BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 27/05/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
Ngày
/
Tháng
00 12         1               1     1                           1               1     1               2     1   1 1   1     00
01 12                         1 1   1     1 1 1     1     2         1                         2                             01
02 14         1                     1         2                 1 1     1           1                           2 2 1     1 02
03 14 1       1 1 1       1                 1     1         1                     1     2               1       1     1     03
04 10       1         1               1               1 1       1 2                 1                       1               04
05 10         1           1           1               1     1                             1   2               2             05
06 7   1                                   1               2           1               1               1                   06
07 10           1                   1               1       1   2         1       1                             1         1 07
08 15     2 1     1       1       2 1       1               2     1       2                   1                             08
09 13                     1       1 1     1       2       2   1   1                   1 1           1                       09
10 12 1             1                 1           1           1     1 1       1       1   1         1                 1     10
11 10   1     1                   1                                     1         1   1       1     1                   1 1 11
12 13     2   1   1             1   1             1     1             1   1                     1 1                 1       12
13 13                 1     1 1         1           1   1             1 1         1 1               1     1             1   13
14 11   1           2         1       1                           1           1 1             1 1                       1   14
15 9                 1 1                       1                     1           1         1                     1 1     1 15
16 9                         1     1                                       2 1   1     1                       1       1   16
17 10 1         1                           1                             1   1       1   1           1           1 1       17
18 19 2           1   1     1     1 1 1 1 1 1 1       1   1                           1             1   1   1             1 18
19 9                     1   1               1     1                   2     1                         1           1       19
20 9       1         1           1                           1     1       1                         1       1         1   20
21 10                                       1                   1       1 1 1   1   1   1               2                   21
22 12     2   1             2       1                         1                     1       1   1                       1 1 22
23 11   1                   1                 1 1 1 1         1                           1   1               1   1         23
24 12   1                     1 1         1                     1 1             1         1                       2   2     24
25 9                 1   1             1                 1                                 1     1   1   1         1       25
26 7           1 1                             1                 1       1                       1           1             26
27 14                   1       1     1                       1   1             1   1           1     1   1 1 1   1     1   27
28 14             1 1                       1   1     1               1           2     1         1   1         1 1   1     28
29 10                       1 1               1   1       2                 1   1     1                 1                   29
30 12 1       1                 1   1   1                           1     1             1       1         1         1     1 30
31 8         1                             1   1       1     1             1 1                                           1 31
32 13 1               1           1       2 1   1   1               1               1                   1       1   1       32
33 12             1 1     1     1       1       1                           1                 1 1       1         1       1 33
34 11 1 1   1       1       1                 1                                   1             1       1   1             1 34
35 12                         1             1         1                         1 3 1 1             1     1         1       35
36 5                       1       1   1           1                                               1                       36
37 9                 1       1                     1   1             1     2   1                       1                   37
38 12 2           1     2   1                 1           1                                       2 1             1         38
39 12                   1     1                             2                 1 1           1 1 1   1 1       1             39
40 9               1                       1         2               1                         1   1       1           1   40
41 6                     1   1             1       1 1             1                                                       41
42 6   1       1                                 1   1 1             1                                                     42
43 16   1                     1 1 1           1                     1 1   1       1     1           1 1     1       1   1 1 43
44 5                                 1                                               1               1       1           1 44
45 9                     1           1         1     1               1 1         1     1                         1         45
46 12                 1                       1       1 1           2 1                                 1 1       1 1 1     46
47 7 1     1   1               1                                                               1             1       1     47
48 14 1 1       1       1 1   1   1                   1                         1     1                 1             1 2   48
49 12 1 2         1         1   1   1     1     1 1         1   1                                                           49
50 12       1                         1                       1 1 1 1               1       2 1       1   1                 50
51 9   1                                 1         1         1 1     1                   1   1               1             51
52 11                   1             1 1           1   1                       1     1   1     1           1         1     52
53 16     1       1                     1 1     1       1         1     1 1 1       1   1   1     1               1       1 53
54 12 1             1   1             1           1 1           1                   1     1       1 1   1                   54
55 7                               1 1                 1 1                   1                     1               1       55
56 12   1     1 2   1             1     1         1                       1 1             1 1                               56
57 3                                                                       1                           1     1             57
58 10         1         1                                                     1 1           2 1   1       1       1         58
59 8       1     1                             1     2                               1                     1         1     59
60 10     1   1 1                     1 1         1                 1 1                         1                 1         60
61 11         1 1                                       1     2         2 1         1                       1       1       61
62 13                     1           1 1     2                   1         1         2 3         1                         62
63 13   1             1                                       1     1                   1           1 1   1 2         1 1 1 63
64 8     1     1         1                 1           1   1                                     2                         64
65 11       1   1               1   1 1                               1 1     1                   1       1 1               65
66 13       1                     2               1 1               1 1 1         1   1 1                 1   1             66
67 10 1   1     1     1           1                                       1                       1         1       1 1     67
68 5   1           1                     1       1         1                                                               68
69 10                     1     1       1       1                 1                 2           1         1               1 69
70 15         1   1 1   1 1           1   2             1 1 1   1               1             1     1                       70
71 11     1       1           1           1   1           2 1 1                           1     1                           71
72 10               1         1                         1 1 1       1           1       1   1                   1           72
73 6           1           1                     1       1     1       1                                                   73
74 9   1     1   1                     1                                   1               1   2                     1     74
75 11       1         1         1         1                     1         1         1                     1 1       1     1 75
76 15 1   1 1         1                                     1 1     2       1             1             1             1 3   76
77 15     1 1     1   1                   1     1                       1   1 1 1         1 1                 1 1     1     77
78 7                     1       1             1                 1     1         1                                       1 78
79 11 1         1 1     1   1                                 1   1 1               1         1         1                   79
80 9                     1         1       1       1               1 1                   2                     1           80
81 14   1   1   1         2 1   1       1     1                               1     1                         1 1   1       81
82 9       1     1     1   1 1       1   1                                     1                               1           82
83 10                           1     1 1     1             1                 1                       2       1 1           83
84 9                 1 1         1             2     1                     1                                   1     1     84
85 11             1                     1   1   1     1 1 1           1 1     1 1                                           85
86 11                       1                         1           1         1 1     1     1   1   1 1       1               86
87 8               1 1 1       1                               1         1                 1                           1   87
88 12     1         1   1                   1             1             1     1                 1 1   1         1       1   88
89 7       2               1     1                                                           1         1       1           89
90 7                   1                         1 1           1             1       1     1                               90
91 11                                       1   1               1         1   1 1           1   1   1 1     1               91
92 12         1     2           1   1   1               1     1                       1     1                 1         1   92
93 15 1   3                 1                 1                                           1   1   1   2   2       1 1       93
94 10                 1                       1   1 1             2                     1 1         1         1             94
95 11       1 1                 1 2     1 1                 1                               1             1           1     95
96 11     1                 1   1   1               1 1       2                   1   1                   1                 96
97 11   1           1   1     1                   1       1               1               1       1       1               1 97
98 10       1 1 1     1 1                 1             1                                                   1 1 1           98
99 8               1                               1   1       1     1   1       1                                 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
Ngày
/
Tháng