BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/03/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng
00 8                       2                   1                 1     1                   1 1         1                   00
01 8 1                             1         1       1                                         2   1                     1 01
02 16     1   1   1 1       1 1             1 1     1                     1     1                       2   1           1 1 02
03 6                 1                     1     1           1             2                                               03
04 9         1 1                 1   2                     1                         1                         1 1         04
05 9               1                       1 1                     1   1                     1       1 1                 1 05
06 16   1     1             1           1     2                 1         1       1 1           1   1 1     1 2             06
07 7     1 1       1 1 1                                                                                           1   1   07
08 12   1         1   1       1                                             1   1   1       1           1 2     1           08
09 12             2     1                           1             1     1   1   1           1     1   1           1         09
10 12                 1       1 1           1 1     1     1                   1         1               2       1           10
11 10     1         2   1             1                     1 1   1       1     1                                           11
12 13     1                         1     1       1                     1   1       1   2         1     1     1     1       12
13 9         1               1     1   1       1 1             1             1                                       1     13
14 12   1 1     1       1             1 1         1         1 1 1                   2                                       14
15 8                           1               2       1                                   1         1   1         1       15
16 14     1       1       1                             1                       1 1 1 1     1             1 3 1             16
17 14 1                   1 1   1                     1     1       1   1   1       1   1 1                         1     1 17
18 10     1   1       2     1         1 1                                     1                 1               1           18
19 11               1 1             1     1           1     1   1 1       2     1                                           19
20 7       2 1             1 1                               1                                               1             20
21 17 1 1   1             2                 1 1             1       1 1       1   1           3 1 1                         21
22 6                         1                       1                                         1         1           2     22
23 12 1     1   1 1 2                   1       1                   1                         1             1       1       23
24 8 1             1                             1     1 1             1                                       1   1       24
25 5   1   1                         1                                                       1           1                 25
26 4           1                                                                 1                               1     1   26
27 9   1                                             1     1 1 1   1 1                                                 2   27
28 10 1         1                   1             1   1                     1             2   1     1                       28
29 8     1                               1     1     1     1             1                 1       1                       29
30 11   1                             1 1     1         1       1       1                 1                 1         1   1 30
31 6     1             1       1 1                                                                                   2     31
32 13                     1     1 1   1         1             1   1   1                       1                 2 2         32
33 15         1         1         1             1 1                           1             1       1 2     1 1 1   1 1     33
34 15         2 1         1                       1 1   1             1       1   1         2     1   1   1                 34
35 9                 1                   1   1         1                 1               1   1               1 1           35
36 9               1                         1                               1   1               1       2 1         1     36
37 9       1             1     1                                     1 1   1                     1                     1 1 37
38 12       1                                   2                         1 1 1 2                 1   1 1 1                 38
39 10   1               1     1         1           1         1                 1       1 1                 1               39
40 18 1                       1             2           1 1 1             1       1           1   3 1     1     2         1 40
41 9 1   1                 1         1             1                               2                 1       1             41
42 10           1             2               1 1                                         1     1   1                   1 1 42
43 10       1     1                                 1         1 1 1 1                                   1         2         43
44 9                       1   1     1 1   1       1       1       1                                               1       44
45 12   1   1         1                   1             1             1           1       1           1           2 1       45
46 13   1         1   1 1     1 1             1     1         1           1                     1 1 1                       46
47 14 1             1           1 1 2     1 1     1   1             1     1     1         1                                 47
48 8   2 1   1             1               1                                               1                 1             48
49 10 1                     1                 1       2                       1       1     1   1                   1       49
50 11             1                               1     2         1   1     1         1 1         1                   1     50
51 12     1   1             1   1 1 1   1                 1           1                       1                 2           51
52 7     1                                 1       1 1                 1                       1                         1 52
53 7                                               2   1         1         1                       1         1             53
54 8                                     2         1       1           1                         1                   1 1   54
55 13           1       3                   1             1       1 1 1                   1     1                   1 1     55
56 9       1       1                                                   1 1   1         1           1 1           1         56
57 13 1                     1   1         1 1                           2     1             1     1   1     1     1         57
58 18   1   1           1   1     2 1   2 1               1             1   1 1   1         1 1     1                       58
59 11             1   1   2       1                       1 1       1                     1 1                 1             59
60 12   1     1 1                   1                     1   1                   1                       1 2       1     1 60
61 7                 1 1     1       1 1                                       1                                 1         61
62 19     1 1   2 1 1   1 1           1   1                   1 1         1     1 1   1         1             1 1           62
63 9 1                                   1     1               1               1       1             1 1           1       63
64 9           1               1                           1     2       1           1                 1     1             64
65 11       1       1   1                   1             1           1       1                 1               1       1 1 65
66 9                               1 1             1             1   1               1         1   1                     1 66
67 9     1   1               1           1                         1 1               1             1                   1   67
68 15                     1   1         1 1   1       1 1                   2       1   1                   2 1     1       68
69 13                             1     1   1     1       1 1         2     1       1 1                   2                 69
70 12           1 2             1   1                 2             1               1     1                             1 1 70
71 9 2                             2             1     1                             1           1               1         71
72 9                 1                           1 1               1                 1         1       1 1             1   72
73 11                                           1 1   1     1   1     1 1   1     1         1                         1     73
74 9     1               1       1                           1                         1           2       1   1           74
75 7                                   1 1         2           1                 1                                   1     75
76 7   1         1                               1     1                       1         1                         1       76
77 11         1           2     1           1               1         1                   1                 1         1 1   77
78 9             1           1     1 1                         1 1                 1   1               1                   78
79 9                             2                           2           1             1             1 1             1     79
80 18           2         1             1       1               3     1               1     1     1   1 1 2   1         1   80
81 10               1 1             1           1             1               1       1   1       1                 1       81
82 14 1       1                       1           1     1 1   1     1           1           1       1             1 1   1   82
83 10         1                   1     1 1   1           1                       1           1                       2     83
84 12   1   1                   1   1             1     1           1       1   2                     1         1           84
85 8           1         1   1   1           1                                     1                   1     1             85
86 19 1 1   1   1       1       1 1 1     1     2         1 1     1           1             1   1     1           1         86
87 10                   1     1 1     1                   1     1                       1           1 1                   1 87
88 12             1 1       1   1           1 1                 1     1 1                 1   1                   1         88
89 12     1   1 1           2                             1         1         1   1 1     1                 1               89
90 11                             1                 1 2                           2               1       1           1   2 90
91 10               1                       1             1       1 1     1           1 2     1                             91
92 10                 1                       1               1   1     1   1 1       1                                 1 1 92
93 8 1           1                                       1       1 1         1     1   1                                   93
94 7 1     1     1   1                                 1                       1         1                                 94
95 7     1                               1                   1         1             1                       1         1   95
96 13         1           2       1                   1                             1   2     1 1   1             1     1   96
97 9       1         1     1         1                 1         1                           1 1       1                   97
98 7   1           1                 1                   1     1                   1 1                                     98
99 16                 1 1     1         1       1 1         1             2       1   1                       1 1 1 1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng