BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/05/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
Ngày
/
Tháng
00 10             1       1                 1       1         1         1                   1     1 1       1               00
01 8                             1     1   1 1                                       2 1         1                         01
02 8           1 1                       1                 1             1                     1                       1 1 02
03 14               1           1     1   1 1               1   1                             1   1           1 1 2   1     03
04 24         1       1 2 1 2 1                   1       1 2             1 1             1       2     1     1 1     2 2   04
05 11             1     1                         1             1     1 1   1       1         1   1   1                     05
06 9               1             1     1             1   1       1   1                       1                     1       06
07 15         1               1                 1 2           2   1   1 1     1 1 1       1                       1         07
08 14     3   1   1 1                             2               1         1   1       1   1       1                       08
09 7                 1                               1                     1                 1           2       1         09
10 13 1     1                                   1   1     1       2 1         3           1                               1 10
11 3   1                         1 1                                                                                       11
12 9                                   2     1 1                                         1       1         1   1   1       12
13 8             1                 1                   1 1           1                     1         1             1       13
14 13 1       1       1       2   1           1       1                     1 1   1                 1     1                 14
15 5       1                                 1                               1                             1             1 15
16 8           1                 1 1         1     1           1     1     1                                               16
17 7   1     2                                                 1       1       1             1                             17
18 11           1     1             1             1                         1 1 1       1       1                       1 1 18
19 11     1 1               1         1             1               1                   1   1         1 1               1   19
20 3                                 1                                         1                           1               20
21 12         1     1 1                           1                   1         1   1         1           1     3           21
22 13             1             1                             1 1           1         2   1     1 1 1   1 1                 22
23 12           1                           2     1   1           1 1       1       1           1   1         1             23
24 13   1 1   1       1                                         1   1     1         1       1     1 1 1                 1   24
25 11   1             1               1               2                     1                     2           2 1           25
26 8     1           1               1           1                                             2                 1       1 26
27 12                       2       1       3               1           1   1             1                 2               27
28 11               1                 1                 1   1   1     1                             1       1     2   1     28
29 15       1         1     2               1         1             1     1             1               2     1     2     1 29
30 8       1   1                             1               1 1       1                     1 1                           30
31 16   1     1     1                             2       1 1 1     1   1         1       1       1 1               1 1     31
32 7         2                                   1                                                   1   1 1           1   32
33 5   1               1 1       1                                                                   1                     33
34 12 1           1 1   1           2 1   1         1                   1                           1                 1     34
35 9   1             1               1                       1             1       1 1       1                     1       35
36 16                   2   2             1   1     1   1   1                           2 1     1             1     1   1   36
37 14 1   1 1             2                 2               1                   1         1                 1 1   1     1   37
38 5                     1                                   1                                         1           1 1     38
39 16 1   1 1     2             1               1 1       1             1 2   1                 1 1       1                 39
40 14     1     1     1                 1     2     1                   2     1         1           1             1       1 40
41 12     1     1                 1       1     1 2           1       1       1 1                           1               41
42 8           1                   2                   1       1     1             1                                     1 42
43 9                             1             2     1 1         1       1                               1 1               43
44 14         1       1       2             2       1                                     1 1       1     1       1   1   1 44
45 9   1   1             1   1 1             1                         1               1             1                     45
46 11           2   1   1                                                 1 1                 1         1       2   1       46
47 11 1         2 1 1       2                                       1                                 1 1           1       47
48 14         1 1                 1   1 1               1       1   1           1 1 2         1                 1           48
49 5             1               1                                               1   1           1                         49
50 6 1       1                                 1           1             2                                                 50
51 12                   1 1       1     1     1 1 1         1       1             1         1             1                 51
52 13       1     1             1         2   1       1       1                     1       1 1     1             1         52
53 12     1                 1                       1 1 2             1           1   1     1         1           1         53
54 14   1             1   1           1   1   1 1   1           1 1 1             1 1                         1             54
55 9                                   1             1   2                       1 1   1     1     1                       55
56 18         1       1       1 1         1             1 1       1       2   1   1 1       1 1         1 1   1             56
57 14     1 1               1     1   1 1 1                   1             1 1 1             1                 1         1 57
58 10     1                   1                     1       1       1     1         1               1         1 1           58
59 5 2         1                                                                               1                 1         59
60 10                               1           2     1   1 1 1         1                             1               1     60
61 7               1 1     1                             1 1                                           1               1   61
62 10   2         2     1                       1   1                           1                                     2     62
63 13   1           1   1           1       1         1   1                 1 1 1     1                                 1 1 63
64 12 1                     1                 1     1   2     1               1       1 1           1                     1 64
65 14   1     1   1   1         1       1   1         1     1   2 1                       1       1                         65
66 8                           1                               1       1 2           1                         1         1 66
67 10     1                   1 1                                       1         1 1   1         1                 2       67
68 9       1           2     1 1                                                       1                   2 1             68
69 7     1                                 1   1       2                                             1                   1 69
70 14             1       2       1                       1                     1     2             1 1     1   2     1     70
71 14 2         1               1       1 1   1         1         1               1       1     1               1   1       71
72 11   1           2                     1         1                 1     1       1     1 1   1                           72
73 15 1       1       1         1             1     1   1     1       1       1   1     1             1 1     1             73
74 11   1 1                             1       1               1   1                   1             1 1         1       1 74
75 8         1   1           1         1 1                                   1   1         1                               75
76 20     1               1 2 1 1     1 1                 1 1   1 1         1   1       1                     1     2 1 1   76
77 13 1               1       1   2                   1   1       1     1                           1       1         1   1 77
78 11                     1           1 1 1             1 1     1     1                     1     1                   1     78
79 11   1           1   1             1   1               1                               1     1     1 1         1         79
80 16   1                       1 1 1           1   1               1           1 1   2 1 1 1                   1       1   80
81 9   1                                                   1   1                   1     1 1             1 1   1           81
82 10       2           1 1   1               1 1             1                                         1 1                 82
83 5       1                             1                   1                             1                       1       83
84 6       2                                         1                                               1 1   1               84
85 12                   1       1   1                         1     1 1 1           1       1 1 1 1                         85
86 6             1           1                                         1       1     1                           1         86
87 12 1         1       1                 1     1       1   1     1 1 1   1                                             1   87
88 8       1                       1   1                             2                                   1       1       1 88
89 12           1         3         1                   1                 1                   1           2             2   89
90 7 1                   1     1                                                               1   1     1           1     90
91 11               1   1             1   1         1         1                   1         1             1         1 1     91
92 11 1                         1             1     1                             1           2 2             1   1         92
93 10                         1 1   1   1                         1         1 1       1 1             1                     93
94 6       1               1                         1                             1                   1     1             94
95 5                                 1               1             1                                   1     1             95
96 12           1                     1     2             1                   1   1   1   1                           1 1 1 96
97 13     1         2         1   1     1                         2 1     1     1                     1       1             97
98 11 1             1               1 1           1               1   1         1         1     1           1               98
99 6                             1 1                               1                 1                 1               1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
Ngày
/
Tháng