BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 23/06/2017

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13 1   1     2 2             1               1 1   1       1           1                                           1       00
01 14           1       1   1           2       1   1     1       1             1           1 2                     1         01
02 19         1   1 2     2                             1     1   1 2 1 1   1           1 2     2                             02
03 12         1       1           1                       1               1           1   1       2         1   1       1     03
04 17   1     1   1 1         1         2             1   1                 1             1       2 1   1     1     1         04
05 16 1                                   1   2   1 1       1           1 1 1       1 1 1     1     1 1                       05
06 17       3       1 1 2 1               1         1 2             1   1           1           1               1             06
07 19   1 1                       1       1       1   2 1       1   2     1 1       1   1       1       1       1           1 07
08 21   1 1 1   1   1                         1 1   1     1         1       1           1     1   3   1       1 1         1 1 08
09 16   1   1           1       1 1     1         1           2 1 1               1             1                     1 1 1   09
10 22         1       1 1             1 2 1 1         1     2             1 1 1   2       2       1   1               1     1 10
11 18           2 1             1   1   1         1       1 1               1         1     1   1       1 2           1     1 11
12 18 1     2 1       1               1               1         1   1             1     1 1   1         1         1   2     1 12
13 11 1                             1   1                 1       1       1     1       1 1                       1         1 13
14 13                                         2 1     1     1 1     1     1                   2         1   1     1           14
15 21     1 1 1       1 1     1   1   2     1   1 1                   1 1         1   1         1       1   1         1   1   15
16 13     1 1 1               2 1       1   1                     1   1               2                               1       16
17 16     1                     1   1       1     1   1   2 1       2         1       2                               2       17
18 17   1         1               1 1 1   1         1       1     1   1                     1 1   1 1         1         1 1   18
19 18     1   1           1                 1                         1               2 2 1       2       2   1           3   19
20 11     1                   1           1 1         1                               1             1   1   1     1 1         20
21 24 1 1     1     1   1   1 2   1     1     1 1             1     2         1         1   1 1         1           2     2   21
22 15           1 1                 1         1         1               1   1       1 2 1         1       1         1 1       22
23 16 1             1     1 2           1         1               1                       3   1             2 1       1       23
24 12         1                       1                           1     1     1 1 1 1 1   1     1           1                 24
25 21             1 1 3 1         1       1 1     1   1 1           1 1           1   1     2                     1   1 1     25
26 13 1                                                         1         1     1 1     1   2             1             3 1   26
27 15                   1     1 1           1               1         1 1                         1 2 1           1 1 1   1   27
28 11   1   1 1                 1       1                     1       1       1           1 1                   1             28
29 17 1         1       1         1                 2 1         1     1         1   1             1 1   1   1     1 1         29
30 15 1             1             1 1       1     1                   1     1         1                 1   1 1 1           2 30
31 16       1     1         1               1 1       1     1         1 1 1   1 1   1       1             2                   31
32 24           2       1   2   2                   1   1   1                 1     1         1   1     1 1 2 1   1   2   1 1 32
33 12                   1 1               1   1   1               1   1   1     1       1               1     1               33
34 15   1 2     1         1       1                     2         1     1             1   1               1     1 1           34
35 16     1         1         3 1 1       1             1     1     1       1 1                         1           1 1       35
36 18   1       1 1       1       1   1     1 1 1             1     1         1 2   1                         1 1           1 36
37 17               1     2   1   1     1     1 2       2       1                           1       1           1       1 1   37
38 25   1   1   1   1     1   1   2   1             1   1 1     1 1   1 1   1     1         1         1         4   1         38
39 19         1         1 1             1       1     1 1 1             1   1 3       2         1   2                       1 39
40 10                               1 1 1       1             1     1           1   1                           1   1         40
41 18               1   1   1       1     1 1 1 1               1 1           1       1         1         1 2         1 1     41
42 11     1               1     1 1                 2     1         1                           1           1           1     42
43 15 1   2 1   1   1 2                       1           1               1               1 1       1 1                       43
44 20           1 1 1           1 1                     1         1   1 1       2   2 1     1           1     2     1     1   44
45 19 1           1   1     2     1         1 2             1         1   1   1                 1     2   1                 2 45
46 15       1     1     1   1       1         1 1               1     2                                 1   1 1 1 1           46
47 10                           1   1                   2   1 1                   1                 1             1     1     47
48 19         1         1   1   2     2           1 1         1 1       1   1 1         1             1       1 1         1   48
49 18 1 1 1 1                 1       1   1 1     1 1     1                 1       2 1   1           1                     1 49
50 26   1 1     1     1   1       1       1 1   1   1         1 1 1 1     1     2 1               1       1 1   1 3     1     50
51 12   1     1 1             1 1       1         1   1                     1                   1             1       1       51
52 16 1         1 1         1                                 2 2     1   1         1     1   1 1                   1 1       52
53 16                         2 1             2 2         1                             2     1     1     1             2   1 53
54 17 1             1     1         1 1 2 1       1 2 1   1 1         1                 1         1                           54
55 12     1               1 1                 2             1                       2   1             1   1                 1 55
56 9         1         1                   1 1             1                                         1   1   1             1 56
57 15               1     2   1   1                                       1   1               1     1           2     1 1 1 1 57
58 16                   1       1   1           1 1                   1 1   1   1   1       1           1 1       1 1     1   58
59 13 2 1 1           1               1                 1     1   1                           1       1       2               59
60 7 1           1                                     1                                             1         1 1 1         60
61 16       1             1   2     1                 1     1                   1 2         1 1                   1 1   1   1 61
62 23         1     1 1 1   1   2     1 1 1         1       1         2             1         2     1         2       1 1   1 62
63 17             1                   1                 1   2         1 2       1         1   1         2       1       2 1   63
64 17   1         1   1             1                 1       2   1       1     1           1   1           1 2         1   1 64
65 11 1           1       2               1                                                           2 1 2     1             65
66 20         2 1     1 1                       1 1 2       1         1 2   1                       1   1 1       1 1 1       66
67 12               1         1     1                     2 1 1   1                           1   1 1                       1 67
68 8       1 1 1                                         1   1                                   1                 1     1   68
69 17   1                       1           1 1                 2       1 1   1 1     1                 1   1   1   1 1   1   69
70 18   1       1   1   1       1     1         1       2         2             2 1     2   1 1                               70
71 17                 1                   1           1     1     2       1   1   2 1     1 2         1     1             1   71
72 17   2 2       1                     1               1 1   1           1     1   1             1 1       2       1         72
73 16 1   1 1 1   1         1       2       1                                   1               1 1                     1 1 2 73
74 14 2         1           1 1   1 1             1       1                   1   1             1     1   1                   74
75 17                 1 1   1       1 2   1     1 1   1       1         1 1   1               1     1               1         75
76 23       1   1 1         1       1 1 3 1                   1 1           1         1 2 1     1 1     1       2 1           76
77 15                             1     1       1 1       1     1 1 1   2                   1       1 1             1 1       77
78 13   1     1               1 1     1   2       1       1     1     1                   1     1                             78
79 12               1 1                             1         1               1   1         1   1       1         1     1   1 79
80 22     2   1     1             1   2 1     1       1     1 1   1 1 1   2 1 1             1   1       1                     80
81 21 2 1       2         1         2                 2 1       1   1   1                       1 3 1       2                 81
82 13                 1 1   1                       2     1 1   2                       1     1                           1 1 82
83 23 1   1 1 2 1     1   1 1             1                 1   1 1         1       1   1     1     1 1 1     1 1 1           83
84 19 1             1 2     1     1   1       1     1           1       2 1   1   1     1             1       1     1         84
85 18         1       1       2     1     2 1 2         1                 1 3               1         1           1           85
86 12         1             1                     2         1                       1         1 1   1 1       1           1   86
87 22       1     1     1 1 1 1     1           2   1   1       1           1 1   1   1       1     1     2 1     1           87
88 13 1 2     1   1 1                     1 1   1                                 2                       2                   88
89 14             1 1   1   1   1         1     1       1 1     1   1   1 1         1                                         89
90 20     1 1         1         1           1       1               2     2     1 1 1           1 1               1 1 1   2   90
91 14 1 1   1             1 1               1     1     1         1                             2     1   1         1         91
92 17                         1 1 1                 1 1             1       1   1       1 2   1       1 1   1     2           92
93 26   2 1       1 1             1 2 1 1   1   1 1 1     1   1 1           1 1   1   1         1 1     1     1         1     93
94 19                   1 1     1   1 1     2 1 1           1       2         1   3 1               1         1               94
95 18       1   1     1                     1     1   1   1   1                           1 1       1 1     1     1 1   2   1 95
96 11   1             1     1                     1             1     1             1   1                   1   1       1     96
97 11     1 1     1                       1 1         1   1                   1         1 1                         1         97
98 13       1     1       1       1   1   1             1                       1                   1 1               1 1 1   98
99 14       1       1   1                                         2     1   1   1     1   1 2             1   1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
09
/
06
08
/
06
07
/
06
06
/
06
05
/
06
04
/
06
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
Ngày
/
Tháng