BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 27/05/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
Ngày
/
Tháng
00 18   1       1 1                 1   1 1   1       2         1           1 1   2     1   2 1                             00
01 17         1         1           2   1             2 1           1     1       1             2       1 1         1 1     01
02 14     1       1 1               2     1     1   1   1   1                 1         1       1                         1 02
03 16   1           2 1   1                         1             1 1         1         1   1 2           1   1           1 03
04 16         1                 1   1 1                   1 1 1         1 1           1   1   1           2 1     1         04
05 20 1 1 1 1       1 1       1     1   1   1     1         1 2     1   1   1 1         1               1                   05
06 12             1 2                             1   1       1     1     1       1       1   1                         1   06
07 21   1 1                               2 2     1   1         1     1   1           2     1       1 1 1         1   1 1 1 07
08 10     1 1     2 1                                   1 1                       1     1         1                         08
09 18                             2   1   1     2 1     2 1       1   1             1     1         1                 1 1 1 09
10 23 2 1   1   1     1   3       2   1                   2       1     1       1     1 1 1   1 1             1             10
11 13 1         1     2     2                         1               1                               2 1               1 1 11
12 20     1     1     1   1 1   1   1 1       1               1 1   1 1       1 1 1   1       1     1     1                 12
13 13   1 1                   1                                           1     2           1     1   1     1 1         2   13
14 22 1 1                             1       1 1 1 1 3     1 1         1 1       1     1         1 1 1   1     2           14
15 16                       1 1   1           1   1     1 1     1     1             1   1           1   1           1 2     15
16 20               1 1 1 1             1         1             1         2 1 1   1 1   1 1 1           2     1   1         16
17 20 1             1 1     1 1               1   1         2   1       1 1       1 2             1 1   1     1           1 17
18 20 1                   1 1     2 1 1       1       1   1         3 1 1           1             1     1         1   1     18
19 12     2               1   1         1   1           1   1           2                             1 1                   19
20 20         1 2 1     1 1         1 1 1               1 1   1 1                   2       2               1     2         20
21 11     1   2       1       1 1           1                     1                         1                       1   1   21
22 14     1   1   1   1   1 1           1         1 1 1                         1                     1     1   1           22
23 17                       1     1   1 1                   1             1         1           1 1           2   1   1 1 3 23
24 9                   1   1             1                   1                   1                             1     1 1 1 24
25 16               1           1 1               1 1 1     1 1 2                   1     1     1 1 1 1                     25
26 19   1 1       1     2         1 1       1                   2   1           1     1       1       1         3         1 26
27 24 1     1 1 1   1 1 1       2 1     1         2                   1     2   1     1   1           1   1         1 1 1   27
28 7                                 1     1 1         1                                         1 1     1                 28
29 12         1               1 1     1   1         1                   1     1 1         1 1                       1       29
30 14           1                           1 1 1 1     1   1             1   1 1             1           2             1   30
31 15 1 1                   1 1                         1           1       2       1 1             1 1     1     1     1   31
32 20 1               1           1   2       1   1 1   1   1                     1 1       1     1         1   1   2   1 1 32
33 16   1 1       1     1 1 1                 2               1   1     2             1       1         1           1       33
34 17           1 1     1 1           1     1       2   1   1         1                             1     1         2   1 1 34
35 17         1 1     1 1   1           2         1       1 1 1           1         1             1   1   1         1       35
36 21           2 1 1       1 1 2   1 1                       1 1           1           1 1     1                 2 1   2   36
37 17               1     1     2                     1 1     1   1 1             2       1   1           1 1     1       1 37
38 15       1 1           1 1       1     1     1 1           1     1 2             1     1       1                         38
39 18             1 1 1     1     1       1     1   1     1 1         1         1   1   1 1     1     1               1     39
40 24         1 1       2 1   1 1       1 2               1 1       1             1       1 1 1     1 1   1 1 1 1       1   40
41 20               1         1 1                 1 1   1 1 1 2       1   2         1   1       1         1 2   1           41
42 10           1             1             1 1             1       1       1                                 2     1       42
43 17   1   1         1   1 1     1     1                 1       1             1       1   1   2               1   1     1 43
44 9         1   2               1       1     1     2                               1                                     44
45 15 1 1   2     1 1             1   1             1       1                 1   1   1               1           1         45
46 10               1                   1   1   1 1             1               1 1                   1     1               46
47 16 1                     1       1     1 1           1 1 1 2               1             1       1           1     2     47
48 11     1 1             1     2                         1 2       1                       1       1                       48
49 14       1                 1           1     1                 1   1   1               1 1   1       2           1     1 49
50 13   1                     1     1         1                 1           2       1 2                     1 1 1           50
51 13               1               1   1   1     1 1                 2           1         1                 2       1     51
52 13   1     1       1 1                   1   1 1         1 1     1                           1               1     1     52
53 16     2     1           1           2       1       1               1         1           1   1     1   1 1           1 53
54 16 1   1           1       1     1         1     1     2 1     1           1       1                       1 1       1   54
55 18 1   1 1                             1   1     1   1         1       1 2 1 1 1         1               1       1   1   55
56 15 1     1     1               1   1   1 1         1   1             1           2 2   1                                 56
57 12   1                   1 1           1     1         1       1 1         1               1             1     1         57
58 15         1     1                 1 1           1                 1 1   1           1   1       1 1     1 2             58
59 13       1           1                                                 1 1     1 1 1           1 2 1     1         1     59
60 15       1 1 1 1   1   1 1   1     1               1 1                 1                   1         2                   60
61 18 1       1 1       1   1     1                 1           1                 1           2   1     1 1     1 2   1     61
62 19 1         1 1           1       1       1     3     2       1   2         1     1               1 1 1                 62
63 13 2                   1                     1             1     1         1                 1 2 1                 1   1 63
64 13   1       1     1 1             1     1   1       1           1 1       1   1               1                         64
65 14       2   1           1 1       1                 1           1         1   1     1       1 1           1             65
66 13 1       1         1     1 1                               1       1   1           1   1       1 1               1     66
67 17 1           1     1       1   1   1 1       1               1   1     1               1 2               1         1 1 67
68 10         1       1                       1                     1   1 1             1 1                     1         1 68
69 13   1     1   1                           1 1 1                           1       1           1 2   1     1             69
70 18     2             1         1   1 1   1       1   1       1 1         1         1   1   1     1 1         1           70
71 21 1 1   1       1       1 1       1             1           1 1     1 2 1 1             2 1 2                   1       71
72 14   1     1 1                       1           1 1         1           2 1   1                               2       1 72
73 16           1   2     1       1       1 1 1     1           1     1       1             1           1   2               73
74 13       1   1 1                         1       1               1           1     1   1     1       2       1           74
75 18   1     1 1     1       2 1           1   1       1         1                     1               1 2   1   1       1 75
76 19     2             1   1     1                   1   1     2     1 1 1     1             1 1   1               1   1 1 76
77 16       1 1                 1           1           1         1       3   1 1             1 1       1         1 1       77
78 23             2           1 1     1 1   1           1     1   2 1       1   1     1     1 1   1 1     2     1     1     78
79 23                 1   1     1 1 1       1 1       1       1   1 1 1       1 1   1 1       1   1       1   1   2     1   79
80 18 1 2             1     1           1 1           1       2   1                 1   1     1                   1 1   1 1 80
81 14             1 1 1                 1       1 1       1   1         1           1     1     1         1 1               81
82 23 1   1                 1 1   1       1 2 1       1   1             1     1 1       1 2           1     1 1 2     1     82
83 15 1   1 1                             1     1     1     1         1       1         2         1 1 1       1             83
84 16   1 1 1 1   1 1           1       1 1     1 1         1 1       1                         1     1                     84
85 19   1   1   1   1       1       2       1   1                       1 1 2             1     1                   2 1 1   85
86 8 1     1             1                                       1                       1           1     1     1         86
87 18             1               1           3 1   1     1     1             1 1   1 1               1           1   2   1 87
88 17                 1 1 2                           1         2         1     2           1       1   1     3         1   88
89 18   1         1     2 1   1         1   1           2                   1     1   1 1 1   1                 1     1     89
90 15   2     1                         1     1                   1   1 1         1   1         1   1   1   1   1           90
91 18       1 1       1               1   1       1       1             1     1 1 1 1   1 1       1     1 1               1 91
92 19     1 1       1   1 1     1 1 1 1       1 1           1     1           1                 1 1         1   1 1         92
93 15                             1   1   1     1               2       1   1   1           1               1     1 2     1 93
94 12 1                 1       2                                                   1 1 1       1 2             1     1     94
95 12       1 1 1   1               1     1     1 1                                       1               1 1         1     95
96 17     1             1 1     1   1     1     1   1             1 1       1       1   1         1   1   1     1           96
97 16     1   1 1     1                           1       1 1         1 1       1               1         1         1 1 2   97
98 13       1                 1     2         1       1                 2       1                           1     1 2       98
99 14                   1     1   1 1           1     1       1   2 2                   1 1         1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
Ngày
/
Tháng