BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN Ngày 27/05/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
Ngày
/
Tháng
00 5                           1                   1                           1                             1 1           00
01 5         1     1             1                                     1           1                                       01
02 13                   1       1             1 1   1   1 1                     1                                 1 1 1 1 1 02
03 8           1                                           2                         1     1       1       1 1             03
04 14           1               1   1       1   1 1   1         1   1     1           1           1         1             1 04
05 10   1             1         1 2             1                   2       1 1                                             05
06 9         1                               1                       1     1     1 2                           2           06
07 10                 1 1                             1     1               1     1 1     1   1     1                       07
08 8                             1     1               1                     1           1 1                     1       1 08
09 14   1                     1           1   1   1           2               1                 1       1 1 1           1 1 09
10 7         1 1                                           1                           1             1           1   1     10
11 16   1 1               1         1     1 1           1     1   1     1       1           1           1   1         1   1 11
12 4           1                                     1                       1                                     1       12
13 14   2           1         1   1 2             1       1     1                 1                             1       1 1 13
14 8                 2                                       1       1                           2   1   1                 14
15 10       1         1       1         1           1                 1         1                               1 1       1 15
16 11 1           1 1     1                   1 1 1               1     1         1 1                                       16
17 15                     1               2       1             1         1   1 2           1 1 1       1               1 1 17
18 10       1           1         1                 1   1 1                                       1             2 1         18
19 11         1 1                   1                           1 1   1                             1   1   1   1         1 19
20 9   1       1 1             1       1                   1           1                       1     1                     20
21 13 2       1 1       1   1   1   1 1                                                           2 1   1                   21
22 9     1         1           1     1                   1           1                             1   1             1     22
23 16                         1 2 1     1 1   1 1                   1 1 1 1               1         2                     1 23
24 9               1                       1         1                     1         2   1 1               1               24
25 15 1                   1 1 1       1     1         1   1           1 1       1                         1           1 2   25
26 9 1                 1             1                     1   1                     1           1               1       1 26
27 16     1   1 1   1 1     2       1   1       2       1                   1         1       1           1                 27
28 14         1               1         1     1   1                   1                   1         1   1 2       1   1 1   28
29 10 1           1                     1             1       1                   1 1       1               1   1           29
30 10     1 1                                         2                       2   1           1               1       1     30
31 8 1                         1       1                       1         1           1   1     1                           31
32 9     1     1               2         1       1 1 1                                 1                                   32
33 13           1     1 1   1           1   1   1   1                       1                           1       3           33
34 12       1     3                     1             1           1           1 1                     1   1   1             34
35 7       1 1           1                                                 1 1                         1               1   35
36 5                         1           1                                             1                   1         1     36
37 9       1 1   1               1               1     1 1                         1                   1                   37
38 6                                               1                   1 1                 1 1     1                       38
39 18           1     1 1         1                     1   1 2 2   1     1 1     1 1         1                         1 1 39
40 16     1 1     1 1             1           3 2             1   1                                   1       1   1   1     40
41 7 1                 1                     1 1     1                                               1                   1 41
42 11     1 1       1                         2           1               1                               1 1       1     1 42
43 10 1                 1               1               1       1     1 1                 2                       1         43
44 3                                                         1     1 1                                                     44
45 13   1                                           2       1   1 1               1   1 1     1               1       1 1   45
46 8 1     1                           1         1                     1 1                     1                       1   46
47 9                               1 1 1                                 1   1                 1   1     1   1             47
48 11     1     1             1                   1                   1   1       1     1                       1   2       48
49 12 1       1       1     1 1       1                               1                 1 1 1   1                   1       49
50 9                     2     1 2                   1   1             1     1                                             50
51 13 1                   1           1     1           1 1                 1 3   1     1             1                     51
52 15   1     1 1     1             1                       1         1   1     1     1 1 1 1       1                     1 52
53 10     1       1         1         1   1       1                                               1               2       1 53
54 6                         1   1               1       1   1     1                                                       54
55 11 1     1               1             1     2       2           1         1                                       1     55
56 10                 1 1                   1         1       1                   1               1   1     1       1       56
57 12 1   1     1         1       1                 1             1     1   1       1                             1 1       57
58 10       2                               1 1           2         1     1                             1     1             58
59 16       1                           1 1       1   1             1     1 1         2     1   1 1 1   1         1         59
60 14   1     1     1     1   2     1                   1   1     2                   1       1       1                     60
61 12       1     1       1                 1       1       1                     1               1   2   1             1   61
62 7       1                 1                         1                         1         1 1       1                     62
63 17   1         1     1 1   1               1         1 1   1   1         2           2 1                 1 1             63
64 8                       1               1         1                 1 1       1 1       1                               64
65 14   1     1             1     1       1 1     1   1       1             1         1         1       1           1       65
66 14       1   1             1   1 1             1       1     1       1         1                 1       1 1 1           66
67 11   1           1   1             1   2   1                         1               1                 1               1 67
68 10                                 1         1       1           1           1 1     1 1       1       1                 68
69 10               1               1                       2       1   1       1                         1 1   1           69
70 10       1           1       1       1         1                   2 1                     1     1                       70
71 13     1     1 1   1         1   1                     1       1                         2     1       1         1       71
72 7                 1 1                 1         1             1                                       1 1               72
73 13     2             1 1               1       1 1               1       1   1           1       1               1       73
74 12               1         1                       1   1     1       1                 1   1           1     1   1   1   74
75 9                 2           1         1 1         1 1   1                 1                                           75
76 9             1   1   1 1         1     1       1                 1                                       1             76
77 7             1                     1   1           1             1         1                                     1     77
78 11 1 1         1                       1                       2         1   1   1                         1           1 78
79 14         1     1     1       1       1     1         1             1       1                 1   1 1 1         1       79
80 15         1                                       1       1       1       1     2     1   1 1   1 1     1 1       1     80
81 11   1           1       1 1 1     1           1           1                                 1                 1   1     81
82 8                               1 2                                             1       1   1           1     1         82
83 11     1         1                                           1             1   1 1   1 2         1                 1     83
84 9     1   1 1                   1           1               1                             1               2             84
85 10               1 1     1               1                             1     1   1           1 1         1               85
86 8       1   1       1                               1         1 1                   1                             1     86
87 7   1 1                                 1                             2           2                                     87
88 11 2           1           1     1                                         1       1                 1     2   1         88
89 6         1             1       1               1                                   1                           1       89
90 9             2                                             1 1                                               1 3   1   90
91 10               1                 1     1               2       1                           2 1                   1     91
92 12     1                           1                     2 1 1   1     1     1                     1           1 1       92
93 11                       1   1       2       1                   1       1         1     1 2                             93
94 11   3                                                     1             1           2         1   2                 1   94
95 10                     1               1 1   1                                         1   1 1 1     1               1   95
96 10               1           1                   1             1                         1         1 1   1   1       1   96
97 10                     1 1         1       1     1             1               1           1     1                   1   97
98 14     1           1 1   1       1         1                 1   1                 1       1 1       1 1           1     98
99 16 1       1         1 1 1         1             1       1   1                   2   1 1     1             1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
Ngày
/
Tháng