BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 29/05/2017

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
Ngày
/
Tháng
00 14       1           1                                           1           1 1     1     1 1   1 2   1   1   1           00
01 12   1       1             1           1 2                     1                   1 1   1         1       1               01
02 19 1     1   1 2 1 1   1           1 2     2                             1                 1       1     1       1 1       02
03 20   1               1           1   1       2         1   1       1               1   1         1 1 1   2   1     2   1   03
04 16   1                 1             1       2 1   1     1     1           1           2     1         1   1 1             04
05 17     1           1 1 1       1 1 1     1     1 1                         1       1   1             1   1           1 1   05
06 12             1   1           1           1               1                             1 1 1 1     1   2                 06
07 18 1       1   2     1 1       1   1       1       1       1           1       1   1     1     1               1   1       07
08 21   1         1       1           1     1   3   1       1 1         1 1                 1 2             1   1 1     1   1 08
09 19       2 1 1               1             1                     1 1 1   1             1 1     1     2 1       1     1   1 09
10 23     2             1 1 1   2       2       1   1               1     1 1   1       1         1 1     1       1 1 1   1   10
11 20   1 1               1         1     1   1       1 2           1     1     1 1         1     1 1   2                 2   11
12 17         1   1             1     1 1   1         1         1   2     1     1               1               2         1 1 12
13 11   1       1       1     1       1 1                       1         1   1                           1           1       13
14 16     1 1     1     1                   2         1   1     1           1                         1 2         1     1   1 14
15 17               1 1         1   1         1       1   1         1   1   1 1         1 1         1 1 1         1           15
16 13           1   1               2                               1         1           2       2       1 1             1   16
17 17   2 1       2         1       2                               2       1         1           1       1 1 1           1   17
18 13     1     1   1                     1 1   1 1         1         1 1     1     1                           1             18
19 27               1               2 2 1       2       2   1           3   2       1   1 1 1       1 1           1 1 1 1   1 19
20 14                               1             1   1   1     1 1         1   2             1     1         1   1   1       20
21 16       1     2         1         1   1 1         1           2     2                 1                             2 1   21
22 22 1               1   1       1 2 1         1       1         1 1       1 1           2   1       1 2         1 1     1   22
23 17           1                       3   1             2 1       1       1             1     2     2   1                 1 23
24 14           1     1     1 1 1 1 1   1     1           1                             1 1     1   1                         24
25 17 1           1 1           1   1     2                     1   1 1               2             2       1   1     1       25
26 18         1         1     1 1     1   2             1             3 1   1                 1       1 1       1   1         26
27 18     1         1 1                         1 2 1           1 1 1   1       1     1     1               1         1 1 1   27
28 10       1       1       1           1 1                   1                           1           1               1 1     28
29 16         1     1         1   1             1 1   1   1     1 1         1       2       1             2                   29
30 19               1     1         1                 1   1 1 1           2 1   1 2 1       1           1       1 1   1       30
31 15     1         1 1 1   1 1   1       1             2                   1       1               1     1                 1 31
32 18 1   1                 1     1         1   1     1 1 2 1   1   2   1 1 1                                             1   32
33 14           1   1   1     1       1               1     1                       1     1 1 1           1   1     1         33
34 18 2         1     1             1   1               1     1 1               1     1       1 1   2     1         1 1       34
35 12 1     1     1       1 1                         1           1 1           1   1       1                             1   35
36 22       1     1         1 2   1                         1 1           1 1   2 1     1     1             1 1 1     2     2 36
37 12 2       1                           1       1           1       1 1               1                   1       1       1 37
38 23 1 1     1 1   1 1   1     1         1         1         4   1                 1 1 1 1         1   1     1       1       38
39 20 1 1             1   1 3       2         1   2                       1                   1             1   2 1       1 1 39
40 12       1     1           1   1                           1   1             1   2       1   1               1             40
41 22         1 1           1       1         1         1 2         1 1     1 1         1   1   2       1   1 1   1 1       1 41
42 9   1         1                           1           1           1     1   1               1             1               42
43 16   1               1               1 1       1 1                                 2     1     1     1       1   1 1 1 1   43
44 22 1         1   1 1       2   2 1     1           1     2     1     1             2       2     1   1         1           44
45 14     1         1   1   1                 1     2   1                 2                   1     1       1     1           45
46 14         1     2                                 1   1 1 1 1             1                     1 1     1           1   1 46
47 12 2   1 1                   1                 1             1     1       1   1     1                     1               47
48 15       1 1       1   1 1         1             1       1 1         1         1     1 1 1                   1             48
49 10   1                 1       2 1   1           1                     1                       1       1                   49
50 24       1 1 1 1     1     2 1               1       1 1   1 3     1             1   1   1                   1 1   2     1 50
51 12                     1                   1             1       1                 1   1         1 1     1   1 1 1         51
52 20       2 2     1   1         1     1   1 1                   1 1                 1     1   1 1 1           2         1   52
53 16   1                             2     1     1     1             2   1   1 1     1             1     1   1     1         53
54 14   1 1         1                 1         1                             1             1     1 1 1   1           1 1 1   54
55 12     1                       2   1             1   1                 1   2                   1                 1   1     55
56 9     1                                         1   1   1             1                   1   1                   1     1 56
57 16                   1   1               1     1           2     1 1 1 1   1     2       1             1         1         57
58 17               1 1   1   1   1       1           1 1       1 1     1                 1       1   2     1               1 58
59 13 1     1   1                           1       1       2                     1     1         1   1       2               59
60 17 1                                             1         1 1 1           1 1 3 1 1       1     1         2           1   60
61 16     1                   1 2         1 1                   1 1   1   1     1     1         1       1         1 1         61
62 19     1         2             1         2     1         2       1 1   1     1     1       1     1                   2   1 62
63 22 1   2         1 2       1         1   1         2       1       2 1     1   1     2               1     1     1         63
64 16       2   1       1     1           1   1           1 2         1   1   1 1                                   1     1   64
65 15                                               2 1 2     1             1   1         1               2   1   1 1   1     65
66 16     1         1 2   1                       1   1 1       1 1 1                       1     1   2                     1 66
67 19   2 1 1   1                           1   1 1                       1       1 1   1 2   1       1 1       2             67
68 8   1   1                                   1                 1     1   1                     1                       1   68
69 16         2       1 1   1 1     1                 1   1   1   1 1   1                     1                     1       1 69
70 16 2         2             2 1     2   1 1                                 1     1           2                       1     70
71 23     1     2       1   1   2 1     1 2         1     1             1     1   2   2 1       1           1         1       71
72 18 1 1   1           1     1   1             1 1       2       1         1   1           1             1       1 1   1     72
73 15                         1               1 1                     1 1 2     1           1   1 1         2   1           1 73
74 13   1                   1   1             1     1   1                       1             1   1     1 1     1       1     74
75 15       1         1 1   1               1     1               1             1 1         1     1 1     1               1 1 75
76 18       1 1           1         1 2 1     1 1     1       2 1                     1         1       1               1   1 76
77 17   1     1 1 1   2                   1       1 1             1 1                       1   1       1       1       1   1 77
78 12   1     1     1                   1     1                               1               2         1         1     2     78
79 18       1               1   1         1   1       1         1     1   1                 1   1     1       2   2     1 1   79
80 15     1 1   1 1 1   2 1 1             1   1       1                                   1                             1 1   80
81 24 1       1   1   1                       1 3 1       2                       1 1 1   1   1 1 1         1 2       1   1 1 81
82 13   1 1   2                       1     1                           1 1       1 1 1     1   1                             82
83 18     1   1 1         1       1   1     1     1 1 1     1 1 1             1   1                   1             1       1 83
84 19         1       2 1   1   1     1             1       1     1         2       1         1 1   1       1   1   1         84
85 13 1                 1 3               1         1           1             1 1   1                       1       1         85
86 16     1                       1         1 1   1 1       1           1   1     2   1           1                 1 1 1     86
87 21 1       1           1 1   1   1       1     1     2 1     1             1   1 2   1     1               1   1 1         87
88 9                           2                       2                               1           2     1               1   88
89 14 1 1     1   1   1 1         1                                               1   1 1     1                   1 1 1       89
90 16             2     2     1 1 1           1 1               1 1 1   2               1                               1     90
91 9 1         1                             2     1   1         1               1                                       1   91
92 14             1       1   1       1 2   1       1 1   1     2                                           1 1               92
93 18   1   1 1           1 1   1   1         1 1     1     1         1     1       1             2           1       1       93
94 12     1       2         1   3 1               1         1                 1         1                                     94
95 19   1   1                           1 1       1 1     1     1 1   2   1 1   1         1           1 1   1     1           95
96 14         1     1             1   1                   1   1       1       1         1       1 1       1   1 1             96
97 17   1                   1         1 1                         1           1 1   1   1 1     1     1   1   1 1     1   1   97
98 17 1                       1                   1 1               1 1 1         2 1   1       1     1 1 1       1         1 98
99 17           2     1   1   1     1   1 2             1   1                       1   1         1       1         1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
Ngày
/
Tháng