BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN Ngày 27/05/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
11
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
Ngày
/
Tháng
00 5                                             1                 1                 1               1                   1 00
01 12           1                             2         1                   1           1 1 2   1             1           1 01
02 10     1                           1 1           1     1 1 1     1                                       1             1 02
03 12 1                           1   1                   2   1 1   1     1         1               1         1             03
04 12 1             1                     1           1     1   1 1                     1   1   1 1                     1   04
05 6 1                                   1                               1                   1         1       1           05
06 8                                                 1         1                   1       1             1   1   1       1 06
07 13                     1   1 1 1             1   1             1   1     2   1       1                         1         07
08 9                       1       1 2       1                 1                             1           1           1     08
09 13       1   1       1     1                                               1   1       2             1       1 1   1 1   09
10 10   1                                           1 2     1                   1               1           1   1   1       10
11 11           1   1         1               1   1         1     1           1                       1   1 1               11
12 11                 2           1 2   1                         1   1             1         1 1                           12
13 8     1       1 2               1                     1             1                                         1         13
14 9                       1 1                               1 1   1         1                 1         1 1               14
15 17 1             1     1   1       1   1 1     1 1                     1   1     1             1     1     1     1 1     15
16 13         1 1   1       1       1     1               1           1 1       1       1               1       1           16
17 12 1 1               1   1           1                                       1       1 1         1 1           1 1       17
18 16       1     2       1 1 1             1   1                 1     1 1     1       1                       1 1 1       18
19 10 1       1             1       1   1   1                   1   1             1         1                               19
20 12           1   1         1 1       1   1         1                     2               1                         1 1   20
21 8         1                   1                 1               1   2 1                                               1 21
22 11     1 1           1                 1       1                     1 1       1         1                   1   1       22
23 10         1       1 1       1                               1               1   1                         1   1   1     23
24 11       1   1                                 1                   2 1       1             1           1         1     1 24
25 10           2       1               1           1 1     1                       2     1                                 25
26 10 1                 1           1 1   1         1     1     1 1                                   1                     26
27 12     1 1     1             1     1 1               1                 1     1     1 1     1                             27
28 6               1         1                 1     1 1                         1                                         28
29 10             2         1 1 1                     1                   1           1             1               1       29
30 9                         1             1             1           1     1                   1 1       1             1   30
31 15             1         1         2   1   1   1 1     1   1             1         1         1         1             1   31
32 15               1   1       1           1       1         1   1   1       1       1 1     1           1     1 1         32
33 8               2         1               1         1     1                                   1 1                       33
34 6             1             1     1                                   1           1                 1                   34
35 11       1                               1           1       1       1     1     1                   1     2   1         35
36 20     1 1               1             1         1   1       1 1           2             1   2   1 2 1             2 1   36
37 8             1   1         1 1 1                                       1         1                               1     37
38 12   1   1         1                                   1   1             1                       1 1     1   1     1   1 38
39 14               1 1           1     1       1     1       1                 1 2   2       1   1                         39
40 10                         1                               1     1     1 1             1 1 1     1                   1   40
41 9     1 1 1     1                           1       1           1                                         1   1         41
42 11                 2           1             1     1     1                         1   1             1                 2 42
43 12 1   2               1                               1   1                   2       1               1   1           1 43
44 10                 1                           1     1 1 1             1 1           1 1                               1 44
45 12   1     1                   1 1           1   1 1                                 1 1   1 1   1                       45
46 10 1     1                             1   1                               1   1       1   2         1                   46
47 7 1                         1         1   1                                               1   1             1           47
48 9       1                                         1 1   1       1           1     1   1                     1           48
49 12     1                           1       1 1 1 2       1         1   1           1   1                                 49
50 12   1 1                       1 1                     1           1     1 2                 2         1                 50
51 9                   1 1   1               1             1 1         1   1       1                                       51
52 12               1 1             1             1 1 1   1             1 1             1         1   1                     52
53 11     1         1             1         1   1                     1                           1   1         1 1 1       53
54 9 1                                           1                     1       1   1                     2   1       1     54
55 7             1               1 1 1       1               1                                 1                           55
56 13                 1                   1   1         1                 1         1   1         1         1       3   1   56
57 7                                   1                       1       1       1 1         1                           1   57
58 6                       2                                   1                       1                 1     1           58
59 9                               1 1                 1                         1     2           1 1               1     59
60 10         2     1   1 1     1                                                                 1             1   1   1   60
61 10                     1     3       1 1 1   1   1             1                                                         61
62 13             1   1   2           1     1     1     1       1   1 1         1                             1             62
63 9     1                             1                         1   1               1     1           1   1             1 63
64 19   2     2       1                   1 1                         2       1     1 2         1 1 1     1 2               64
65 6       1                                                 1   1       1 1                               1               65
66 10     1             1             1         1         1                   1                               1   2     1   66
67 13   1 1             1         1             2       1                 1 1       1                         1 1     1     67
68 12           1 1     1 1         1   1       1                   1                   1       1     1                   1 68
69 9   1                   1       1       1     1         2   1 1                                                         69
70 10                           1 1             1     1   1       1     1         1       1                     1           70
71 9                 1                         1                       1           1 1             1 1 1       1           71
72 13   2       2     1 1                     1                 1 1 1                                         1     1   1   72
73 12       1 1         1     1       1       1           1     1   1                                             1   1 1   73
74 13                 1 1     1   1           1 1         1   1           1     1           1           1           1       74
75 16 1 1 1   1   1                       1       2   1                 1                     1           1 1 1     1   1   75
76 11   1 2 1                               1                       1           1         1     1           1         1     76
77 7                     1       1         1                                             2                 1             1 77
78 12 1           1   1               1   1   1             1 1         1     1               1         1                   78
79 9   1       1 1           1                       1                       1   1                               1 1       79
80 13                   1         1       1                         1 1                           2 1 2     1 1   1         80
81 8 1                         1             1             1             1       1               1   1                     81
82 8             1       1             1 1             1       1                                 1   1                     82
83 17   1       1     1   2             1       1     1   1   1   1                         2       2                 1 1   83
84 13     1                             1   1       1   1       1           1           1     2     1   1               1   84
85 15 1     1 1             2               1     2 1         1         1     1   1         1                             1 85
86 6               1           1                                   1             1                                   1 1   86
87 14           1 1         1     1         1         1     1     2               1               1     2                 1 87
88 10                       1             1                 1 1             1 1     1                     1       1 1       88
89 8                     1       1   1                             1                         1     1             1 1       89
90 11       1 2 1   1           1                       2                       1     1     1                               90
91 12 1                 1 1   1     1         1             1                       1       1     1         1             1 91
92 5         1 2                                                                                               1     1     92
93 12   1       1           1                     1     1         1 1 1                               2       1       1     93
94 13         1   1       2                                 1           1     1   1 1         1 1       1       1           94
95 14                   1   1 1                                       2         1       1 1       1 1     1 2             1 95
96 6 2                                 1                                             1         1           1               96
97 8   1     1                     1   1         1                         1                           1 1                 97
98 6   1                           1       1                                   1   1                         1             98
99 8       2                   1       1           1                                       1       1                   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
11
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
Ngày
/
Tháng