BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN Ngày 21/03/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng
00 18   1           1     1               1         1   1 2 2   2 2 1                 1   1       1                         00
01 11 1     1 1               1           1 1     1   1                       1             2                               01
02 9   1   1     1         1         1   2   1                 1                                                           02
03 13 1 1       1       1             2         2   1                   1             1   1                 1               03
04 10             1     1                                               1     1                 1     1 2     1         1   04
05 14   1                   1     1           1                       1         1       2               1       1 1 1 1   1 05
06 9                                                 1     1 1     2   1             1                   1     1           06
07 10                 1                 1 1       1     2                     1       1         1           1               07
08 10             1                       1                   1           1 1   1             1       1 1 1                 08
09 18           1         1       2 2   1   1 1       1   1           1           1         2         1       1       1     09
10 11         1                           1       1   1   1 1       1                           1     1     1           1   10
11 8 1                       1       1                                   1       1       1                 1     1         11
12 5                         1                                                               1 1 1     1                   12
13 13     1                     2   2 1       1             1   1               1             1         1           1       13
14 15               1 1 1             1               1                   2 1       1   1   1       1       1 1     1       14
15 9 1 1           1                                                     1 1           1         1 1                 1     15
16 15 1   1 1         1   1           1             1     1             1   1                   1       1           1 2     16
17 16 1     1 2 1 1   1       1   1         1 1     1 1                       2               1                             17
18 13 1   1   2 1   1       1           1   1           1                                     1                     1     1 18
19 11                   1       1                 1 1 1 1       1             1         1                       1         1 19
20 11       1         1 1       1               1           1               1                   1   1           1       1   20
21 3                                                               1               1                                   1   21
22 13   1                             1                     1   2       1           2       2       1   1             1     22
23 12                                   1       1                 1   1           2     1   1   1     2       1             23
24 11                     1   1             1   1   1 1             1                     1                         2   1   24
25 13       1 1     1     1       1                 1         1   1     1 1         1         1 1                           25
26 8                 1       1     1                     1   1                                 1     1                   1 26
27 8                             2                                         1   1         1                     1       2   27
28 12         1                             1           1     1           1 1 1     1                         2 1   1       28
29 8                   1         1                 1         1 1                         1                           1 1   29
30 7                               1 1                   1                       2                       1           1     30
31 8 1   1   1   1                                                 1                     1             1 1                 31
32 16             1         3       1   1     1                   1       1 1   1   1 2     1                       1       32
33 15 1                 1 1     1     1 1                     1                   1       1         2 1     1       1     1 33
34 8 1         1                           1                     1   1                         1       1               1   34
35 11               1 1   1 1           1     1     1                         1 1     1       1                             35
36 17           1     2   1 2       1     1 1   1 1                   1       1             1               1   1 1         36
37 8     1     2             1                 1       1       1                         1                                 37
38 9               1           1             1     1         1         1   1                   1         1                 38
39 7           1       1     1                       1               1                                       1     1       39
40 12             2                         1           1           1   1           1     1       1       1   1 1           40
41 8 1                   1 1 1                                             1   1                   1         1             41
42 11   1   1                             1                 2     1         1     1               1     1               1   42
43 8           1         1 1     1     1                   1   1                 1                                         43
44 10   2                                 1 1       1                                   1       1 2                     1   44
45 11         1                           1     1   1               1   1       1             1   1       1   1             45
46 9 1       1     2         1     1                                 1                                         1 1         46
47 13         1         1                             1 1               1       1 1       1 1 1           1   1     1       47
48 20   1 1                       1 1         1   1   1 1     1 1 1                         1 2         1     1     1 1 1 1 48
49 7                                               1   1 1         1               1                         1     1       49
50 8     2         1                                                   1                                       2 2         50
51 8     1               1           2           1                                               1           1           1 51
52 10   1 1         2 1     1   1                                                               1               1     1     52
53 7 2                     1                                                     1   1     1                         1     53
54 13         1 2 1     1           2                                     1       1               1       1 1             1 54
55 10     1               1               1                           2         1     1     1 1         1                   55
56 11 1                 1           1                 1       1                       2         1       1 1 1               56
57 8       2                           1                                       1         2       1               1         57
58 7   1     1     1     2               1                                               1                                 58
59 7                             1                   1           1                     1       1 1                   1     59
60 17   1         1 2           2     1         1           1     1   1                     1 2           1     1   1       60
61 12             1   1             1             1         1   1   1                             3 1       1               61
62 8   1 1 1                   1                                           1     2                     1                   62
63 18     1                           1     1 1         2           1     1       1     2       1     2     1     2 1       63
64 8   1     1 1         1 1                   1                   1                                 1                     64
65 14                           1             2   1         1       1     1   1 2       1     1     1 1                     65
66 4                   1       1                 1                                               1                         66
67 15           1       1                     1           2   1       1 1   1                     1 1 1     1   2           67
68 8             1                 1     1 1     1   1           1                     1                                   68
69 15             1   1           2       1         1   2 1   1   1                 1                       1   1         1 69
70 6                                                             1             1                   2             1       1 70
71 15 1       1         1     1       1         2 1     1       1       1                 1                   1   1     1   71
72 10   1         1           1           1 1                       1   1                 1   1           1                 72
73 18     1                           1           2           2 1   1 2                 1       1   3             2   1     73
74 7               1       1             1                   1   1         1                                       1       74
75 10   1 1   1                 1                     1   1           1               1               1 1                   75
76 9 1           1                                               1               1 1     1       1           1       1     76
77 12                         1         1 1 1       1     1 1             1         1                   1         1   1     77
78 15                 1   1   1             1 1         1 1               2           1               1     1             3 78
79 12   1         1               1   1                     2 1         1   1         1                               1 1   79
80 12 1     1                           1     1   1                             1   2 1                         1 1   1     80
81 7                 1 1     1                       1         2                         1                                 81
82 3       1   1                                                                       1                                   82
83 10                             1     2       1         1                   1         1                   2             1 83
84 9                   1   1                   1                     1     1       1 1         1         1                 84
85 11     2     1     1                 1         1                             1     1     1 1       1                     85
86 13             1   1                 1     1 1 1       1       1           2     1                               1     1 86
87 9       1         1                         1   1                       1                         1       1   1     1   87
88 6                       2           1   1                                                       1                 1     88
89 7                                       1                       1         1   1     1               1         1         89
90 8           1         1       1                                                 1 1       1           1     1           90
91 5     1                   1                       1                           1                               1         91
92 8                           1           1               1             1   2             1             1                 92
93 17               1 1 1       2   1   1     1 1 1     1   1     1         1                               1           1 1 93
94 10       1 1               1     2                 1                         1                                       2 1 94
95 15       2       1                         1               2     1 2 1               1   1       1     2                 95
96 12           1             1   1   1 1           1           1       1 1         1   1                     1             96
97 9                   1       2 1                       1                                         1 1   1               1 97
98 10             1       1                     1               1     1 1 1   2                             1               98
99 7       2                                       1     1       1       1     1                                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng