BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/03/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
02
/
02
Ngày
/
Tháng
00 17                 1           1   1     1 1   1 1     1     1             1         2         1             1 2       1 00
01 18       1 1       1     1                     1             1   2         1       1     1     1 1       2       2 1     01
02 15 1         2               1 1 1               1 1               1   2         1 1   1                       1         02
03 25     1       1 1   1         1     1 1 1     2     1 1 1         1     1   1       1   2 1     1 1   2           1     03
04 17   1                 1             1 1       1 2     1     1           1     1                     1         1 2 1   1 04
05 22     2           1       1 1         2 2                         1   2 1 1           1   1       1 1 1   1     1   1   05
06 19     1 1       2     1 1         1 1         1         1 1   1                       2           3 1 1                 06
07 17   1         1     1 1     1         2 1     1   1     1         1   1     2     1                                   1 07
08 27 1               1 1           1       1 1 1     3 2     1   3     1       1   1     3                   1   2 1 1     08
09 14     2                       1 1   1             1   1 1   1   1                 1                     1           2   09
10 14     1               1         2 1     1   2     1           1             1 1   1                       1             10
11 17           1       1           1 1 1                                     1 1 1           1   1 1 1       1 1 1 2       11
12 18 2               1     3 1     1   1       1           1       1 1 1   1 1                     1                   1   12
13 18         1 1   1                     1 1   1     1           1                   1 1           1   2 1           1   3 13
14 16     1               1     1   1 1           3           1 1 1               2                               1       2 14
15 9         1 1   2   1     1                                       1                 1                 1                 15
16 18     1   1       1       1     1           1   1 2 2           1   1         1           1             1   1   1       16
17 9   1                                   1   1   1     1                   1               1       1 1                   17
18 15             1     2       1                 1                         2   1   1       1       1 1 1 1               1 18
19 18     1     1                     1     1 1 1   1   1 1       3             1             1     2       1         1     19
20 17                               1     1     1 1         1   1 1   2               1     1               3   1 1       1 20
21 17         1   2 1             1                 1     2   2         1   1   1               1           1   2           21
22 18                     1     1     2     1                       1   1   1     1 1   1     2 1           1   2 1         22
23 21   2 1 2 1 1   2 1 1   1     1     1             1   1     1     1           1               1                     1   23
24 14         1                     1     1     1                   1   1 1 1     1     1   1       1   1   1               24
25 16             1             2     1       1 1       1       1     1     1       2     1   1   1 1                       25
26 18       1     1       1   1       1       1 1     1   1             1         1   1                   2 1     1 1 1     26
27 20           3         1         2                 1           1 1     2                   1 1 1         2 1     1 1 1   27
28 13                                 1 1       1 1                                   1 1   1   1 2 1           1         1 28
29 22   1   1             1     1 1       1 1 1       1     1       1     2 1 1       1   1   2   1     2                   29
30 17 1           1     3                           1   1 1     1     1           1   1   2           1           1     1   30
31 16     1         1 1   1   1 1   1                         2       1   1             1     1 1             1           1 31
32 20       1             2 2       1             1 1         1   1         1 1     1 2     1 2               1     1       32
33 24   1   1   2               1 2   2       1 1       1 1 1   1 2     1     1       1           1     1         1       1 33
34 19 1 1                     1       1 1               1   2 1 1       1       1           1 1 1     1 1         1     1   34
35 15 1   1                 1     1     1 1                 1   1     1                   1               1   1 2     1     35
36 11                 1     2                             1 1 1         1     1               1                 1         1 36
37 15       2 1 1     1             1 1           1           1 1       1                               1   1 1           1 37
38 17 1     2       1   1     1 1                 1 1                                   1       1             1     3 1 1   38
39 13         1             1           1         1 1   1         1                     1           1       1       1   1 1 39
40 23   1   1 1     2 2   2                         1   2                   1 1     1         1 1 2 1 1 1     1             40
41 17 1           1     1     1   1         1 1         1 1           1         1       1             1 1 1     1     1     41
42 14     1   1   1 1     1   1                 1             1 1                   1         1   1               1       1 42
43 12   1             1       1 2   1     1 1       1         1                               1                           1 43
44 15 1   1 1 1                                 1     1     1 1 1         1               1                   1   1   2     44
45 20         1   1   1 1     1   2     1     1           1 1     1 1     1             1       1   1       1 1 1           45
46 15   1 1           1 1 1             1         1   1   1     1           1   1 1 1             1                         46
47 16   1 1     1 1         1               1 1 1       1   1                           1     1   1 1 1 1                   47
48 8         2                   1         1     2                                             1   1                       48
49 14 1                 1 1   1         1 1   1           1         1         1                 1 2                     1   49
50 12     1             1         1     1   1     1     1                                         1 1         1   1       1 50
51 13       1         1     1   1       1                   1     1             2   1     2           1                     51
52 21     1       1         1         1     2         3 1             1   1   1     1 1 1   1         1       1       1 1   52
53 12   1           1                                       1 1     1     2       1               1       1     1     1     53
54 17       1 1     1         1 1       1             1             2             1 1     1         2 1   1     1           54
55 23   1 1   1   1               1       2         2 2       1     1 1       1   1 1   1 1 1       1       1             1 55
56 19   1           1     1               1     1   1   1   1           2     2     1 1         2       1 1     1           56
57 19 1 1     1       1   1   2     1                                       1 1   1   1         1     1   1 1     1   1   1 57
58 14   1         1                                             1   1 1 2           1 1 1 1 2                         1     58
59 11           1                     1   1                   2               2                 1     1       1           1 59
60 13 3                 1                 1               1                 2                 1             1   2     1     60
61 10               1               1                         1   1 1     1         1 2         1                           61
62 14             1           1             3       1 1     1     2   1 1       1                             1             62
63 10                 1   1                   1 1                 1     1           1     1             1 1                 63
64 12                             1 1                     1               1 1     1         2   2     1               1     64
65 12       1 1                   1                         1         1 1   1   1                           1     1   1 1   65
66 20     1   1 1 2         1       1     1     1           1               1   1       1         2 1 1           2   1     66
67 11             1   1     2 1 1   1       1                 1                         1   1                               67
68 11   2   1             1             1                   1       1           1             1       1                 1   68
69 17 1                   1   1 1 1 1                   1     1           3       1     1     1   2 1                       69
70 18   1               1   1   1 1         1     1               1 1     1                 3           1 1         1 1 1   70
71 21 2           1           1             1 1       1     2   1     1 1 1     2   2       1         1           1       1 71
72 9                     1   1 1           1                                     1       1 1             1               1 72
73 16                 1     1         2       1     1     1     1   1 1   1   1                   1     1 1             1   73
74 14               1 1 2       1     1               1   1         2   1   1                                 1   1         74
75 19           1   1     1 1 1       1 1     1         1       1                 2 1 1   1     1   1 1   1                 75
76 15               1       1       1   1                 1             1       1   1   1               1 1   1     2 1     76
77 17 1     2   1   1                   1 1   2                           1   1 1             1           1         1   1 1 77
78 13     1   1   1   1   1             1         1                           2       1             1   1         1         78
79 17           2       1       1             1 1 1         1           1     1   1     1                   4         1     79
80 17         1     1     1   1           1         1         1 1     1 1   1   1                             1     2   2   80
81 13     1   1   2                 1         2   1           1                         1               1     2             81
82 9         1                         1     2           1                 1             1                   1         1   82
83 15     1             1     1   1   1 1               1   1   1     2           1             1                   1     1 83
84 14   1       1 1               1   1 1       1       1               1 1   1                             1   1       1   84
85 15   1   1 1           1 1                             1       1     1   1           1 1 2                     1     1   85
86 18 1           1               1         1 2     1               1           1 1     1               1 2   1 1 1     1   86
87 17   1     1     1               1           1 1       1       1 1 1     1 1   1   1     1   1 1                         87
88 16   1   1                 1 1     1             1 1   1         1 1                             1 1           1     2 1 88
89 14       1   1     2       1   1                 1   1           1               1 1       1                 1     1     89
90 17       1   1           2   1       1 1   1 1   2           1   1           1 1             2                           90
91 18 1         1 2           1       1   2             2   1           1                         1     1       1   2   1   91
92 14     1 1   1   1 1 1               1 1   1 1               1                     1     1   1                           92
93 12 1               1 1         1   1         1                           1   1       1             1 1           1       93
94 20 2 1       1           1       1     1     1             1       1     1       2     1 1   1         1   1 1       1   94
95 15 1 1 1         1   1             1   1       1     2                     1                           1     2   1       95
96 10 1                     1     1                 1     1     2                   1   1           1                       96
97 21     1 1       1 1           1                           1                       1   2 1 1 2 1 1 2 1   1 1 1           97
98 14 1 1   1   1               2             1     1 1         1                   1     1                   1       1     98
99 14         1         1       1                             2   2     1 1     1 1   1                   1           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
02
/
02
Ngày
/
Tháng