1                   1 58
59 15     1                 1       2   1             1     2 1 1           1               1                 1     1   1     59
60 17     1 1   2 1   2   1 1     1       1     1   1   1   1           1                                     1               60
61 18   1     1     1 1 1   1 1         1         1     1 1       1             1   2     1                 1     1           61
62 21         1                 1                 1   1 3           1     1 1 1   1   2     1 1 1         1       1         2 62
63 12                   2 1       1           1         1               1                   1                 1   2         1 63
64 18 1       1     1   1               1     1     2 1   1   1         1   1             1                 1       2   1     64
65 8 1           1                           1             1           1       2               1                             65
66 20     1       1   1     1       1           2   2               2 1     1 1                       1 1 2       1         1 66
67 13 2           1 1       1                                             1         1     1                     2 1 1   1     67
68 14           2             1 1 1 1   1         1 1             1 1 1                                         1   1         68
69 13         1             1 1               1   1   1 1     1                       1           1 1                 2       69
70 22 1     1     1   1     1 1 1   1 1             1     1   1       1   1   1       1     1         1       2         2     70
71 10         1 1                         1         1                       1                   1           1     1     2     71
72 14             2               1   1 1                     2 2       1                     1               1 1   1         72
73 18         1     1     1     1 1           1   1     1 1 1   1 1 1   1         1       2       1                           73
74 17 2     1 2       1           1                     1   2         1           1 1   1 1             1       1             74
75 16             1           1     1   1 1                                 1 1   1       1 2   1     1 1   1       1         75
76 18         1       1         1         1         2             1   1 1         1       1 1 3 1                   1 1       76
77 16           1           1       1 1   1 1 1       1                                 1     1       1 1       1     1 1 1   77
78 16 1                   1       1 1             1           1     1               1 1     1   2       1       1     1     1 78
79 11     1       1 1             1     1 1         1                     1 1                             1         1         79
80 22   1             1 1     1   1   2                         2   1     1             1   2 1     1       1     1 1   1 1 1 80
81 26   1 1     1       2     1     1 1     2 1 1   1       2 1       2         1         2                 2 1       1   1   81
82 21   1 1   1       1       1   1 1   2     1   1   1                     1 1   1                       2     1 1   2       82
83 18     1     1 1       1                   1             1   1 1 2 1     1   1 1             1                 1   1 1     83
84 14                     1                 1         1   1 1             1 2     1     1   1       1     1           1       84
85 17       1 1           1       1       1 1                       1       1       2     1     2 1 2         1               85
86 15   1       1       1   1 2         1     1       1 1           1             1                     2         1           86
87 18   1 1 1     1                 1       1                     1     1     1 1 1 1     1           2   1   1       1       87
88 13       1           1         1   1                     1 2     1   1 1                     1 1   1                       88
89 15 1                   1                       1       1             1 1   1   1   1         1     1       1 1     1   1   89
90 16             1         1 1               1         2 2     1 1         1         1           1       1               2   90
91 18 1   1       1 1   1         1 2                 1     1 1   1             1 1               1     1     1         1     91
92 17   1 1 1           1     2 1       1 1 1       1                               1 1 1                 1 1             1   92
93 30       2   1       1   2 1 1         1   1 2 1           2 1       1 1             1 2 1 1   1   1 1 1     1   1 1       93
94 24 1     1   1               3 1               1 1   2 1                   1 1     1   1 1     2 1 1           1       2   94
95 19     1   2     1 2       1 1 2                   1           1   1     1                     1     1   1   1   1         95
96 14   1               1 2         1         1   1     1     1             1     1                     1             1     1 96
97 11             1       1             2                       1 1     1                       1 1         1   1             97
98 13           1   1         1   1   1   1                       1     1       1       1   1   1             1               98
99 14   1   1     1     1       2     1 1     1                   1       1   1                                         2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
09
/
07
08
/
07
07
/
07
06
/
07
05
/
07
04
/
07
03
/
07
02
/
07
01
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
Ngày
/
Tháng