BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/04/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
Ngày
/
Tháng
00 15           1     1         1       1         1       1 2 1   1                             1   1     1 1         1     00
01 7                             1 1                     1         1           1     1                           1         01
02 15       1 1                 1                       1           1       1   1         1     3           2 1 1           02
03 13                   1   1   1                 2   1       1                         1 1         2   1               1   03
04 7       1               1           1 2     1       1                                                                   04
05 14   1                         1           1   2 1               1             1             2     1         1       1 1 05
06 11               1                 1     3 1 1   1             1                       1             1                   06
07 5         1                                                                   1                 1   1                 1 07
08 11                           1       1 1     1         1                             1     1             1   1   1     1 08
09 11   1 1   1             1                   2                 1   1                             1       1       1       09
10 11 1 1                     1   1                               1 1       1   1     1                 1         1         10
11 8                                             1 1                       1 1   2   1                           1         11
12 14         1 1   1     1       1     1       1   1             1       1         1             1             1         1 12
13 9             1   3   1                                         1       1                   1           1               13
14 9                     1       1                         1                       1 2 1       1                         1 14
15 13           2 1           1               1                 1   1   1         2   1                               1   1 15
16 6                         1           1   1         1     1                               1                             16
17 16               1           2             1     1         1     1 1 1   1 1     1     1   1                   1       1 17
18 18 1 1 2 1 2                     1                           1     1   1   1     1             1     1 1   1   1         18
19 4                                   1                 1                                             1 1                 19
20 13     1                         1 1             1       1               1         1       1 1     1 1       1 1         20
21 15 1 2 1                               1           1                 1 1 2     1                     1     2       1     21
22 7                                           1                       1                                 1       2 1 1     22
23 11 1     1                         1             1                 1 1     1           1 1     2                         23
24 11 1   1             1         1           1   1                     1     1                                       1   2 24
25 8                                     1         1         1   2                             1           1         1     25
26 11           1       1                     1     1     1               2     1       1                   1       1       26
27 16 1                       1     1           1     1 1 1         1           1             1   1 2   1 1   1             27
28 8                         1                         1       1             1   1       1                         1   1   28
29 13 1 1   1                 2           1       1                           1     1   2                           1   1   29
30 7               1 1                                                 1               1         1     1                 1 30
31 5 1           1         1             1               1                                                                 31
32 12     1 1   1   1       1   1           1     1                                     2   1             1                 32
33 13 2             1   1 1   1         1                       1           1     1             1   1       1               33
34 11             1             1                     1       1 1 2     1   2                                     1         34
35 10       1   1   1   1 1 1         1       1                   1                           1                             35
36 20   1   1     1               1   2           2 1       1       1     1   1         1       1   2 2             1       36
37 14     1     1         1   1         1                 1                     1     1   1 1 1       1     1           1   37
38 16             1         1       1               1 1 1       1                   1     1     2 1   1           1   1 1   38
39 13                       1     1 1   1             1   1   1 1                         1 1 1           2                 39
40 12         1         2       1 1           1         1     1 1                         1 1                       1       40
41 7             1               1             1 1           1       1                                                   1 41
42 10     1 1           1 1 1                 1                                         1       1               1     1     42
43 14 2 1           1     1     1 1       1           1     1       1   1                           1     1                 43
44 12     1   2     1 1             1       1                               1           1                       3           44
45 11   1     1           1                           1     1                         1                 1     1 2       1   45
46 10   1 1         1                                           1                           1 1       2           1     1   46
47 10             1   1 1             1   1                     1 1         1               2                               47
48 8       1                 1     1     1               1                             1                   1         1     48
49 13           1 1   1       1     1                 1                   1     1 2           1                   1 1       49
50 13     1       1     1     1 2             1                         1                 1               1 1           1 1 50
51 15     1 1   1   1     1                 1 1 1           1       1     1       1                 1         1         1   51
52 13   1                   1           2     1 1       2   1                   2 1         1                               52
53 6       1         2                     1                                             1                         1       53
54 6           1   1 1       1       1                                                                     1               54
55 9         1                       1 1   1           2                   1         1         1                           55
56 10         1         2 1             1                             1   1                 1     2                         56
57 5 1                                         1                                                             1   2         57
58 13   1                   1           1 1     1       1       1           2 1 1                                         2 58
59 12       1                 1         1             1         1       1     1 1               1   1   1       1           59
60 15   1 1     1         1                   1       1   1                     1   1 1               1 1 1 1 1             60
61 10                         1                 1     1           1 1             1   1     1     2                         61
62 12         1   2     1           1 1           1       1     1                 1   1                         1           62
63 9                       1   1 1         1     1         1                   1                           1       1       63
64 11 1     1 1     1                                   1   1     1             1   1     1             1                   64
65 8                           1                   1 1   1   1 2                     1                                     65
66 12                 1           1       1                 1           1           1   1     1   1       1           1 1   66
67 12                                 1           1         1   1 1           1 1           2       1 1       1             67
68 14       1                               1                         1   1 1 2           1 2 1   1     1 1                 68
69 8   1                 1         1       1       1                 1                     1         1                     69
70 12             1           1           1           1   2           1   1             1 1               1       1         70
71 11                   1       1         1                   1 1   1             1       1       1         1         1     71
72 11                     1                           1       2     1 3   1   1                                 1           72
73 9                       1     1 1                                 1       1 1                   1 1             1       73
74 12               1 1                                       1   1       1   2                       2         1     1   1 74
75 12         1       1   1                                               1       1 1             1 1       1       1 1   1 75
76 11   1 1                 1       1 2     2                           1           1                               1       76
77 12       1       2               1 1   1       1                     1               1   1                       1   1   77
78 11             1   1                 1 1           1 2 1 1                         1                 1                   78
79 13             2 1         1       2     1                       1     1                           1       1       1 1   79
80 5                                 1                 1                 1 1   1                                           80
81 9 1     1                       1                   1               1                 1   2                         1   81
82 6           1                                                       1             1 1               1       1           82
83 14                   1         1             2   1     1 2 1     1 1                                   1 1   1           83
84 9         1 1           1   1                   1       1           1                                             2     84
85 13                   1   1   1   1 1     1                         1             1                     2   1       1   1 85
86 10   1 1       1               1     2   1       1                         1       1                                     86
87 11   1       1       1   1 1                                         1             1       1   1               1     1   87
88 11 1   1 1   1                 1               1                                 1         1 1     2                     88
89 7                       1                 1           1           1   1               1                             1   89
90 6                                       1   1             1                     1                               1   1   90
91 8                     1                 1 1   1           1       1                                       1     1       91
92 6                                     1                   1     1                         2               1             92
93 6           1                                           1     1                 1               1           1           93
94 12 1       1       1         1       1       1     1           1                         1       1   1     1             94
95 6 1   1           1                                               1                                           1       1 95
96 12         1 1         1         1         1                 1               1   2   1         1           1             96
97 9                 1 1           1               1 1                                               1       2     1       97
98 12             1 1     1       1                                 1     1       1 1             1               1   1 1   98
99 5                                         1     1   1         1                                       1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
Ngày
/
Tháng