BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/04/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8       1                               1             1                           1             1         1         1 1 00
01 8     1                 1 1                                                                 2                 1 1     1 01
02 8   1                   1       1         1 1 1                                 1       1                               02
03 10                               1     1       1                             1         1 1               2   1 1         03
04 11   1       1     1           1                 1                 1         1   2                         1       1     04
05 8         1                         1                       1                 1       1                       1     1 1 05
06 6     1 1                                                                             1         1           1         1 06
07 5                   1               1             1                                                   1               1 07
08 11   1               1                 1   1               1       1                 2           1             1   1     08
09 8 1   1             1                                                 1                 1     1   2                     09
10 14   1 1         1                                   2         1         1   1       2         1     1 1               1 10
11 6       1               1               1 1       1     1                                                               11
12 9               1 1                                   2         1         1                         1   1       1       12
13 18       2 1 2         1   1                     1   1       1 1   1     1                         2   1       1       1 13
14 13           1           1                   1       1     2     1                 1 1             1       1       1   1 14
15 8           1       1             1     1                     1                   1 1           1                       15
16 5           1         1               1                           1                                                 1   16
17 14 1 1             1                 1     1         1 2         2                 1       1                       2     17
18 19 1                   3   1         1   1       1   2                 1 1             2 1       1                 1 1 1 18
19 11               1       1       1   1                       1 1               1             1         1   1           1 19
20 15   1                       1     1         1   3 1                           1 1   1         1   1   1 1               20
21 7         1     1 1     1       1                                     1                 1                               21
22 10 1   1 1     1             2                           1         1                                     2               22
23 6         1                       1       1       2                 1                                                   23
24 7                                     1                   1     1           1             1     1 1                     24
25 9             1     1     1           1                 1   1                                                   1   1 1 25
26 7                                                 1       1     1     1           1         1       1                   26
27 9                       1 1             1     1       1             1                       1   1                 1     27
28 6               1                   1       1                               1 1                               1         28
29 13         1   1     1         1                 1                   2   1 1           1   1         1           1       29
30 7   1                         1                               1                     1 1 1                     1         30
31 13             1       1     1 1 1               1 1                   1         1   1         2               1         31
32 9               1   1                 1     1   1               3   1                                                   32
33 10         1     2           1       1       1                       1     1 1             1                             33
34 7 1           1 1             2                                                                         1           1   34
35 13 1       1 1             1         1                     2       1                           1 1         2   1         35
36 11           1                       1     1       1     1                 1         1                           1 1 1 1 36
37 12                                                   1     2       1 2 1       1     1                   1         1 1   37
38 13             1     1 1                 1             1               1 1     1   1       1   1 1   1                   38
39 13 2     1         3               1         1                                   1                         1     3       39
40 13       1         2   1   1               1             1             1       1 1     2     1                           40
41 19     1         1   1         1   2   2   1               2 1 1                     1     1   1             2     1     41
42 14     1           1       2                       1       1             1     1 1     1 2             1               1 42
43 12 1                         1   2     1     1     1       1   1 1             1                             1           43
44 11                       1                   1   1   1         2                         1             1 1 1     1       44
45 10 1           1         1   1                               1               1   1           1     1   1                 45
46 9         1           1       1       1                     1         1                   1       1       1             46
47 25   1 1 2     2   1 1               1         1         1   1 1   1         1 1       1 1   2   1   1             3     47
48 11                         1   1 1         1 1     1                     1               1   1           1   1           48
49 14       1   1   1   1                               1 1 1     1           1               1   1     1         2         49
50 15 1                         1   1 1   1 1 1   1                 1     1       1 2           1                 1         50
51 9               1       1         1                 1   1     1           1           1   1                             51
52 6                     1                   2             1             1                                   1             52
53 13                     1     1       1         1                                   1 2       1 1 1         1 1 1         53
54 11                 1             2         1       1 1                       1             1         1 1               1 54
55 11     1             1           1 1 1         1 1                 1 3                                                   55
56 11   1   1                   1             1           1   1               3 1                       1                   56
57 9                           1     1                                 1                           1 1         1   2   1   57
58 8         1         1       1                   1 1     1           1     1                                             58
59 11 1           1   1     1   1         1       1                               1   1                           1   1     59
60 12                 1 2     1     1 2   1           1               1     1                                 1             60
61 10       1                 1                     1           1               1     1     1     1             1   1       61
62 15 1                     2     1 1       2             1   1 1                                     1   1     1   1   1   62
63 11     1     1   1                                     1       1                   1     1 2           2                 63
64 9             1                             1           2   1               1   1 1                                   1 64
65 14   1       1 1     1         1   1   1       2     1       1         1 1       1                                       65
66 8           1                                           1       1           1     1                 1   1           1   66
67 12 1                                 1             1   1                 1   1 1             1     1   2     1           67
68 10               1             1         1                                     1   2 1           1                 1 1   68
69 12     2     1                                   1   1       1             1   1           1     1 1     1               69
70 14       1           1 1         1 1         1 1     1           1               1     1     1       1   1               70
71 13 1       1                     1   1 1 1     1 1           1 1       1     1           1                               71
72 9   1 1                 1     1             1             2                         1                     1             72
73 11                 2         1 1       1                         1 3                               1                 1   73
74 9           1 1                       1       1                                     2 1   1       1                     74
75 12 1     1                     1   1                 1       1           1                   1               1   1 1 1   75
76 12       1     1       1                                           1 1   1               1           2     1   1     1   76
77 10   1       1   1                 1                 1     1         1       1   1                           1           77
78 11     1 1   1 1                             2                     1                       1   1           1   1         78
79 14                     1             1     1   1   1 1               2   3         1           1                 1       79
80 14     1 1 1     1         1                       1     1   1     1                         1 1   1 1       1           80
81 14     1                   1         1   1   1   1             1 1                 1           1 1     1   1           1 81
82 13   1     1   1       1         1           1           1             1 1 1           1         1 1                     82
83 8     1   1           1 1               1                       1             1                 1                       83
84 11         1               1   1         1                             1   1       1       1   1               1 1       84
85 8               1 1         1       1     1   1                     1                                   1               85
86 4         1                                                               1                     1           1           86
87 12                 1   1                 1 1       1                     1                               1 2 1 1 1       87
88 7   1         1                                       1                         1                                   2 1 88
89 15 1 1     1           1 1 1             1       1     2       1                 1         1           1     1           89
90 8           1               1     1       1                                   1   1           1         1               90
91 11         1 1                 1                       1 1     1   1   1               1 1               1               91
92 11   1                     1                 1   1     1     1         1                       1   1   1         1       92
93 8                         1             1     1               1 1     1       1       1                                 93
94 5         1         1             1                                       1             1                               94
95 12     1       1             1           1                                 2 2           1 1           1           1     95
96 7                       1     1                         1   1             1     1                   1                   96
97 9 1                                   1       1         1       1 1     1             1                             1   97
98 10   1           1       1   1   1                                                           2       2                 1 98
99 8   1                               1         1       1                                             1   1   1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
Ngày
/
Tháng