BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/04/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11 1                 2   1                                                   1     1 1   1         1 1               1   00
01 13                           1 1             1 1     1                 1 1               1   1         1     2   1       01
02 9         1     1 1   1   1           1                             1       1                     1                     02
03 17           2 1 1   1       1         2       1             1         1   1               1   1 1   1     1             03
04 5       1             1         1                                       1                                         1     04
05 15 1 1                       1                   1         1       1 1               1 1     1 1         1     1 1     1 05
06 8       1                   1       1       1                                     1             1   1 1                 06
07 12                   1 2                 1 1       1                     1     1     1   1     1               1         07
08 10                               2                                   1           2         1 2               1   1       08
09 9                         1             1 1                               1                   1     1             2 1   09
10 11       1                   1   1                   1       3 1   1                           1           1             10
11 6                     1                             1       1         1   1                                         1   11
12 6           1   2             1           1                               1                                             12
13 13           2       1   1   1     1       1                           1   1         1           1         1       1     13
14 11   1     1                 1                     1   1     1                         1   1               1   1     1   14
15 7                                       1 1   1   1             2   1                                                   15
16 6                                       1           1                                             1 2         1         16
17 7           1                     1                           1 1     1       1         1                               17
18 13       2   1           1                     1 1       1           1       1   1                     1 1 1             18
19 7                     1       1       1     1                             1 1                               1           19
20 15       1 2 1                 1 1                       1 1   1       1     1 1       1 2                               20
21 10         1   1           1         1                       1                 1         1     1                   2     21
22 9               1               1 1                               1     1 2                     1     1                 22
23 14               1               1 1                 1     1   1 1 1                       1           1 1   1   1   1   23
24 12     1   1   1       1                     1     1                 1 1         1   1               1               1   24
25 20     1                 1 1     3       1       1   1     1         1   1   2     1 1       1     1 1             1     25
26 10     1   1                           2           1   1   1   1                       1                               1 26
27 15 3                               2 1 1 1     1           1       1           2                       1               1 27
28 8             1                     1                       1   1       1                         1       1 1           28
29 16 1     1                 2 1                         1             1 1     1             2     1     1   1     1     1 29
30 11     1           1                 1           1     1   1       1 1                           1 2                     30
31 8 1 2                 1 2       1     1                                                                                 31
32 6                                       1             1   1 1                             1                   1         32
33 11       1     1                   1                                     1     1 1 2 2       1                           33
34 9 1         1                       1                         1         1           1 1   1   1                         34
35 17   1           1             1   1           1       1           2 1         1 1             1       1   1     1 1 1   35
36 15                 1 1     1               1     1 1                         1     1           1     2     1   1 1     1 36
37 9   1               1         1                                                   1 1 1   1     2                       37
38 4                     1     1                                             1             1                               38
39 17               1 1     1         1       1 1   1 1           1           1       2       1     1       1   1 1         39
40 9                 1 1                 1 1                           1 1               1                 1             1 40
41 13             1                 1             1 2                 1   1     1 1           1   1   1     1               41
42 10         2 1                                 1   1     1                 1                           1 1           1   42
43 9           1         1         1                   1             2               1                 1                 1 43
44 10     1     1     1                 1   1         1                   1     1 1           1                             44
45 11       1                                                         1 1   1     2   1       1       1         1     1     45
46 10     1                       1             1               1   1 1                           1   1               1 1   46
47 9     1       1           1                       2               1                                   1 2               47
48 14         1         2     1   1         1       1     1     1   1   1                               1         1   1     48
49 12           1             1                       1       1                   1 1           2     1         1   1     1 49
50 15 1 1 1         2 1                           1       1       1 1               1                   1         1   1   1 50
51 10                     1             1                         1       1       1 1     1 1   1           1               51
52 10               1     1 1               2             1               1                               1 1       1       52
53 8                                   1         1         1               2           1                 1   1             53
54 5                                       1                                   1                                 1     1 1 54
55 10 1     2                                     1       1 2                   1                   1             1         55
56 9 1 1 1 2                 1                           1                           1   1                                 56
57 7   1         1                     1           1                   1             1           1                         57
58 7           1         1       1       1                                                               1             1 1 58
59 10             1 1       1                       1   1   1           1   1                       1 1                     59
60 13     1                       2             1       1     1           1   1 1       1 1     1       1                   60
61 11       1 1   1     2 1           1 1                   1       1                                             1         61
62 10                     1 1   1                                         1     1     2                   1       1     1   62
63 17       1 1               1 1       1         1 1                 1   1     1 1     2                   1   1 1 1       63
64 12             1               1   1   1               2 1 2               1                                 1       1   64
65 13     1                       1       1 1 2         1                                             2 1 1     1       1   65
66 22 1   1 1   1               1 1   1       1       1           1               1   1 1   2 1 1       1       1         3 66
67 16 1               2     2                   1         2                   1     1               1       1 2 1     1     67
68 6       1         1     1                     1                           1                                         1   68
69 14   1 2                         1           2             1 1                         1     1 2 1 1                     69
70 9   1               1       1 1   1         1                 1                         1           1                   70
71 8         1                               1     1     2         1                         1                     1       71
72 7                         1           1     1                 1 1                       1                         1     72
73 7               1         1 1                                       1                             1       1   1         73
74 21       1 1   2   1 1   1 1       1       1     1   1   1   1 1         1                   1   1     1       1     1   74
75 13               1   1       1 1   1       1 1 1   1             1   1   1                                       1       75
76 14                     1 1       1   1           1       1 1       1             1       1   1                   1 1 1   76
77 11 1   1             1       1         1         1             1               1                         1     1   1     77
78 8                 1       1 1                               1     1                 1       1   1                       78
79 8 1 1         1                                       1                 2                                   1   1       79
80 8               2                           1           1   1           1               1               1               80
81 6     1       1       1 1                                   1                               1                           81
82 9             1                     1 1         1           1                         1         1 1                   1 82
83 12                               1                   1   1                   1   2     1   1 1         1         1     1 83
84 13   1         1   1 1   1             1 1     1     2                     1                   1               1         84
85 10 1 1                             1   2             1     1                 1       1 1                                 85
86 14   1             1                 1   1 1   1   1 1     1     1               1     1       1                   1     86
87 8               1 2                                     1 1           1                                 2               87
88 10             1   2 1       1             2                                   1                             1   1       88
89 7   1     1             1 1                       1     1                             1                                 89
90 4         2                                             1                                                           1   90
91 8                               1           1               1     1             2     1                     1           91
92 10   1 1                           1               1             2                                 1 1   1       1       92
93 16 2       1     1         1             1 1   1     1           1                       2   1   1         1     1       93
94 11           1         1             1   1       1       1 1   1                         1                 2             94
95 13   1 1                         1 1 1       1       1         1 1   1                                     2           1 95
96 8                             1           1                   1       1 1                 1   1       1                 96
97 11           2                               1 1                           1     1 1 1         1 1                 1     97
98 7                             1                         1       1                 1   1   1                 1           98
99 7                                   1       1     1           1           1     1                                     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
Ngày
/
Tháng