BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 25/03/2017

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
26
/
01
25
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9                   1                   1                             2     1         1         1 1       1       00
01 20 1           1     1           3   1     1     4   1         1   1                   2         1     1 1         01
02 12         1               1                   1             1                 1 2     2                 1 2       02
03 13           2   1 1                   1                       1           1       1 1         1 1           1 1   03
04 11   2                   1                 1               1                   1       1     1   1   1   1         04
05 13                           1   1     2   1 1 1   1   1                     1       1 1                   1       05
06 13                   1             1   1         1   1               1 2       1                 1 1         2     06
07 14   1             1   1 1         1     1                             1       1         2     1   1     2         07
08 11         1                         1   2         1         1 1       1       1             1   1                 08
09 15       1   2         1   1           2   1             1             1 2                           1         1 1 09
10 16       2   1   3           2         1               1 1               2         1               1 1             10
11 17   1 1           1 1 1     1 2   1 1             1   1                         1         1       1           2   11
12 21         2 1   1 1 1         1 1       1     1   1     1 1 1       1     1       1   1 1   1       1             12
13 16             1   1 2                       1                     1         1 1 1         1           2     1 2 1 13
14 16           1       1 1               1 1     1                     1 1                   1 2       1   1 1     2 14
15 19     2       2     1         1 1       1   1   1             1   1     1       1   1             2         2     15
16 11 1         1   1                 1   1 2     1 1                 1                                     1         16
17 9             1     1   1     1             1                   1           1 1         1                         17
18 19   2           1 1 1       1 1         1                   1 1     1   2           1 1       1   1 1 1           18
19 20               1     1   1           1   3 1     1           1 1             2 1 1     1             1 1     2   19
20 16 1 1   1       1         1       1       1                 1         1             1 1   1 1       1 1       1   20
21 18       1     1           1         1   1 1 1             1       1 1                         2 1 2     1   1   1 21
22 11     1     1 1 1             1           1       1     1           1     1               1                       22
23 25       1   1         2 2   1 1 1     1           1 2 1 1         1 1   1       1 1         1       1   1   2     23
24 17 1               1         1 1 1             1   1   1 1       1 1       1             1 1       1       1   1   24
25 18     1             1           2 1 1   1     2   1       1         1   1     1     1     1   1         1         25
26 17 2 1 1                                   1       1 1 1 1   1   2     1 1             1       1                 1 26
27 23 1                 1 2                   1       1       2 1   2       1 1 3   3       1 1                   1 1 27
28 14     1       1           1       1             3 1             1     1     1               1       1           1 28
29 18                       1                   1     1 1 1 1 1 1 2     1               2   1   1       1     2       29
30 14   1   1 1       1             1   1   1     1             3             1                   1       1           30
31 19   1 1     1                 1   1   1 1   1   1 1     1           1       1     1 2           1     1     1     31
32 18   1                     1               1         1   1     2 1   1 2 1     1   1     1           2   1         32
33 18 1           1 1 1     1     1                     1 1 1       1         1     2       1   1         1   1     1 33
34 19 1     2 1   3 1       1         1                           1           2   1   1         1     2 1             34
35 16 1 1 2 1 1                   1 1 1   1 1     1                               1     1           1               1 35
36 14   1                         1 1 1         1     1       2                   1     1 1   1     1   1             36
37 21       1       1           1                 1   2 2 1 1 2     1 1   1   1 1   1 1         1   1                 37
38 23       1 1     1 1 1       1 1 1 2 2               2 2             1     1   1       1               1   1 1     38
39 13                 1       2   1               1       1           1     1 1       1               1   1   1       39
40 22 2             1     2 1 2                 1       1 2   1       1 1 1             1     1       1       1 2     40
41 15       1 1   1       3   1         1       1     1       1                   1     1   1     1                   41
42 19   1   1           1       1         1     1   1             1   1 1     1       1     1     1       1 1 1 1 1   42
43 16   1 1 1       1 1 1   1 1   1     1             1             1   1   1   1                                 1   43
44 17   2     1       1         1   1     1             1 1 1     1   1 1   1 1                               1   1   44
45 11             1   1                       1   1                 1 1     1   1 1               1     1             45
46 16           1           1   2         1       1 1             1     1 1                 1   1   2     1         1 46
47 21   1       1           1 2 1 1 2     1       1         1                     1 1 1 2 1   1   1 1                 47
48 19       1   1   1                   1                 1   2     3 2 1         1             1   1 1     1     1   48
49 16   1 1 1 1 1       1               1       1   1                           1                           2 1   1 2 49
50 7     1                         1     1     1   1                                     1                 1         50
51 13                                 2           1     1 1                   2           1 1 1       1   1   1       51
52 16 1     1           1             1 1 1 1         1   2                   1       1 1   1     1               1   52
53 12                 1     1   1 1           1                 1       1             2                   1   1 1     53
54 17   1 1             1             1         1 2     1       1     1   2     1         1 1                   1 1   54
55 13       1     1         1   1         1 1       1       1         1                 1     1   1           1       55
56 14   2       1         1 1   1                               1           1               1 1         1 1   1 1     56
57 9         1       1     1     1             1         1       1   1                       1                       57
58 13   1                   1 1                     1           1   1         1 1     1 1     1   1     1             58
59 10 1         1                     1 1                       1 1                 1 1 1           1                 59
60 15     1   3 1 1 1   1         1                         1 1   1       2                             1             60
61 21 1         1             1   1   1 1   2     1       1       1 1   1   1   1 1             1   1     1 1   1     61
62 17             2       1           1       1 1           1     1 2                 1 1       1 1   1 1         1   62
63 10             1 1 1               1           1                     1             1     1                       2 63
64 6 1           1             1                           1             1                             1             64
65 14     1       1       1   1   1             1       1   2     1   1                               2 1             65
66 26 1   1 1     1       1   1 1     1 1 1     1 1           1     1 1 1     1     1       1 1   2 1       1     1 1 66
67 8 1   1     1                                             1                           1       1         1 1       67
68 20     1     1       1 1 2 1     1   1     1         1         1     1             1       1 1   1 2   1           68
69 9         1         1 1         2                                           1 1     1                     1       69
70 12 1   1                 1 1             1                           1   1 1         1               1 1 1         70
71 14         2       1           1             1               1   1                 1 1       2 1     1 1           71
72 10     1               1   1 1     1                                       1             1               1       2 72
73 13     1     1   1                               1       1   1           1 1 2             1                   1 1 73
74 12   1 1             1     1               1                 2         1                 1                   1   2 74
75 13       1           1       1       1     1 2         1   1                     1           1     1         1     75
76 15 1   1                       1 1       1 1                 1   1       1               2 1 1               1   1 76
77 18   1     1       1 1           1 1       1     1   2   1 1               1 1   1           1     1         1     77
78 16     1 1   1             1       1   1 1   1             1       1   1     1                 1     1 1       1   78
79 16               1 1 2 1             1           1         1   1         1       2     1         3                 79
80 11   1 1       1   1           1                   1               1 1                   1 1                 1     80
81 14     1           1             1 1   1         1           1   1 1 1                     1 1 2                   81
82 15                             1             1 3             1 1   1 1 1 1                 1           1 1     1   82
83 11           1                       2 1   1   1               1 1         1                           1 1         83
84 10                       1           1     1               1                     1 2     1     1           1       84
85 20           1           1   1 1     1     1     1   1 2     1 1 1 1       1   1       2               1 1         85
86 14         1 1   1     3   1             1                                     1   1           1           1   1 1 86
87 15             2   1     1               1 2                       1     1     1   1       1 1   1           1     87
88 17 1           1 2       1                       2 1 1 1 1   1                       1       1   1         1   1   88
89 12 2           1 1 2   1     1               1       1         1                 1                                 89
90 8                                 1     1           1         1               1 1               2                 90
91 21       1 1 1     1                               3   1 1                   1 1 1         1 1 2     1 1 1       2 91
92 16 1             1                   1 1   1   1     1     1             1   1   1 1 1 1             1       1     92
93 13   1     1               1 1   1               1 1                     1                 1         1     2   1   93
94 17 1       2             1       1   1   1                 2           1     1   1   1           1     1   1     1 94
95 16       1 1             1   2   1     1         1     1     1             1 1         1           1   1     1     95
96 14 1     1 1     1           1       1           1         1     1         1           1 1               1       1 96
97 11       1             1               1       1     1   1             1     1           1                   1 1   97
98 15       1 1             1           1       1     1 1                         1 1 1   2   1 1     1               98
99 14 1               1       1             1   1           2   1     1   1 1   1         1           1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
26
/
01
25
/
01
Ngày
/
Tháng