BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/04/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11   1     1                     1         1           1                   1       1     1       1             1     1   00
01 9             1                 1       1   1       1     1   1                           1         1                   01
02 10 1       1                   1                   1     1   1     1   1                       1   1                     02
03 5                 1           1                                       1             1   1                               03
04 7       1                 1                 1                       1                               1           1 1     04
05 14 1   1     1       1 1             1                       1       1 1     1     1           1 1                   1   05
06 11         1       1 1         1               1           1           1                     1   1   1           1       06
07 12 1 1   1                                             1           1       1     1 1     1                   1   1 1     07
08 7                           1 1 2                               1                     1                       1         08
09 12             1               1   2     1 1       2           1   1               1               1                     09
10 4                 1             1               1                           1                                           10
11 11     1                 1 1                                       1 1             1                     1       2   1 1 11
12 13           1     1 1 1         1                         1       1   1 1       1       2             1                 12
13 10         1 1   1                       1     1                     1       1         1 1           1                   13
14 15         1     1         1   1             1             1                 1 1         1 1 2     1   1           1     14
15 12                               1       1               1       1     1     1                 2   1       1     1     1 15
16 6                                     1                     1       1               1           1 1                     16
17 11     1                                   1 2     2 1                         1         1                         1   1 17
18 9 1     1                                       1     1                 1     1               1 1                 1     18
19 9 1       1                         1   1 1         1         1             1                               1           19
20 9   1             2                   1           1             1                         1       2                     20
21 13             1               1     1       1                                 1       1     1 1   1   1     1 1       1 21
22 7                                 1         1     1     1 1     1                                         1             22
23 8                                         1     1   1             1                                   1   1       1 1   23
24 10                         1 1           1       1       2         1           1             1   1                       24
25 6                       1               1     1       1                               1         1                       25
26 12 1 1   1   1   2                             1     1             1                     1     1                     1   26
27 9                           1                                 1 1             1       2           1           1 1       27
28 7     1                             1   1 1                                   1           1     1                       28
29 9 2 1                       1               1                 1     1       1     1                                     29
30 12 1           1           1                           1     1                       1   1 1         1     1       1 1   30
31 8           1         2             1                         1 1     1             1                                   31
32 13   1               1           1   1 2             2     1               1           1           1               1     32
33 15             1 1       1   1         1       1                 1   1 1         1               2   1         2         33
34 9   1                 1         1         1             2 1                     1                                   1   34
35 10         1             2     1             2       1         1       1       1                                         35
36 16                 1                       1     1 1       1     1 2 1             1 1   1           1     1     2       36
37 8           1         1 1                         2     1                             1                 1               37
38 5             1   1         1                                           1             1                                 38
39 14     1               1 1 1             1                                   1       1   1   1   1 1         1 2         39
40 10     1     1 1 1     1           1                           1                           1           1   1             40
41 6                                                                               2 1         1 1         1               41
42 10                 1     1   1 1   1             1       1                       1           1 1                         42
43 10 1         2               1                   2                                     1       1 1     1                 43
44 14     1 1     1 1   1       1     1               1     1               1 1       1   1     1                           44
45 7                               1                       1                 1     1         1   1                       1 45
46 14 1   1 1       1                     1 1     1         1                 1     1 1                     1             2 46
47 8                     1                                     1 1                       1       1     1         1       1 47
48 17       1 1   1   2     1         1 1     1   1 1         1         1 1           1                       1           1 48
49 12   1 1                       1 1 1           1     1     1 1             1                 1                 1         49
50 13   1       1 1     1       1   1             1                         1                     1     1           1 1 1   50
51 14 2     1     1       1 1                             1     1                   1         1 1       1             1 1   51
52 9     1 1                           1 1               1 1             1     1                                       1   52
53 6       2                                           1 1 1                                           1                   53
54 16   1           1     2   1       1   1   1   1           1       1 1                       1           1       1     1 54
55 7     1             1           1         1 1 1                       1                                                 55
56 10           1       1   1                                 1                   1     1     1             1 1         1   56
57 10   1                         1 1 1     1       1                                       1         1 1   1               57
58 16             1     1   1                       1   1     1 1   1       1 1   2     1         1               1     1   58
59 17 1                 1 2       1 1     1 1         1 1       1               1   2         1       1         1           59
60 14   1 1 1                                 1 1   1                               1         1           2 1 1       1   1 60
61 12     1           1 1                 1             1   1       1             1       1   1             1             1 61
62 9                                     1   1       1                     1 1         1           1               1     1 62
63 13   1   1                                     1   1         1 1   1     1 1 2 1   1                                     63
64 5             1           1           1                                                                   1     1       64
65 11         1               1 2                                               1     1 1     1 1           1   1           65
66 11 1         2 1         1 1   1         1                               1   1           1                               66
67 12             1                   1   1               1       1 1 1   1                   1         1 1 1               67
68 9                   1     2 1               1         1             1 1                                       1         68
69 6                                   1                     1                   1                       1 1       1       69
70 11           1                       1                                   1     1     2 1           1 1     2             70
71 12               2     1   1     1 1           1                 1   1                       1   1       1               71
72 10                 1         1       1 1       1           1   1                     1                 1       1         72
73 12   1     2     1 1       1       1 1                                                               1 1 1   1           73
74 6     1         1         1                       1                               1                               1     74
75 10         1   1     1                                           1       1           1                       2   1     1 75
76 8         1                                         1     1     1       1               1   1     1                     76
77 11         1     1             1     2           1           1   1       2                     1                         77
78 7                           1               1                             1               1           1     1     1     78
79 7                 1         1     1       1                           1                         1   1                   79
80 15       1               1 1                 1   1   1       1   1         1               1     1       1       1   1 1 80
81 12 1 1                                   1 1   1       1 1   1                       1 1           1         1           81
82 11 1     1   1                           1 1 1                 1       1   1                 1                       1   82
83 8                       1                           1     1 2                       1                 1     1           83
84 14   1                       1           1 1   1         1 1   1         1 1                 1             1   1     1   84
85 7         1 1     1                                                 1   1         1           1                         85
86 11     1   2         1                 1         1     1                   1     1   1       1                           86
87 6           1 1 1   1                                                                     1                     1       87
88 14                 1 1       1                       1 2         1                       2                 1 1 1 1   1   88
89 11   2 2                 1                   1               1                   1                     1     2           89
90 16     1               1 1       1 1 1     1           1     1       1           1     1           1   1     1 1         90
91 17                   1   1           1       1   2                 1         2             1     1         2 1       1 2 91
92 8       1       1     1             1             1   1                               1                 1               92
93 12                     1       1   1   1 1         1           2     1         2                                       1 93
94 8                                                                 1 1 1     1   1                 1       1       1     94
95 13       1       1                   1               1 1                 1         1   1             1   1   1     1 1   95
96 16       1       1   1         1       1         1 1           2       1   1   1   1     1     1       1                 96
97 15         1   1               2 1                       1         1 1     2         1           1             1   2     97
98 16           1             1       2     1             1     1   1 1 1           1             1     1 1       1   1     98
99 12 1               1       1           1       2                   1     1   1     1                     1 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
Ngày
/
Tháng