BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/03/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng
00 7                             1             1                           1             1         1         1 1           00
01 7             1 1                                                                 2                 1 1     1           01
02 9             1       1         1 1 1                                 1       1                                   1   1 02
03 11                     1     1       1                             1         1 1               2   1 1           1       03
04 10 1     1           1                 1                 1         1   2                         1       1               04
05 8                         1                       1                 1       1                       1     1 1   1       05
06 4                                                                           1         1           1         1           06
07 5         1               1             1                                                   1               1           07
08 10         1                 1   1               1       1                 2           1             1   1               08
09 7         1                                                 1                 1     1   2                             1 09
10 12     1                                   2         1         1   1       2         1     1 1               1           10
11 5             1               1 1       1     1                                                                         11
12 10     1 1                                   2         1         1                         1   1       1         1       12
13 16 2         1   1                     1   1       1 1   1     1                         2   1       1       1 1         13
14 13 1           1                   1       1     2     1                 1 1             1       1       1   1           14
15 10 1       1             1     1                     1                   1 1           1                           1   1 15
16 5 1         1               1                           1                                                 1             16
17 13       1                 1     1         1 2         2                 1       1                       2           1   17
18 20           3   1         1   1       1   2                 1 1             2 1       1                 1 1 1 1 1       18
19 11     1       1       1   1                       1 1               1             1         1   1           1           19
20 14                 1     1         1   3 1                           1 1   1         1   1   1 1                         20
21 7     1 1     1       1                                     1                 1                                   1     21
22 10   1             2                           1         1                                     2                 1     2 22
23 5                       1       1       2                 1                                                             23
24 7                           1                   1     1           1             1     1 1                               24
25 9   1     1     1           1                 1   1                                                   1   1 1           25
26 9                                       1       1     1     1           1         1       1                       1 1   26
27 11             1 1             1     1       1             1                       1   1                 1       1     1 27
28 6     1                   1       1                               1 1                               1                   28
29 13   1     1         1                 1                   2   1 1           1   1         1           1         1       29
30 7                   1                               1                     1 1 1                     1             1     30
31 13   1       1     1 1 1               1 1                   1         1   1         2               1                   31
32 10     1   1                 1     1   1               3   1                                                       1     32
33 11     2           1       1       1                       1     1 1             1                                   2   33
34 7   1 1             2                                                                         1           1   1         34
35 12 1             1         1                     2       1                           1 1         2   1               1   35
36 11 1                       1     1       1     1                 1         1                           1 1 1 1           36
37 15                                         1     2       1 2 1       1     1                   1         1 1   1 1 1     37
38 13   1     1 1                 1             1               1 1     1   1       1   1 1   1                             38
39 11       3               1         1                                   1                         1     3           1     39
40 13       2   1   1               1             1             1       1 1     2     1                               1     40
41 18     1   1         1   2   2   1               2 1 1                     1     1   1             2     1               41
42 14       1       2                       1       1             1     1 1     1 2             1               1     1     42
43 11                 1   2     1     1     1       1   1 1             1                             1                     43
44 12             1                   1   1   1         2                         1             1 1 1     1           1     44
45 13   1         1   1                               1               1   1           1     1   1                 1 1 1 1   45
46 9           1       1       1                     1         1                   1       1       1                   1   46
47 23   2   1 1               1         1         1   1 1   1         1 1       1 1   2   1   1             3       1 1     47
48 13               1   1 1         1 1     1                     1               1   1           1   1               1   1 48
49 14 1   1   1                               1 1 1     1           1               1   1     1         2                 1 49
50 14                 1   1 1   1 1 1   1                 1     1       1 2           1                 1                   50
51 12     1       1         1                 1   1     1           1           1   1                               1   1 1 51
52 6           1                   2             1             1                                   1                       52
53 14           1     1       1         1                                   1 2       1 1 1         1 1 1               1   53
54 11       1             2         1       1 1                       1             1         1 1               1           54
55 12         1           1 1 1         1 1                 1 3                                                   1 1       55
56 9                 1             1           1   1               3 1                       1                             56
57 9                 1     1                                 1                           1 1         1   2   1             57
58 9         1       1                   1 1     1           1     1                                             2         58
59 13   1   1     1   1         1       1                               1   1                           1   1     1     1 1 59
60 12       1 2     1     1 2   1           1               1     1                                 1                       60
61 10               1                     1           1               1     1     1     1             1   1       1         61
62 14             2     1 1       2             1   1 1                                     1   1     1   1   1             62
63 11 1   1                                     1       1                   1     1 2           2                         1 63
64 10   1                             1           2   1               1   1 1                                   1 1         64
65 14 1 1     1         1   1   1       2     1       1         1 1       1                                               1 65
66 8 1                                           1       1           1     1                 1   1           1             66
67 14                         1             1   1                 1   1 1             1     1   2     1           2 1       67
68 11     1             1         1                                     1   2 1           1                 1 1       1     68
69 12 1                                   1   1       1             1   1           1     1 1     1                 1 1     69
70 13         1 1         1 1         1 1     1           1               1     1     1       1   1                         70
71 12                     1   1 1 1     1 1           1 1       1     1           1                                       1 71
72 8             1     1             1             2                         1                     1             1         72
73 12       2         1 1       1                         1 3                               1                 1         1   73
74 10 1 1                       1       1                                     2 1   1       1                       1       74
75 11                   1   1                 1       1           1                   1               1   1 1 1         1   75
76 11   1       1                                           1 1   1               1           2     1   1     1             76
77 10 1   1                 1                 1     1         1       1   1                           1             1       77
78 10 1 1                             2                     1                       1   1           1   1               1   78
79 15           1             1     1   1   1 1               2   3         1           1                 1         1       79
80 11     1         1                       1     1   1     1                         1 1   1 1       1                     80
81 14               1         1   1   1   1             1 1                 1           1 1     1   1           1 1         81
82 11   1       1         1           1           1             1 1 1           1         1 1                               82
83 8           1 1               1                       1             1                 1                             1 1 83
84 10               1   1         1                             1   1       1       1   1               1 1                 84
85 9     1 1         1       1     1   1                     1                                   1               1         85
86 4                                                               1                     1           1                   1 86
87 12       1   1                 1 1       1                     1                               1 2 1 1 1                 87
88 7   1                                       1                         1                                   2 1         1 88
89 13           1 1 1             1       1     2       1                 1         1           1     1               1     89
90 9 1               1     1       1                                   1   1           1         1                     1   90
91 11 1                 1                       1 1     1   1   1               1 1               1               1         91
92 11               1                 1   1     1     1         1                       1   1   1         1           1     92
93 9               1             1     1               1 1     1       1       1                                       1   93
94 7         1             1                                       1             1                               1     2   94
95 11   1             1           1                                 2 2           1 1           1           1               95
96 7             1     1                         1   1             1     1                   1                             96
97 9                           1       1         1       1 1     1             1                             1     1       97
98 9     1       1   1   1                                                           2       2                 1           98
99 9                         1         1       1                                             1   1   1     1             2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng