BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/04/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
Ngày
/
Tháng
00 19     1       1           1     1               1         1   1 2 2   2 2 1                 1   1       1               00
01 11           1     1 1               1           1 1     1   1                       1             2                     01
02 12 2 1         1   1     1         1         1   2   1                 1                                                 02
03 14 1         1 1       1       1             2         2   1                   1             1   1                 1     03
04 10 1                     1     1                                               1     1                 1     1 2     1   04
05 11     1       1                   1     1           1                       1         1       2               1       1 05
06 10         1                                                 1     1 1     2   1             1                   1     1 06
07 10                           1                 1 1       1     2                     1       1         1           1     07
08 10                       1                       1                   1           1 1   1             1       1 1 1       08
09 17                     1         1       2 2   1   1 1       1   1           1           1         2         1       1   09
10 10                   1                           1       1   1   1 1       1                           1     1     1     10
11 9       2   1                       1       1                                   1       1       1                 1     11
12 5                                   1                                                               1 1 1     1         12
13 13   1           1                     2   2 1       1             1   1               1             1         1         13
14 16 1       1               1 1 1             1               1                   2 1       1   1   1       1       1 1   14
15 9         1 1 1           1                                                     1 1           1         1 1             15
16 12           1   1 1         1   1           1             1     1             1   1                   1       1         16
17 16           1     1 2 1 1   1       1   1         1 1     1 1                       2               1                   17
18 12 1         1   1   2 1   1       1           1   1           1                                     1                   18
19 12 1 1                         1       1                 1 1 1 1       1             1         1                       1 19
20 11       1         1         1 1       1               1           1               1                   1   1           1 20
21 3       1                                                                 1               1                             21
22 13 1           1                             1                     1   2       1           2       2       1   1         22
23 14     2                                       1       1                 1   1           2     1   1   1     2       1   23
24 8                               1   1             1   1   1 1             1                     1                       24
25 13                 1 1     1     1       1                 1         1   1     1 1         1         1 1                 25
26 7                           1       1     1                     1   1                                 1     1           26
27 7 1                                     2                                         1   1         1                     1 27
28 11                   1                             1           1     1           1 1 1     1                         2 1 28
29 6                             1         1                 1         1 1                         1                       29
30 6                                         1 1                   1                       2                       1       30
31 8           1   1   1   1                                                 1                     1             1 1       31
32 18 1 1   1               1         3       1   1     1                   1       1 1   1   1 2     1                     32
33 14       1   1                 1 1     1     1 1                     1                   1       1         2 1     1     33
34 8       1   1         1                           1                     1   1                         1       1         34
35 11                         1 1   1 1           1     1     1                         1 1     1       1                   35
36 17 1                   1     2   1 2       1     1 1   1 1                   1       1             1               1   1 36
37 9         1     1     2             1                 1       1       1                         1                       37
38 10     1                   1           1             1     1         1         1   1                   1         1       38
39 6                     1       1     1                       1               1                                       1   39
40 13       1               2                         1           1           1   1           1     1       1       1   1 1 40
41 10 1     1   1                   1 1 1                                             1   1                   1         1   41
42 10             1   1                             1                 2     1         1     1               1     1         42
43 9     1               1         1 1     1     1                   1   1                 1                               43
44 11   1 1       2                                 1 1       1                                   1       1 2               44
45 11                   1                           1     1   1               1   1       1             1   1       1   1   45
46 10 1   1     1       1     2         1     1                                 1                                         1 46
47 12                   1         1                             1 1               1       1 1       1 1 1           1   1   47
48 16             1 1                       1 1         1   1   1 1     1 1 1                         1 2         1     1   48
49 6                                                         1   1 1         1               1                         1   49
50 7   1           2         1                                                   1                                       2 50
51 7               1               1           2           1                                               1           1   51
52 11   1     1   1 1         2 1     1   1                                                               1               1 52
53 8     1 1   2                     1                                                     1   1     1                     53
54 13     1             1 2 1     1           2                                     1       1               1       1 1     54
55 11     1         1               1               1                           2         1     1     1 1         1         55
56 11           1                 1           1                 1       1                       2         1       1 1 1     56
57 8 1               2                           1                                       1         2       1               57
58 7             1     1     1     2               1                                               1                       58
59 7         1                             1                   1           1                     1       1 1               59
60 17         1   1         1 2           2     1         1           1     1   1                     1 2           1     1 60
61 13       1               1   1             1             1         1   1   1                             3 1       1     61
62 8             1 1 1                   1                                           1     2                     1         62
63 16 1             1                           1     1 1         2           1     1       1     2       1     2     1     63
64 9         1   1     1 1         1 1                   1                   1                                 1           64
65 16   1   1                             1             2   1         1       1     1   1 2       1     1     1 1           65
66 4                             1       1                 1                                               1               66
67 16         1           1       1                     1           2   1       1 1   1                     1 1 1     1   2 67
68 8                       1                 1     1 1     1   1           1                     1                         68
69 17   1 1 1               1   1           2       1         1   2 1   1   1                 1                       1   1 69
70 5     1                                                                 1             1                   2             70
71 13           1       1         1     1       1         2 1     1       1       1                 1                   1   71
72 11       1     1         1           1           1 1                       1   1                 1   1           1       72
73 17   1 1         1                           1           2           2 1   1 2                 1       1   3             73
74 6                         1       1             1                   1   1         1                                     74
75 11         1   1 1   1                 1                     1   1           1               1               1 1         75
76 8           1           1                                               1               1 1     1       1           1   76
77 11       1                           1         1 1 1       1     1 1             1         1                   1         77
78 12                           1   1   1             1 1         1 1               2           1               1     1     78
79 11   1         1         1               1   1                     2 1         1   1         1                           79
80 10           1     1                           1     1   1                             1   2 1                         1 80
81 8         1                 1 1     1                       1         2                         1                       81
82 4         1       1   1                                                                       1                         82
83 9                                       1     2       1         1                   1         1                   2     83
84 10   1                         1   1                   1                     1     1       1 1         1         1       84
85 13       1 1     2     1     1                 1         1                             1     1     1 1       1           85
86 12   1                   1   1                 1     1 1 1       1       1           2     1                             86
87 9 1   1           1         1                         1   1                       1                         1       1   87
88 6 1                               2           1   1                                                       1             88
89 8   1     1                                       1                       1         1   1     1               1         89
90 9     1               1         1       1                                                 1 1       1           1     1 90
91 4               1                   1                       1                           1                               91
92 10   1     1                           1           1               1             1   2             1             1       92
93 16         1               1 1 1       2   1   1     1 1 1     1   1     1         1                               1     93
94 9   1 1           1 1               1     2                 1                         1                                 94
95 17     1   1       2       1                         1               2     1 2 1               1   1       1     2       95
96 15   1   1 1           1             1   1   1 1           1           1       1 1         1   1                     1   96
97 9 1                           1       2 1                       1                                         1 1   1       97
98 10                       1       1                     1               1     1 1 1   2                             1     98
99 9   1   1         2                                       1     1       1       1     1                                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
Ngày
/
Tháng