BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN Ngày 27/05/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
Ngày
/
Tháng
00 9   1   1     2                                                                 1           1         1       1 1       00
01 19           1       1 1         1           1     1   1       1             1       1     1   2     1   2     2   1     01
02 9       1       1                           1 1 1       1               1                 1           1                 02
03 14             1 1             1 1       1         1     1             1       1   1   1               1 1             1 03
04 12                             1 1           1                   2                 1     1 1     1 1     1     1         04
05 13             1 1 1 1             1                     1   1 1 1         1               1         1               1   05
06 10 1               1           1                 1 1     1         1       1           1                             1   06
07 11         1           3               1 1                               1   1   1                     1     1           07
08 8                       1   1             1           1           1                     1           1               1   08
09 11                     1         1   1   1   2 1     1 1     1               1                                           09
10 12     1     1             1         1     1 1                       1 1                 1                   1   1     1 10
11 9         1         1                     1     1                     1             1                           2 1     11
12 8           1     1                           1                       1     1 1                   1                   1 12
13 6   1                   1           1 1 1                                                         1                     13
14 16 1   2 1     1     1   1                         1       1       1         1             1               1 1 2         14
15 15           1   1       1         1                     1   1             2     1     1 1     1   1     1     1         15
16 14                   1         1       1 1 1   1                             1 1             1 1 1   1   1             1 16
17 13                               1   1       1       2   1 1 1                     1   1       1               1     1   17
18 16         1       1                 1         1 2   1                       1     1 2   1       1   1     1       1     18
19 8   1                     1                           2         1                                 1       1     1       19
20 8   1   1                               1                 1   1           1               1                 1           20
21 11   1                   1                 1         1         1     1 1               1       1         1 1             21
22 15       1           1                 1   1     1 1             1 1               1   1     1 1 1     1           1     22
23 16 1                 1   1     2     1           1                   1 1 1           1     1 1             1       1 1   23
24 17       1   1   2             1               1 1 1     2               2         1 1             1               2     24
25 5               1           1                       1                   1                               1               25
26 11   1           1                 1 1                     1       1       2       1   1           1                     26
27 8                             1                 1               1     1 1                   1 1   1                     27
28 8             2                                         1                               1       1 1             1 1     28
29 15     1       1   1   1           1                   1 1 1         1 1           1         1     1             2       29
30 9       1                       1                   1                   1               1     2                   1   1 30
31 10       1       1           2           1   1                                                   1   1 1               1 31
32 15       1   2     1 1       1                         1       1     1         1 1     2   1       1                     32
33 12   1       1                     1         1                 1 1   1     1 1   1 1                     1               33
34 3     1               1                                       1                                                         34
35 14     1   1           1       1       1           1               1 1                 1       1           1 2 1         35
36 18       1   1 1         1 2               2   1   1       1             1       3                           1 1       1 36
37 8         1                                   1             1 1                 1           1   2                       37
38 8               1   1                                       1 1                   2 1         1                         38
39 14                     1       1   1                 1       1 1       1         2 1       1       1   1       1         39
40 8         1         1           1               1     1         1 1                                       1             40
41 18         3   1           1     1   1 1 1 1         1       1       1                   1                   1   2   1   41
42 14         1 2   1     1               1     1       1     1                 1 2 1                                   1   42
43 7   1   1                 1         1         1   1 1                                                                   43
44 9                       1       1                 1   1     1     1   1 1                 1                             44
45 13                               1 1             1   1 1             2               1         1 1     1 1 1             45
46 9                 1                             1                           1 1 1                     1         1 1   1 46
47 11   1                     1           1 1                               1                 1         1 2       2         47
48 12                     1 1   2                                     1 1         1                     1     3     1       48
49 11   1 1       1   1 1             1                       2                           1 1   1                           49
50 7 1 1             1                               1   1                               1                               1 50
51 13         1     1       1       1       1   1       1     1     1       1               1                 2             51
52 9           2 1         1                               1   1     1                         1             1             52
53 13 1             1           1                               1 1   1     1               1   1     1 1   1 1             53
54 7     2         1   1           1                             1                                                     1   54
55 13 1             1           1   1           1           2     3                   1     1     1                         55
56 13         1     1   1               1   1                   1   1   1 2           1             1   1                   56
57 12                       1 1 2             2                             1           1                 1 1         1   1 57
58 6                         1         1                                                     1     1     1             1   58
59 4                                           1   1         1     1                                                       59
60 12 1 1       1             1             1           1       1             2               1           1     1           60
61 11   1           1                 2 1         1 1                 1                                         1     1   1 61
62 12                       1   1   1             1           1         1     2 1           1   1           1               62
63 3                                   1                         1                                             1           63
64 10       1             1   1             1       1       1             1                                       2 1       64
65 11                       1                                       1     1 1       1   1         2   1   1   1             65
66 13                 1   2         1 2               1       2                     1               1               1   1   66
67 9 2 1       1 1             1 1       1 1                                                                               67
68 14     1           2   1 1                 1                 1               1   1       1       1     1             1 1 68
69 4                                             1                               1                     1       1           69
70 6         2         1 1                                                               1 1                               70
71 7                                           1           1       1 1         1       1                             1     71
72 15         1                 1         1       2                     1         1             1 1   1     1   2     1   1 72
73 10     1                   2             1                     1         1   1 2     1                                   73
74 7                       1           2                                                 1                       3         74
75 9       1 1 1 1                                 1 1                       1         1       1                           75
76 15   1         1       1           1 1       1           1               1 1   1       1   1         1       1     1     76
77 10 1               1       1               1   1                     1       1       1         1             1           77
78 6     1 1                 1     1     1                                                               1                 78
79 12                 1     1   1         1           2   1                 1       1                   2   1               79
80 3                                                         1                 1                   1                       80
81 8       1         1                   1 1     1 1           1                     1                                     81
82 10     1         1     1   1       1     1         1               1   1                             1                   82
83 8                           1         1     1       1     1     1                               1               1       83
84 9     1 1                 1           1                                   1 1               1   1                     1 84
85 14 1 1       1       1           1                     2 1       3                       1   1     1                     85
86 16   1   1     1   1           1   1     1 1                                 1       1             1     1         1 2 1 86
87 7                   1           1 1                       1         1 1             1                                   87
88 10 1                           1     1                 1 1                             1               1         1 1   1 88
89 10   1       1     1           2                     1                 1       1     1                               1   89
90 8     1                                           1                   1   1           1   1 1                     1     90
91 14 2                 1       1     1   1   1 1     1 1         1   1 1                                               1   91
92 9     1                       1                             2                 1   1     1           1                 1 92
93 10 1       1   1               1       1                           2                     1                           2   93
94 7             1             1 1                                                                 1   1   1           1   94
95 11     1                                   1 1             1                   2 1 1   1                   1 1           95
96 13       1                             1   1         1 1         1   1         1     1     1       1       1 1           96
97 13 2                 1     1                   2 1           1     1       1                 1   1   1                   97
98 8     1   1                               1                                               1             1       2     1 98
99 11 1               1     1         1 1                 2                   1       1       1 1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
Ngày
/
Tháng