BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/04/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
Ngày
/
Tháng
00 19   1 2   2                 1           1   1     1 1   1 1     1     1             1         2         1             1 00
01 17   1 1           1 1       1     1                     1             1   2         1       1     1     1 1       2     01
02 16     1 1   1         2               1 1 1               1 1               1   2         1 1   1                       02
03 26     1   1     1       1 1   1         1     1 1 1     2     1 1 1         1     1   1       1   2 1     1 1   2       03
04 12             1                 1             1 1       1 2     1     1           1     1                     1         04
05 20               2           1       1 1         2 2                         1   2 1 1           1   1       1 1 1   1   05
06 19               1 1       2     1 1         1 1         1         1 1   1                       2           3 1 1       06
07 17 1           1         1     1 1     1         2 1     1   1     1         1   1     2     1                           07
08 24 1         1               1 1           1       1 1 1     3 2     1   3     1       1   1     3                   1   08
09 12               2                       1 1   1             1   1 1   1   1                 1                     1     09
10 17 1 1   1       1               1         2 1     1   2     1           1             1 1   1                       1   10
11 15 1                   1       1           1 1 1                                     1 1 1           1   1 1 1       1 1 11
12 18 1         2               1     3 1     1   1       1           1       1 1 1   1 1                     1             12
13 16 1       1         1 1   1                     1 1   1     1           1                   1 1           1   2 1       13
14 15     1   1     1               1     1   1 1           3           1 1 1               2                               14
15 11   1 1             1 1   2   1     1                                       1                 1                 1       15
16 18         1     1   1       1       1     1           1   1 2 2           1   1         1           1             1   1 16
17 10         1   1                                   1   1   1     1                   1               1       1 1         17
18 14                       1     2       1                 1                         2   1   1       1       1 1 1 1       18
19 21   1 1 1 1     1     1                     1     1 1 1   1   1 1       3             1             1     2       1     19
20 16         1                               1     1     1 1         1   1 1   2               1     1               3   1 20
21 17                   1   2 1             1                 1     2   2         1   1   1               1           1   2 21
22 20     1 1 1                     1     1     2     1                       1   1   1     1 1   1     2 1           1   2 22
23 22     2       2 1 2 1 1   2 1 1   1     1     1             1   1     1     1           1               1               23
24 16   1     1         1                     1     1     1                   1   1 1 1     1     1   1       1   1   1     24
25 17         1             1             2     1       1 1       1       1     1     1       2     1   1   1 1             25
26 18     1 1 1       1     1       1   1       1       1 1     1   1             1         1   1                   2 1     26
27 17                     3         1         2                 1           1 1     2                   1 1 1         2 1   27
28 13     1                                     1 1       1 1                                   1 1   1   1 2 1           1 28
29 22             1   1             1     1 1       1 1 1       1     1       1     2 1 1       1   1   2   1     2         29
30 18 2       1 1           1     3                           1   1 1     1     1           1   1   2           1           30
31 15               1         1 1   1   1 1   1                         2       1   1             1     1 1             1   31
32 20 1               1             2 2       1             1 1         1   1         1 1     1 2     1 2               1   32
33 24       1 1   1   1   2               1 2   2       1 1       1 1 1   1 2     1     1       1           1     1         33
34 18       1   1 1                     1       1 1               1   2 1 1       1       1           1 1 1     1 1         34
35 14           1   1                 1     1     1 1                 1   1     1                   1               1   1 2 35
36 12 1 1                       1     2                             1 1 1         1     1               1                 1 36
37 16   1   1         2 1 1     1             1 1           1           1 1       1                               1   1 1   37
38 14   1     1 1     2       1   1     1 1                 1 1                                   1       1             1   38
39 11 1                 1             1           1         1 1   1         1                     1           1       1     39
40 23             1   1 1     2 2   2                         1   2                   1 1     1         1 1 2 1 1 1     1   40
41 18   1   1   1           1     1     1   1         1 1         1 1           1         1       1             1 1 1     1 41
42 12               1   1   1 1     1   1                 1             1 1                   1         1   1               42
43 12       1     1             1       1 2   1     1 1       1         1                               1                   43
44 13         1 1   1 1 1                                 1     1     1 1 1         1               1                   1   44
45 23 2       1         1   1   1 1     1   2     1     1           1 1     1 1     1             1       1   1       1 1 1 45
46 16     1       1 1           1 1 1             1         1   1   1     1           1   1 1 1             1               46
47 17   1         1 1     1 1         1               1 1 1       1   1                           1     1   1 1 1 1         47
48 9   1               2                   1         1     2                                             1   1             48
49 15 1       1 1                 1 1   1         1 1   1           1         1         1                 1 2               49
50 11   1           1             1         1     1   1     1     1                                         1 1         1   50
51 15     1 1         1         1     1   1       1                   1     1             2   1     2           1           51
52 19               1       1         1         1     2         3 1             1   1   1     1 1 1   1         1       1   52
53 13 1     1     1           1                                       1 1     1     2       1               1       1     1 53
54 18     1           1 1     1         1 1       1             1             2             1 1     1         2 1   1     1 54
55 26 1     1 2   1 1   1   1               1       2         2 2       1     1 1       1   1 1   1 1 1       1       1     55
56 20 1           1           1     1               1     1   1   1   1           2     2     1 1         2       1 1     1 56
57 19 1     1 1 1 1     1       1   1   2     1                                       1 1   1   1         1     1   1 1     57
58 15     2       1         1                                             1   1 1 2           1 1 1 1 2                     58
59 12   1 1               1                     1   1                   2               2                 1     1       1   59
60 12           3                 1                 1               1                 2                 1             1   2 60
61 12 1     1                 1               1                         1   1 1     1         1 2         1                 61
62 15 1                     1           1             3       1 1     1     2   1 1       1                             1   62
63 14   2   1 1                 1   1                   1 1                 1     1           1     1             1 1       63
64 13 1     1                               1 1                     1               1 1     1         2   2     1           64
65 10       1         1 1                   1                         1         1 1   1   1                           1     65
66 20     2   1     1   1 1 2         1       1     1     1           1               1   1       1         2 1 1           66
67 14 1 1 1                 1   1     2 1 1   1       1                 1                         1   1                     67
68 10             2   1             1             1                   1       1           1             1       1           68
69 18       1   1                   1   1 1 1 1                   1     1           3       1     1     1   2 1             69
70 16         1   1               1   1   1 1         1     1               1 1     1                 3           1 1       70
71 20   1       2           1           1             1 1       1     2   1     1 1 1     2   2       1         1           71
72 9       1                       1   1 1           1                                     1       1 1             1       72
73 17 2                         1     1         2       1     1     1     1   1 1   1   1                   1     1 1       73
74 13                         1 1 2       1     1               1   1         2   1   1                                 1   74
75 19                     1   1     1 1 1       1 1     1         1       1                 2 1 1   1     1   1 1   1       75
76 13         1               1       1       1   1                 1             1       1   1   1               1 1   1   76
77 14           1     2   1   1                   1 1   2                           1   1 1             1           1       77
78 12               1   1   1   1   1             1         1                           2       1             1   1         78
79 18 1   1               2       1       1             1 1 1         1           1     1   1     1                   4     79
80 13                   1     1     1   1           1         1         1 1     1 1   1   1                             1   80
81 13               1   1   2                 1         2   1           1                         1               1     2   81
82 9 1                 1                         1     2           1                 1             1                   1   82
83 15     1 1       1             1     1   1   1 1               1   1   1     2           1             1                 83
84 14       1     1       1 1               1   1 1       1       1               1 1   1                             1   1 84
85 14       1     1   1 1           1 1                             1       1     1   1           1 1 2                     85
86 17       1   1           1               1         1 2     1               1           1 1     1               1 2   1 1 86
87 20   1   1 1   1     1     1               1           1 1       1       1 1 1     1 1   1   1     1   1 1               87
88 13   1         1   1                 1 1     1             1 1   1         1 1                             1 1           88
89 15   1   1         1   1     2       1   1                 1   1           1               1 1       1                 1 89
90 18   1             1   1           2   1       1 1   1 1   2           1   1           1 1             2                 90
91 15           1         1 2           1       1   2             2   1           1                         1     1       1 91
92 14               1 1   1   1 1 1               1 1   1 1               1                     1     1   1                 92
93 11           1               1 1         1   1         1                           1   1       1             1 1         93
94 20   1       2 1       1           1       1     1     1             1       1     1       2     1 1   1         1   1 1 94
95 16 1   1     1 1 1         1   1             1   1       1     2                     1                           1     2 95
96 11   1       1                     1     1                 1     1     2                   1   1           1             96
97 23   1 1         1 1       1 1           1                           1                       1   2 1 1 2 1 1 2 1   1 1 1 97
98 15   1 1     1 1   1   1               2             1     1 1         1                   1     1                   1   98
99 15   1   1           1         1       1                             2   2     1 1     1 1   1                   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
Ngày
/
Tháng