BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/04/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8                                 2                   1                 1     1                   1 1         1         00
01 10 1 1 1     1                             1         1       1                                         2   1             01
02 15     1         1   1   1 1       1 1             1 1     1                     1     1                       2   1     02
03 8 1     1                   1                     1     1           1             2                                     03
04 10   1 1             1 1                 1   2                     1                         1                         1 04
05 9 1                       1                       1 1                     1   1                     1       1 1         05
06 17 1           1     1             1           1     2                 1         1       1 1           1   1 1     1 2   06
07 6       1       1 1       1 1 1                                                                                         07
08 12             1         1   1       1                                             1   1   1       1           1 2     1 08
09 11                       2     1                           1             1     1   1   1           1     1   1           09
10 16 1     1 2                 1       1 1           1 1     1     1                   1         1               2       1 10
11 11   1           1         2   1             1                     1 1   1       1     1                                 11
12 15   1 1 1       1                         1     1       1                     1   1       1   2         1     1     1   12
13 9 1                 1               1     1   1       1 1             1             1                                   13
14 13   1         1 1     1       1             1 1         1         1 1 1                   2                             14
15 8         1                           1               2       1                                   1         1   1       15
16 14               1       1       1                             1                       1 1 1 1     1             1 3 1   16
17 13         1 1                   1 1   1                     1     1       1   1   1       1   1 1                       17
18 11     1         1   1       2     1         1 1                                     1                 1               1 18
19 11                         1 1             1     1           1     1   1 1       2     1                                 19
20 7                 2 1             1 1                               1                                               1   20
21 20   1   1 1 1 1   1             2                 1 1             1       1 1       1   1           3 1 1               21
22 7 1     2                           1                       1                                         1         1       22
23 13 1       1 1     1   1 1 2                   1       1                   1                         1             1     23
24 8     1     1             1                             1     1 1             1                                       1 24
25 7     1 1     1   1                         1                                                       1           1       25
26 2                     1                                                                 1                               26
27 8   1         1                                             1     1 1 1   1 1                                           27
28 11 1         1         1                   1             1   1                     1             2   1     1             28
29 8               1                               1     1     1     1             1                 1       1             29
30 9             1                             1 1     1         1       1       1                 1                 1     30
31 5   1           1             1       1 1                                                                               31
32 13     2                         1     1 1   1         1             1   1   1                       1                 2 32
33 14         1         1         1         1             1 1                           1             1       1 2     1 1 1 33
34 16   1               2 1         1                       1 1   1             1       1   1         2     1   1   1       34
35 10     1                     1                   1   1         1                 1               1   1               1 1 35
36 10   1     1               1                         1                               1   1               1       2 1     36
37 7                 1             1     1                                     1 1   1                     1               37
38 13   1             1                                   2                         1 1 1 2                 1   1 1 1       38
39 11     1       1               1     1         1           1         1                 1       1 1                 1     39
40 18         1 1                       1             2           1 1 1             1       1           1   3 1     1     2 40
41 9           1   1                 1         1             1                               2                 1       1   41
42 8                     1             2               1 1                                         1     1   1             42
43 8                 1     1                                 1         1 1 1 1                                   1         43
44 9       1                         1   1     1 1   1       1       1       1                                             44
45 10   1         1   1         1                   1             1             1           1       1           1           45
46 13             1         1   1 1     1 1             1     1         1           1                     1 1 1             46
47 16 1   1     1             1           1 1 2     1 1     1   1             1     1     1         1                       47
48 9 1           2 1   1             1               1                                               1                 1   48
49 9           1                     1                 1       2                       1       1     1   1                 49
50 12   1     1             1                               1     2         1   1     1         1 1         1               50
51 12               1   1             1   1 1 1   1                 1           1                       1                 2 51
52 6               1                                 1       1 1                 1                       1                 52
53 8         1                                               2   1         1         1                       1         1   53
54 7         1                                     2         1       1           1                         1               54
55 13 1 1                 1       3                   1             1       1 1 1                   1     1                 55
56 8                 1       1                                                   1 1   1         1           1 1           56
57 13 1         1                     1   1         1 1                           2     1             1     1   1     1     57
58 19   1         1   1           1   1     2 1   2 1               1             1   1 1   1         1 1     1             58
59 11                       1   1   2       1                       1 1       1                     1 1                 1   59
60 11         1   1     1 1                   1                     1   1                   1                       1 2     60
61 7     1                     1 1     1       1 1                                       1                                 61
62 20   1           1 1   2 1 1   1 1           1   1                   1 1         1     1 1   1         1             1 1 62
63 9       1   1                                   1     1               1               1       1             1 1         63
64 11 1     1             1               1                           1     2       1           1                 1     1   64
65 10         1       1       1   1                   1             1           1       1                 1               1 65
66 9         1                               1 1             1             1   1               1         1   1             66
67 9       1       1   1               1           1                         1 1               1             1             67
68 15     1                         1   1         1 1   1       1 1                   2       1   1                   2 1   68
69 13                                       1     1   1     1       1 1         2     1       1 1                   2       69
70 11     1               1 2             1   1                 2             1               1     1                       70
71 9       1   2                             2             1     1                             1           1               71
72 8                           1                           1 1               1                 1         1       1 1       72
73 10                                                     1 1   1     1   1     1 1   1     1         1                     73
74 10   1           1               1       1                           1                         1           2       1   1 74
75 7       1                                     1 1         2           1                 1                               75
76 7 1           1         1                               1     1                       1         1                       76
77 9                   1           2     1           1               1         1                   1                 1     77
78 9                       1           1     1 1                         1 1                 1   1               1         78
79 8                                       2                           2           1             1             1 1         79
80 17                     2         1             1       1               3     1               1     1     1   1 1 2   1   80
81 10 1                       1 1             1           1             1               1       1   1       1               81
82 11           1       1                       1           1     1 1   1     1           1           1       1             82
83 9     1             1                   1     1 1   1           1                       1           1                   83
84 14       2     1   1                   1   1             1     1           1       1   2                     1         1 84
85 10 1     1             1         1   1   1           1                                     1                   1     1   85
86 18           1 1   1   1       1       1 1 1     1     2         1 1     1           1             1   1     1           86
87 9                             1     1 1     1                   1     1                       1           1 1           87
88 11                       1 1       1   1           1 1                 1     1 1                 1   1                   88
89 13 1             1   1 1           2                             1         1         1   1 1     1                 1     89
90 10   1     1                             1                 1 2                           2               1       1       90
91 12     1   1               1                       1             1       1 1     1           1 2     1                   91
92 8                           1                       1               1   1     1   1 1       1                           92
93 9       1   1           1                                       1       1 1         1     1   1                         93
94 7           1     1     1   1                                 1                       1         1                       94
95 7         1     1                               1                   1         1             1                       1   95
96 12     1             1           2       1                   1                             1   2     1 1   1             96
97 9                 1         1     1         1                 1         1                           1 1       1         97
98 7             1           1                 1                   1     1                   1 1                           98
99 13                           1 1     1         1       1 1         1             2       1   1                       1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
Ngày
/
Tháng