BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/04/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
Ngày
/
Tháng
00 16 1 1 1 1                       1     1       1         1           1   1       1 1 1 1       1                     1   00
01 15       1       3         1         1 1 1       1                 2               1               1     1         1     01
02 10                 1 1             1     1           1 1     1   1                     1                           1     02
03 16             1       1                             1               2   1   1 1   1   1     1 2 1     1         1       03
04 17     1 1   2               1   1                                 1 1       1         1 1   1 1         1 1   1     1   04
05 12               1 1               1     1         1               1       1                 1 2                   1 1   05
06 13     1                     1 1   1   1   1                       1       2                         1           1   1 1 06
07 16   1       1 1         2       1   1   1       1           1         1                 1 1   1         1             1 07
08 16         1         1       1   1   1         1       1 2   1 1                               1 1 1     1     1         08
09 13 1       1                         1                   1   1               1 1     1           1       1   2   1       09
10 9 1                                           1         1             1     1 1     1                       1         1 10
11 14 1 1       1 1                       1       1       1         1 1           1       1                       1 1     1 11
12 25 2   1   1   1 1 1 1 1 1               1   1                       1   1   1   2 1 1 1     1 1 1 1         1           12
13 16             1           2           2     1       2                 1   1     1           1     1     1             2 13
14 16         1       1         1             1         1   1     1         1   2   1       1         1   2   1             14
15 19 1             1             1   2 2     1 1   1         1 2 1 1       1       1                                   1 1 15
16 23 1               1         1     1     1 1   1 1         1     1   1 1   1       1 1       1 2     1 1   2       1     16
17 24 2     1               1         2         1   2     1   1 1           2       2     1   4 1   1       1               17
18 16           2 1     1     1 1           2   1     1       1                             1       1         1   1     1   18
19 11         1             1 1                             1   1       1       1 1                   1       1     1       19
20 16       1   1       1     1       1     1                 1       1 2             1     1       1           1         2 20
21 7                                           1 1 1         1     1                           1                   1       21
22 11 1                   1     1       1 1     1                 1   1               1   1 1                               22
23 22 1   2   1     1             2 1   1                 1       2           1 1   1     3           1           1     2   23
24 16     1       1 1 1   1 1               1             1           1           1 1 1     1                 2   1         24
25 17 1             2 2         1           1     1 1 1         1         1   1         1           1             1     1   25
26 24           1       1         1         1 1 1   2   1       2     1 1 1 2     1     1   2           1 1         1     1 26
27 19 1                 1 1 1       1 3         1 1             1   2           1     1     1     1                 1 1     27
28 16                           1     1                   1   2         1 1       1   1     1     1         1   1   2     1 28
29 20                   1   1   1                 1   1       1   3     1   1   1 2     1       1   1   1         1     1   29
30 28   2       1 1 1 1 3 1   1       2   2       2 1     1 1     1       1       1 1   1 1                   1     1       30
31 14         1 1             1           1                 1                             1           2     2 1   1 1   1   31
32 13 2         1           1         1   1 1         1                                           1     1 1         1 1     32
33 20       1     1       1 1 1 1       1             1 1     1   2                   1 1 1     1         1   1   1       1 33
34 16     1               2       2       1     1     1   1             2     1             1                   1   1 1     34
35 16 1         1   1 1         1           1         1   2 1               1     1             1               1       1 1 35
36 14   1   1 2 1   1                                 1           1               2     1     1 1             1             36
37 16         1       1   1         1 1     1           1 1       1 1       1                 1           1   1 1       1   37
38 13       1     1 1     1   1                     1   1                 1     1                 1   1       1         1   38
39 16         1   1   1   1   1         1     1                   1 1 1 1 1           1           1         2               39
40 15     1                       1           3                       1   1         2   1   1 1           2         1       40
41 21 1   2 1 1             1     1 1           1 1 1   1           1     2 1               1   1   1 1   1                 41
42 22     1 1   1         1 1 1   1   1     1 2         1   1   1 1 1 1   1 1               1             1       1         42
43 10           1 1                     1               1               1   1   1       1 1           1                     43
44 18           2 1 1     1     2 1 1                   1     1 1   1             1     1                   1       1 1     44
45 13             1   1         1 2           1 1     1         1 1           1       1                         1           45
46 18         1       1     1 1       1   1 2 1                 2   1           1 1       1         1           1   1       46
47 21   1   1   1   2 1                             1             1 1   1       1     1 2   1           1 1     1   2 1     47
48 9   1                                 1   2   2         1                                           1     1             48
49 13           1                       2         1   2       1               1   1       1         1 1     1               49
50 13         1     1                     1           1             1               1 1 1       2         1     1         1 50
51 16 1               1   2 1 1   1 2                       1 1         1 2       1           1                             51
52 18 1   1               1 1       1   1             1   1 1   1                         1 1     1   1   2     1     1     52
53 19       1     1     1     1       1       1           1   1   1           1     1   1     1         2 1     2     1     53
54 15           1     2 1   1   1       1           2                         2           1             1   1           1   54
55 17                               1       2             1   1 1   1     1     1     1 1   1         1 2       1         1 55
56 21         1 2       1   1 1           1   1   1   1 1                     1         1     1 1   1 1   1     1   1 1     56
57 13 1           1             1                       1         1   1       1             1     1               1   1   2 57
58 18         1 1       1 1               2     1                         1   1   1         1         1 1 1 1   1 1       1 58
59 20   1   2           1         1     3       1   1       1   1   1 2   1               1   2                     1       59
60 21   3   2                           1                     2         1 1 1                 1       3 1   1   1 1 1 1     60
61 19     1           1       1     1         1   1   2 1   1 1       1   2           1             1   1         2         61
62 22 1       1                         1         1 1 1     1 2 1 1 1             1           2 2   1   1   1     1   1     62
63 10   1   1     1   1     1                   1                   1         1                         1 1                 63
64 7                               1     1                 1                                         1       1 1     1     64
65 14       1                     1           1   1     1 1           1         1     1       1     1         1 1     1     65
66 17 1       1       1   1 1   1   2       1         1                   1 1           1   1 1   1         1               66
67 9   1                                     1 2     1                           1             1 1                   1     67
68 18               1         1 2       1       1 1 1   1 1                   1               1   1 1   1             1 1 1 68
69 13 1       1     2             2 1     1                         1         2                               1   1         69
70 19     2               1   1 1 1 1           2 1   1         1           1       1 1     1   1   1 1                     70
71 12   2 1       1     1     1                 1   1                                     1           1     1         1     71
72 17                     1 1                 1         1     1 1 1   1             1 1       1 1 1 1     1         1 1     72
73 27     1   1         1 1       1   1 1 2             2 2 1           1 1   1     1 1   1     2               2     2   1 73
74 13           1       2   1                     1 1         1   1         1         1 1     1 1                           74
75 10   1     1                     1         1   1       1                   1         1   1     1                         75
76 20     1   1     1   1   2       1     1 1                             1     4               1       1   1 2         1   76
77 19 1   1   1 1 1 1     1                           1 1                   1 1                   1   1 1 1 1           2 1 77
78 10                         1                   1     1 1           1   1   1           1 1                     1         78
79 19     1 2     1               1             1             3     1 1 1     1   2     2       1                 1         79
80 22           1 1         1     1 1   2               1 1       1 1           1     2   1 1 1   2 1         2             80
81 27   1 1 2 1   1 1   1       1             1 1   1 1     1   1   1 1     2 1             1 2           1 1     1     1   81
82 22   1 1           3 1     1     1 1     1         1   2     2   1 1         1 1                 1               1   1   82
83 11   1     1       1   1   1           1                 2       1                                           1 1         83
84 13     1                 1         2       1 1           1                     1 1 1       1                 2           84
85 12                   1 1   1     1             1 1                   2   1       1                   1             1     85
86 11   2                         1     1   1                   1     1     1   1                       1         1         86
87 12   1   1     1                 1                             1 1   1 1           1   1                   1   1         87
88 9                   1       1 1                 2                       1       1                       1       1       88
89 17   1         2             2           1       1   1                       1 1 1           1   1   1 1 1         1     89
90 9 1                                     1   1                                         2             1           2     1 90
91 22   1         1           1 1   1 1       1   1 1   2                   1   1 1                 1     1 1           3 2 91
92 7       1         1                                       1       1     1                                         1 1   92
93 19       1   1   1           1 1     1             1     2         1 1                           1 1   1   2   2     1   93
94 11               1         1               1   1       1       1           1         1               1   1             1 94
95 13               1   1 1   1   2                         1           1                           1 1               1 1 1 95
96 10     1 1             1 1             1     1     1     1                       1                         1             96
97 14     1 1         1     1         1       1                                     3       1 1     1   1 1                 97
98 25 1 2 1   1                     1 1 1 2 1   1     1   1   1     1   1       1   1 1       1   1 1         1           1 98
99 10         1   1     1                                 1       1   1                 1             1 1         1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
Ngày
/
Tháng