BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN Ngày 27/05/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
Ngày
/
Tháng
00 17 1       1 1   2   1             1   1     1         1     1               1                   1   1 1   1       1     00
01 5                     1                   1                                       1                 1         1         01
02 9           1     1       2         1             1   1                                               1     1           02
03 13 1   1             1             1     1                   1   1           1     2             1   1                 1 03
04 12         1               1         1           1     1   1             1         1                     1   1     1   1 04
05 13       1     1     1     1         1       1   1               1     1                     1           1 1   1         05
06 11                 1           1     2         1       1   1                               1 1           1         1     06
07 10             1         1                 1 1                           1 2     1                 1         1           07
08 17                 1             1           1             1           1     1 1     1   2           1 2 1   2     1     08
09 8   1             1                 1     1                 1           1                               1 1             09
10 9                         1 1                 1               1           1   1       1       1                 1       10
11 9       1         1 1       1                             1                             1     1               2         11
12 8   1       1               1               1       1           1           1                                         1 12
13 13       1             1 1                 1   1                         2           1         2     1     1     1       13
14 6                         1 1   1     2                     1                                                           14
15 6       1         1           1         1                                 1         1                                   15
16 13         1 1           1                             1     2   1                         1 1   1 1             1   1   16
17 13                 1         1                 1 1                 1       2   2         2                           1 1 17
18 10                   1       1 1   1     1     1           1           1                           1               1     18
19 12       1 1     1       2     1                   1 1                           1         1             1 1             19
20 16 1     1 1   1             1 1           1 1   1   1               1     1         1         1             1 1         20
21 12           1   2           1       1   1                 1                         1     1           1         1 1     21
22 12     1                 1         2           1                           2             1   1   1     1 1               22
23 13             1                 1 2         1     1   1   1       2             1 1         1                           23
24 10                                   1                                 1     1       1     1       2   1       1     1   24
25 11                 1 1 1   1 1 1                                                 1                 1   1       1   1     25
26 10 1 2 1                                 1             1   1                     1     1         1                       26
27 8                             1 1   1   1       1           1   1                     1                                 27
28 12 1     1       1         1     1         1           1 1   1   1                                                   1 1 28
29 16         1 1     1                     1   1     1           1 1 1     1 1 1               1       1           1 1     29
30 11     1   1   1                 1                                   1     1               1   1               1   2     30
31 13         1           1   1           1 1             1 1                         2   1 1   2                           31
32 11 1       1                     1   1   1         1 1             1 1                           1             1         32
33 6                               1     1     2                         1           1                                     33
34 8       1                       1                     1         1         1   1       1         1                       34
35 10       1           1         2       1     1                 1               1                           1         1   35
36 12     1       1         1     1   1           1     1       1                   1         1               1       1     36
37 15   1 2             1   1         1           1   1     1     1                               1     1   1   1       1   37
38 9                                         1     1 1                         1     1 1                     2         1   38
39 19     2 1       1     3     1             1               1   2 1           1     1   1       1   1 1                   39
40 15 2     1                           1         1 1 1                   2         1 1     2   1                         1 40
41 5                           1       1                           1                     1     1                           41
42 7       1   1       2         1       1 1                                                                               42
43 8   1             1                                       2                   1 1   1                             1     43
44 17 1   2               1     1             2 1       2             1             1     2             1   1       1       44
45 14   1       1   2     1       1       1       1           1   1       1   1 1       1                                   45
46 9   1       1                             1                   1   1 1         1               1           1             46
47 7                 1 1                                                               1                 1 1   1         1 47
48 11     1                 1       1                     1     1   1   1                         1   1           1     1   48
49 8   1         1       1 1               1                     1                         1                 1             49
50 8         1                                                   1     1         1 1         1 1               1           50
51 8         1                 1                   1           1 1                     1           1   1                   51
52 14     1   1                     1     2               1     1               1           1       1 1   1 1     1         52
53 6   1                           1                                       1     1   1             1                       53
54 19     1     1 1 2             1       1     1       1               1   2     1 1             1 1         1       1   1 54
55 8                               1                       1         1                     1               1       1   1 1 55
56 10 1     1   1         1                 1 1             2                   1         1                                 56
57 14 2         1                                   1               1     1 1 1 1   1 1         1       1             1     57
58 5             2                                                     1       1                             1             58
59 11 1                   1 1                 1                         1         2       1 1 1         1                   59
60 8                                       1     1                 1           1                   1     1       1 1       60
61 11       1                           1       2   1     1 1 1                               2             1               61
62 13   1 1   1       1           1     1   1         2               1   1             1           1                       62
63 8                       1             1     1       1       1                           1   1     1                     63
64 11     1   1                   1   1       1     1   1 2                                                         1 1     64
65 9 1     1               1 1                             1                                     2                       2 65
66 9         1         1       1       1               1               1   1       1   1                                   66
67 5                                             1   1       1 1                                       1                   67
68 8             1                                     1             1                                   2   3             68
69 9                             1   1                           1           1               1   1       1           1   1 69
70 10             1   1       1     1                                     1                       1 2   1       1           70
71 8 1         1       1                             2     1                           1             1                     71
72 16                 1       1   1 1             1 1   1   2 1         2       1                         1 1           1   72
73 7                       1         1 2         1                                   1                       1             73
74 13                     1   1           1 1           1 1 1     1 1                       1                     2       1 74
75 7                     1   1     1 1                                   2     1                                           75
76 12   2   1       1   1       1                                 1 1   1                                       1       1 1 76
77 11               1 1               1               1               1   1       1       1     1               1   1       77
78 10 1                           1                 1                 2   1 1                 1 1                       1   78
79 7 1       1                           1                               2                             1               1   79
80 11     1       1       1   1                                     1         1     1                 1 1         1       1 80
81 9             1                                           1   1 1 1                   1   1           1       1         81
82 15 1           2                 1 1         1             1       1 1       1   1     1   1                         1 1 82
83 11               1 1               1           1 1 1                       1   1     1   1   1                           83
84 10   1             1                     1               1                       1   1   1               1   1         1 84
85 16               2   1     1         1               2             1                   1   1   1 1   1       1   2       85
86 13   2           1                     1                 1               1             1           2 1       1 1     1   86
87 9         2     1         1 1         1           1                           1   1                                     87
88 12           2           1                 2       1     1     1     1                 1           1               1     88
89 13     1             1     1 1                 1 1     1                 1   1       1         1       2                 89
90 6                       1         1                         1                   1           1           1               90
91 10   1   1                               1 1         1         1         1     1     1                                 1 91
92 11             1     1             1                   1     1         1         1                       1 1 1   1       92
93 13           1         1 1                         1     1   1           1     1           1                 1   2   1   93
94 9           1         2 1   1                           1   1     1                             1                       94
95 7       1         1                         1 1 1                         1                                         1   95
96 11                                     1         1   1     1       1 1   1         1     1                       1   1   96
97 13                   1                 1 1     1               1         1             1     1 1   1         1 1 1       97
98 10           1 1                 1         1             1       1                 1               2             1       98
99 9   1                                           1                   2             1       1     1       1         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
Ngày
/
Tháng