BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 29/05/2017

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
Ngày
/
Tháng
00 18 1 1       1     1     2     1 1     1 1 1   2         1                                     1       1             1 1 00
01 16     1 2   1   1                 1       1           1 1   1         1     1   1       1                         2     01
02 11               1                 1                               1       1     1         1 1       1     1   1 1       02
03 11   1           1                             1         1           1   1   1         1     1       1     1             03
04 8         1         1                   1                               1         1               1     1             1 04
05 11 1 1             1         1             1                             1                 1             1     1       2 05
06 8 1               1 1                         1                 1 1                 1   1                               06
07 9           1                         2     1         1         1         1         1         1                         07
08 16                   1       1           1     1     1 1     2   1 1     1     1 1               1     2                 08
09 10       1     1                     1     1   1           1       1                 1           1                   1   09
10 12                         1                   1 1     1 1       1 2 1         1 1   1                                   10
11 16 1 1   1   1                         1           1                   1     1 3 1     1     1   1       1               11
12 11                               1                     1                 1 1       1             1 2   2             1   12
13 9 1       1 1                                 1                   1               1         1                     2     13
14 11         1       1 1 1 1                           1                         1   1           1     1     1             14
15 9       1     1 1                 1   1                           1         1                       1     1             15
16 9                 1       1     1 1                 1   1           1     1                                   1         16
17 11                 1       1 1           1   1   1         2                                           1         2       17
18 9   1                     1               1             1     1     1 1               1             1                   18
19 5   1         1                                                   1                       1           1                 19
20 19   1       2   1                 1 1   1 2                     1   1   2                 2 1               1 1 1       20
21 13         1     1   1 1       1 1   1   1   1                                             2                     1     1 21
22 14   1 1                     1           1             1                     1                   1 1 1   1       1 1 1 1 22
23 15           1     2     1         1 1   1         1 1                             2                         2 1       1 23
24 14         1   1               1   1   1   1         1   1 1             1               1           1     1   1         24
25 8 1           1                     1               1                     1                           1       2         25
26 11         1               1     1                 1 1   1 1                                 1   1         1       1     26
27 17               1       2     3   1 1       2             1     1         1       1         1       1           1       27
28 8                 1   1           1                     1                     1         1                     1   1     28
29 8     1   1                       1 1       1 1                                                               1 1       29
30 9               1             1         1                 1             1         1   1     1       1                   30
31 14 1         1               1 1         1   1   1                 1       1       1       1       1   1         1       31
32 13 1           1     1 1       1   1                                 1 1 1                     1 1         1     1       32
33 18     1         1     1 1                   1   2     1   1           1     1         1 1 1   1   1 1                 1 33
34 7 1         1                 1                               2       1                         1                       34
35 12     1 1 1     1                 1 1       1   2     1       1                     1                                   35
36 8         1           1                   1             1                   1       1         1               1         36
37 12   1             1       1 1     1                 1       1             1     1     1           1               1     37
38 7     1                     1               1     1   1                                       1   1                     38
39 14             2               1 1                         1                   1 1   1 1   1     1   1       2           39
40 8     1                           1                 1                             1   1         1 1         1           40
41 9     1             1                               2   1       1                           1 1 1                       41
42 6                               1       1 1     2                                                         1             42
43 9           1     1 1   1   1               1                                           1 1                 1           43
44 11             1                       1   1                 2 1 1     1                                   1     2       44
45 9     1                                 1     1   1             1   1           1                 1     1               45
46 14             1       1 1                   1       1       2           1 1   1             1     2         1           46
47 11     1                       1 2     1 1         2     1     1                               1                         47
48 6           1                                 1             1         1                               1             1   48
49 7       1           1     1                     1                                   1   1           1                   49
50 11 1                               1   1                         1       1     2                         2     1   1     50
51 7               1           1 1     1                             1                               1                   1 51
52 10                     1                 1 1                           1   2   1                           1       1   1 52
53 14 1 1   1             1   1             1 1             2     1     1                   1           1             1     53
54 15   1                           1   1             1   1 1 1       1           1           1 1         2         1 1     54
55 11                       1 1   1         1     1 1                   1   1         1   1 1                               55
56 6       2                                                                 1           2                     1           56
57 8           1   1   1                 1                               1                 1                         1 1   57
58 13       1                         1         1       2         1       2         1                 2   1       1         58
59 7       1 1                                                         1 1 1                       1                   1   59
60 4                                   1                                               1                         1       1 60
61 11               1     1 1   1                                                   1 1       1               2 1       1   61
62 10               1   1     1         1                           1 1     1           1                         2         62
63 9                           2                           1 1 1       1   1               1                       1       63
64 13                   1 1         1             1     2       1 1     1     1                       1         1     1     64
65 9         2       1                                           1 1                 1           1 1   1                   65
66 9                         1 1 1                                 1           1                 1 1         1           1 66
67 7 1                 1                 1       1 1                                 1                                 1   67
68 12       1         1                   1                 1     1         1   1   1                       2           2   68
69 14             1                   1         1   1               1             1     1     2     1           1     1 1 1 69
70 2                               1                                                           1                           70
71 12                               1         1     1   1       1 1   1 1   1       1     1     1                           71
72 15               1   1 1 1 1 1                     1         1       1         1   1             1     1     2           72
73 4                 1                         1   1                                   1                                   73
74 14 1         1     1 1       1         1       1                             1         1                 4       1       74
75 12 1   1 1 1     1               1                             1   1                     1 1           2                 75
76 10     1   1   1 1       1                   1     1                               1                 1 1                 76
77 22 2     1             1 1     1       1       1   1 1 1   3   2       1           1 1 1 2                               77
78 12         1           1                         1     1     1   1 1                     1 1   2           1             78
79 15           1         1 1 1     1             1   1         1     1   1         1                           1   1   1 1 79
80 7   1                     2                             1   1                 1                                       1 80
81 12         1       1 1 1             1   1             2           1               1             1 1                     81
82 6                                     1           1       1                             1                     1       1 82
83 14 2       1   1                     1 1           1   1         1   1                 2       1           1             83
84 9     1     1 1                   1 1     1                         1                                   1         1     84
85 10                                           1             1                 3   1           1       1       1       1   85
86 11       1       1           1                     1                 1               1 1                   1     1 1 1   86
87 7   1                           1                           1   1                   1       1                 1         87
88 11         1 1 1               1 1           1 1                             1                         1 1         1     88
89 9             1           1     1   1     1           1   1                         1                   1               89
90 13   1 2     1               1             1                         1     2   1               1     1               1   90
91 6       1               1   1                   1             1                 1                                       91
92 12       1                           2                       1 1       1       1               3         1   1           92
93 8   1 1                       1                   1                       1         1   1                 1             93
94 12             1   1   1                               1   1                 1   1       1   1   1               1     1 94
95 8   1                   1 1             1       1 1           1                     1                                   95
96 12   1         1     1                 1           1                       1 1   1                 1 1   1           1   96
97 9                 1                   1   1                     1           1               2             1 1           97
98 6   1 1               1                                               2                   1                             98
99 11     1             1   1 1                           1                   1 1   1     1                             1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
Ngày
/
Tháng