BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 17/11/2017

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
Ngày
/
Tháng
00 17         1     1 1             1         2 1 1 1                   2             1   2         1                     1 1 00
01 15     1   1           1   1                 1                     1         1     2     2       1 1 1   1                 01
02 19 1         1             1 1       2 1   1       1     1     1   1   1     1     1 1       2         1                   02
03 12 1                     1     1       1         1     1       1     1   1         1                 1         1           03
04 14       1   1     1   1                     1     1                     1 1       1 2     1 1               1             04
05 13 1     2         1             1 1             1     1                                   1   1     1     1       1       05
06 12 1       1                   1       1     1     1             2           1                 1             1           1 06
07 15     1                 1 1             1   1         1           1         1           1     1   1 2     1       1       07
08 11 1           1               2       1                           1   1           2                               1     1 08
09 24 1                 1   2         2           1       1       3       1   1 1 1   1   1       1         1   2     1 1   1 09
10 15     1 1     1 1         1   1         1           2     1         1     1                           1     1         1   10
11 18         1     2       1   1 1     1 1                         1       2   1 1               1       1     1     1     1 11
12 17   1                           1   1 1           1       1     1 2         1                 1     1     1   1     1 1 1 12
13 20       1 1           1     2       1           1 1       1             1           1 1     1 2           1   1 1 1     1 13
14 14 1         1   1 1                     1       2             1                                           2   2   1     1 14
15 13     2 1     1 1                                     1   1     1       1       1     1 1                           1     15
16 20 1 2 1         1     1   1 1         1         1                   2 1       1     1       1   1   1   1 1               16
17 16   1                   1       1     1   1 1         1 1               1                         3 1 1       1         1 17
18 16             1       1             1 1           1     2 1               1 1     1       1     1   1               1   1 18
19 13         1               1           1 1                 1           1                   1 1   2 2   1                   19
20 16 1         1 1     2   1             1   1   1                   1                   2 1 1     1               1         20
21 12     1           1 1       1       1                                           1       1             1 1       1     2   21
22 15       1 1           1 1               1       1                     1         2     1         1   1 1           1 1     22
23 21 3         1   1         1   1   1 1     1     1     1         1 1     1 1   1           1                   1 2         23
24 21     1   1         1             1 1 1 1 2       1     1       2       1   1 1 1 1 1       1         1                   24
25 22       1 1       1   1   2       1         2   1 1 1 1   1 1                   2           1   1   1               1   1 25
26 17 1 1   1           1             1 1                       1 1         1   1         1 1   1   1 1               1     1 26
27 19           1     1   1 1   1   2   1   2   1       2   2 1                             1                 1 1             27
28 21               1         1 1   1     1   1       1   2 1               2   1         1       2   2   1             2     28
29 14 1     1       1   1                   1                           1             2     1     1     1   1 1   1           29
30 20 1         1 1 1       1         1 1 1 1                   1       1     2 1 1             1             2 1   1         30
31 18   1         1               1                           1 2       1       1     1   1   1 1   1   1 1 2     1           31
32 11       1         1 1     1                         1     1 1 1 1                                 1                   1   32
33 14         1 1         1       1   1               1             1 1     1         1 1   1     1         1                 33
34 16         1                   1       1       1   1   1     1     1 1       1               1     1     1 1   1         1 34
35 18         1           1 1           1               1         2   1   2 1                 1         1 1     1 1   1   1   35
36 14     1   1 1               1         1     1   1                     1   2                     2           1     1       36
37 10 1     1           1                           1     1   1                     2           1 1                           37
38 15           1         3                     1 1         1 1 1 1                       1         1 1 1             1       38
39 10             1                         1       1   1   1         1                               1     1   1     1       39
40 11           1             1               1                         1         1 1             2   1       1         1     40
41 15       1 1         1   1       1 1         2     1                   1         1 1                     1     1   1       41
42 10                 1           1 1   1                                         1 1         1   1             1         1   42
43 18   1                     1 1       1   1 1 3           1   1 1             1               1   2         1         1     43
44 9                   1     1     1             1   1   1                                         1               1 1       44
45 12   1                     1 1 1                   1   1 1                 1             1               1             2   45
46 16   1 1 1   1         1               1                                               1 1 2 1         1     1   1   1   1 46
47 17 1   1   1     1 1 1 1 3     1         1               1         1           1 1               1                         47
48 8       1           1                                                 1     1               1   1 1   1                   48
49 17 1 1 1                     1 1 1       1               1 1     1 1 1           1     1                           1 1   1 49
50 17 1 2       1               1 1 1                 1         1       1                 1   1 1           1       1     2   50
51 15   1           1     1           1           2           1     1   2 1   1         1         1         1                 51
52 21                 2       1   1           1     1           1 1 1 1     1       1   1       1 2     1   1     1 1   1     52
53 13 1     1                 1     1         2 1 1 1     1     1 1                             1                             53
54 20     1   1       2               1 1     1                       2   1 1     1   1 1       1               1   1   1   2 54
55 25       1     1       1 1 1   1   1       1   1     1 3         2 1 1         1     1       1     1           2   2       55
56 10     1     1                         1             1                 1     1 1     1                   1       1         56
57 16   1   1   1     1                   1   1             1       1       1   1 1               1     1     1   1     1     57
58 14 1 1               1 1     1   2             1           1                   1     1                     1   2           58
59 17   2 1       1           1     1       2           1 1   2   1           1 1 1                       1                   59
60 14               3     1   1       1                 1   1     1     1             1       1                     1     1   60
61 10       2 1                     1                               1   1             1         2 1                           61
62 20     1           1   1   1 1             1   2 1 1 2                     1             1         1 1   1       1 1   1   62
63 15               2 1 1         1       1   1     1       2   1 2                         1       1                         63
64 22 1               2   1 1 1           1     1     2 1     1 1   1 1   1         2   1                   1   1 1           64
65 21           3   1 1     2           2               1     1   1 1           2       1             2       1       1   1   65
66 23         1 2 2       1   1             1           1     1 1 1   1       1   1   1 1 1   1       1 1 1             1     66
67 17                               1   1         1           2         2 1 1           1   1   1               2   1 1     1 67
68 19 1 1                   1     1 1 1 1           1             1     2       1 1                 1   2       1       1   1 68
69 13       1       1 1     1     1         1           2     1                   1 1                                       2 69
70 19     1                           2   1 1     1   2         1 2         2           1 1     1       1           1   1     70
71 23   1         1     1       1       1   1 1     1         1 1   1     1   2   3           2           1     1       1   1 71
72 26         2   2         1         1       1     1 1         1   1     2   2         1 1   1 1       1   1     1 1 1   2   72
73 20   1   1 1         1           1 1       1         2         1 1   1 1             1 1   1                     2   1 1   73
74 20             2 1           1         1   1           1   1 2       1           2               1 1   1 1 1 1           1 74
75 17     1   1 1     1 2   1                         1     2                   1     2 1                     1     1       1 75
76 14     2 1                         1                   1 1       1 2     1 1             1           1                 1   76
77 24     1       1   1               1           2     1   1   1 1   1   2   1   2         1 1         1 2 1     1       1   77
78 11 1     1 1   1               2                       1         1           1   1     1                                   78
79 14     2         1 1       1       1         1 1       1               1               1   1               1       1       79
80 15   1     1   2 1   1 1               1 1 1     1       1                 1                             1       1         80
81 9   1                   1   2       1         1             1             1               1                               81
82 15               1   1           1 1           1         1   1       1   1     1   1   1       2       1                   82
83 13                   1                 1                     2           1 2     1 1   1         1 1                   1   83
84 18       1   1 1             2 1   1             1   1 1         1   1 1       1     1   1 1           1                   84
85 21           1   1       1 1         2   1     3 2               1 1 1   1                     1         1 1 1   1         85
86 16 1 1     1 2       1             1                                           1         1         1   2           1 2   1 86
87 16   1     2   1                 1     1 1             1 1                     1   1                   1       1 1 1   1   87
88 10                   1     1     1         1 1       2   1                           1                     1               88
89 12 1                         1 1             2   1 1       1     1                                 1       1         1     89
90 19     1         1                   2       1     2   1               1     1       1     1   2 2   1 1                 1 90
91 16                     1 1             1 1 2     1   1     1       1                 1 1 1         1                 1 1   91
92 16 1   1             1 1           1         1 1     1                     1     1 1     1         1         1       2     92
93 18     1       2 1               1           1   1                     1     1   1     1 1 1 1         1     2   1         93
94 18       1     1   1       1 1     1         1                 1   1     1 1     1   1   1       2         1     1         94
95 22   1                 1     2 2         1         1     1         1     1 1 1           1 3               1   2       2   95
96 12                                       1     1               1                   1     2             1   1 1 1   1 1     96
97 20   1   1   1               1   2           1 1   1   1     1         1         1   1 1                 1   1 1 1     1   97
98 19     1       1   2 2 1 1   1 1 1       1                                       1     1 1     1         2               1 98
99 14   1       1                       1         1             1           1                           1   1 1 1 1 1 1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
Ngày
/
Tháng