BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 28/04/2017

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
Ngày
/
Tháng
00 16 1           1 1     1     1 1   1 2   1   1   1               2                       1                   1             00
01 20                   1 1   1         1       1               1       1 1           1     1           3   1     1     4   1 01
02 9         1                 1       1     1       1 1                         1               1                   1       02
03 18   1               1   1         1 1 1   2   1     2   1       1               2   1 1                   1               03
04 15           1           2     1         1   1 1             1 1   2     2                   1                 1           04
05 17           1       1   1             1   1           1 1     1     1                           1   1     2   1 1 1   1   05
06 13                         1 1 1 1     1   2                       1                     1             1   1         1   1 06
07 15       1       1   1     1     1               1   1       1     1     1             1   1 1         1     1             07
08 17     1 1                 1 2             1   1 1     1   1   1     1         1                         1   2         1   08
09 24 1 1 1   1             1 1     1     2 1       1     1   1   1   1 1       1   2         1   1           2   1           09
10 22 1     1 1   1       1         1 1     1       1 1 1   1         1         2   1   3           2         1               10
11 23 1     1     1 1         1     1 1   2                 2   1           1 1           1 1 1     1 2   1 1             1   11
12 21 2     1     1               1               2         1 1         1         2 1   1 1 1         1 1       1     1   1   12
13 11       1   1                           1           1       1   1                 1   1 2                       1         13
14 17         1                         1 2         1     1   1 2   1 1             1       1 1               1 1     1       14
15 22 1   1   1 1         1 1         1 1 1         1             1   1       2       2     1         1 1       1   1   1     15
16 22 1         1           2       2       1 1             1   1 1 1   1 1         1   1                 1   1 2     1 1     16
17 15 2       1         1           1       1 1 1           1       1                 1     1   1     1             1         17
18 13   1 1     1     1                           1                         2           1 1 1       1 1         1             18
19 28     3   2       1   1 1 1       1 1           1 1 1 1   1     1 1 1               1     1   1           1   3 1     1   19
20 16         1   2             1     1         1   1   1           1     1 1   1       1         1       1       1           20
21 14     2                 1                             2 1           1       1     1           1         1   1 1 1         21
22 20 1       1 1           2   1       1 2         1 1     1       1         1     1 1 1             1           1       1   22
23 23 1       1             1     2     2   1                 1       1         1   1         2 2   1 1 1     1           1 2 23
24 14                     1 1     1   1                         1   1 1   1               1         1 1 1             1   1   24
25 21 1 1               2             2       1   1     1       1   1         1             1           2 1 1   1     2   1   25
26 18   3 1   1                 1       1 1       1   1             1     2 1 1                                   1       1 1 26
27 16 1   1       1     1     1               1         1 1 1     1       1                 1 2                   1       1   27
28 15                       1           1               1 1     1 2           1       1           1       1             3 1   28
29 10         1       2       1             2                                                   1                   1     1 1 29
30 21       2 1   1 2 1       1           1       1 1   1           1       1   1 1       1             1   1   1     1       30
31 16         1       1               1     1                 1 1           1 1     1                 1   1   1 1   1   1 1   31
32 11 2   1 1 1                                             1           1   1                     1               1         1 32
33 18                 1     1 1 1           1   1     1         1   1 1 1 1           1 1 1     1     1                     1 33
34 19             1     1       1 1   2     1         1 1                 1     2 1   3 1       1         1                   34
35 17 1           1   1       1                             1             1 1 2 1 1                   1 1 1   1 1     1       35
36 21       1 1   2 1     1     1             1 1 1     2     2         1   1                         1 1 1         1     1   36
37 14   1 1               1                   1       1       1                 1       1           1                 1   2 2 37
38 24                 1 1 1 1         1   1     1       1           1   1       1 1     1 1 1       1 1 1 2 2               2 38
39 15       1                   1             1   2 1       1 1 1 1                       1       2   1               1       39
40 18             1   2       1   1               1               1   1   2             1     2 1 2                 1       1 40
41 26 1 1     1 1         1   1   2       1   1 1   1 1       1 1 1             1 1   1       3   1         1       1     1   41
42 16   1     1   1               1             1               2 1     1   1   1           1       1         1     1   1     42
43 23                   2     1     1     1       1   1 1 1 1   2           1 1 1       1 1 1   1 1   1     1             1   43
44 17     1             2       2     1   1         1               1       2     1       1         1   1     1             1 44
45 14       2                   1     1       1     1             1 1 1 1             1   1                       1   1       45
46 13           1                     1 1     1           1   1                     1           1   2         1       1 1     46
47 16   1       1   1     1                     1                           1       1           1 2 1 1 2     1       1       47
48 11     1         1     1 1 1                   1               1             1   1   1                   1                 48
49 14       1                       1       1                       1   1   1 1 1 1 1       1               1       1   1     49
50 14   1             1   1   1                   1 1   2     1               1                         1     1     1   1     50
51 15 1                 1   1         1 1     1   1 1 1         2                                         2           1     1 51
52 17 1                 1     1   1 1 1           2         1             1     1           1             1 1 1 1         1   52
53 18   2   1   1 1     1             1     1   1     1           1   1 1                 1     1   1 1           1           53
54 18           1             1     1 1 1   1           1 1 1     1         1 1             1             1         1 2     1 54
55 16       1   2                   1                 1   1         2   1       1     1         1   1         1 1       1     55
56 12       1                   1   1                   1     1         1   2       1         1 1   1                         56
57 16 1 1 1 1   1     2       1             1         1             1             1       1     1     1             1         57
58 13     1                 1       1   2     1               1       1 1   1                   1 1                     1     58
59 10               1     1         1   1       2                         1         1                     1 1                 59
60 22           1 1 3 1 1       1     1         2           1         1       1   3 1 1 1   1         1                       60
61 18   1   1     1     1         1       1         1 1         1         1         1             1   1   1 1   2     1       61
62 17 1 1   1     1     1       1     1                   2   1 1                     2       1           1       1 1         62
63 16   2 1     1   1     2               1     1     1             1                 1 1 1               1           1       63
64 9   1   1   1 1                                   1     1             1           1             1                         64
65 18         1   1         1               2   1   1 1   1     1     1       1       1       1   1   1             1       1 65
66 19 1                       1     1   2                     1     1     1   1 1     1       1   1 1     1 1 1     1 1       66
67 15       1       1 1   1 2   1       1 1       2               1       1   1     1                                         67
68 16     1   1                     1                       1     1           1     1       1 1 2 1     1   1     1         1 68
69 12 1   1                     1                     1       1       1 1         1         1 1         2                     69
70 11           1     1           2                       1         1     1   1                 1 1             1             70
71 16     1     1   2   2 1       1           1         1             1           2       1           1             1         71
72 12         1   1           1             1       1 1   1                   1               1   1 1     1                   72
73 18   1 1 2     1           1   1 1         2   1           1   1   1       1     1   1                               1     73
74 14             1             1   1     1 1     1       1     1       1   1 1             1     1               1           74
75 16             1 1         1     1 1     1               1 1   1             1           1       1       1     1 2         75
76 12                   1         1       1               1   1     1     1   1                       1 1       1 1           76
77 20 1                       1   1       1       1       1   1   1   2     1     1       1 1           1 1       1     1   2 77
78 15           1               2         1         1     2                   1 1   1             1       1   1 1   1         78
79 18   1   1                 1   1     1       2   2     1 1                           1 1 2 1             1           1     79
80 9                       1                             1 1               1 1       1   1           1                   1   80
81 20               1 1 1   1   1 1 1         1 2       1   1 1   1           1           1             1 1   1         1     81
82 14     1 1       1 1 1     1   1                               2                                   1             1 3       82
83 12           1   1                   1             1       1         1           1                       2 1   1   1       83
84 12         2       1         1 1   1       1   1   1                                         1           1     1           84
85 14           1 1   1                       1       1         1                   1           1   1 1     1     1     1   1 85
86 17     1   1     2   1           1                 1 1 1                       1 1   1     3   1             1             86
87 19           1   1 2   1     1               1   1 1             1 1 1             2   1     1               1 2           87
88 14                     1           2     1               1             1           1 2       1                       2 1 1 88
89 20               1   1 1     1                   1 1 1         1   2   2           1 1 2   1     1               1       1 89
90 8 1   2               1                               1                                               1     1           1 90
91 10               1                                       1           1       1 1 1     1                               3   91
92 11                                         1 1               1       1 1             1                   1 1   1   1     1 92
93 14   1     1       1             2           1       1                   1     1               1 1   1               1 1   93
94 10           1         1                                             1 1       2             1       1   1   1             94
95 18   2   1 1   1         1           1 1   1     1                           1 1             1   2   1     1         1     95
96 15   1       1         1       1 1       1   1 1                       1     1 1     1           1       1           1     96
97 18           1 1   1   1 1     1     1   1   1 1     1   1           1       1             1               1       1     1 97
98 20 1 1 1         2 1   1       1     1 1 1       1         1                 1 1             1           1       1     1 1 98
99 13                 1   1         1       1         1       1   1   1   1               1       1             1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
Ngày
/
Tháng